SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 20. 03. 2014    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (14.3.2014)
zo zasadania Obecného zastupitelstva v Jelenci dňa 14.3.2014


K bodu 1-2/ Otvorenie zasadania, schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
a programu rokovania.


Uznesenie č. 1/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

a) návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Boris Starovič, PhD., Ing. Eduard Jančo, Tibor Varga,
b) overovateľov zápisnice: Vladimír Gálik, Július Molnár,
c) program zasadnutie obecného zastupiteľstva


Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ - interpelácia
poslancov.


Uznesenie č. 2/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

berie na vedomie

informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ

Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 4/ Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec za II. polrok 2013.


Uznesenie č. 3/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

berie na vedomie

správu o vyhodnotení kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec za rok 2013.

Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 5/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec na II. polrok 2014.

Uznesenie č. 4/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec na II. polrok 2014.

Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 6/ Výsledky hospodárenia Obce Jelenec za rok 2013, záverečný účet Obce Jelenec, stanovisko hlavného kontrolóra.

Uznesenie č. 5/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje
výsledky hospodárenia Obce Jelenec za rok 2013, záverečný účet obce Jelenec,

berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce.

Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 7/ Výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2013.

Uznesenie č. 6/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2013.


Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


8/ Rozpočet Obce Jelenec (vrátane ZŠ) na rok 2014, stanovisko hlavného kontrolóra.
- žiadosť folklórneho súboru Villő Hagyományőrző Csoport o peňažný príspevok na cestovné náklady v roku 2014

Uznesenie č. 7/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 15. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

- Programový rozpočet Obce Jelenec (vrátane ZŠ) na rok 2014,
- finančný príspevok folklórnemu súboru Villő Hagyományőrző Csoport na cestovné náklady
v roku 2014 vo výške max. 1.000,00 €.

berie na vedomie

- stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce.
- rozpočet obce na roky 2015 a 2016


Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 9/ Cenník ubytovania v ATC na rok 2014.

Uznesenie č. 8/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

cenník ubytovania v ATC na rok 2014 podľa návrhu p. Tkáča.

Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 10/ Roman Kabát, Jelenec 536 – žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č.
588/1 o výmere 131 m2 z dôvodu úpravy hraníc pozemku parc.č. 332/2, ktorá
je vo vlastníctve žiadateľa.


Uznesenie č. 9/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu časti nehnuteľného majetku obce Jelenec predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je časť parc.č. 588/1 o výmere 131 m2 z dôvodu úpravy hraníc pozemku žiadateľa parc.č. 332/2. Ide o húštinou zarastenú plochu, ktorú obec nevyužíva a ktorá bude využívaná spolu s pozemkom žiadateľa ako parkovisko a odstavná plocha. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je vlastníkom susednej nehnuteľnosti a prevodom nehnuteľnosti by sa odstránil tzv. hluchý priestor, ktorý sa zanáša odpadom a kde prespávajú bezdomovci.

Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 11/ Ľubomíra Franková, Jelenec 335 – žiadosť o odkúpenie pozemku za účelom
výstavby stánku na predaj kvetín a pohrebnej služby v mieste existujúceho
stánku.

Uznesenie č. 10/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu časti nehnuteľného majetku obce Jelenec predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je časť parc.č. 3/6 o výmere 21 m2 pri oplotení spoločnosti Lesy, a.s. Nitra tak, aby stánok nebol prekážkou pri autobusovej doprave. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka má v prenájme časť tejto nehnuteľnosti od roku 2005 a má na nej postavený drevený stánok na predaj kvetín.


Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 12/ Eva Fidesová, Mankovce 52 - žiadosť o prenájom priestorov v kaštieli na
otvorenie prevádzky s chovateľskými potrebami a krmivami a prenájom
hygienických priestorov v spoločenskom dome.

Uznesenie č. 11/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

zámer prenájmu nebytových priestorov o výmere 50 m2 v kaštieli za účelom zriadenia predajne a využívanie sociálneho zariadenia v spoločenskom dome.
Žiadosti o prenájom je možné doručiť na Obecný úrad Jelenec – na podateľňu do 31.03.2014 do 12.00 hod. s označením „Verejná obchodná súťaž- prenájom nebytových priestorov v kaštieli“ s ponúknutou cenou za prenájom .


Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 13/ Erik Hók, Jelenec 527 – žiadosť o odpredaj časti nehnuteľnosti parc.č.
586/10 o výmere cca 10 m2 pri jeho rodinnom dome.

Uznesenie č. 12/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

odkladá

Prejednanie žiadosti Erika Hóka na odkúpenie nehnuteľnosti - časť parc.č. 586/10 o výmere cca 10 m2 do najbližšieho zasadania OZ.Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


14/ Ing. Ján Borbély (Kovomarket), Jelenec 618 - ukončenie nájomnej zmluvy na
prenajaté priestory v KD dohodou

Uznesenie č. 13/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

dohodu o ukončení nájomnej zmluvy s Ing. Borbély Jánom (Kovomarket), Jelenec 618 na priestory v kultúrnom dome ku dňu 31.3.2014.

Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 15/ Milan Barborík. J. Galbavého č. 12, Nitra – žiadosť o odkúpenie pozemku
pri rekreačnej chate.

Uznesenie č. 14/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
schvaľuje – neschvaľuje
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to
parcely registra C KN:
- č. 3534/33 – trv. tráv. porast o výmere 29 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3534/1- trv.tráv.porast o výmere 16392 m2
- č. 3536/112 – ostatná plocha o výmere 177 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3536/1 – ostatná plocha o výmere 21653 m2 a z parc.č. 3536/80 – ostatná plocha o výmere 122 m2
vo vlastníctve Obce Jelenec a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,
a) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec parcely registra C KN:
- č. 3534/33 – trv. tráv. porast o výmere 29 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3534/1- trv.tráv.porast o výmere 16392 m2
- č. 3536/112 – ostatná plocha o výmere 177 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3536/1 –
ostatná plocha o výmere 21653 m2 a z parc.č. 3536/80 – ostatná plocha o výmere
122 m2
priamym predajom kupujúcemu Milanovi Barboríkoví, rod. Barborík, nar.
.................. r.č. ..........................., bytom Jána Galbavého 921/12, 949 01 Nitra,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
b) kúpnu zmluvu na odpredaj nehnuteľností v kat. úz. Jelenec parcely registra C KN:
- č. 3534/33 – trv. tráv. porast o výmere 29 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3534/1- trv.tráv.porast o výmere 16392 m2
- č. 3536/112 – ostatná plocha o výmere 177 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3536/1 –
ostatná plocha o výmere 21653 m2 a z parc. č. 3536/80 – ostatná plocha
o výmere 122 m2
v zmysle § 9a, ods.8, písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí, priamym predajom
Milanovi Barboríkovi, nar. .................., r.č.............................., bytom Jána Galbavého
921/12, 949 01 Nitra v zmysle GP 63/2010, vyracovaného Ing. Vierou Púchovskou dňa
5.2.2014, autorizačne overeného Ing. Vierou Púchovskou dňa 5.2.2014,

Cenu odpredávanej nehnuteľnosti určilo OZ na 3.090,00 €, slovom tritisíc deväťdesiat Eur, ktorú je potrebné zaplatiť pred podpisom zmluvy.
Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa: Ide o pozemok v bezprostrednom okolí rekreačnej chaty menovaného a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „C“ KN:
- č. 3534/1 - trvalý tráv. porast o výmere 16392 m2
- č. 3536/1 - ostatná plocha o výmere 21653 m2
- č. 3536/80 – ostatná plocha o výmere 122 m2
vedených na Správe katastra v Nitre v liste vlastníctva č. 1393.

Prevod bol schválený 100 % hlasov prítomných poslancov.
Počet všetkých poslancov: 9, prítomných 7 poslancov
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 7 poslancov

Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 16/ Eva Farkašová, Jelenec 135 – žiadosť o zníženie nájomného za prenajaté
priestory.


Uznesenie č. 15/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

zníženie nájomného za prenajaté priestory pre Evu Farkašovú, bytom Jelenec 135 z 1.361,88 na 1.200,00 € ročného nájmu, aby sa predišlo uzatvoreniu nerentabilnej predajne potravín pri mlyne.

Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 17/ Matilda Murková, Jelenec 424 – žiadosť o súhlas k oploteniu prenajatého
pozemku.


Uznesenie č. 16/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

súhlasí

s oplotením časti nehnuteľnosti parc.č. 588/1 o výmere 40 m2, ktorú má od Obce Jelenec v prenájme Matilda Murková, bytom Jelenec 424, mobilným oplotením s tým, že menovaná zabezpečí prístup k studni doterajším odberateľom vody.

Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 18/ Katarína Kertészová, Lúčna 2, Nitra – žiadosť o odpredaj nehnuteľností
v rekreačnej oblasti parc.č. 3503/427 o výmere 3 m2, a parc.č. 3503/426
o výmere 25 m2.

Uznesenie č. 17/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu časti nehnuteľného majetku obce Jelenec predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je predaj nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec v rekreačnej oblasti parc.č. 3503/427 o výmere 3 m2 a parc.č. 3503/426 o výmere 25 m2 v zmysle GP č. 6/2014 vypracovaného dňa 7.2.2014

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka je vlastníčkou časti rekreačnej chaty postavenej na uvedenej nehnuteľnosti a ďalšia časť nehnuteľnosti sa nachádza v bezprostrednej blízkosti jej rekreačnej chaty.


Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 19/ Katarína Kertészová, Lúčna 2, Nitra - žiadosť o súhlas s oplotením
prenajatého pozemku drevenými kolmi.


Uznesenie č. 18/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

súhlasí

s oplotením prenajatého pozemku parc.č. 3503/425 o výmere 1067 m2 podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov.


Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 20/ Mgr. Martina Zemanová, Velčice 127 – žiadosť o odpredaj pozemku na stavbu rekreačnej chaty


Uznesenie č. 19/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

- zámer odpredaja nehnuteľnosti za parc.č. 3517/1 o výmere 900 m2 v kat. úz. Jelenec na výstavbu rekreačnej chaty
Žiadosti o kúpu je možné doručiť na Obecný úrad Jelenec – na podateľňu do 31.03.2014 do 12.00 hod. s označením „Verejná obchodná súťaž na kúpu nehnuteľnosti“. Náčrt na časť nehnuteľnosti parc.č. 3517/1 o výmere 900 m2 v kat. úz. Jelenec je možné si vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Jelenci.


Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 21/ JUDr. Ľudovít Makó, Jelenec 675 – žiadosť o zámenu nehnuteľností


Uznesenie č. 20/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

zrušuje

svoje Uznesenie č. 39/2013 zo dňa 22.10.2013 o prevode parc.č. 421/1- o výmere 934 m2.

schvaľuje

zámer predaja nehnuteľnosti obce - novovytvorenej parc.č. 424/1 v kat. území Jelenec, v zmysle GP č. 13/2014 zo dňa 14.03.2014 o výmere 934 m2 verejnou súťažou.
Žiadosti o kúpu je možné doručiť na Obecný úrad Jelenec – na podateľňu do 31.03.2014 do 12.00 hod. s označením „Verejná obchodná súťaž“ na kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, parc.č. 424/1 v kat. úz. Jelenec v zmysle GP č. 13/2014 zo dňa 14.3.2014 o výmere 934 m2.


Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 22/ Tibor Šoka, Jelenec 550 – žiadosť o prenájom nebytových priestorov
v roľníckom mlyne Jelenec


Uznesenie č. 21/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

zámer prenájmu nebytových priestorov v roľníckom mlyne, súp.č. 492, na prízemí za účelom montáže a uskladnenia materiálu.
Žiadosti o prenájom je možné doručiť na Obecný úrad Jelenec – na podateľňu do 31.03.2014 do 12.00 hod. s označením „Verejná obchodná súťaž“ – prenájom prízemia roľníckeho mlyna súp.č. 492 s ponúknutou cenou za prenájom s tým, že potencionálny nájomca zriadi elektrickú prípojku, vrátane projektu na vlastné náklady.


Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 23/ Individuálna bytová výstavba pri futbalovom ihrisku ZŠ

Uznesenie č. 22/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

predložený návrh riešenia prístupovej cesty podľa projektu prístupovej komunikácie, vypracovaný Ing. Milošom Gontkom č. 02/2014: v šírke 6 m, chodníka v šírke 1,5 m a zeleného pásu v č. 0,500 m z ulice Školská popri nájomných bytoch k stavebným pozemkom parc.č. 1011/158- - 1011/164.


Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 24/ Karol Duchoň – pamätná tabuľa


Uznesenie č. 23/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

a/ návrh pamätnej tabule podľa predloženého vzoru Ladislavom Zlatňanským,

ukladá

a/ prednostke OcÚ vypracovať a rozposlať žiadosti o sponzorstvo na vyhotovenie pamätnej tabule a spomienkového koncertu do konca 15.04.2014,

určuje

a/ odhalenie pamätnej tabule a uskutočnenie spomienkového koncertu dňa 26.7.2014.


Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 25/ Výstavba nájomných bytov.

Uznesenie č. 24/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

výstavbu 1 bytového domu s 1 a 2 izbovými nájomnými bytmi.

ukladá

poslancom OZ vytypovať vhodné lokality na výstavbu nájomného domu do najbližšieho riadneho zasadania OZ.

Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 26/ GP pre rekreačnú oblasť Remitáž Jelenec.


Uznesenie č. 25/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

vypracovanie GP na rozparcelovanie územia Remitáž Jelenec podľa predloženej štúdie (návrhu riešenia)


Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 27/ Miroslav Šimor, Dolnozoborská 24 , Nitra – návrh riešenia nehnuteľnosti
obce, na ktorej je umiestnená žumpa menovaného


Uznesenie č. 26/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

neschvaľuje

zámer dlhodobého prenájmu časti nehnuteľnosti parc.č. 586/36, v kat. úz. Jelenec, na ktorej je umiestnená žumpa pre Miroslava Šimora, bytom Dolnozoborská 24, Nitra

nesúhlasí

s umiestnením stavby – žumpy na pozemok vo vlastníctve obce.


Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 28/ Informácie:
a) Práce na rekonštrukcii 3. budovy ZŠ – Alapiskola Jelenec.
b) Autobusová čakáreň pri odbočke na železničnú stanicu
c) Výstavba chodníka z autobus. zastávky ku škole
d) Voľby prezidenta SR
e) Stavebné pozemky na ulici Slnečná
f) Obecné oslavy v dňoch 9.-11.5.2014
g) Plán hosp. a soc. rozvoja obce

Uznesenie č. 27/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 14. marca 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Berie na vedomie

Informácie starostu obce
a) Práce na rekonštrukcii 3. budovy ZŠ – Alapiskola Jelenec.
b) Autobusová čakáreň pri odbočke na železničnú stanicu
c) Výstavba chodníka z autobus. zastávky ku škole
d) Voľby prezidenta SR
e) Stavebné pozemky na ulici Slnečná
f) Obecné oslavy v dňoch 9.-11.5.2014
g) Plán hosp. a soc. rozvoja obce


Jelenec 19.3.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr