SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 2. 11. 2011    Autor: Obecný úrad
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelenec č. 2/2011 o pohrebníctve
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelenec č. 2/2011
o pohrebníctve

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci na základe § 6 a§ 11 a v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona SNR č.369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie obce Jelenec Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelenec o pohrebníctve č. 2/2011


Článok l
Úvodné ustanovenie

Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebiska ako verejno-technického zariadenia určeného k pietnemu pochovávaniu zosnulých alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov vyžaduje, aby pohrebisko a urnové háje boli udržiavané v takom stave, ktorý zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom a aby sa súčasne dodržiavali všetky záväzné predpisy.


Článok 2
Rozsah platnosti

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na pohrebisko a dom smútku obce Jelenec.


Článok 3
Základné pojmy

Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len “VZN“)

a) ľudské pozostatky sú màtve ľudské telo,
b)ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
c) pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku,
uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len „popol“)
rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie
urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste,
d) spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu,
e) verejné pohrebisko ( ďalej len „pohrebisko“) je cintorín, kolumbárium, urnový háj,
rozptylová lúka a vsypová lúka,
f) hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo
miesto na uloženie urny.


Článok 4
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami

1) Ľudské pozostatky musia byť pochované.
2) S ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
3) Zakázané je vykonávať činnosti uvedené v § 3 ods.3 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve.
4) S inými ľudskými pozostatkami, najmä potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody, ako aj časti tela alebo orgánov odňaté živým alebo màtvym osobám a iný materiál ľudského pôvodu sa zaobchádza podľa § 4 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve.
5) Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť màtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí mesto, na ktorom území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí mesto, v ktorom katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.
6) Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno màtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 odst. 3 písm. h) zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve. Ak pitva bola nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.
7) Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, mesto je povinné podľa odseku 4 bezodkladne ohlásiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky, alebo príslušnej diplomatickej misii, alebo konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol màtvy štátnym príslušníkom. Ak mesto do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z Ministerstva zahraničných veci Slovenskej republiky alebo z príslušnej diplomatickej misie, alebo z konzulárneho úradu štátu , ktorého bol màtvy štátny príslušníkom, oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území Slovenskej republiky, musí mesto ľudské pozostatky pochovať.


Článok 5
Prevádzkovanie pohrebnej služby

1.) Prevádzkovanie pohrebnej služby je živnosťou

2.) Náplň činnosti, podmienky prevádzkovania, povinnosti a iné náležitosti s činnosťou
pohrebnej služby sú stanovené v §7 a § 8 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve.


Článok 6
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov

1.) Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov sa uskutočňuje v zmysle §9 a § 10
zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve.


Článok 7
Zriadenie pohrebiska

1.) Obec je povinné zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území, alebo zabezpečiť
pochovanie na pohrebisku v inej obci.
2.) Obec prevádzkuje pohrebisko sama, alebo prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebiska –
správcu pohrebísk a domov smútku.
3.) Povinnosti správcu pohrebiska a domu smútku upravuje „Prevádzkový poriadok
pohrebiska a domu smútku obce Jelenec“ a ak je správa pohrebiska zabezpečovaná na
základe podpísanej zmluvy, sú súčasťou obsahu platnej zmluvy.
4.) Zmenou prevádzkovateľa pohrebiska nesmie dôjsť k narušeniu prevádzky pohrebiska.
5.) Ak má pohrebisko vybudovaný dom smútku, musí mať tento chladiace zariadenie na
uloženie ľudských pozostatkov.
6.) Regionálny úrad verejného zdravotníctva ( ďalej len „úrad“) má v územnom konaní o
zriadení pohrebiska postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju
pôsobnosť pri ochrane zdravia.
7.) Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je
potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu. Na zriaďovanie
hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku a ich akúkoľvek úpravu je
potrebný písomný súhlas správcu pohrebiska a domu smútku.


Článok 8
Prevádzkovanie pohrebiska

1.) Prevádzkovanie pohrebiska zahàňa najmä

a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správu a údržbu pohrebiska,
e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.


Článok 9
Prevádzkový poriadok pohrebiska

1.) Prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti riadi prevádzkovým poriadkom
pohrebiska.
2.) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný predložiť návrh prevádzkového poriadku pohrebiska na schválenie Obecnému zastupiteľstvu.
3.) Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje
a. rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
b. povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska,
c. povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
d. povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovávaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradných sieni, ak je taká úprava potrebná
e. čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
f. spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie,
g. dåžku tlecej doby,
h. spôsob nakladania s odpadmi,
i. cenník služieb.
4.) Ak pohrebisko prevádzkuje obec prostredníctvom iného prevádzkovateľa pohrebiska, informácie o tejto skutočnosti sa uvedú v prevádzkovom poriadku pohrebiska s uvedením mena, priezviska a miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, obchodného mena a sídla, ak ide o právnickú osobu.
5.) Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejne prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku.
6.) Na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska je potrebný súhlas Obecného zastupiteľstva.


Článok 10
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný
a. prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak sú splnené podmienky uvedené v §8 ods.1 a 2 zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve,
b. prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,
c. viesť evidenciu podľa § 21 zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve,
d. umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,
e. zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
f. písomne informovať nájomcu o

- skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
- dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa; súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,
g. ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predåžiť a na tento účel si vyžiadať posudok úradu; na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska,
h. ak nie je prevádzkovateľom pohrebiska obec, po výpovedi zmluvy o nájme hrobového miesta ( ďalej len „ nájomná zmluva“) odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie ( ďalej len „ príslušenstvo hrobu“) obci.


Článok 11
Evidencia pohrebiska

1.) Evidencia hrobových miest musí obsahovať:
a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
b) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo,
c) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a håbkou pochovania,
d) záznam o nebezpečnej chorobe, ak màtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu
alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
e) meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú
osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu
f) dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
g) údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.
2.) Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o
a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal
b) zrušení pohrebiska
c) skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce
podľa osobitného predpisu, alebo či ide o vojnový hrob


Článok 12
Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov

1.) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spåňať tieto požiadavky:
a) håbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m;
pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou
vo výške minimálne 1,2 m
2.) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. Dåžka tlecej doby je stanovená v Prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku obce Jelenec na dobu 15 rokov.
3.) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
4.) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
5.) Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť
a.) orgánov činných v trestnom konaní
b.) obstarávateľa pohrebu alebo
c.) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo ak obstarávateľom
pohrebu bola obec
6.) Žiadosť podľa odseku č.5 musí mať písomnú formu a musí obsahovať
a) posudok úradu
b) list o prehliadke màtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené
7.) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.


Článok 13
Užívanie hrobového miesta

1.) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
2.) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby pohrebiska.
3.) Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
4.) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takom pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
5.) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
6.) Poplatky za užívacie právo k hrobovému miestu /prenájom/ vyberá na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy správca pohrebiska a domu smútku.
7.) Výška poplatkov za nájom a obnovu miesta na cintoríne je :

- za prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu v zemi, vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu (bez ohľadu na vek zomrelého) na dobu 10 rokov:

- sólohrob……………………………………………………………………10,00 €
- dvojhrob……………………………………………………………………20,00 €
- trojhrob……………………………………………………………………30,00 €


Článok 14
Výpoveď nájomnej zmluvy

1.) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na
ďalšiu dobu
b) sa pohrebisko ruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
2.) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
1 písm. a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné
náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto
3.) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej
zmluvy a výpoveď doručiť najmenej 3mesiace pred dňom:
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť
b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené
4.) Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste
obvyklom na pohrebisku
5.) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
1 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie 1 rok odo dňa, od kedy nebolo
zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného
roka odstránil príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej
lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe
6.) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 1
písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom
na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie 5 rokov odo dňa, odkedy nebolo nájomné
zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste
s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po
uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe
7.) Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
8.) Hroby s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu
rozhodli, že majú kultúrny význam alebo kultúrnu hodnotu alebo o ktorých rozhodla obec
všeobecne záväzným nariadením, sa môžu zrušiť len podľa § 26 ods. 6 zákona č. 470/2005
Z.Z. o pohrebníctve.


Článok 15
Zrušenie pohrebiska

1.) Pohrebisko môže zrušiť len obec Jelenec až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských
ostatkov uložených na pohrebisku v zmysle § 26 zákona č. 470/2005 Z.Z. o pohrebníctve.
2.) Pred uplynutím tlecej doby je možné pohrebisko zrušiť len z dôvodov uvedených v §23
ods.1 zákona č. 470/2005 Z.Z. o pohrebníctve a z dôvodu verejného záujmu na základe
podnetu príslušného orgánu štátnej správy.
3.) Ten, v koho záujme sa pohrebisko ruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a
preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesta
na inom pohrebisku.
4.) Hroby a hrobky, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o
zrušení vyhlásenia hrobu alebo hrobky za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky
evidované v zozname pamätihodnosti mesta sa môžu zrušiť len po predchádzajúcom
súhlase obce Jelenec.
5.) Pri zrušení pohrebiska a pri zmene prevádzkovateľa pohrebiska, ak je prevádzkovateľom
iný ako obec, je tento povinný odovzdať evidenciu pohrebiska obci Jelenec.


Článok 16
Odborná spôsobilosť

1.) Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie pohrebiska je odborná spôsobilosť.
2.) Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o vykonaní kvalifikačnej skúšky podľa zákona č.470/2005 Z.Z. o pohrebníctve.


Článok 17
Prechodné ustanovenia

1.) Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované
a) za rovnakých podmienok ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby
oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú
splnené
b) jeden rok odo dňa doručenia oznámenia, že nie sú splnené podmienky užívania hrobového
miesta, ak osoba alebo osoby oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania
hrobového miesta sú známe a neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska nájomnú zmluvu
c) tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve, ak osoba
alebo osoby oprávnené z právnych vzťahov týkajúcich sa užívania hrobového miesta sú
známe, ale nebolo im možné doručiť oznámenie, že nie sú splnené podmienky užívania
hrobového miesta, a bolo len uverejnené na mieste obvyklom na pohrebisku a tieto osoby
neuzavrú s prevádzkovateľom pohrebiska v tejto lehote nájomnú zmluvu.
d) Päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve, ak
osoba alebo osoby, ktoré majú právny vzťah k hrobovému miestu, nie sú známe, s
vyznačením skutočnosti, že nájomca tohto hrobového miesta nie je známy.
2.) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný poslať osobám, ktoré sú uvedené v
odseku 1 písm. b), návrh nájomnej zmluvy spolu s oznámením, že nie sú splnené
podmienky užívania hrobového miesta.


Článok 18
Sankcie

Akékoľvek porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/l990 Zb. o priestupkoch , ak nepôjde o trestný čin. Úrad posudzuje porušenie zákonov a stanovuje sankcie za priestupky podľa §30 zákona 470/2005 Z.Z. o pohrebníctve a iné právne delikty podľa §31 uvedeného zákona.

Článok 19
Záverečné ustanovenie

1.) Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obce Jelenec, dňa 27.10. 2011 a nadobúda
účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, zároveň bolo zrušené VZN
o pohrebníctve č.1/2006 zo dňa 27.10.2006 .
2.) Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je „Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu
smútku obce Jelenec“.

Starosta obce:
Ladislav Púchovský
































Obecné zastupiteľstvo v Jelenci v súlade so zákonom č.470/2005 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších zmien a doplnkov


S C H V A Ľ U J E

pre územie obce Jelenec tento

Prevádzkový poriadok pohrebiska
a domu smútku

Článok 1
Rozsah

Tento prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku (ďalej len „ Prevádzkový poriadok“) sa vzťahuje na pohrebisko a dom smútku obce Jelenec.

Úvodné ustanovenie

Úcta k pamiatke zomrelých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno - technických zariadení určených k pietnemu pochovávaniu zomrelých alebo ukladanie ich spopolnenných pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.

Základné pojmy

1. Ľudské pozostatky sú màtve ľudské telo
2. Ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní
3. Pochovávanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov /ďalej len popol/ rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uložením urny s popolom na pohrebisku, popol sa môže uložiť aj na inom mieste.
4. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
5. Verejné pohrebisko /ďalej len pohrebisko/ je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka.
6. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky, alebo miesto na uloženie urny.
7. Konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú
8. Exhumácia je vyňatie ľudských pozostatkov z hrobu.
9.
Popis pohrebiska


Pohrebisko sa nachádza v k. ú. Obce Jelenec. Počet hrobov, hrobiek a urnových miest je podrobne vedený v evidencii pohrebiska podľa plánu. Zásobovanie vodou je zabezpečené z vlastnej kopanej studne s 8 odberových stojanov, osvetlenie z verejného osvetlenia obce. Celý areál pohrebiska je oplotený. V pohrebisku sa nachádza dom smútku, dispozične členený na obradnú miestnosť vybavenú dvomi funkčnými chladiacimi zariadeniami, s prirodzeným a umelým osvetlením a priamym vetraním, ľahko čistiteľnou podlahou a miestnosť skladu..
Dom smútku je sprístupňovaný na požiadanie obstarávateľa pohrebu. Obec zabezpečuje pravidelné upratovanie, čistenie a dezinfekciu chladiaceho zariadenia. Komunikačné priestory pred domom smútku sú upravené tak, aby umožnili prístup k pohrebnému vozidlu

Článok 2
Prevádzkovanie pohrebiska.

1.) Prevádzkovanie pohrebiska zahàňa najmä:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou
b) pochovávanie
c) vykonanie exhumácie
d) správu a údržbu pohrebiska
e) správu a údržbu komunikácií a zelene pohrebiska
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska
g) správu a údržbu domov smútku na pohrebiskách
2.) obec Jelenec je prevádzkovateľom pohrebiska a zároveň aj správcom pohrebiska a domu smútku

Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska ako i osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky

• Prevádzkovať pohrebisko a dom smútku v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom DS a pohrebiska a dodržaním VZN obce a zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve. Odovzdať obstarávateľovi pohrebu k použitiu na dohodnutú dobu dom smútku v bezchybnom stave, t.j. uprataný a vyčistený, s katafalkom opatreným čiernym súknom a s príslušnou dekoráciou, s nosidlami na prenesenie rakve, s fungujúcim elektrickým osvetlením ako aj chladiacim zariadením ak je týmto dom smútku vybavený. Obstarávateľ pohrebu zodpovedá za to, že v dobe používania domu smútku nebude z neho nič odcudzené a že najneskôr do 24 hodín po uskutočnení pohrebu odovzdá uprataný a vyčistený dom smútku i s vybavením správe pohrebiska.

• Viesť evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať: meno a priezvisko osoby, ktorej ostatky sú v hrobovom mieste uložené, miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo, dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a håbky pochovania, záznam o nebezpečnej chorobe, ak màtvy bol nakazený nebezpečnou chorobou, meno priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu, dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.
• Správca cintorína podľa situačného plánu cintorína vedie evidenciu voľných miest a možnosti pre ďalšie pochovanie po uplynutí tlecej doby, ak zaniklo právo na prepožičané miesto a nebolo obnovené.
• Keď právo na prepožičané miesto zaniklo, správca pohrebiska vyzve oprávneného písomne, alebo ak jeho adresa nie je známa, verejnou vyhláškou, aby do 6 mesiacov odstránil náhrobky, rámy a iné. Ak oprávnený v určenej lehote výzve nevyhovie, správa pohrebiska odstráni náhrobky, rámy a iné, uskladní ich na náklady oprávneného. Po uplynutí jedného roka po zániku práva naloží správca pohrebiska s týmito predmetmi podľa § 453 Občianskeho zákonníka ako s vecami opustenými. Obdobne sa pokračuje, aj pokiaľ ide o hrobky.
• Umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzatvorení rakvy pred pochovaním.
• Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania, pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.
• Písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné zaplatené, dátum, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť ak je známa jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.
• Po výpovedi nájomnej zmluvy na hrobové miesto odovzdať pomník, náhrobné dosky, náhrobné kamene, oplotenie obci.
• Udržiavať priestory a okolie domu smútku v náležitom poriadku, zabezpečiť režim údržby a čistoty priestorov domu smútku a chladiaceho zariadenia. Vykonávať mechanickú očistu s použitím saponátových prípravkov a následnou dezinfekciou vhodnými dezinfekčnými prostriedkami pri dodržaní predpísanej koncentrácie a expozičnej doby.
• Zodpovedá za funkčnosť chladiaceho boxu , elektrického osvetlenia, prevádzky vodorozvodu v areáli pohrebiska – výtokových stojanov, prevádzky el. orgánu, ozvučenia.
• Stará sa o vonkajší vzhľad pohrebiska, spoločné nezapožičané miesta na pohrebisku, údržbu zelene, úpravu ciest a chodníkov a to aj v zimnom období.
• Uzatvára zmluvy o nájme hrobového miesta.
• Vyberá poplatky za prenájom hrobového miesta ako i ostatné poplatky v zmysle cenníka cintorínskych poplatkov a služieb. Zabezpečuje mesačný odvod poplatkov na účet obecného úradu podľa zmluvy o správe.
• Zabezpečiť vymeranie hrobového miesta a prevádzať dozor pri stavebných a iných prácach na cintoríne.

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

1. Otvárať a zatvárať dom smútku podľa prevádzkového času a v prípade potreby.
2. Poskytovať smútočnú sieň so svojim zariadením k vykonaniu pobožnosti alebo vzdaniu úcty pred samotným aktom pohrebu, podľa cenníka schváleného obcou. Osoby, ktoré zomreli v domácnosti t.j. mimo zariadenia liečebno-preventívnej starostlivosti (nemocnica, poliklinika a pod.), musia byť prevezené na dočasné uloženie do domu smútku do 8 hodín po prehliadke lekára. Inak možno postupovať iba na základe nariadenia prehliadajúceho lekára. Do 8 hodín sa nezapočítava doba medzi 22. a 6. hodinou.
Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť màtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pre uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno màtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia, ak doba od zistenia úmrtia lekárom presiahne 14 dní alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov musia sa ukladať do mraziaceho zariadenia.
Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo príslušnej diplomatickej misii, alebo konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol màtvy štátnym príslušníkom. Ak obec nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo z príslušnej diplomatickej misie, alebo z konzulárneho úradu štátu, ktorého bol màtvy príslušníkom, oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území Slovenskej republiky, musí obec ľudské pozostatky pochovať.
3. Poskytovať chladiace zariadenie v dome smútku k dočasnému umiestneniu zomrelých až do doby konania obradu, podľa cenníka schváleného obcou.
4. Cestou správcu pohrebiska zabezpečiť vytýčenie hrobového miesta na výkop hrobu v súlade s plánom hrobových miest.
5. Výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, pochovávanie a vykonanie exhumácie zabezpečujú pohrebné služby dojednané pozostalými, s ktorými má prevádzkovateľ – obec písomnú zmluvu.
6. Zabezpečiť správu a údržbu pohrebiska, správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku a viesť evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska.



Článok 4

Úprava hrobových miest a stavby na cintoríne

• Hrobové miesta sa upravujú podľa predpisu na pohrebisku trávnikovým spôsobom podľa pokynov a situačného plánu pohrebiska.
• Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej stavby /hrobu, náhrobku, urnového miesta, hrobky, rámu/ treba predchádzajúci písomný súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa osobitných predpisov potrebný.
• Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť pokynmi správcu pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, alebo druh používaného materiálu, ktorý zabezpečí i vymeranie hrobového miesta.
• Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál.
• Nie je prípustné bez súhlasu správcu pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby. Bez súhlasu správcu pohrebiska nie je dovolené vynášať časti náhrobkov, hrobovú ozdobu, kvety a iné.
• Za zrealizovanie stavby na cintoríne nesie zodpovednosť správca pohrebiska a ten, kto stavbu realizoval. Oprávnení si môžu dať poistiť stavbu v poisťovacom ústave.
Dobu výstavby písomne stanoví správca pohrebiska po dohode s realizátorom

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

1. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a jeho 30 cm okolie,
b) oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,
c) vykonávať úpravy okolia hrobového miesta len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska,

2. Je zakázané:

a) odkladať medzi hroby plechovky, sklené poháre a iné predmety,
b) v časti cintorína určenej pre uloženie urien svojvoľne budovať ohrádky, nadstavby pomníkov, poškodzovať trávnik sadením kvetov a pod.

3. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky, vyzve oprávneného, aby ich v
primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady porušovateľov.





4. Zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je
prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený aj sám odstrániť.

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

• Nájomca je povinný udržiavať zapožičané miesto v riadnom stave, udržiavať a čistiť priestor okolo hrobu.
• Bez povolenia správcu cintorína nesmie vykonávať žiadne iné úpravy okolia hrobu ako je napr. dláždenie, osádzanie lavičiek, výsadba stromov alebo krov.
• Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o zapožičané miesto vyzve užívateľa, aby tieto odstránil, v prípade ak k odstráneniu nedostatkov nedôjde, správca tak urobí sám na náklady porušovateľa.

Článok 5
Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1. Návštevníci pohrebiska sú povinný správať sa primerane k piete miesta.
2. Zakázané je na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky, požívať alkoholické nápoje, vodiť psov, robiť hluk a pod.


Povinnosti návštevníkov domu smútku a pohrebiska


• Návštevníci domu smútku a pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta.
• Zakazuje sa v dome smútku a na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky mimo smetných nádob, vodiť psov, robiť hluk, jazdiť s bicyklami.
• Zákaz vstupu zvierat do areálu cintorína.
• Osobám pod vplyvom alkoholu je vstup na pohrebisko zakázaný
• Deťom do 10 rokov je vstup na cintorín povolený len v sprievode dospelých osôb.
• Motorovými dopravnými prostriedkami je možné vchádzať len s povolením správcu v odôvodnených prípadoch a len na dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie stavebných alebo terénnych úprav.

Článok 6
Prístup na pohrebisko

1. Pohrebisko je prístupné pre verejnosť 24 hod. denne
2. Motorovými vozidlami a inými písomnými prostriedkami sa môže na pohrebisko vchádzať iba s písomným povolením prevádzkovateľa pohrebiska, s výnimkou zdravotne postihnutých občanov.
3. Dom smútku je pre verejnosť prístupný na základe požiadavky pozostalých.
4. Pre podnikateľov poskytujúcich služby na pohrebisku je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
5. Dom smútku je prístupný, za účelom uloženia ľudských pozostatkov, po splnení podmienok uvedených v čl. 3 písm.1) a)

Článok 7
Užívanie hrobového miesta

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. V starších
prípadoch sa preukazuje právo užívať hrobové miesto evidenciou prevádzkovateľa
pohrebiska , ak údaje o užívateľovi nie sú v evidencii hrobových miest zaznamenané, predloží užívateľ písomný doklad o práve užívať hrobové miesto, ak takýto doklad nevlastní, predloží čestné vyhlásenie, že má právo hrobové miesto užívať.
2. Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom nájomcu previesť na inú
osobu iba prevádzkovateľ pohrebiska.
3. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
4. Nájomné je povinné nájomca hrobového miesta uhradiť, pri uložení ľudských pozostatkov do hrobu, na celú tleciu dobu. Ďalšie nájomné, ak nie sú do hrobu uložené ľudské pozostatky, je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť na dobu 10 rokov.
5. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási prvý.





Článok 8
Výpoveď nájomnej zmluvy

1. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu miesta na ďalšiu dobu
b) sa pohrebisko zruší
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu, z dôvodov uvedených v ods. 1 písm. a a b musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť najmenej tri mesiace predo dňom:
a) keď sa má hrobové miesto zrušiť
b) keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené
4. Ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uverejneného v ods. 1 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu, ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom. Výpovedná lehota uplynie päť rokov odo dňa odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska postupuje v zmysle ods. 5 a) a b)
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odseku 4. musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so skutočným opisom stavu príslušenstva hrobu.

Článok 9
Ukladanie pozostatkov a exhumácia ľudských pozostatkov.

1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spåňať tieto požiadavky:
a) håbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6m, pre mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m
2. Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe, alebo v hrobke najmenej do uplynutia tlecej doby.
3. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
4. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami, a s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
5. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
a) orgánov činných v trestnom konaní
b) obstarávateľa pohrebu
c) blízkej osoby, ak obstarávateľom pohrebu bola obec
6. Žiadosť o exhumáciu podľa ods. 5 musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) posudok úradu verejného obstarávania
b) list o prehliadke màtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené
7. Po uplynutí tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať aj na žiadosť:
a) obstarávateľa pohrebu
b) osoby blízkej, ak obstarávateľ už nežije a obstarávateľom pohrebu bola obec
8. Žiadosť o exhumáciu podľa odst.7 musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a) súhlas nájomcu hrobového miesta
b) súhlas prevádzkovateľa pohrebiska
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské pozostatky uložené
9. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.
10. Ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby, ktoré sú počas výkopu hrobu odkryté, musia
byť uložené v spodnej časti hrobovej jamy a zasypané zeminou.
11. Situačný plán pohrebiska je umiestnený na obecnom úrade v Jelenci. Každé
hrobové miesto má pridelené svoje číslo.

Článok 10
Práca na pohrebisku.

1. Vykonávať výkopové práce, pochovanie, stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie lavičiek, vysádzať stromy a kry, zasahovať do jestvujúcej zelene je možné iba s písomným súhlasom prevádzkovateľa.
2. Osoby vykonávajúce tieto práce sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.
3. Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového miesta môže nájomca hrobového miesta vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

Článok 11
Stavebné úpravy hrobových miest

1. Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:

Jednohrob: 110 x 245 cm
Dvojhrob: 210 x 245 cm
Trojhrob: 310 x 245 cm
Detský hrob: ( dieťa do 6 rok.) 80 x 140 cm
Detský hrob: ( dieťa do 14 rok.) 90 x 200 cm
2. Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 cm šírke
3. Predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke.
4. Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná.
5. Na zriaďovanie hrobov, hrobiek, urnových hrobov a kolumbárií na pohrebisku nie je potrebné stavebné povolenie, alebo ohlásenie podľa osobitného predpisu.
Na ich vybudovanie je potrebný písomný súhlas správcu pohrebiska.
6. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu
a odstrániť prebytočný stavebný materiál.
7. Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné odpredávať, odstraňovať
vybudované stavby a ani iným spôsobom vykonávať zmeny. Bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie je možné vynášať z cintorína časti náhrobkov, hrobové zdoby a podobne.




Vstup na cintorín

• Pohrebisko je verejnosti prístupné v ročnom období od 1. apríla do 7. novembra kalendárneho roka od 8,00 hod. do 20,00 hod., od 7.novembra do 31.marca od 8,00 hod. do 18,00 hod.
• Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou uzatváracou hodinou bez osobitného upozornenia tento opustiť.


Článok 12
Dåžka tlecej doby

1) Dåžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je 15 rokov od
pochovania.
2) Dåžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 20 rokov od
pochovania.

Článok 13
Spôsob nakladania s odpadmi

• Odpady, ako suché kvety, vence, kytice, zbytky sviečok a kahancov ako i ostatné ozdoby rôzneho druhu sa môžu ukladať len na mieste na to určenom, t.j. do smetných nádob (kontajnerov), ktoré sa nachádzajú v areáli pohrebiska a ktorých vývoz zabezpečuje obec.
• Ostatné odpady, ktoré vznikli napr. pri stavbe pomníkov, ako dosky, stavebný materiál a pod. si musí nájomca z pohrebiska odviezť a okolie hrobu vyčistiť.
• Zelený odpad treba odovzdať do kompostovacieho zásobníka nachádzajúceho sa za domom smútku.
• Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku

Zrušenie pohrebiska

• Správca pohrebiska zverejní rozhodnutie o zrušení cintorína najmenej rok pred dňom, ktorým sa pohrebisko zrušuje . Pritom upozorniť užívateľov miest, ako sa naloží s ostatkami a príslušenstvom hrobu v prípade, že sa o ne sami v lehote najmenej 6 týždňov odo dňa zrušenia pohrebiska nepostarajú.
• Ak pohrebisko alebo jeho časť nevyhovuje zdravotnému alebo inému všeobecnému záujmu Obec Jelenec zakáže pochovávanie na ňom a pohrebisko zruší.
• Po zrušení pohrebiska sa ostatky a urny uložené v zemi ponechajú na miesta a urny v kolumbáriách alebo náhrobkoch sa vyberú, popol sa na vyhradenom miesta zmieša so zemou, ak oprávnení prepožičaných miest neumiestnia v určenej lehote ostatky na inom pohrebisku.
• Náhrobky a ostatné príslušenstvo hrobu, ktoré oprávnení neodstránili v určenej lehote, odstráni na ich náklad organizácia, v záujme ktorej sa cintorín ruší.
• Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby od uloženia posledného zosnulého. Na účely, pri ktorých je potrebné terén prehåbiť možno zrušený cintorín použiť až po uplynutí dvadsiatich rokov od posledného pohrebu, ak sa príde na ostatky, uložia sa do zeme na vyhradenom mieste alebo sa spopolnia. Ak Obec Jelenec neurčila inak, je možné na pohrebisku, kde je zákaz pochovávania tiel màtvych ukladať urny s popolom.
• Ak ide o všeobecný záujem, po prevoze ostatkov na iné pohrebisko môže sa zrušiť pohrebisko aj pred uplynutím tlecej doby od uloženia posledného màtveho. Ak tlecia doba neuplynula, treba spolu s ostatkami previezť aj príslušenstvo hrobu /náhrobky, obrubník a iné/. Náklady spojené s predčasným zrušením pohrebiska znáša organizácia v záujme ktorej bolo pohrebisko zrušené.


Zákaz pochovávania

Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy.
Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do hrobu, možno ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasil.


Kontrola prevádzkového poriadku

• Kontrolu dodržiavania tohto poriadku vykonávajú orgány obce /poslanci, hlavný kontrolór, obecný úrad/.
• Akékoľvek porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku, ak nejde o trestný čin podľa trestného zákona, je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č.372/90 Zb. o priestupkoch.
• Správca pohrebiska vyvesí tento prevádzkový poriadok na vhodnom, verejnosti prístupnom mieste.

Priestupky

• Priestupku sa dopustí ten, kto
• a/ bez zbytočného odkladu neodovzdá ľudské pozostatky na pochovanie,
• b/ porušuje zákaz pri zaobchádzaní s ľudskými ostatkami uvedený v § 3, ods.3,
• c/zaobchádza s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa pohrebnej služby, prevádzkovateľa pohrebiska.
• Za priestupok podľa odseku 1 možné uložiť pokutu do 663,00 €. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na mieru zavinenia a ohrozenie zdravia.
• Priestupky podľa tohto zákona prejednáva a sankcie za ne ukladá úrad. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
• Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.





Článok 14
Dostupnosť Prevádzkového poriadku
pohrebiska a domu smútku

Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí, aby bol Prevádzkový poriadok verejne prístupný na OcÚ v Jelenci.


Článok 15
Cenník služieb


1. Nájom obradnej miestnosti v dome smútku v k vykonaniu pietneho
aktu za 1 obrad .......................................................................................... 10,00 €

Nájom za hrobové miesto- podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Jelenec o
pohrebníctve č. .2/2011.




Článok 16
Sankcie

Akékoľvek narušenie ustanovené tohto Prevádzkového poriadku je postihnuteľné ako priestupok zákona SNR č. 372/1990 zb. o priestupkoch, ak nepôjde o trestný čin. Regionálny úrad verejného zdravotníctva posudzuje porušenie zákonov a stanovuje sankcie za priestupky podľa § 30 zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a iné právne delikty podľa § 31 uvedeného zákona.


Článok 17
Záverečné ustanovenia

Tento Prevádzkový poriadok bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Jelenci dňa 27.10. 2006, uznesením č. ..3/b... a nadobúdol účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. Aktualizovaný bol OZ dňa 27.10. 2011 uznesením č. 97 a nadobudol účinnosť dňa 11.11.2011.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva schválil tento Prevádzkový poriadok rozhodnutím zo dňa5.12.2006 poč. Číslom HZP/A//2006/03292





Starosta obce
Ladislav Púchovský

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr