SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 3. 12. 2013    Autor: Obecný úrad
Návrh - VZN č.5/2013
N Á V R H

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JELENEC č. 5/2013
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU
ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY


Obecné zastupiteľstvo v Jelenci podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3 4 a 7, § 98, 98b ods. 5 § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje


§ 1
Základné ustanovenie

1. Obecné zastupiteľstvo v Jelenci podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2014 miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestnymi daňami, ktoré ukladá obec sú:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za ubytovanie
e) daň za predajné automaty
f) daň za nevýherné hracie prístroje

Miestnym poplatkom, ktorý ukladá obec je miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“)

Zdaňovacím obdobím miestnych daní podľa písm. a), b), e) a f) a poplatku je kalendárny rok.


PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Článok I
DAŇ Z POZEMKOV

§ 2
Základ dane

Správca dane ustanovuje na území obce Jelenec hodnotu pozemku v zmysle prílohy č. 1 a 2 zákona č. 582/2004, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za

a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady bez porastov 0,5477 €/m2
b) trvalé trávnaté bez porastov 0,0906 €/m2
c) lesné pozemky , na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku 1,85 €/m2. Hodnota pozemku sa použije, len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
d) záhrady 1,85 €
e) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85 €
f) stavebné pozemky 18,58 €

§ 3
Sadzba dane

a) Ročnú sadzbu dane určuje správca dane zo základu dane nasledovne:

- orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady = 0,42 %
- trvalé trávne porasty = 2,10 %
- záhrady = 0,42 %
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy = 2,10 %
- rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy = 2,10 %
- zastavané plochy a nádvoria okrem stav. pozemkov = 0,42 %
- stavebné pozemky = 0,42 %
- ostatné plochy = 0,42

b) Správca dane určuje v časti obce: - rekreačná oblasť Remitáž
- viničná oblasť
- mimo zastavaného územia obce
ročnú sadzbu dane z pozemkov za:
- orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady = 0,54 %

Článok II
DAŇ ZO STAVIEB

§ 4
Sadzba dane

1. Ročnú sadzbu dane za každý aj začatý m2 zastavanej plochy určuje správca dane
nasledovne :
a) 0,08 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu
b) 0,20 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné
hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej
pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu
c) 0,45 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na
individuálnu rekreáciu
d) 0,20 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných
garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely
postavené mimo bytových domov
e) 2,40 € za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu
f) 2,40 € za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť,
skladovanie administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
a so zárobkovou činnosťou
g) 0,50 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)

2. Pri ročnej sadzbe dane podľa ods.1 správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok
- 0,033 € v obci,
- 0,33 € v rekreačnej oblasti,
- 0,12 € vo viničnej oblasti
za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.


Článok III
DAŇ Z BYTOV

§ 5
Sadzba dane

Ročnú sadzba dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru určuje správca dane nasledovne:
- 0,180 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytového priestoru, - 0,200 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.


Článok IV

§ 6
OSLOBODENIE OD DANE

1. Oslobodené od dane sú pozemky, stavby, byty a nebytové priestory:
Uvedené v § 17 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov .

2. Správca dane od dane z nehnuteľností oslobodzuje:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny
b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
c) stavby slúžiace školám a školským zariadeniam.


DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA

§ 7
Sadzba dane

1. Správca dane stanovuje daň za jedného psa ročne ......... 5,00 €
TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§ 8
Sadzba dane

1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane :
- 34,00 € za predajný automat, obsahujúci najviac 10 druhov tovaru
- 67,00 € za predajný automat, obsahujúci viac ako 10 druhov tovaru
- 166,00 € za predajný automat, obsahuje tabakové výrobky a alkoholické nápoje.
2. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
- názov firmy, resp. meno podnikateľa
- adresa
- dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
3. Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce ochranné prostriedky proti šíreniu
nákazlivých pohlavných chorôb


ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 9
Sadzba dane

1. Správca dane určuje sadzbu dane 165,00 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.
2. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:
- názov firmy, resp. meno podnikateľa
- adresa
- dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.


PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ,
K DANI ZA PSA, K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
A K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIEPRÍSTROJE

§ 10


1. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich, podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
2. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani z nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani, ku ktorej vznikla povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
3. Ak daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
4. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a daňová povinnosť k niektorej z týchto daní vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobie, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k týmto daniam.
5. Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubí správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.
6. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti podľa ods. 2, 3 a 4, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane.
7. Ak daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje nepresiahne sumu 50 €, je splatná naraz do 31. mája, ak je vyššia je splatná vo dvoch splátkach: do 31.5. a 30.9. zdaňovacieho obdobia.


ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 11
Predmet dane

1. Verejným priestranstvom (ďalej len VP) na účely tohto VZN je najmä cesta, miestna komunikácia, chodník, trhovisko. Za VP sú určené všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, ktorými sa rozumejú:
- Priestranstvo pri obecnom úrade
- priestranstvo za zmrzlinárňou
- priestranstvo pri cintoríne
- plochy určené ako trhovisko
- ostatné plochy

2. Predmetom dane je osobitné užívanie VP, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky.

§ 12
Sadzba dane

1. Sadzba dane za osobitné užívanie VP sa stanovuje:
- za predaj ovocia, zeleniny a poskytovanie služieb (brúsenie nožov, nožníc, oprava
dáždnikov....) na trhových miestach (6 m2 pri osobných a 12 m2 pri nákladných
autách) 0,50 € za každý aj začatý m2 a deň
- pre poskytovanie dočasných reštauračných služieb spojených s posedením pred
trvalou prevádzkovou jednotkou s predajom alkoholických nápojov (napr. letná
terasa) 0,10 € za každý aj začatý m2 a deň
- za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska (napr. pred obecným
úradom, pred pohostinstvom Ghýmes 1,00 € za každý aj začatý m2 a deň

2.Za skládku a ostatné stavebné a iné zariadenia správca dane stanovuje daň za každý začatý m2 a deň nasledovne:
- stavbárske lešenie, stavebný materiál a ostatné zariadenia 0,17 €
- stavebný materiál pri výstavbe rod. domu do 3 rokov od vydania stavebného
rozhodnutia 0,10 €
FO a PO môžu užívať tieto priestranstvá len so súhlasom obce.

3. Za plochu na umiestnenie kolotočov, lunaparkov a cirkusu správca dane stanovuje daň za každý začatý m2 a deň vo výške 0,03 €

4. Za využívanie VP správca dane stanovuje daň v lokalite za zmrzlinárňou na športové
aktivity nasledovne:
- dospelí 4,00 €/hodina
- žiaci a študenti 2,00 €/ hodina

5. Za užívanie VP v lokalite pri ZŠ - Multifunkčné ihrisko stanovuje správca dane daň
nasledovne:
- 4,00 €/ hodina
- 6,00 €/ hodina pri osvetlení

6. Daň sa neplatí:
a) za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú bez vstupného
b) za akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely
7. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
8. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 13
Sadzba dane

1. Daň za jedno prenocovanie a osobu určuje správca dane 0,20 €.
2. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
3. Platiteľ dane je povinný viesť presnú evidenciu vybranej dane a do 15 dní po ukončení mesiaca ju zaplatiť na účet obce a v pokladni Obecného úradu na základe doručeného priznania.

ÔSMA ČASŤ
POPLATOK

§ 14
Sadzba dane

1. Sadzba poplatku pre fyzické osoby sa stanovuje nasledovne :
- v obci 0,045 € za osobu a kalendárny deň
- v rekreačnej oblasti a vo viničnej oblasti 0,085 € za osobu a kalendárny deň
2. Koeficient - 1
3. Správca poplatku stanovuje sadzby poplatkov pri množstvovom zbere nasledovne:
- 0,04 €/kg pri zbernej nádobe s objemom 110 l a 120 l
- 0,08 €/kg pri zbernej nádobe – kontajner
4. Určenie poplatku
- Fyzické osoby – obyvatelia: súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní počas
ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo
počas ktorých užíva nehnuteľnosť
- Právnické osoby a podnikatelia: súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní určeného obdobia a ukazovateľa dennej produkcie
Ukazovateľ dennej produkcie – priemerný počet zamestnancov neznížený o počet osôb,
ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom
Určené obdobie je rok.
5. Pri množstvovom zbere, správca poplatku určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
6. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, ohlásiť správcovi poplatku údaje rozhodujúce na určenie poplatku.
7. Ak poplatok nepresiahne sumu 50 €, je splatný naraz do 31. mája, ak je vyšší je splatný vo dvoch splátkach: do 31.5. a 30.9. zdaňovacieho obdobia.
8. Správca odpustí poplatok fyzickej osobe za obdobie, za ktoré preukáže, že sa viac ako 90 dní v kalendárnom roku nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Doklady preukazujúce danú skutočnosť:
- pracovné povolenie, pracovná zmluva
- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb
- potvrdenie o pobyte na území iného štátu (víza), poplatník doloží s potvrdením aj
jeho preklad do slovenského jazyka
- potvrdenie o výkone vojenskej služby.

DEVIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Miestne dane a poplatok je možné uhradiť:
- v hotovosti do pokladne OcÚ
- prevodným príkazom na účet č. 7384051/5200 vedeného v OTP banke , pobočka
Nitra, poštovou poukážkou.
2. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2012.
3. Návrh VZN č. 5/2013 bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa ......... a zvesený dňa .................
4. Na VZN č. 5/2013 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Jelenci dňa ..........
uznesením č..........
5. VZN č. 5/2013 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa ........... a zvesené dňa .................................
4. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa ..........

Starosta obce:
Ladislav Púchovský

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2136
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1564
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1256
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1051
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  903

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr