SVK
HU
GER
ENG
18.08.18, Sobota
Meniny má : Elena, Helena
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 2. 12. 2009    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (27.11. 2009)
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 27.11.2009:


1. prerokovalo

1) Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
2) Správa predsedu komisie výstavby.
3) Návrh VZN na rok 2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jelenec
4) Plán kontrolnej činnosti HK Obce Jelenec na IV. štvrťrok 2009 a I. polrok 2010 a Správu z náslenej finančnej kontroly zameranej na stav a vymáhanie pohľadávok dane z nehnuteľností a odvoz TKO a úroveň práce s nimi na Obecnom úrade v Jelenci.
5) Vyhodnotenie prác v obci a na OcÚ Jelenec za rok 2009.
6) Návrh rozpočtu ZŠ, MŠ na roky 2010-2012.
7) Žiadosť ZŠ o odstránenie havarijného stavu.
8) Dopravex, s.r.o. Príbovce č. 175
a) Žiadosť o vydanie kladného stanoviska k povoleniu banskej činnosť v dobývacom priestore Piliska, na základe získania ťažobného práva na Banskom úrade v Bratislave,
b) Žiadosť o vybudovanie cesty na parc.č. 3321/2 – Ružová na náklady Dopravex, s.r.o. Príbovce, ktorá by sa používala pri výstavbe rýchlostnej komunikácie R1 a potom by slúžila obci pri výstavbe rodinných domov.
9) Určenie vstupného do múzea.
10) Určenie cintorínskeho poplatku na poplatku za dom smútku na r. 2010 a ďalšie roky.
11) Oznámenie Istvána Lacziku, Jelenec 440, sťažnosti Jiøího Koželuha, Jelenec 446 a spol., súvisiace s nedostatkom vody v studniach – ako dôsledok kanalizácie.
12) Návrh cenníka ubytovania pre letnú turistickú sezónu 2010.
13) Inventarizácia majetku obce k 31.12.2009.
14) Sociálna výpomoc zdravotne postihnutým občanom v obci.
15) Maďarská folklórna skupina – Gímesi Hagyományőrző Csoport Jelenec – žiadosť o dotáciu na r. 2010.
16) Jozef Mladý, Jelenec 620 – upozornenie na práce súvisiace s kanalizáciou.
17) Irena Špaňárová , Jelenec 371 – upozornenie na chybu súvisiacu s kanalizáciou.
18) František Andraško, Jelenec 547 – žiadosť o vysporiadanie vlastníctva v k.ú. Jelenec k parcele, na ktorej má postavený rod. dom.- vyžiadať rozhodnutie o vyvlastnení.
19) Mária Zajácová, Jelenec 359 – žiadosť o riešenie problému s vlhkosťou v prenajatých priestoroch obce.
20) Igor a Ingrid Suchí, Jelenec 427 – žiadosť o dočasné pridelenie chaty.
21) Ing. Milan Budinský, Štiavnická 20, Nitra – žiadosť o kúpu nehnuteľnosti v zmysle vypracovaného geometrického plánu.
22) žiadosť Márie Vaškovej, Ku Bratke 44, Levice o prenájom časti nehnuteľnosti 3/6 pri autobusovej zastávke.
23) Majitelia pozemkov z ulíc Školská a Hlavná – žiadosť o zriadenie prístupovej cesty k záhradným častiam pozemkov.
24) Interiér company, s.r.o. Jelenec 239 – žiadosť o povolenie na položenie el. prípojky cez pozemok Obce Jelenec, parc.č. 3534/1.
25) Informácie
a) Úspešnosť projektu z európskych štrukturálnych fondov Prioritná os 4- Regenerácia sídiel – rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec.
b) Kanalizácia obce.
c) Otvorenie múzea rodu Forgách .
d) Nájomné byty .
e) Zmena sadzieb elektriny.
f) Vypracovanie a podanie projektov na environmentálny fond
- Kanalizácia
- Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – domové kompostéry (680 l)
- Ministerstvo kultúry – Obnovme si svoj dom – kaštieľ Jelenec
- Úrad vlády – nákup kníh do knižnice
- Zriadenie viacúčelového ihriska pri ZŠ Jelenec
g) MŠ – výmena kotla
h) Uloženie asfaltového koberca – Potočná ulica a časť Mariánskej ul.
i) Nitriansky samosprávny kraj – projekt na vyfinancovanie časti nákladov.


2. berie na vedomie:

a) Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Správu z následnej finančnej kontroly zameranej na stav a vymáhanie pohľadávok dane z nehnuteľností a odvoz TKO a úroveň práce s nimi na Obecnom úrade v Jelenci.
c) Návrh rozpočtu ZŠ na roky 2010 – 2012 ako aj návrh rozpočtu MŠ.
d) Informácie starostu obce
- Úspešnosť projektu z európskych štrukturálnych fondov Prioritná os 4- Regenerácia sídiel – rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec.
- Kanalizácia obce.
- Otvorenie múzea rodu Forgách .
- Nájomné byty .
- Zmena sadzieb elektriny.
- Vypracovanie a podanie projektov na environmentálny fond:
o Kanalizácia
o Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – domové kompostéry (680 l)
o Ministerstvo kultúry – Obnovme si svoj dom – kaštieľ Jelenec
o Úrad vlády – nákup kníh do knižnice
o Zriadenie viacúčelového ihriska pri ZŠ Jelenec
- MŠ – výmena kotla
- Uloženie asfaltového koberca – Potočná ulica a časť Mariánskej ul.
- Nitriansky samosprávny kraj – projekt na vyfinancovanie časti nákladov.


3. schvaľuje

a) Správu predsedu komisie výstavby a ÚP a ocenenie prevedených prác v hodnote .....1.450.- €..... Máriou Zajácovou do prenajatých priestorov v kaštieli na základe požiadaviek ÚVZ Nitra.
b) Uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve s p. Máriou Zajácovou na prerušenie platieb nájomného počas prevádzania stavebných prác obcou pod kaštieľskou bránou od 27.11.2009 do 10.1.2010.
c) VZN č. 1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jelenec na rok 2010.
d) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec na IV. štvrťrok 2009 a I. polrok 2010.
e) Vyhodnotenie prác v obci a na OcÚ Jelenec za rok 2009.
f) Uskutočnenie banskej činnosti v dobývacom priestore Piliska, na základe získania ťažobného práva na Banskom úrade v Bratislave pod podmienkou, že fi Dopravex, s.r.o. Príbovce vybuduje na vlastné náklady cestu na parc.č. 3321/2 – Ružová ako aj rozšírenie uvedenej cesty po odkúpení pozemkov obcou v minimálnej celkovej šírke 5 m. Cesta by sa používala pri výstavbe rýchlostnej komunikácie R1 a potom by slúžila obci pri výstavbe rodinných domov.
g) Vstupné do múzea vo výške 1.- € pre dospelých a 0,50 € pre deti a dôchodcov.
Otváracie hodiny stredu, sobotu a nedeľu od 13.00 do 16.00 hod.
h) Vydanie stavebných povolení na zriadenie vodovodných prípojok pre Istvána Lacziku, Jelenec 440, Jiøího Koželuha, Jelenec 446, Petra Juhása, Jelenec č. 442, Jozefa Andrašku č. 438 v prípade ich záujmu, ihneď po obdržaní kladného stanoviska príslušných vodárov, z dôvodu nedostatku vody v studniach. Obec bude nápomocná pri výkopových prácach a zabezpečí pretlaky pod cestou na vlastné náklady.
i) Cenník ubytovania pre letnú turistickú sezónu 2010 podľa návrhu vedúce prevádzky.
j) Poplatok za miesto hrobu a dom smútku od roku 2010 a ďalšie roky na dobu 10 rokov nasledovne:
- za jeden hrob ............7.- €
- za dvojhrob .............14.- €
- za dom smútku ........ 7.- €
k) Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2009.
l) Sociálnu výpomoc zdravotne postihnutým občanom v obci vo výške 35.- € podľa návrhu.
m) Dotáciu pre Maďarskú folklórnu skupinu – Gímesi Hagyományőrző Csoport Jelenec –na r. 2010 a pre DFS Jelenček vo výške 700.- € na dopravné náklady pri vystúpeniach.
n) Dočasné ubytovanie pre Igora a Ingrid Suchých s deťmi, Jelenec 427 na maringotke a priľahlej chate č.6 v rekreačnej oblasti do 30.04.2010 s tým, že tam nebudú nocovať žiadni ich príbuzní. Nájomné sa určuje na 100,- €/mesiac + elektrická energia.
Zachádzanie školského autobusu do rekreačnej oblasti pri ich školopovinné deti neschvaľuje, nakoľko autobus má presne určenú trasu s presným odchodom a príchodom do jednotlivých obcí. Zmena trasy by znamenala narušenie celého cestovného poriadku. Autobus je určený na dovoz a odvoz žiakov z okolitých obcí a nie z Jelenca.
o) Zámennú zmluvu s Ing. Milanom Budinským a manž. Helenou, Štiavnická 20, Nitra s tým, že Obec Jelenec dáva do zámennej zmluvy diel 3 parc.č. 3514/3, o výmere 149 m2 v rekreačnej oblasti Remitáž, kat. úz. Jelenec za sumu 1.384,85 €, slovom jedentisíc tristoosemdesiatštyri Eur 85 centov, čo v prepočte konverzným kurzom 1.-€ = 30,126 Sk je 41.720.- Sk, slovom štyridsaťjedentisíc sedemstodvadsať slovenských korún a Ing. Milan Budinský s manž. Helenou dávajú do zámennej zmluvy diel 2 parc.č. 3514/74, o výmere 15 m2 za sumu 139,41 €, slovom 139 Eur, 41 centov, čo v prepočte uvedeným konverzným kurzom činí 4.200.- Sk, slovom štyritisíc dvesto slovenských korún......, v zmysle vypracovaného geometrického plánu č. 1975/09 zo dňa 21.10.2009.
p) Vydanie povolenia a uloženie el. prípojky cez pozemok Obce Jelenec, parc.č. 3534/1 podľa predloženého situačného výkresu p. Františka Belányiho z 08/2008 pre fi Interiér company, s.r.o. Jelenec 239 po zaplatení poplatku za 3,50 €/bm (105,40 Sk/bm)
q) VZN č. 2/2009 o výške poplatkov v školských zariadeniach zriadených Obcou Jelenec.


4. neschvaľuje

a) prenájom časti nehnuteľnosti parc.č. 3/6, nachádzajúcu sa pri autobusovej zastávke pod bývalou drogériou pre Máriu Vaškovú, Ku Bratke 44, Levice z dôvodu realizácie projektu názvom „Rekonštrukcia centrálnej časti obce“ až do doby kolaudácie stavebných prác.


5. odporúča

a) P. Jozefovi Mladému, bytom Jelenec 620 obrátiť sa na projektanta so špecializáciou na kanalizačné prípojky a dať vypracovať projekt na napojenie jeho rodinného domu, nakoľko pri realizácii stavby kanalizácie sa postupuje podľa schváleného stavebného povolenia a platnej projektovej dokumentácie a výškového zamerania.
Až po doručení projektu na kanalizačnú prípojku bude viditeľné, či je upozornenie p. Mladého oprávnené.


6. žiada

a) Firmu Ekostaving Nitra o okamžité vyriešenie sťažnosti Ireny Špaňárovej, bytom Jelenec, Brezová 371, týkajúcej sa kanalizácie, na základe odporúčania komisie výstavby OZ.
b) Františka Andrašku o doplnenie dokladov o vyvlastnení pozemkov p.č. 304/1 o výmere 800 m2 a 304/12 o výmere 372 m2.


7. ukladá

a) Vedúcemu obecnej prevádzky zistiť príčinu vlhkosti steny v predajni p. Zajácovej v kaštieli a odstrániť závadu .
Termín: podľa počasia, najneskôr do konca 6/2010
b) Prednostke OcÚ osloviť všetkých žiadateľov o prístupovú cestu k záhradám, bývajúcich na ulici Hlavná po ľavej strane v smere Nitra – Zl. Moravce, od Jána Szegéňa č. 53 až po Mariána Molnára, č. 30, či sú ochotní uvoľniť 3 m širokú prístupovú cestu na konci záhrad za účelom obrábania pozemkov poľnohospodárskymi mechanizmami, s prepojením na ulicu Školská popri nájomných bytoch.
Výsledok predložiť na zasadanie OZ
Termín: do 31. januára 2010
c) Vedúcemu obecnej prevádzky odstrániť zatekanie strechy budovy ŠKD a školskej jedálne úsporným spôsobom čím skôr, podľa počasia, najneskôr do 15.1.2010.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2165
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1585
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1280
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1076
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  924

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr