SVK
HU
GER
ENG
25.02.18, Nedeľa
Meniny má : Frederik, Frederika
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
[ o stránke ]
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 28. 07. 2010    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (21.7.2010)
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci na svojom zasadaní dňa 21.07.2010:


1. Prerokovalo

a) Žiadosť Richarda Hóka a manž. Jarmily, rod. Szipinovej, bytom Jelenec 715 o odpredaj časti nehnuteľnosti parc.č. 588/1 o výmere 20 m2.


2. Schvaľuje

b) odpredaj časti nehnuteľnosti zapísanej v LV č. 1393, parc.č. 588/1 – zastav. plocha, kat. úz. Jelenec a to vo výmere 20 m2 pre Richarda Hóka, nar. 08.05.1971 a manž. Jarmilu Hókovú, rod. Szipinovú, nar. 21.04.1975, obaja bytom v Jelenci č. 715. V zmysle geometrického plánu č. 220/2010, vypracovaného dňa 30.6.2010 Tomášom Kiššom, autorizačne overeného Ing. Ľubomírom Šagátom, úradne overeného Ing. Rudolfom Szombathom dňa 20.7.2010, pod č. 1137/2010 sa jedná o diel 9, ktorý sa pričleňuje do parcely č. 215/16. Diel 9 sa nachádza v tesnej blízkosti rodinného domu menovaných a užívajú ju v takomto stave
OZ určuje kúpnu cenu v sume 3,32 €/m2, čo činí za celkovú výmeru 20 m2
66,40 €, slovom šesťdesiatšesť EUR štyridsať centov .
OZ odsúhlasilo prevod nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods.8, písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. so 100 % prítomnými hlasmi, vzhľadom na to, že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa. 8/0/0.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Pohár starostu obce 2017
Čítanosť:  3609
Šašo Fifo a priatelia - fotky
Čítanosť:  1895
Pohár starostu obce 2017 - fotky
Čítanosť:  1600
Zámery obce (28.6.2017)
Čítanosť:  1453
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci (23.6.2017)
Čítanosť:  1365

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr