SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 27. 08. 2014    Autor: Obecný úrad
Uznesenia (22.7.1014)
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec zo dňa 22. augusta 2014


K bodu 1-2/ Otvorenie zasadania, schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
a programu rokovania.


Uznesenie č. 64/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 22. augusta 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Dáša Mozdíková, Mgr. Boris Starovič, PhDr., Ing. Karol Šinka, PhD.
b) overovateľov zápisnice: Peter Hók, Július Molnár
c) program zasadnutia obecného zastupiteľstva


Jelenec 26.8.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 3/ Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jelenec

Uznesenie č. 65/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 22. augusta 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

berie na vedomie

informáciu pracovníkov Regionálnej rozvojovej agentúry Nitra o pripravovanom Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jelenec.


Jelenec 26.8.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 4/ OZ Novovzniknutá obytná časť Jelenec, Nitrianska 386, 951 05 Veľký Cetín, zast. Adrianou Solnicovou – žiadosť o zriadenie vecných bremien pre spoločnosť Zs. distribučná, a.s. v lokalite „Studená pažiť 2“ pre 7 RD a žiadosť o rozšírenie verejného vodovodu pre túto lokalitu.

Uznesenie č. 66/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 22. augusta 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

a) uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecných bremien na parc.č. 1011/105 – orná pôda o výmere 3041 m2 a parc.č. 1011/102 – ostatné plochy o výmere 17316 m2 v k.ú. Jelenec pre spoločnosť Zs. distribučná, a.s. Člen skupiny E.ON., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, na lokalitu „Studená pažiť 2“ pre 7RD
b) podanie žiadosti na Zs. vodárne o rozšírenie verejného vodovodu na náklady Občianskeho združenia Novovzniknutá obytná časť Jelenec, Nitrianska 386, 951 05 Veľký Cetín, pre túto lokalitu.


Jelenec 26.8.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 5/ Západoslovenská distribučná, a.s. Novozámocká 3, Nitra- žiadosť o zriadenie vecných bremien pre 20 RD, Studená pažiť – VNV, VNK, TS.

Uznesenie č. 67/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 22. augusta 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

súhlasí

a) so zriadením vecných bremien pre 20 RD v lokalite Studená pažiť – VNV, VNK, TS bezodplatne v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava na nasledovné nehnuteľnoti: parc.č. 1011/105 – orná pôda o výmere 3041 m2 a parc.č. 1011/102 – ostatné plochy o výmere 17316 m2.

Jelenec 26.8.2014
Ladislav Púchovský
starosta obce
K bodu 6/ Žiadosť Márie Šrankovej, bytom Jelenec 790 o zámenu bytu s Tomášom Tkáčom a manž., bytom Jelenec 789.

Uznesenie č. 68/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 22. augusta 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

žiadosti Márie Šrankovej, bytom Jelenec 790 a Tomáša Tkáča a manželky, bytom Jelenec č. 789 o zámenu nájomných bytov

poveruje starostu obce

a) vypovedaním nájomnej zmluvy na nájomné byty s Tomášom Tkáčom a manž., Jelenec 789 a s Máriou Šrankovou, Jelenec 790

b) spísaním nových nájomných zmlúv: s nájomcom Tomášom Tkáčom a manž. na 3 izbový byt v nájomnom dome č. 790 a Máriou Šrankovou na 1 izbový byt v nájomnom dome č. 789 od 1.9.2014.

Jelenec 26.8.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 7/ Ukončenie nájomnej zmluvy s Bc. Katarínou Šupovou.

Uznesenie č. 69/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 22. augusta 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

ukončenie nájomnej zmluvy s Bc. Katarínou Šupovou na priestory v budove bývalého MNV z dôvodu neplatenia nájomného.

Jelenec 26.8.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 8/ Zuzana Bogdalíková, Račianska 1530/97, Bratislava – petícia za opravu prístupovej cesty k chatám


Uznesenie č. 70/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 22. augusta 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

prejednalo

petíciu vlastníkov rekreačných chát za opravu cesty v chatovej osade a konštatuje, že finančná situácia v roku 2014 neumožňuje vyriešiť daný problém. Obecné zastupiteľstvo sa bude zaoberať s požiadavkou vlastníkov rekreačných chát pri zostavovaní rozpočtu v ďalšom plánovacom období.


Jelenec 26.8.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 9/ Základná škola – Alapiskola, Školská 330, Jelenec – žiadosť o riešenie oplotenia areálu školy.


Uznesenie č. 71/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 22. augusta 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

ukladá

vedúcemu obecnej prevádzky vyčísliť náklady na realizáciu požadovaného oplotenia areálu Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec. Obecné zastupiteľstvo sa bude s požiadavkou zaoberať pri zostavovaní budúcoročného rozpočtu.

Zodpovedný: vedúci OP

Jelenec 26.8.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 10/ Jozef Murka – žiadosť o odpredaj pozemku na umiestnenie žumpy.


Uznesenie č. 72/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 22. augusta 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.


schvaľuje

zámer odpredaja nehnuteľnosti z parc.č. 588/1 o výmere 20 m2 Jozefovi Murkovi, bytom Jelenec č. 424 po vypracovaní geometrického plánu na náklady žiadateľa za 10/m2, v blízkosti cesty Dolný Koniec.


Jelenec 26.8.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 11/ Informácie – vojaci padlí v 1. svetovej vojne


Uznesenie č. 73/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 22. augusta 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.


schvaľuje

vyhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule vojakom padlým v 1. svetovej vojne na miestnom cintoríne naproti domu smútku.


Jelenec 26.8.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 12/ Prípis Ing. Milana Budinského – doplnenie uznesenia.

Uznesenie č. 74/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 22. augusta 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.


schvaľuje

termín vykonania kontroly rozmerov rekreačných chatiek a ohrád v rajóne č. 6 pre komisiu výstavby v spolupráci s vedúcim obecnej prevádzky do 30.06.2015.
Zodp. Predseda komisie výstavby a vedúci OP


Jelenec 26.8.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 13/ Úprava rozpočtu obce


Uznesenie č. 75/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 22. augusta 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.


schvaľuje

úpravu rozpočtu obce Jelenec podľa návrhu účtovníčky obecného úradu.


Jelenec 26.8.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 14/ Petícia za zachovanie parkoviska pred bytovkami súp.č. 789 a 790 na Školskej ulici v Jelenci


Uznesenie č. 76/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 22. augusta 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

berie na vedomie

Petíciu za zachovanie parkoviska pred bytovkami súp.č. 789 a 790 na Školskej ulici v Jelenci

trvá

na smerovaní miestnej komunikácii podľa schváleného územného plánu obce Jelenec s tým, že
parkovisko zostane zachované.


Jelenec 26.8.2014
Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr