SVK
HU
GER
ENG
18.08.18, Sobota
Meniny má : Elena, Helena
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 18. 10. 2012    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (12.10.2012)
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jelenci, konaného dňa 12.10.2012


Bod 1/ Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ

Uznesenie č. 168

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ.
B. ukladá
hlavnému kontrolórovi obce vykonať opätovnú kontrolu platenia nájomného v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv k 5.12.2012 a podať správu o úhradách platieb na decembrovom zasadaní OZ.
C. schvaľuje
Zriadenie kamerového systému za účelom zamedzenia vývozu komunálneho odpadu a vytvárania čiernych skládok.


Bod 2/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.

Uznesenie č. 169

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelenec na I. polrok 2013.


Bod 3/ Správa z následnej finančnej kontroly, zameranej na účelnosť a hospodárnosť použitia vybratých dotácií, poskytnutých v roku 2011 spoločenským a kultúrnym organizáciám.

Uznesenie č. 170

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. berie na vedomie
Správu z následnej finančnej kontroly, zameranej na účelnosť a hospodárnosť použitia vybratých dotácií, poskytnutých v roku 2011 spoločenským a kultúrnym organizáciám.
B. ukladá
prednostke OcÚ predložiť aktualizované Všeobecne záväzné nariadenia obce Jelenec o podmienkach poskytovania dotácií spoločenským organizáciám.
Termín: do decembrového zasadania OZ


Bod 4/ Správa hlavného kontrolóra z kontroly zameranej na dodržiavanie lehôt zo strany obce v správnom konaní – drobné stavby a výrub drevín za rok 2011 a I. polrok 2012.

Uznesenie č. 171

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra z kontroly zameranej na dodržiavanie lehôt zo strany obce v správnom konaní – drobné stavby a výrub drevín za rok 2011 a I. polrok 2012.


Bod 5/ Komisia výstavby a ÚP – ocenenie nevyhnutných stavebných úprav na zabezpečenie sprístupnenia studne, nachádzajúcej sa v rekreačnej oblasti.

Uznesenie č. 172

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
vyplatenie čiastky 50,00 € pánovi Milanovi Gondovi, bytom Studňová 1431, Jelenec (chatová oblasť) za preinvestované nevyhnutné náklady na zabezpečenie sprístupnenia studne, nachádzajúcej sa v rekreačnej oblasti, v zmysle ocenenia komisiou výstavby a ÚP.


Bod 6/ Základná škola – Alapiskola, Školská 330, Jelenec – návrh na zvýšenie počtu žiakov v triede v triedach 5. až 9. ročníka z 28 na 32 žiakov.

Uznesenie č. 173

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
zvýšenie počtu žiakov v triedach 5. až 9. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským z 28 žiakov na 32 v Základnej škole – Alapiskola, Školská 330, Jelenec.


Bod 7/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec za školský rok 2011/2012.

Uznesenie č. 174

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec za školský rok 2011/2012.


Bod 8/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ Jelenec, Smreková 601, za školský rok 2011/2012.

Uznesenie č. 175

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ Jelenec, Smreková 601, za školský rok 2011/2012.


Bod 9/ Návrh zámennej zmluvy medzi Obcou Jelenec a Františkom Farkašom, bytom Jelenec 580 na zámenu nehnuteľností parc.č. 2743/2 o výmere 382 m2 – orná pôda vo vlastníctve Františka Farkaša za parc.č. 332/2 o výmere 395 m2 – záhrady vo vlastníctve Obce Jelenec
Uznesenie č. 176

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
zámennú zmluvu medzi Obcou Jelenec a Františkom Farkašom, bytom Jelenec 580
- vymieňajúci František Farkaš dáva do zámennej zmluvy nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v kat. území Jelenec, LV 3637, parcela registra „C“ KN č. 2743/2, orná pôda 764 m2, s majetkovým podielom ½ čo predstavuje celkovú výmeru 382 m2,
- vymieňajúci v 2. rade Obec Jelenec dáva do zámennej zmluvy nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v kat. území Jelenec, LV 1393, parc. registra „C“ KN č. 332/2, záhrady o výmere 395 m2 s majetkovým podielom 1/1.
Vymieňajúci František Farkaš doplatí Obci Jelenec sumu 40,00 € (slovom štyridsať Eur) za rozdielnu výmeru a druh zamieňaných nehnuteľností.


Bod 10/ Pestovateľská pálenica Jelenec, Roman Kabát, Jelenec 536 – žiadosť o prenájom pozemku parc.č. 331/5 v k.ú. Jelenec s právom prednostného odkúpenia
Uznesenie č. 177

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
prenájom pozemku parc.č. 331/5 v k.ú. Jelenec vo vlastníctve obce Jelenec o výmere 660 m2 vedenej ako zastavané plochy a nádvoria, s právom prednostného odkúpenia pre Pestovateľská pálenica Jelenec, Roman Kabát, Jelenec 536 za 250,00 € (slovom dvestopäťdesiat eur) ročného nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


Bod 11/ MUDr. Jozef Hudec a manž., bytom J. Poničana 2407/47, Zvolen- žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti parc.č. 3503/135 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 v kat. úz. Jelenec, pod ich rekreačnou chatou, za symbolickú cenu z dôvodu, že menovaní v roku 1992 za kúpu nehnuteľnosti riadne zaplatili, v kúpnej zmluve RI 1278/92 je však omylom uvedená iná parcela a nedošlo k jej zápisu do katastra nehnuteľností.

Uznesenie č. 178

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to
parcelu:
- č. 3503/135 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2
vo vlastníctve Obce Jelenec a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,

b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec parcelu
- č. 3503/135 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2
priamym predajom kupujúcemu MUDr. Jozefovi Hudecovi, r.č. 531024/........
a manž. Ing. Elenu Hudecovú, rod. Stenchlákovú, r.č. 605124/..............., obaja
bytom J. Poničana 2407/47, 960 01 Zvolen,z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

c) kúpnu zmluvu na odpredaj nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec parcely:
- č. 3503/135 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2
MUDr. Jozefovi Hudecovi, r.č. .................... a manž. Ing. Elene Hudecovej, rod.
Stenchlakovej, r.č. .........................., obaja bytom J. Poničana 2407/47, 960 01 Zvolen
za kúpnu cenu 1,00 €, slovom jedno eur. Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.8, písm.e) zák.č. 138/1991 Zb., nakoľko žiadatelia už raz riadne odkúpili uvedený pozemok v roku 1992, nedošlo však k jeho zápisu do katastra nehnuteľností. Jedná sa o pozemok pod rekreačnou chatou žiadateľov.

Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „C“ č. 3503/135 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2, vedenej na Správe katastra v Nitre v liste vlastníctva č. 1393.

Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Počet všetkých poslancov 9, za schválenie uznesenia hlasovalo 8 poslancov.


Bod 12/ Matilda Murková, Jelenec 424 – žiadosť o prenájom časti pozemku parc.č. 588/1 o výmere 40 m2 na pestovanie zeleniny.

Uznesenie č. 179

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. odkladá
prejednanie žiadosti Matildy Murkovej, bytom Jelenec 424 o prenájom časti pozemku parc.č. 588/1 o výmere 40 m2 na pestovanie zeleniny po preverení skutkového stavu.


Bod 13/ Žiadosti o poskytnutie dotácie z prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja na šport, kultúru (uskutočnenie hudobnej produkcie) a nákup kníh.

Uznesenie č. 180

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. berie na vedomie
podanie žiadostí o poskytnutie dotácie z prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja na šport, kultúru (uskutočnenie hudobnej produkcie) k oslavám 900. výročia prvej písomnej zmienky a žiadosť na nákup kníh.


Bod 14/ Bc. Katarína Šupová - prenájom priestorov v budove bývalého MNV – návrh na odstránenie trstiny z terasy kvôli bezpečnému vychádzaniu áut z ulice Kostolná.

Uznesenie č. 181

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
odstránenie trstiny z terasy bývalého MNV kvôli bezpečnému vychádzaniu áut z ulice Kostolná Bc. Katarínou Šupovou, ktorá má v prenájme tieto priestory.


Bod 15/ Zateplenie MŠ (oprava fasády) – projekt na environmentálny fond.

Uznesenie č. 182

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
podanie projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy škôlky obce Jelenec na Environmentálny fond Bratislava s tým, že v prípade úspešnosti 5 % spoluúčasť z celkových predpokladaných nákladov 97.200.- € s DPH, čo činí 4.860,-€ hradí obec zo svojho rozpočtu.


Bod 16/ Hospodárenie ATC Jelenec v rekreačnej oblasti.

Uznesenie č. 183

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. berie na vedomie
hospodárenie v ATC Jelenec
B. odporúča
starostovi obce zvolať k tomuto bodu mimoriadne zasadanie OZ za účelom určenia ďalšieho vývoja tejto oblasti.


Bod 17/ Marek Andraško, Jelenec 670 a Viliam Hronček, Jelenec 604 – žiadosť o odpustenie nájomného za prenájom KD na Štefanskú diskotéku, alebo určenie symbolického nájmu.

Uznesenie č. 184

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
symbolické nájomné vo výške 50,00 € (slovom päťdesiat eur) za prenájom KD na Štefanskú diskotéku pre usporiadateľov Mareka Andrašku, Jelenec 670 a Viliama Hrončeka, Jelenec 604.


Bod 18/ Bistro u Vlka, Viliam Čabo, Jelenec – žiadosť o zníženie výšky nájomného za priestory Bistra u Vlka.
Uznesenie č. 185

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. neschvaľuje
zníženie výšky nájomného za priestory Bistra u Vlka pre Viliama Čabu, bytom Jelenec 29.


Bod 19/ B&Š , Jelenec 274 – žiadosť o ukončenie nájmu dohodou na priestory bývalého MNV na poschodí budovy ku dňu 31.10.2012.

Uznesenie č. 186

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
ukončenie nájmu dohodou so spoločnosťou B&Š , Jelenec 274 na priestory bývalého MNV na poschodí budovy ku dňu 31.10.2012.


Bod 20/ Nolens Volens, s.r.o. Lomnická 578/4 Nitra, Ján Čapkovič – žiadosť o prenájom priestorov v budove bývalého MNV na poschodí.
J.T.financial, s.r.o. Tŕnistá 14, 949 01 Nitra – žiadosť o prenájom priestorov v budove bývalého MNV na poschodí.
Uznesenie č. 187

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. odkladá
prejednanie žiadostí o prenájom priestorov v budove bývalého MNV na poschodí do najbližšieho zasadania OZ.
B. ukladá
prednostke OcÚ zverejniť zámer prenájmu priestorov v budove bývalého MNV na poschodí na webovej stránke obce a na úradnej tabuli v zmysle zákona o majetku obcí, na dobu 15 dní.


Bod 21/ Ing. Teodor Horský, Kláštorská 18, Nitra – žiadosť o oslobodenie z poplatku za komunálny odpad.
Uznesenie č. 188

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. neschvaľuje
odpustenie poplatku za komunálny odpad pre Ing. Teodora Horského, bytom Kláštorská 18, Nitra.


Bod 22/ Prejednanie nájomných zmlúv

Uznesenie č. 189

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
vypovedanie nájomnej zmluvy uzatvorenej s Bc. Katarínou Šupovou dňa 3.9.2009 na priestory na prízemí budovy bývalého MNV z dôvodu neplatenia nájomného, platby za spotrebu plynu a vody v prenajatých priestoroch celkom vo výške 1.128,94 € ak menovaná nevyrovná všetky finančné záväzky voči obci najneskôr do 19.10.2012.
B. poveruje
starostu obce podpísaním výpovede z nájmu na prízemí bývalej budovy MNV pre Bc. Katarínu Šupovú.

Uznesenie č. 190

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
podanie návrhu na vysťahovanie p. Želmíry Hanuliakovej z l izbového nájomného bytu v bytovke obce na Okresný súd v Nitre, nakoľko menovaná neplatí nájomné za prenajaté priestory.


Bod 23/ Informácie starostu obce.

Uznesenie č. 192

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. berie na vedomie
Informácie starostu obce:
a) Rekonštrukcia centrálnej časti obce
b) Kanalizácia obce – projekt na dotáciu z Environmentálneho fondu
c) Cvičenie CO.
d) Klubová činnosť miestnych kultúrnych organizácií.
e) Deň úcty k starším – 14. október 2012.
f) MAS Žibrica – vypracovanie podkladov pre vstup do združenia.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2165
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1585
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1280
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1076
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  924

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr