SVK
HU
GER
ENG
16.08.18, Štvrtok
Meniny má : Leonard
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 19. 05. 2010    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (14.5.2010)
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 14.5.2010:


1/ prerokovalo

1) Otvorenie a procedurálne veci.
2) Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
3) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec na II. polrok 2010.
4) Pripomienky občanov vznesené na mimoriadnom zasadaní OZ dňa 10.4.2010.
5) Smernica na vybavovanie sťažností v pôsobnosti obce Jelenec.
6) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach chovu zvierat na území obce Jelenec.
7) Rozšírenie zastavaného územia obce Jelenec na konci ulice Školská za účelom vytvorenia novej zástavby, parc.č. 1011/105.
8) Cenník na prepožičanie inventáru MKS v roku 2010.
9) Prevádzkový poriadok zariadenia školského stravovania MŠ a ZŠ.
10) Exekučné konanie v neprospech povinného Tótha Jozefa – T.O.S. a Vladimíra Zvažija – neúspešný priebeh exekúcie.
11) Zuzana Kršáková, Staničná 630, Branč – žiadosť o rozšírenie pracovnej doby v prenajatých priestoroch na poskytovanie masérskych služieb.
12) Mária Zemančíková, Jelenec 531 – žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti v kat.území Jelenec z parc.č. 588/1 o výmere 19 m2.
13) Ing. Jana Fintorová PhD, Jelenec 1433 – žiadosť o uplatnenie úľavy za komunálny odpad r. 2010 z dôvodu zdržiavania sa v zahraničí.
14) Daniel Jambrich, Župné námestie 1, Nitra – žiadosť o povolenie spoločenskej akcie Rotor Jelenec v dňoch 6.-7.8.2010.
15) Veronika Režová, Žirany – žiadosť o ukončenie nájmu dohodou.
16) Michaela Starovičová, Jelenec 482 – žiadosť o prenájom priestorov v budove bývalého MNV na prízemí za účelom zriadenia predajne textilu a obuvi.
17) Manželia Igor a Ingrid Suchí s rodinou – nájomná zmluva.(žiadosť o odkúpenie chaty)
18) Ubytovanie pracovníkov firmy Zeman Transport, s.r.o. Vodáøska 232/2, Brno, pracujúcich na rýchlostnej komunikácii R1 v rekreačnej oblasti Jelenec a parkovanie s nákladnými vozidlami.
19) Alžbeta Fazekašová, Jelenec 531 – žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti z parc.č. 588/1, ktorá je vo vlastníctve obce.
20) Mária Zajácová, Jelenec 359 – žiadosť o ďalšie odpustenie nájomného za prenajaté priestory v kaštieli, nakoľko tieto priestory nie sú schopné prevádzky.
21) Bernardína Púchovská, Jelenec, 76 – žiadosť o preplatenie časti ubytovania.
22) Informácie starostu obce:
a. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Obcou Jelenec a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na obnovu centrálnej časti obce. Celkové náklady 999.586,86 € z čoho štátna dotácia je 20 %, EÚ 75 % a obce 5%.
b. Oznámenie o poskytnutí dotácie na kaštieľ- slohové prvky vo výške 18.000.- € so spoluúčasťou obce vo výške 6.834,- €.
c. Oznámenie o poskytnutí dotácie na nákup kníh do obecnej knižnice vo výške 600.- €, so spoluúčasťou obce vo výške 117.- € .
d. Oznámenie o poskytnutí dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 39.832,- € so spoluúčasťou obce 20.855.- €.
e. Oznámenie o poskytnutí dotácie na kanalizáciu vo výške 390.000.-€ so spoluúčasťou obce 19.500.- €.
f. Oznámenie o poskytnutí dotácie na futbalový turnaj o pohár starostu obce vo výške 200.- €.
g. Oznámenie o poskytnutí dotácie na kanalizáciu pre Mikroregión Drevenica Podtríbečie vo výške 70.000.- €, z čoho na Obec Jelenec pripadá cca 50 tis. € a na spoluúčasť 2.500.- €.
h. Voľby do NR SR.
i. Nájomné byty.


2/ berie na vedomie

a) Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Správu hlavného kontrolóra o vyhodnotení kontrolnej činnosti Obce Jelenec za rok 2009.
c) Smernicu na vybavovanie sťažností v pôsobnosti obce Jelenec.
d) Informácie starostu obce:
o Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Obcou Jelenec a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na obnovu centrálnej časti obce. Celkové náklady 999.586,86 € z čoho štátna dotácia je 20 %, EÚ 75 % a obce 5%.
o Oznámenie o poskytnutí dotácie na kaštieľ- slohové prvky vo výške 18.000.- € so spoluúčasťou obce vo výške 6.834,- €.
o Oznámenie o poskytnutí dotácie na nákup kníh do obecnej knižnice vo výške 600.- €, so spoluúčasťou obce vo výške 117.- € .
o Oznámenie o poskytnutí dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 39.832,- € so spoluúčasťou obce 20.855.- €.
o Oznámenie o poskytnutí dotácie na kanalizáciu vo výške 390.000.-€ so spoluúčasťou obce 19.500.- €.
o Oznámenie o poskytnutí dotácie na futbalový turnaj o pohár starostu obce vo výške 200.- €.
o Oznámenie o poskytnutí dotácie na kanalizáciu pre Mikroregión Drevenica Podtríbečie vo výške 70.000.- €, z čoho na Obec Jelenec pripadá cca 50 tis. € a na spoluúčasť 2.500.- €.
o Voľby do NR SR.
o Nájomné byty.


3 / schvaľuje

a) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec na II. polrok 2010.
b) Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach chovu zvierat na území obce Jelenec.
c) Požiadanie o úver vo výške 99.668.- € na dofinancovanie spoluúčasti obce na investičné akcie:
- Rekonštrukcia centrálnej časti obce 5 % ....................................49.979.- €
- Kanalizácie obce 5 % .................................................................19.500.- €
- Kanalizácia mikroregiónu Drevenica Podtríbečie 5 %................ 2.500.- €
- Kaštieľ slohové prvky 5 % z požadovanej dotácie ..................... 6.834.- €
- Multifunkčné ihrisko 5 % + realizácia podložia ........................20.855.- €
d) Rozšírenie zastavaného územia obce Jelenec v zmysle žiadosti Evy Farkašovej, Jelenec 270 na konci ulice Školská, za účelom vytvorenia novej zástavby, na parc.č. 1011/105, kat. úz. Jelenec, pod podmienkou, že všetky náklady spojené s prípravnými prácami a realizáciu projektu hradí žiadateľka vopred na účet obce.
e) Cenník na prepožičanie inventáru MKS v roku 2010 podľa návrhu vedúcej MKS.
f) Prevádzkový poriadok zariadenia školského stravovania MŠ Jelenec .
g) Zaslanie prípisu na Dopravný inšpektorát Nitra s požiadavkou na kontrolu dodržiavania rýchlosti na začiatku obce, v zmysle pripomienok vznesených na mimoriadnom zasadaní OZ.
h) Rozšírenie prevádzkovej doby pre Zuzanu Kršákovú, Staničná 630, Branč v prenajatých priestoroch na poskytovanie masérskych služieb na 2 dni v týždni a tým aj zvýšenie nájomného na 40.- € mesačne.
i) Odpredaj časti nehnuteľnosti v kat. území Jelenec z parc.č. 588/1 o výmere 19 m2 zastavané plochy a nádvoria, pre Máriu Zemančíková, Jelenec 531 za 1,00 €/m2. Táto časť nehnuteľnosti susedí s nehnuteľnosťou, na ktorej mieni žiadateľka postaviť rodinný dom a slúži na vyrovnanie hranice.
j) Odpredaj časti nehnuteľnosti v kat. území Jelenec z parc.č. 588/1, dielu 6 o výmere 32 m2 , ktorý sa podľa GP č. 16/2010 začleňuje k parc.č. 295/2 zast. plochy a nádvoria a dielu 7 o výmere 22 m2 , ktorý sa pričleňuje k parc.č. 295/4 zastavané plochy a nádvoria, pre Alžbetu Fazekašovú, Jelenec 531 za 1,00 €/m2. Tieto nehnuteľnosti užíva žiadateľka od r. 1968 . Jedná sa o nehnuteľnosti pod jej rodinným domom a v jeho tesnej blízkosti.
k) Uskutočnenie jednodňovej akcie Piknik s hudobnou produkciou v rekreačnej oblasti Remitáž dňa 12.6.2010 Danielom Jambrichom, Župné námestie 1, Nitra, pod podmienkou, že žiadateľ prenajme od obce chatky v minimálnej hodnote 130.- €.
l) Uskutočnenie spoločenskej akcie Rotor Jelenec v dňoch 6. - 7.8.2010 pre Daniela Jambricha, Župné námestie 1, Nitra, za 1.000,00 € a za nasledovných podmienok:
- Žiadateľ je povinný zaplatiť 5 dní vopred zálohu za prenájom časti areálu ATC v uvedenej výške.
- Elektrickú energiu žiadateľ bude odoberať od obce Jelenec s tým, že stav elektromeru sa odpíše pred a po ukončení akcie a náklady za elektr. energiu sa uhradia po ukončení akcie.
- Za prípadné škody vzniklé na majetku obce a to na rekreačných chatkách, resp. ich zariadeniach, zodpovedá v plnej výške usporiadateľ Daniel Jambrich, Župné nám. č. 1, Nitra.
- Prípadné škody menšieho rozsahu je žiadateľ povinný odstrániť do 24 hod. od ukončenia akcie.
- Po skončení akcie je usporiadateľ povinný zabezpečiť upratanie priestorov na vlastné náklady, najneskôr do 12.00 hod. nasledujúceho dňa, v opačnom prípade je povinný zaplatiť 135,00 € za upratanie priestorov majiteľom, t.j. Obcou Jelenec.
- Reproduktory je povinný usporiadateľ nasmerovať na severnú neobývanú časť, t.j. do lesa.
- Žiadateľ je povinný oboznámiť majiteľov okolitých rekreačných chát s uskutočnením spoločenskej akcie.

m) Ukončenie nájmu dohodou s Veronikou Režovou, Žirany 464, na priestory v budove bývalého MNV, ku dňu 31.5.2010.
n) Prenájom priestorov v budove bývalého MNV na prízemí za účelom zriadenia predajne textilu a obuvi pre Michaelu Starovičovú, Jelenec 482 za 894,41 € ročného nájmu na dobu neurčitú a za tých istých podmienok ako s predchádzajúcim nájomcom,
o) Predåženie nájomnej zmluvy na ubytovanie manželov Igora a Ingrid Suchých s rodinou v rekreačnej chate do 30.6.2010 za tých istých podmienok aké boli stanovené doteraz s tým, že zameškané nájomné je povinný uhradiť v mesačných splátkach po 50.- €, takže mesačne začnú platiť sumu 150,- € + spotrebu elektriny, smetné, vodu.
p) Zastavenie exekučného konania v neprospech povinného Vladimíra Zvažija, nakoľko doterajší priebeh exekúcie bol neúspešný, jeho majetok nepostačuje ani na úhradu trov exekúcie.
q) Zastavenie exekučného konanie v neprospech povinného Tóth Jozef – T.O.S.– nakoľko doterajší priebeh exekúcie bol neúspešný, jeho majetok nepostačuje ani na úhradu trov exekúcie.
r) Ubytovanie vodičov nákladných áut z firmy Zeman Transport, s.r.o. Vodáøska 232/2, Brno, pracujúcich na rýchlostnej komunikácii R1, v rekreačnej oblasti Jelenec a parkovanie s nákladnými vozidlami v areáli za poplatok 8,50 €/osoba /deň mimo vykurovacieho obdobia, vo vykurovacom období 10,00 €/osoba/deň.
s) Prerušenie platenia nájomného za prenajaté priestory Máriou Zajácovou, Jelenec 359 v kaštieli až do doby odstránenia závad. Nájomné sa začne platiť až keď budú priestory prevádzky schopné.


4/ neschvaľuje

a) Úľavu pre Ing. Janu Fintorovú PhD, Jelenec 1433 za komunálny odpad r. 2010 , nakoľko menovaná nepredložila úradne overený preklad zmluvy.
b) Odpredaj rekreačnej chaty v ATC pre manželov Igora a Ingrid Suchých s rodinou .
c) Preplatenie časti nákladov za náhradné a finančne nákladnejšie ubytovanie, než bolo objednané v ATC Jelenec, pre Bernardínu Púchovskú, Jelenec 76.


5/ ukladá

a) Prednostke OcÚ vypracovať zmluvu o ubytovaní osôb a parkovaní nákladných vodidiel do 31.5.2010.
b) Komisii výstavby prehodnotiť dopravné značenie na miestnych obecných komunikáciách spolu s odborníkom z oblasti dopravnej polície a s vedúcim prevádzky a podať návrh na riešenie, včítane finančnej analýzy nákladov plánovaných prác a navrhnúť miestne spomaľovače . T. do 30.8.2010
c) Prednostke OcÚ pripraviť návrh zmeny VZN o územnom pláne, po obdržaní záväzných stanovísk, najneskôr do 30.9.2010.


6/ odkladá

a) Zabezpečenie stráženia skládky odpadu s uchádzačmi o zamestnanie do doby zistenia a vybavenia potrebných písomností s Úradom práce a soc. vecí v Nitre.


7/ odporúča

a) starostovi obce získať informácie o nevyhnutných povinnostiach obce voči sociálne slabým občanom.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2146
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1574
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1267
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1066
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  913

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr