SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 12. 03. 2009    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (06.03.2009)
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 06.03.2009:


1. prerokovalo

1) Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
2) Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách.
3) Správu vedúceho OP - verejné osvetlenie na ulici Šumina, osvetlenie cintorína.
4) Rozbor hospodárenia obce za r. 2008 - záverečný účet.
5) Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2008.
6) Spoločenský dom - zriadenie múzea.
7) Du Monde, sr.o., Fraňa Mojtu 18, Nitra, v zast- Ing. Dušan Ondrek- konateľ - žiadosť o prenájom priestorov kaštieľa (telocvične) na spoločenské udalosti.
8) Marek Mako, Smreková 624, Jelenec - žiadosť o prenájom priestorov v chatovej osade.
9) Daniel Jambrich, Župné námestie č. 1, Nitra - žiadosť o povolenie uskutočnenia spoločensko-hudobnej akcie.
10) Ján Púchovský, Školská 340, Jelenec - žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc.č. 588/1, nachádzajúceho sa za záhradou starej budovy Jednoty.
11) Projekty do štrukturálnych fondov - cesty, chodníky, kaštieľ- nádvorie.
12) Verejné osvetlenie projekt - výpočty.
13) Návrh na spoluprácu v oblasti výroby veternej energie.
14) ZŠ Jelenec - žiadosť o zapožičanie pódia pri príležitosti osláv 50. výročia existencie školy.
15) Dopravex, s.r.o., Príbovce č. 175 - žiadosť o vyjadrenie k ťažbe kameňa v k.ú. obce Jelenec.
16) Informácie
a) Voľba prezidenta
b) Chodník kostol - pošta
c) Csemadok - kúpa domu tradícií .
d) Nájomné byty (zmluva o bankovej záruke)
e) Projekty podané na environmentálny fond
i) Kanalizácia (projekty - dokreslenie)
ii) Kanalizácia Združenie Podtríbečie - Drevenica
iii) Zakúpenie zariadení na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného dopadu - traktor, náves, mulčovač,
iv) Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - domové kompostéry (680 l)
f) Ružová ulica- vypracovanie GP
g) Vykupovanie pozemkov pod škôlkou
h) Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ


2. berie na vedomie

a) Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Správu hlavného kontrolóra za rok 2008 a o vykonaných kontrolách v obci.
c) Informácie
- Voľba prezidenta
- Chodník kostol - pošta
- Csemadok - kúpa domu tradícií .
- Nájomné byty (zmluva o bankovej záruke)
- Projekty podané na environmentálny fond
- Kanalizácia (projekty - dokreslenie)
- Kanalizácia Združenie Podtríbečie - Drevenica
- Zakúpenie zariadení na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného dopadu -
traktor, náves, mulčovač,
- Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - domové
kompostéry (680 l)
- Ružová ulica- vypracovanie GP
- Vykupovanie pozemkov pod škôlkou na dvore škôlky
- Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ


3. schvaľuje

a) Prepojenie verejného osvetlenie na ulici Šumina podľa návrhu vedúceho obecnej prevádzky a navrhovaného projektu.
b) Rozbor hospodárenia obce za r. 2008 - záverečný účet obce.
c) Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2008.
d) Zriadenie múzea v bývalom kaštieli v časti Spoločenský dom a prijatie pracovnej sily na 0,3 úväzok na dobu 5 rokov podľa zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a zo štátneho rozpočtu. Ďalšiu pracovnú silu na úväzok zatiaľ neprijímať.
e) Prenájom priestorov kaštieľa (telocvične) počas víkendov na spoločenské udalosti pre firmu Du Monde, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, Nitra, v zast- Ing. Dušan Ondrek- konateľ spoločnosti za ...330.-....€/akcia za nasledovných podmienok:
- spoločenskú akciu uskutočniť v termíne odsúhlasenom riaditeľkou ZŠ v Jelenci , väčšinou sobotu, resp. nedeľu,
- min. 3 dni pred uskutočnením akcie zaplatiť nájomné na účet ZŠ v Jelenci,
-v nájomnom sú zarátané aj náklady na kúrenie, za spotrebu elektrickej energie, vody, poplatky za smetné a stočné,
- nájomca môže na svoje náklady vykonať na predmete nájmu len také práce a úpravy, ktoré budú vopred odsúhlasené Obcou Jelenec,
- priestory sa prenajímajú na dobu neurčitú,
- prenajímateľ môže naďalej nerušene a bezplatne využívať telocvičňu na hodiny telesnej výchovy pre žiakov ZŠ,
- dátumy konania svadobných hostín nájomca nahlási prenajímateľovi aspoň 14 dní vopred.
- inventár odovzdaný nájomcovi do užívania bude spísaný ako príloha č. 1 nájomnej zmluvy a bude odovzdávaný a preberaný l hod. pred a po akcii, pričom sa nájomca zaväzuje, že po ukončení nájmu ho odovzdá v nepoškodenom stave.
- prípadné škody vzniklé počas prenájmu priestorov a inventáru, bude znášať nájomca v plnej výške,
- nájomca odovzdá prenajaté priestory upratané, v stave v akom ich prevzal pred uskutočnením akcie najneskôr do 08.00 hod pondelok po uskutočnení akcie.
- nájomca zodpovedá za dodržanie príslušných zákonov a predpisov spojených s podnikateľskou činnosťou,
- po zániku zmluvného vzťahu nájomca vráti prenajímateľovi predmet tejto zmluvy v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebeniu s čistými priestormi,
- po zániku zmluvného vzťahu nájomca nebude od prenajímateľa požadovať preplatenie ním vnesených investícií do predmetu nájmu a tieto zostanú vo vlastníctve prenajímateľa bez náhrady .

f) Prenájom priestorov na skladovanie tovaru v chatovej osade pre Mareka Maku, Smreková 624, o výmere 36 m2 na dobu neurčitú, za ..100.-....€/ročne
g) Uskutočnenie spoločensko-hudobnej akcie pre žiadateľa Daniela Jambricha, Župné námestie č. 1, Nitra v ATC Jelenec v dňoch 26.6 a 27.6.2009 s prenájmom chatiek a izieb za cenu 70.000.- Sk/ 2323,57 €.
- Žiadateľ je povinný zaplatiť vopred zálohu za prenájom areálu ATC vo výške 70.000,- Sk,
- elektrickú energiu žiadateľ bude odoberať od obce Jelenec s tým, že stav elektromeru sa odpíše pred a po ukončení akcie a náklady za elektr. energiu sa uhradia po ukončení akcie,
- v min. 15 m vzdialenosti od areálu hostinca ATC p. Hajdina žiadateľ nemôže umiestniť predajné zariadenia,
- za prípadné škody vzniklé na majetku obce a to na rekreačných chatkách, resp. ich zariadeniach, zodpovedá v plnej výške usporiadateľ Daniel Jambrich, WATTAZ, Župné nám. č. 5, Nitra,
- prípadné škody menšieho rozsahu je žiadateľ povinný odstrániť do 24 hod. od ukončenia akcie,
- po skončení akcie je usporiadateľ povinný zabezpečiť upratanie priestorov na vlastné náklady, najneskôr do 12.00 hod. nasledujúceho dňa, v opačnom prípade je povinný zaplatiť 4.000.- Sk za upratanie priestorov majiteľom, t.j. Obcou Jelenec,
- reproduktory je povinný usporiadateľ nasmerovať na severnú neobývanú časť, t.j. do lesa.
- žiadateľ je povinný oboznámiť majiteľov okolitých rekreačných chát s uskutočnením spoločenskej akcie.

h) Odpredaj časti pozemku parc.č. 588/1, nachádzajúceho sa za záhradou starej budovy Jednoty pre Ján Púchovského, Školská 340, Jelenec o výmere cca 70 m2 za ...3,50....€/m2. Presná výmera bude upresnená geometrickým plánom, ktorý dá vypracovať žiadateľ.
i) Prípravy na výzvu 4.1.vypísanej Ministerstvom výstavba a regionálneho rozvoja SR pre obce v póloch rastu, pravdepodobne v mesiaci apríl, so zameraním sa na: rekonštrukciu miestnych komunikácií na uliciach Smreková, Mariánska, Gaštanová s vybudovaním chodníkov a na rekonštrukciu MK na ul. Potočná. Okrem spomínaných ulíc zamerať sa aj na vybudovanie chodníkov na uliciach Kostolná a Čaládka vrátane autobusových zastávok, parkoviska pri kostole podľa výšky možného pridelenia finančných prostriedkov.
V druhej časti projektu sa zamerať na úpravu kaštieľskeho dvora (riešiť iba vtedy, ak by sa nevyčerpali finančné prostriedky na cesty a chodníky do maximálnej možnej výšky.
j) Zapožičanie pódia na deň 27. jún 2009 pre ZŠ z príležitosti osláv 50. výročia vzniku ZŠ Jelenec.
k) Pripravovať sa na výzvu z Európskych štrukturálnych fondov na kompletnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci s výmenou žiariviek podľa predloženej analýzy výpočtov spotreby.
l) Uskutočnenie výstavby chodníka od kostola po poštu, nakoľko kanalizácia je plánovaná na druhej strane hlavnej cesty a terajší chodník neslúži svojmu účelu.
m) Podanie žiadosti na kompetentné orgány o pokrytie obce signálom rádia Pátria,
n) Podanie žiadosti na Telekomunikácie o zavedenie 4G internetu v našej obci.


4. neschvaľuje

a) Kúpu domu tradícií, nakoľko sú odsúhlasené priestory priľahlej budovy bývalého MNV a v krátkom čase sa bude otvárať aj Forgáchovo múzeum v kaštieli.
b) Ťažbu kameňa z dobývacieho priestoru - kameňolomu v kat. území Jelenec firmou Dopravex, s.r.o Príbovce 175.


5. ukladá

a) Prednostke OcÚ písomne vyzvať občanov z úseku ulice Hlavná od odbočky na železničnú stanicu po Jozefa Modzgu, či by súhlasili s uložením kanalizačných rozvodov vo svojich záhradách cca 5 metrov od poslednej stavby smerom k železnici, s priložením kópie z katastrálnej mapy so zakresleným zámerom..
Termín: do 1. mája 2009


6. odporúča

a) starostovi obce pripraviť potrebnú dokumentáciu k zriadeniu múzea, do najbližšieho riadneho zasadania OZ


7. odkladá

a) prejednanie návrhu zmluvy v oblasti výroby veternej energie, nemá však námietky voči uskutočneniu analýz rentability a prieskumu veterných pomerov v kat. úz. Jelenec. Až po kladných zisteniach sa OZ bude podrobnejšie zaoberať z predloženým návrhom zmluvy,
b) návrh na prejednanie osvetlenia cintorína na najbližšie zasadanie OZ.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2136
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1563
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1255
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1051
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  902

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr