SVK
HU
GER
ENG
18.08.18, Sobota
Meniny má : Elena, Helena
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 7. 10. 2009    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (30.10.2009)
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 30.09.2009:


1. prerokovalo

a) Voľbu hlavného kontrolóra
b) Zmeny v rozpočte
c) Návrh na kontokorentný úver
d) Riešenie sťažností Ing. Laczika István 440, Peter Juhász 442, Jiøí Koželuh 446, Jozef Andraško 438 – pokles vody v studniach,
e) Sťažnosti na vypínanie verejného osvetlenia.
f) Erika Vanyová, Žirany 372 , žiadosť o výmenu prenajatých priestorov za priestory v priľahlej budove OcÚ.
g) Veronika Režová, Žirany 464, žiadosť o výmenu prenajatých priestorov za priestory v priľahlej budove OcÚ.
h) Jozef Andraško a manž. Etela, Jelenec 548, žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti.
i) Zuzana Kršáková, Staničná 630, Branč žiadosť o prenájom spàch v budove KD.
j) Mária Vašková, Ku Bratke 44, Levice, žiadosť o prenájom časti nehnuteľnosti pri autobusovej zastávke pod bývalou drogériou,
k) Ladislav Bencz – Mc Laci - žiadosť o povolenie prevádzkovať nápojový automat v priestoroch OcÚ a KD v Jelenci
l) Informácie : vyčistenie potoka – odpoveď


2. berie na vedomie

Informáciu o vyčistení potoka – odpoveď Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Správa povodia dolnej Nitry, Nitra, že vyčistenie nášho potoka v úseku od hospodárskej nádrže v rkm 4,500 km až po rkm 5,400 je pláne v roku 2010.


3. schvaľuje

a) Zmenu v rozpočte podľa návrhu starostu obce z dôvodu zriadenia múzea.
b) Kontokorentný úver vo výške 35.000.- € na preklenutie časového nesúladu príjmov a výdavkov bežného rozpočtu obce Jelenec. (táto suma je vyčlenená z celkového požadovaného úveru 160 tis. €, ktorý bol schválený OZ dňa 19.08.2009, nakoľko rekonštrukcia soc. zariadení MŠ a kaštieľa musia byť zahrnuté v bežných výdavkoch)
c) Odpredaj nehnuteľnosti parc.č. 304/11 – záhrady o výmere 71 m2, v kat. úz. Jelenec, zapísanej na LV č. 1393 pre Jozefa Andrašku a manž. Etelu Andraškovú, rod. Koprdovú, bytom Jelenec 548 za 1.- € (30,126 Sk) za celú výmeru nehnuteľnosti. Cena nehnuteľnosti bola určená symbolicky z dôvodu, že žiadatelia už zaplatili kúpnu sumu nehnuteľnosti pôvodným vlastníkom.
d) Prenájom priestorov v budove KD, ktoré sú evidované ako sprcha o výmere 1,08 m2 a ½ chodby pred sprchou o výmere 1,98 m2 pre Zuzanu Kršákovú, Staničná 630, Branč za 10.- € (301,26 Sk)/mesiac.
e) Umiestnenie nápojového automatu v priestoroch kultúrneho domu v Jelenci na základe žiadosti Ladislava Bencza – Mc Laci za 166.- €/ 5.000.- Sk.
f) Plat hlavného kontrolóra v sume 168.- € (5.061.- Sk) v zmysle §18c ods. 1 zák.č. 369/1990 Zb.
Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec
Podľa § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
s poukazom na § 8 ods. 2 zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení zmien a doplnkov ustanovuje , že
pri vykonávaní kontroly v prípadoch, ktoré nie sú následnou finančnou kontrolou sa bude postupovať podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti zákona č. 10/1996
Z.z. o kontrole v štátnej správe.
Termín: od 5.10.2009


4. neschvaľuje

a) Zámenu prenajatých priestorov v budove bývalého MNV za priestory v priľahlej budove OcÚ pre Eriku Vanyovú, Žirany 372, nakoľko tieto priestory sú už prenajaté.
b) Zámenu prenajatých priestorov v budove bývalého MNV za priestory v priľahlej budove OcÚ pre Veroniku Režovú, Žirany 464, nakoľko tieto priestory sú už prenajaté.
c) Zapínanie verejného osvetlenia počas nočných hodín od 12.00 do 03.30 hod., okrem víkendov.


5. volí

a) do funkcie hlavného kontrolóra Ing. Ladislava Fúsku,


6. súhlasí

a) s dňom nástupu hlavného kontrolóra do práce a to 5.10.2009
b) s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra


7. odkladá

a) rozhodnutie vo veci žiadosti Márie Vaškovej, Ku Bratke 44, Levice o prenájom časti nehnuteľnosti 3/6 pri autobusovej zastávke pod bývalou drogériou z dôvodu, že obec podala projekt do štrukturálnych fondov pod názvom „Rekonštrukcia centrálnej časti obce“. Projekt sa dotýka aj uvedenej parcely. OZ sa s touto žiadosťou bude zaoberať po vyhodnotení projektu.


8. ukladá

a/ komisii výstavby a ÚP preveriť oprávnenosť sťažností Ing. Lacziku Istvána 440, Petra
Juhásza 442, Jiøího Koželuha 446, Jozefa Andrašku 438 na pokles vody v studniach,
a navrhnúť opatrenia do 31. októbra 2009.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2165
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1585
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1280
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1076
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  924

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr