SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 3. 07. 2015    Autor: Obecný úrad
Uznesenia (26.6.2015)
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec, konaného dňa 26. júna 2015


Bod 1/ Úvodné náležitosti

a. Otvorenie zasadnutia.
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie
c. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 77/2015

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 26. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

a. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Eduard Jančo, Ing. Karol Šinka, PhD., JUDr. Mário Pivarči
b. program zasadnutie obecného zastupiteľstva

1. Úvodné náležitosti
a. Otvorenie zasadnutia.
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c. Schválenie programu zasadnutia
2. Vstup obce do Občianskeho združenia Ponitran a zaradenie našej obce do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva Ponitran, o.z. so sídlom 956 13 Hrušovany 133.
3. Plán kontrolnej činnosti HK obce Jelenec na II. polrok 2015.
4. Správa z následnej finančnej kontroly Základnej školy - Alapiskola v Jelenci za roky 2013-2015.
5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Jelenec – žiadosť o NFP, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie.
6. Ing. Miroslav Špaňár a Jarmila, Hlavná 90, Jelenec – žiadosť o možnosť napojenia sa na vznikajúcu cestu v lokalite „Studená pažiť 2“, resp. možnosť jej predĺženia.
7. Juliána Farkašová, Hlavná11, Jelenec a Pavol Držík, Bazovského 2355/5 Topoľčany – žiadosť o povolenie uzavretia manželstva v požadovaných priestoroch
8. Občianske združenie Novovzniknutá obytná časť Jelenec, Nitrianska 386, Veľký Cetín – stanovisko k výsadbe stromčekov v tejto časti.
9. Ferenc Kortyis, Hlavná 149, Jelenec – žiadosť o úpravu odtokového kanála pred rod. domom.
10. Informácie starostu obce:
1. kanalizácia obce
2. Army Race 2015
3. Studňa na futbalovom štadióneK bodu 2/ Vstup obce do Občianskeho združenia Ponitran a zaradenie našej obce do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva Ponitran, o.z. so sídlom 956 13 Hrušovany 133.


Uznesenie č. 78/2015

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 26. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

Vstup obce Jelenec do Občianskeho združenia Ponitran, o.z., 956 13 Hrušovany 133 a zaradenie obce Jelenec do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva Občianskeho združenia Ponitran, o.z., 956 13 Hrušovany 133 od 1.7.2015.


Jelenec 01.07.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 3/ Plán kontrolnej činnosti HK obce Jelenec na II. polrok 2015.


Uznesenie č. 79/2015

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 26. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelenec na II. polrok 2015.


Jelenec 01.07.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 4/ Správa z následnej finančnej kontroly Základnej školy - Alapiskola v Jelenci za roky 2013-2015.

Uznesenie č. 80/2015

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 26. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. berie na vedomie

Správu z následnej finančnej kontroly Základnej školy - Alapiskola v Jelenci za roky 2013-2015.


Jelenec 01.07.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 5/ Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Jelenec – žiadosť o NFP, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie.


Uznesenie č. 81/2015

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 26. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

- predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2. OP KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Jelenec“, ktorý je realizovaný obcou Jelenec,
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.


Jelenec 01.07.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 6/ Ing. Miroslav Špaňár a Jarmila, Hlavná 90, Jelenec – žiadosť o možnosť napojenia sa na vznikajúcu cestu v lokalite „Studená pažiť 2“, resp. možnosť jej predĺženia.
Uznesenie č. 82/2015

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 26. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

predĺženie prístupovej cesty Studená pažiť 2 až po rodinný dom Balážiových č. 5 pred Poľnohospodárskym družstvom Neverice, stredisko Jelenec a od parc. Kataríny Kothánovej a Ing. Františka Mičiaka až po Ing. Miroslava Špaňára a manž. Jarmilu v zmysle územného plánu obce Jelenec a dodatku č. 1.
Výstavba novej cesty na náklady obce je t.č. neaktuálna, uvažuje sa s ňou do budúcna podľa finančných možností obce a po získaní kladných stanovísk od všetkých vlastníkov týchto pozemkov. V zmysle uznesenia OZ č. 3/p zo dňa 3.12.2004 ako aj uzn.č. 3/ac zo dňa 22.3.20002 sa musí najskôr uskutočniť kompletná výstavba infraštruktúry na uliciach Gaštanová, Ružová, Agátová a pod Kalicou, čo pri terajšej finančnej situácii potrvá roky. V prípade, že žiadatelia chcú vytvorenie cesty okamžite, je to možné iba na ich vlastné náklady, ako to bolo aj v prípade Evy Farkašovej a cesty v lokalite Studená pažiť 2.
V prípade vytvorenia prístupovej komunikácie z časti, resp. úplne na pozemku vo vlastníctve obce, by sa musel prepracovať územný plán obce, čo je dlhodobý a finančne nákladný proces.

Jelenec 01.07.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 7/ Juliána Farkašová, Hlavná 11, Jelenec a Pavol Držík, Bazovského 2355/5 Topoľčany – žiadosť o povolenie uzavretia manželstva v požadovaných priestoroch


Uznesenie č. 83/2015

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 26. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

uzatvorenie manželstva Juliány Farkašovej, Hlavná 11, Jelenec a Pavla Držíka, Bazovského 2355/5 Topoľčany– v požadovaných priestoroch, vhodne upravených na uzavretie manželstva

Jelenec 01.07.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 8/ Občianske združenie Novovzniknutá obytná časť Jelenec, Nitrianska 386, Veľký Cetín – stanovisko k výsadbe stromčekov v tejto časti.


Uznesenie č. 84/2015

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 26. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. berie na vedomie

stanovisko Občianskeho združenia Novovzniknutá obytná časť Jelenec, Nitrianska 386, Veľký Cetín k výsadbe stromčekov v tejto časti.

B. schvaľuje

výsadbu stromčekov v lokalite Studená pažiť 2 až po vytvorení prístupovej komunikácie zo strany ihriska, najneskôr do 30.09.2015 a vybudovanie ohrady podľa požiadavky riaditeľky ZŠ – Alapiskola, Školská 330, Jelenec .

Jelenec 01.07.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 9/ Ferenc Kortyis, Hlavná 149, Jelenec – žiadosť o úpravu odtokového kanála pred rod. domom.

Uznesenie č. 85/2015

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 26. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

úpravu odtokového kanála pred rodinným domom Ferenca Kortyisa v Jelenci č. 149 až po úprave odtokového kanála na Čaládke pred rod. domom č. 294, kvôli vznikajúcim záplavám a škodám na majetku.Jelenec 01.07.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 10/ Informácie starostu obce:

a. kanalizácia obce
b. Army Race 2015
c. Studňa na futbalovom štadióne

Uznesenie č. 86/2015

zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 26. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. berie na vedomie

Informácie starostu obce:

a. kanalizácia obce
b. Army Race 2015
c. Studňa na futbalovom štadióne

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr