SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 23. 08. 2010    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (20.8.2010)
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci na svojom zasadaní dňa 20.08.2010:


1. Prerokovalo

a) Otvorenie a procedurálne veci.
b) Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
c) Návrh rokovacieho poriadku OZ obce Jelenec.
d) Správa o súlade rokovacieho poriadku s novelou zákona o obecnom zriadení platnou od 1. apríla 2010.
e) Správa z previerky zameranej na vybavovanie sťažností.
f) Určenie počtu poslancov OZ na volebné obdobie 2010 –2014.
g) Určenie úväzku starostu na volebné obdobie 2010 – 2014.
h) Voľba prísediaceho pre Okresný súd Nitra na volebné obdobie 2010 – 2014.
i) Ing. Anežka Križková, Jelenec 1604 – žiadosť o prenájom lúky.
j) Mária Ďurfinová, Ďumbierska 57 Nitra - žiadosť o riešenie situácie v okolí jej rekreačnej chaty (oprava cesty, zabezpečenie šachty, čistenie priekopy, odstránenie poškodených stromov..)
k) Alžbeta Fazekašová, Jelenec 531 – žiadosť o odpredaj časti nehnuteľnosti v kat.území Jelenec z parc.č. 588/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2.
l) Výkop jarkov na odvodnenie ulice, Slnečná, časť ulice Dolný koniec, vstup na futbalový štadión a ďalšie.
m) Mc Laci – Ladislav Bencz, Žirany 298 – žiadosť o ukončenie nájomného vzťahu dohodou.
n) Daniel Jambrich, Župné námestie 1, Nitra – žiadosť o prenájom areálu ATC a povolenie uskutočniť akcie s hudobnou produkciou.
o) Daniel Jambrich, Župné námestie 1, Nitra – žiadosť o odpredaj rekreačnej chaty v chatovej oblasti Remitáž.
p) návrh Prvej komunálnej finančnej poisťovne v Nitre, Samová 11, Nitra na poistenie majetku obce
q) Fratišek Farkaš, Jelenec 498 – žiadosť o vytvorenie stavebného pozemku odstránením 3 vodičov V napätia do 1 kábla
r) Hyksová Eliška a Ladislav Farkaš prechodne bytom Jelenec, Gaštanova 825 – sťažnosť na miestnych obyvateľov za vypúšťanie splaškov, žúmp do miestneho potoka
s) Ing. Eduard Jančo, Smreková 623, Jelenec – žiadosť o predloženie povolenia a stanoviska obce k výrubu dreviny v k.ú. Jelenec v blízkosti rod. domu 625.
t) Text kúpnej zmluvy na odkúpenie častí nehnuteľností na cestu v kat. úz. Jelenec, novovytvorená parcela 1011/105 o výmere 3041 m2 od Evy Farkašovej, Jelenec 270
u) Peter Petőcz, Švantnerova 11 Bratislava – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti.
v) Ladislav Kopáčik, P.Pázmaňa 913/5 - žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti.
w) Mária Špendelová, Jelenec 74 – žiadosť o ukončenie nájomného vzťahu dohodou ku dňu 30.9.2010
x) Informácie starostu obce:
a) Rekonštrukcia centrálnej časti obce.
b) Kanalizácia obce
c) Nájomné byty
d) Referendum
e) Znalecký posudok – Chatová osada Remitáž
f) Viacúčelové ihrisko.
g) Odhlásenie havarijného poistenia na autá,
h) SÚP – dodatok č.1


2. berie na vedomie

a) Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Správa z previerky zameranej na vybavovanie sťažností a časť smernice týkajúcu sa spôsobu vybavovania sťažnosti voči starostovi, hlavnému kontrolórovi obce a poslancovi obecného zastupiteľstva.
c) Prípis Ing. Eduarda Janču, Smreková 623, Jelenec, týkajúci sa výrubu dreviny v k.ú. Jelenec v blízkosti rod. domu 625.
d) Informácie starostu obce:
- Rekonštrukcia centrálnej časti obce.
- kanalizácia obce
- Nájomné byty
- Referendum
- Znalecký posudok – Chatová osada Remitáž
- Viacúčelové ihrisko
- Odhlásenie havarijného poistenia a autá
- SÚP – dodatok č. 1


3. Schvaľuje

a) Rokovací poriadok OZ obce Jelenec.
b) Odpredaj časti nehnuteľnosti v kat. území Jelenec z parc.č. 588/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 za sumu 1.- €/m2, t.j. celkom19,- € pre Alžbetu Fazekašovú, Jelenec 531. Celková výmere nehnuteľnosti je 37606 m2. V zmysle geometrického plánu č. 35/2010 vypracovaného dňa 1.6.2010 Tiborom Drienovským, autorizačne overeného 2.6.2010 Ing. Vladimírom Raškovičom, úradne overeného dňa 23.6.2010 Ing. Radoslavou Pastierikovou pod č. 916/2010 odpredávaná časť je označená ako diel č. 2 o výmere 19 m2.
OZ súhlasí s odpredajom nehnuteľnosti v súlade s § 9a, ods.8, písm.e) zák.č.
138/1991 Zb. Jedná sa o prípad osobitného zreteľa, nakoľko ide
o nehnuteľnosť, ktorú v stave takom, ako je zakreslené v GP č.35/2010 spolu
so svojou nehnuteľnosťou užíva žiadateľka od roku 1995 a má ju ohradenú
pri rodinnom dome.
c) Výkop jarkov na odvodnenie ulice, Slnečná, časť ulice Dolný koniec a vstup na futbalový štadión, postupne podľa finančnej situácie obce.
d) Ukončenie nájomného vzťahu dohodou s fi Mc Laci – Ladislav Bencz, Žirany 298 na priestory v budove kultúrneho domu a obecného úradu, ktoré mal nájomca v prenájme za účelom prevádzkovania nápojového automatu, ku dňu 20.8.2010.
e) Prenájom areálu ATC podľa cenníka a súhlasí s uskutočnením akcií s hudobnou produkciou do 03.00 hod. v dňoch:
o 21.8.2010 reggae mini party PIKNIK
o 27.8.2010 koncert Horkíže Slíže
o 4.9.2010 koncert nitrianskej kapely
usporiadateľovi Danielovi Jambrichovi, Župné námestie 1, Nitra ak menovaný
prenajme priestory areálu ATC za 100.-€/akcia, okrem koncertu Horkíže
Slíže, kedy sa stanovuje nájomné za priestory vo výške 200,- €, za
nasledovných podmienok:
- Žiadateľ je povinný zaplatiť 5 dní vopred zálohu za prenájom časti areálu ATC v uvedenej výške.
- Elektrickú energiu žiadateľ bude odoberať od obce Jelenec s tým, že stav elektromeru sa odpíše pred a po ukončení akcie a náklady za elektr. energiu sa uhradia po ukončení akcie.
- Za prípadné škody vzniklé na majetku obce a to na rekreačných chatkách, resp. ich zariadeniach, zodpovedá v plnej výške usporiadateľ Daniel Jambrich, Župné nám. č. 1, Nitra.
- Prípadné škody menšieho rozsahu je žiadateľ povinný odstrániť do 24 hod. od ukončenia akcie.
- Po skončení akcie je usporiadateľ povinný zabezpečiť upratanie priestorov na vlastné náklady, najneskôr do 12.00 hod. nasledujúceho dňa, v opačnom prípade je povinný zaplatiť 135,00 € za upratanie priestorov majiteľom, t.j. Obcou Jelenec.
- Reproduktory je povinný usporiadateľ nasmerovať na severnú neobývanú časť, t.j. do lesa.
- Žiadateľ je povinný oboznámiť majiteľov okolitých rekreačných chát s uskutočnením spoločenskej akcie.

f) Text kúpnej zmluvy na odkúpenie novovytvorenej nehnuteľnosti, ktorá je označená ako parcela „C“ KN č. 1011/105 – orná pôda o výmere 3041 m2 za sumu 1.- € od Evy Farkašovej Jelenec 270, v kat. úz. Jelenec, v zmysle geometrického plánu č. 28/2010, vyhotoveného dňa 10.8.2010 Jaroslavom Timkom, autorizačne overeného dňa 10.8.2010 Ing. Helenou Rihovou, úradne overeného dňa 18.8.2010 Ing. Rudolfom Szombathom pod č. 1418/10 . Táto parcela bola oddelená z pôvodnej parcely „C“ KN č. 1011/105 – orná pôda o celkovej výmere 19230 m2 .
g) Odpredaj nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec v rekreačnej oblasti novovytvorenú parc.č. 3503/418 – trvalý tráv. porast o výmere 311 m2 v zmysle GP č. 57/2010 vypracovaného dňa 9.8.2010 Ing. Vierou Púchovskou, autorizačne overeného dňa 9.8.2010 Ing. Vierou Púchovskou, úradne overeného Ing. Radoslavou Pastierikovou dňa 18.8.2010 pod č. 1421/10 pre Petra Petőcza, Švantnerova 11 Bratislava za 3.055.19 €.
OZ súhlasí s odpredajom nehnuteľnosti v súlade s § 9a, ods.8, písm.e) zák.č.
138/1991 Zb. Jedná sa o prípad osobitného zreteľa, nakoľko ide
o nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v tesnom okolí jeho rekreačnej chaty parc.č.
3503/166.
h) Odpredaj nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec v rekreačnej oblasti a to novovytvorenú parc. č. 3503/90 – trvalý trávny porast o výmere 358 m2 a parc.č. 3503/419 – zastav. plocha o výmere 51 m2 v zmysle geometrického plánu č. 56/2010, vypracovaného dňa 16.8.2010 Ing. Vierou Púchovskou, autorizačne overeného dňa 16.8.2010 Ing. Vierou Púchovskou, úradne overeného Ing. Radoslavou Pastierikovou dňa 20.8.2010 po č. 1437/10 pre Ladislava Kopáčika, P. Pázmaňa 913/5 za 4050,27 €.
OZ súhlasí s odpredajom nehnuteľnosti v súlade s § 9a, ods.8, písm.e) zák.č.
138/1991 Zb. Jedná sa o prípad osobitného zreteľa, nakoľko ide
o nehnuteľnosť, na ktorej má menovaný postavenú rekreačnú chatu
a nehnuteľnosť v tesnom okolí tejto chaty.
i) ukončenie nájomného vzťahu na priestory v budove bývalého kaštieľa s Máriou Špendelovou, Jelenec 74, dohodou ku dňu 30.9.2010.


4. neschvaľuje

a) Odpredaj rekreačnej chaty č. 25 v chatovej oblasti ATC, nachádzajúcej sa v kat. území Jelenec na parc.č. 3536/5 s nehnuteľnosťou v tesnej blízkosti tejto chaty žiadateľovi Danielovi Jambrichovi, Župné námestie 1, Nitra.


5. určuje

a) počet poslancov na volebné obdobie 2010 – 2014 v počte 9 poslancov
b) 100 % rozsah úväzku výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2010 - 2014


6. volí

a) Jozefa Gašpara, bytom Jelenec č. 364 za prísediaceho pre Okresný súd Nitra na volebné obdobie 2010 – 2014.


7. odporúča

a) starostovi obce získať informácie od Ing. Mrkvicu - ZEZ Nitra na základe žiadosti Františka Farkaša, bytom v Jelenci č. 498, o možnostiach realizácie uloženia 3 vodičov VN do 1 kábla na ulici Gaštanová a o financovaní tejto akcie.
Termín do 10.9.2010


8. ukladá

a) prednostke OcÚ vypracovať reláciu, týkajúcu sa zákazu vypúšťania obsahu žúmp a splaškov do potoka ako aj jarkov v obci. V relácii je potrebné zdôrazniť nahlásenie zisteného prípadu ObÚ ŽP v Nitre, ktorý im môže uložiť vysokú pokutu.
Termín: do 10 septembra 2010

b) komisii životného prostredia OZ s vedúcim prevádzkarne preveriť poškodené stromy v rekreačnej oblasti Remitáž na pozemkoch vo vlastníctve obce a označiť farebne stromy, ktoré ohrozujú životy občanov,
c) vedúcemu prevádzkarne udržiavať cesty v rekreačnej oblasti v prevádzky schopnom stave
Termín: úloha trvalá

d) vedúcemu obecnej prevádzkarne zabezpečiť v rekreačnej oblasti vedľa Horskej cesty prekrytie šachty poklopom.
Termín do 5.9.2010

e) účtovníčke obecného úradu spojiť sa so zástupcom Prvej komunálnej finančnej poisťovne, a. s. Nitra, Samova, 11 Nitra vo veci celkového poistenia majetku obce a pripraviť podklady do najbližšieho riadneho zasadania OZ.


9. odkladá

a) Prejednanie žiadosti Ing. Anežky Križkovej, Jelenec 1604 o prenájom lúky vo vlastníctve Obce Jelenec evidovanej na LV 2293, parc.č. 1932 o výmere 7959 m2 na obdobie 10 rokov za ponúkané nájomné 100,- € ročne.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr