SVK
HU
GER
ENG
16.08.18, Štvrtok
Meniny má : Leonard
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 2. 12. 2010    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (19.11.2010)
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci na svojom zasadaní dňa 19.11.2010


1/ prerokovalo

a) Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Správu z následnej finančnej kontroly, zameranej na odmeňovanie zamestnancov Základnej školy a zamestnancov Materskej školy v Jelenci v roku 2010.
c) Správu do kroniky obce za r. 2009.
d) Vyhodnotenie prác v obci za rok 2010.
e) Ing. Anežka Križková, 951 73 Jelenec 1604 – žiadosť o prenájom lúky
f) Kubaľák Miloš a manž. Marta, Jelenec 324 – žiadosť o riešenie problému s neúmerne vysokými stromami - topoľmi.
g) Zuzana Kršáková, Branč, Staničná 630 – žiadosť o zníženie nájomného
h) Maďarská folklórna skupina – Gímesi Hagyományőrző Csoport Jelenec – žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2011.
i) Miestna organizácia Csemadok Jelenec – žiadosť o pridelenie priestorov v budove kaštieľa pod múzeom.
j) Vladimír Blaho Club 21, Bazovského 4, Nitra – žiadosť o prenájom priestorov, ktoré doteraz využívala spoločnosť B&Š , s.r.o. a Katarína Šupová s možnosťou prenájmu tretej osobe a s možnosťou predkupného práva na odkúpenie budovy, žiadosť o prenájom priestorov priľahlej budovy.
k) Juraj Kollár, bytom 949 01 Nitra-Klokočina, Bellova 445/02 – žiadosť o odpredaj nehnuteľností.
l) Sťažnosť Ing. Miroslava Šimora, Jelenec č. 762 a Romana Jankoviča, Jelenec 761 na parkovanie nákladných vozidiel na území, kde platí druhý stupeň ochrany.
m) Sociálnu výpomoc pre zdravotne postihnutých občanov v obci.
n) Informácie starostu obce:
a) Rekonštrukcia centrálnej časti obce
b) Voľby do orgánov samosprávy obce
c) Nájomné byty


2/ berie na vedomie

a) Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Správu z následnej finančnej kontroly, zameranej na odmeňovanie zamestnancov Základnej školy a zamestnancov Materskej školy v Jelenci v roku 2010.
c) Informácie starostu obce:
- Rekonštrukcia centrálnej časti obce
- Voľby do orgánov samosprávy obce
- nájomné byty


3 / schvaľuje

a) Text do kroniky obce za rok 2009.
b) Vyhodnotenie prác v obci v roku 2010
c) Odpredaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v kat.úz. Jelenec, parc. registra „C“ č. 3517/37 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 94 m2 a parc. reg. „C“ č. 3517/11 – trvalý trávny porast o výmere 380 m2 v zmysle GP 38/2010, vyhotoveného dňa 8.11.2010 Ing. Ľubomírom Melenecom, autorizačne overeného 8.11.2010 Ing. Vladimírom Kartusekom, úradne overeného dňa 16.11.2010 Ing. Rudolfom Szombathom, č. 1978/10 pre Juraja Kollára, bytom 949 01 Nitra – Klokočina, Bellova 445/02 za 4.725,50 €.
d) Pridelenie dvoch miestností v budove kaštieľa pod múzeom Miestnej organizácii Csemadok Jelenec na zriadenie izby tradícií a ruší svoje uznesenie č. 3/p zo dňa 14.3.2008 o pridelení priestorov v priľahlej budove bývalého MNV.
e) Prenájom priestorov pre Vladimíra Blahu Club 21, Bazovského 4, Nitra v priľahlej budove MNV o výmere 36 m2 za 14,00 €/m2 ročného nájmu.
f) Predåženie lehoty na použitie starých cien pri odpredaj nehnuteľností v rekreačnej oblasti pod rekreačnými chatami a v ich okolí do 31.12.2010 z dôvodu, že na tieto nehnuteľnosti sa vypracúvajú geometrické plány a svoje uznesenie zo dňa č. 2/a zo dňa 11.6.2010, ktoré určuje ceny týchto pozemkov na 20.- €/m2, začína platiť od 1.1.2011.
g) Sociálnu výpomoc pre telesne postihnutých občanov v obci podľa návrhu poslancov OZ vo výške 35.- €.


4/ neschvaľuje

a) Prenájom lúky parc.č. 1932 o rozlohe 7959 m2, ktorá je vo vlastníctve obce pre Ing. Anežku Križkovú, 951 73 Jelenec 1604 , nakoľko obec má uzatvorenú nájomnú zmluvu na dlhodobý prenájom s PD Neverice, za ktoré sa riadne platí nájomné.
h) Zníženie nájomného pre Zuzanu Kršákovú, Branč, Staničná 630 , ktorá má v našej obci zriadený masážny salón.
i) Možnosť prenájmu tretej osobe a možnosť predkupného práva na odkúpenie budovy bývalého MNV v zmysle žiadosti Vladimíra Blahu Club 21, Bazovského 4, Nitra, nakoľko táto budova nie je na predaj.


5/ ukladá

a) Prednostke OcÚ zaslať výzvy žiadateľom o nájomné byty v zmysle § 2 ods. 1 písm c) VZN 3/2007 o podmienkach prideľovania bytov o doplnenie žiadostí o trvalom príjme k 31.12.2009


6/ odkladá

a) Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre Maďarskú folklórnu skupinu – Gímesi Hagyományőrző Csoport Jelenec na rok 2011 pri prejednávajú rozpočtu obce.
b) Prejednanie žiadosti Miloša Kubaľáka a manž. Marty, Jelenec 324 o riešenie problému s neúmerne vysokými stromami - topoľmi do najbližšieho riadneho zasadania OZ


7/ poveruje

a) poveruje starostu, aby rokoval s firmou Zeman Transport s.r.o., Vodaøska 232/3 Brno o vylúčení parkovania nákladných vozidiel v areáli ATC v zmysle sťažnosti pp. Ing. Miroslava Šimora a Romana Jankoviča.
Termín: 19.12.2010

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2146
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1574
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1267
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1066
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  913

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr