SVK
HU
GER
ENG
25.02.18, Nedeľa
Meniny má : Frederik, Frederika
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
[ o stránke ]
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 22. 09. 2010    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (10.9.2010)
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci prerokovalo a schválilo na mimoriadnom zasadnutí dňa 10.9.2010 zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Jelenec a


I. KONŠTATUJE, ŽE

· pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb sú v územnom pláne obce Jelenec akceptované,

· schválený územný plán obce Jelenec –zmeny a doplnky č.1, sa člení na záväznú a smernú časť. V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.


II. AKCEPTUJE

- stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre, k návrhu územnoplánovacej dokumentácie, č.KSÚNR-2010-935


III. SCHVAĽUJE

a/ Územný plán obce Jelenec – zmeny a doplnky č.1
b/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelenec: č. 4/2010 z 10.9.2010 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Jelenec – zmeny a doplnky č.1


IV. UKLADÁ

obci:
A/ obec sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie
B/ pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Jelenec, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu
C/ obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami
D/ obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR

E/ obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN
-vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom
-doručením dotknutým orgánom štátnej správy

F/ uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom úrade , a na Krajskom stavebnom úrade v Nitre


Zodpovedný: starosta obce
Kontrola: Raz ročne v obecnom zastupiteľstve

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Pohár starostu obce 2017
Čítanosť:  3609
Šašo Fifo a priatelia - fotky
Čítanosť:  1895
Pohár starostu obce 2017 - fotky
Čítanosť:  1602
Zámery obce (28.6.2017)
Čítanosť:  1453
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci (23.6.2017)
Čítanosť:  1365

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr