SVK
HU
GER
ENG
19.07.18, Štvrtok
Meniny má : Dušana
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 17. 03. 2011    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (11.3.2011)
1. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.


Uznesenie č.18

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ


2. Správa hlavného kontrolóra Obce Jelenec z následnej finančnej kontroly


Uznesenie č.19

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra Obce Jelenec z následnej finančnej kontroly, zameranej na viacúčelové ihrisko.


3. Záverečný účet obce Jelenec za rok 2010, stanovisko hlavného kontrolóra.


Uznesenie č.20

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje
záverečný účet obce Jelenec za rok 2010

B. berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Jelenec za rok 2010.


4. Návrh členov komisií OZ.


Uznesenie č.21

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. v o l í
Členov komisí

· výstavby a ÚP – (preds. Tibor Varga ) ......Ing. Jozef Finta, Jozef Borbély.........
· soc.-zdravotnej. – (preds. Tibor Varga ) ....Mária Balková, Helena Čuláková.....
· kultúry - (preds. Mgr. Boris Starovič) .....Žofia Magátová, Imrich Varga..........
· finančnej a správy OM– (preds. Ing. Dáša Mozdíková) ...........Ing. Mária Gáliková, Martina Gajdošová.........................................
· pre verejný poriadok – (preds.Július Molnár) ..Ing. Ladislav Fúska....................
· pre životné prostredie - (preds. Ing. Eduard Jančo) ...............- -..........................
· pre školstvo, vzdelávanie, mládež, šport a telesnú výchovu – (preds. Mgr. Imrich Varga) .........Mgr. Mária Púchovská, Edita Hóková........................
· pre poľnohospodárstvo a lesníctvo – (preds. Ing. Karol Šinka PhD.) ..... p. Jaroslav Magát, RNDr. Anna Rusňáková.................................
· pre obchod, služby a cest. ruch – (preds. Peter Hók) ...Peter Kondé, František Elgyütt, Ľuboš Tkáč......


5. Návrh rozpočtu obce Jelenec na rok 2011 (vrátane žiadostí ZŠ a MŠ a Maďarskej folklórnej skupiny), stanovisko hlavného kontrolóra.


Uznesenie č.22

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

- Rozpočet obce Jelenec na rok 2011 vrátane MŠ a rozpočtu ZŠ.
- Príspevok vo výške 829,85 € pre MFS – Hagyományőrző csoport Jelenec v rámci
schváleného rozpočtu,
- Výmenu dvoch vstupných dverí na materskej škole v rámci schváleného rozpočtu, na
základe najvýhodnejšej cenovej ponuky,

B. berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Jelenec na rok 2011.

C. ukladá

účtovníčke OcÚ pri budúcoročnom spracovávaní rozpočtu vykázať aj skutočné čerpanie predchádzajúceho roka.


6. MŠ Jelenec – žiadosť o riešenie havarijného stavu budovy.


Uznesenie č.23

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

Začať s postupnou rekonštrukciu budovy MŠ z vlastných finančných prostriedkov, pokiaľ nebude vypísaná výzva na tento projekt

B. ukladá

Komisii výstavby a ÚP vypracovať predbežný rozpočet na rekonštrukciu MŠ po jednotlivých častiach, resp. etapách.


7. ZŠ Jelenec – žiadosť o dorobenie chýbajúceho oplotenia medzi školou a nájomnými bytovými domami.


Uznesenie č.24

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

Ohradenie nájomných bytov vo vlastníctve obce od areálu základnej školy .


8.ZŠ Jelenec – žiadosť udelenie výnimky z dodržania najvyššieho počtu žiakov v 1.ročníku a o povolenie prekročiť ho o 3 žiakov.


Uznesenie č.25


Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

Výnimku z najvyššieho počtu žiakov v 1. ročníku a povoľuje prekročiť tento počet o 3 žiakov

B. odporúča

Starostovi obce požiadať Štátnu školskú inšpekciu Nitra o udelenie tejto výnimky.


9. Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi so sídlom vo Výčapoch Opatovciach – návrh na zapracovanie 5 % spoluúčasti obce, t.j. 6,59 € na obyvateľa.


Uznesenie č.26

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci


A. schvaľuje

- Vyčlenenie finančných prostriedkov ako spoluúčasť obce vo výške 5 %, t.j. 6,59 € na obyvateľa, celkom pre Obec Jelenec pri počte obyvateľov 2003, činí táto suma 13.199,77 € pre Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi so sídlom vo Výčapoch Opatovciach, z dôvodu úspešnosti projektu.

- Vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu firmou Envigeos ako firmou s najvýhodnejšou cenovou ponukou pre obec.


10.Romir, s.r.o., Solivarská 17, Bratislava – žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou.

Uznesenie č.27

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou ku dňu 12.3.2011 s firmou Romir, s.r.o. Solivarská 17, Bratislava, ktorá mala v prenájme priestory v priľahlej budove bývalého MNV.


11.Jozefína a František Nagyoví, Jelenec č. 398 – žiadosť o riešenie znečisteného a zaneseného jarku pred rod. domom A. Farkaša č. 395.


Uznesenie č.28

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. ukladá

Komisii pre verejný poriadok v spolupráci s komisiou pre životné prostredie preveriť opodstatnenosť žiadosti a navrhnúť riešenie vedúcemu obecnej prevádzkarne. Termín: do 31. marca 2011


12.Henrieta Ackermannová, Jelenec 417 a Michaela Starovičová, Jelenec 482, nájomníci priestorov vo vlastníctve Obce Jelenec – žiadosť o prehodnotenie užívania sociálnych zariadení.


Uznesenie č.29

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. ukladá

Komisii výstavby a ÚP preveriť možnosť vytvorenia samostatných sociálnych zariadení pre žiadateľky v budove bývalých MNV.

Termín: do 31. marca 2011


13. Ladislav Bencz, Jelenec 789/5 - žiadosť o prenájom pozemku za účelom zriadenia garáže.


Uznesenie č.30

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. neschvaľuje

Prenájom plochy za účelom zriadenia garáže pre Ladislava Bencza, bytom Jelenec 789/5, nakoľko sa nevylučuje možnosť postavenia ďalšieho nájomného bytu na predmetnom pozemku, ak bude dostatočný počet žiadateľov.


14. Stanovisko predsedu komisie pre životné prostredia k riešeniu problému s vysokými stromami v areáli školského ihriska.


Uznesenie č.31

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. neschvaľuje

Vypilovanie vysokých stromov pri multifunkčnom ihrisku v súlade so stanoviskom predsedu komisie pre ŽP.


15. Alica Nagyová, Jelenec 681 – žiadosť o prenájom priestorov v kaštieli za účelom zriadenia maloobchodnej predajne.


Uznesenie č.32

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

Prenájom priestorov v kaštieli za účelom zriadenia maloobchodnej predajne pre Alicu Nagyovú, bytom v Jelenci č. 681 ( priestory po p. Špendelovej) o výmere 32 m2 za 7,65 €/m2 za tých istých podmienok ako mal predchádzajúci nájomca.


16. Projekt – Program cezhraničnej spolupráce.


Uznesenie č.33

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

Zámer zapojenia sa obce do programu cezhraničnej spolupráce ihneď po vypísaní výzvy a v spolupráci s našu družobnou obcou Balatonvilágos z MR napísať projekt z príležitosti 900. výročia (v roku 2013) prvej písomnej zmienky o obci, s 5 % finančnou spoluúčasťou obce.


17. Daniel Kysela a manž. Helena, Jasovská 5, Bratislava – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti a to dielu 2, ktorý sa pričleňuje k parc.č.3514/80 o výmere 179 m2 v zmysle geometrického plánu č. 207/2010, zo dňa 15.12.2010.


Uznesenie č.34

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

Odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti a to dielu 2, ktorý sa pričleňuje k parc.č.3514/80 o výmere 179 m2 pre Daniela Kyselu a manž. Helenu, Jasovská 5, Bratislava v zmysle geometrického plánu č. 207/2010, zo dňa 15.12.2010 za 1.662,91 €. Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.8, písm.e) zák.č. 138/1991 Zb., nakoľko ide o nevyužitý pás medzi chatami.


18. Tábiová Pavlína, Jelenec č. 19 – žiadosť o zníženie poplatku za vývoz TKO.


Uznesenie č.35

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A . neschvaľuje

Zníženie poplatku za vývoz TKO pre Pavlínu Tábiovú, bytom v Jelenci č. 19 , nakoľko vo VZN nie sú stanovené žiadne úľavy.


19. Určenie úradných dní a hodín pre Obecný úrad v Jelenci.


Uznesenie č.36

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

Pracovnú dobu na Obecnom úrade v Jelenci : pondelok až piatok od 8.00-12.00 hod., poobede 12.30 – 16.00 hod., z toho hodiny na vybavenie stránok: pondelok až piatok od 8.00 do 12.00 hod., stredu a piatok od 8.00 – 12.00 hod. a poobede od 12.30 – 16.00 hod.
Nestránkové hodiny využiť na prípravu projektov, na činnosti, ktoré vyžadujú plnú koncentráciu pre efektívne využitie originálnych a prenesených kompetencií verejnej správy a štátnej správy, na vybavovanie potrebných písomností v styku s orgánmi štátnej správy a iné.

20. Erika Makóová , Jelenec č. 262 - žiadosť o prenájom priestorov v priľahlej budove OcÚ na vykonávanie manikúry a pedikúry


Uznesenie č.37

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

Prenájom priestorov v priľahlej budove OcÚ Jelenec o výmere 27 m2 na vykonávanie manikúry a pedikúry pre Eriku Makóovú, bytom v Jelenci č. 262 za 13,28 €/m2 ročného nájmu. Ostatné podmienky sú tie isté ako u predchádzajúceho nájomcu.


21. Výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2010.


Uznesenie č.38

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

Výsledky inventarizácie obce Jelenec za rok 2010.


22. Hlavný banský úrad so sídlom v Banskej Štiavnici – rozhodnutie o prerušení konania


Uznesenie č.39


Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

- Zaslať prípis na Obvodný banský úrad v Bratislave s požiadavkou o vydanie písomného oznámenia o zániku oprávnenia na dobývanie výhradného ložiska v kameňolome Jelenec pre spoločnosť Dopravex, s.r.o., Príbovce 175,

- podanie sťažnosti voči policajnému zboru v súvislosti s postupom PZ pri riešení otázky kameňolomu dňa 8.2.2011, kedy pracovníci firmy Dopravex, s.r.o., násilne vnikli do lesa a poškodili stromy i napriek tomu, že mali Okresným súdom v Nitre pozastavenú činnosť v Jelenci.

B. poveruje

starostu obce, aby na zajtrajšej schôdzi Združenia bývalých urbárnikov pozemkového spoločenstva v Jelenci, informoval združenie o zápornom stanovisku obecného zastupiteľstva k otvoreniu kameňolomu v obci.


23. Attila Andraško , Jelenec 199


Uznesenie č.40

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

poskytnutie ubytovania v pavilóne A pre stavebných pracovníkov Attilu Andraška, bytom v Jelenci č. 199, mimo vykurovacieho obdobia, za ním navrhovaných podmienok, vzhľadom na ponuky konkurenčných firiem, nakoľko podľa prepočtov by celkový príjem za ubytovanie činil cca 7.000.- €.


24. Jana Opálenská, Tr. Andrea Hlinku 3, Nitra – žiadosť o prenájom priestorov.


Uznesenie č.41

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje

Prenájom nebytových priestorov veľkej sály KD za účelom využitia priestorov na fitness ZUMBA pre miestnych obyvateľov v trvaní 2 hodín týždenne za cenu 30,- € mesačne.


25. Informácie starostu obce:


Uznesenie č.42

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. berie na vedomie informácie o

a. Návšteva družobnej obce Balatonvilágos.
b. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011.
c. Zateplenie kultúrneho domu.
d. Zverejňovanie všetkých obchodných zmlúv a faktúr.
e. Gaštanová ul. – nn, VO, vybavovanie stavebného povolenia

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  1971
Detský maškarný ples 2018
Čítanosť:  1542
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1410
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1084
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  929

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr