SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 5. 06. 2009    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (29.05.2009)
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 29.05.2009:


1. prerokovalo

a) Projekt - Revitalizácia centrálnej časti obce Jelenec
b) Zmluvy s Vladimírom Studeným - Energoconsult, Škultétyho 44, Nitra - projekt na úsporu energií a verejného osvetlenia.
c) Zrušenie vkladu na parc.č. 3540 - VPP Jelenec, Katastrálnym úradom v Nitre na základe protestu Krajskej prokuratúry.
d) Dagmar Kapusníková - návrh na uzatvorenie zámennej zmluvy na pozemok pri Pohostinstve Ghýmeš.
e) Manželia Suchí - žiadosť o presťahovanie maringotky do obce.
f) Obvodný banský úrad Bratislava - žiadosť o delegovanie zástupcu obce do komisie na vyhodnotenie návrhov na prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu v rámci výberového konania.
g) Veolia Transport Nitra, a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra - žiadosť o povolenie na parkovanie vozidla NR - 298 EF pred rod. domom Jelenec 293.
h) Žiadosť fi Zavodsky, spol. s r.o. Fadruszova 11 Bratislava o ukončenie nájmu na priestory v ATC dohodou.
i) Žiadosť fi Styrcon, s.r.o. o súhlas s umiestnením prívodného zemného káblu
j) Informácie
- Gaštanová - pokračovanie vo vykupovaní pozemkov ( projekt elektrifikácie)


2. schvaľuje

a) Predaj nehnuteľnosti parc.č. 3540 vo výmere 2 ha 0032 m2, v kat. úz. Jelenec kupujúcemu VPP -verejno-prospešný podnik, spol. s. r. o., so sídlom Jelenec 377, IČO 34102213 , konateľ spoločnosti Ing. Jozef Szipina, za kúpnu cenu 1991,64.- € (60.000.- Sk).
Pri určení výšky kúpnej ceny za predmetnú nehnuteľnosť OZ zohľadňuje zaplatené
nájomné kupujúcim v období od 27.12.2006 do 24.10.2008 vo výške 49.790,88 €,
t.j. 1.500.000.- Sk na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - nehnuteľností, ktorej
vklad bol povolený Správou katastra Nitra pod č. V 8150/08 zo dňa 14.11.2008
a zrušený rozhodnutím Správy katastra v Nitre pod č. V 8150/2008-34 zo dňa
20.4.2009.
Obecné zastupiteľstvo pri určení kúpnej ceny prihliadlo aj na výšku investícií
vložených kupujúcim v sume cca 56.429,66 € t.j. 1.700 tis. Sk do zhodnotenia
prevádzanej nehnuteľnosti na rekreačné účely keď táto bola ešte vo vlastníctve obce.
OZ ďalej prihliada aj na lepšie využívanie terajších voľných kapacít ubytovania obce
v rekreačnej oblasti.


b) Text zmluvy o dielo č. 016/2009, uzatvorenej s Vladimírom Studeným - Energoconsult, Škultétyho 44, Nitra, medzi obcou Jelenec a menovaným zo dňa 14.5.2009 na úsporu energií a verejného osvetlenia a text zmluvy o manažmente verejného obstarávania č. 016/2009 zo dňa 12.5.2009 na uvedenú akciu.
c) uzatvorenie zámennej zmluvy s Dagmar Kapusníkovou na pozemok pri pohostinstve Ghýmeš, podľa predloženej žiadosti, v rovnakej výmere.
d) delegovanie zástupcu obce - Ladislava Púchovského - starostu obce do komisie na vyhodnotenie návrhov na prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu v rámci výberového konania na základe žiadosti Obvodného banského úradu Bratislava,
k) vypracovanie projektu na elektrickú prípojku na II. časť ul. Gaštanová ,
l) ukončenie nájmu na priestory v ATC dohodou pre fi Zavodsky, spol. s r.o. Fadruszova 11 Bratislava ku dňu 30.5.2009.
m) umiestnenie elektrického prívodného zemného káblu popri oploteniu zo strany školského ihriska, nakoľko terajšia vzdušná prípojka vedúca cez objekt Styrconu , zabraňuje rozširovaniu stavebného objektu. Táto prekládka súvisí aj s výmenou trafostanice v areáli školy za výkonnejšiu a uložením elektrického prívodného zemného káblu k nájomným bytom.
n) Cenovú ponuku konateľa firmy Pozemné stavby TTK, spol. s r.o. THK-18 z Banskej Bystrice na vypracovanie projekčných prác vrátane ich ocenenia a členenia podľa predložených objektových skladieb k projektu Revitalizácie centrálnej časti obce Jelenec.
o) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu "Revitalizácia centrálnej časti obce Jelenec", ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
p) Zabezpečenie realizácie projektu obce po schválení žiadosti o NFP.
q) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 660.000.-€.
r) Späťvzatie návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností č. V-8150/2008.


3. povoľuje

a) parkovanie vozidlom NR - 298 EF pred rod. domom Jelenec 293 v zmysle žiadosti Veolia Transport Nitra, a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra


4. poveruje

a) starostu obce podpísaním zmluvy s VPP -verejno-prospešný podnik, spol. s. r. o., so sídlom Jelenec 377, IČO 34102213 , konateľ spoločnosti Ing. Jozef Szipina, za kúpnu cenu 1991,64.- € (60.000.- Sk).
b) Starostu obce dojednať výhodnejšie podmienky pre obec u zmluvy o manažmente verejného obstarávania, najmä odstrániť bod 6.1 o zmluvnej pokute a pod.


5. ruší

a) prijaté uznesenie týkajúce sa parc.č.3540/2:
- 27.10.2006 - uzn. 3/c
- 8.12.2006 - uzn. 3/b
- 30.3.2007 - uzn. 3/j


6. odkladá

a) presťahovanie maringotky z ATC do obce, kde sú ubytovaní manželia Suchí s deťmi, na základe ich žiadosti

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2137
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1564
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1257
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1052
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  904

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr