SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 24. 09. 2008    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (19.9.2008)
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 19.9.2008:


1/ Prerokovalo

a) Otvorenie a procedurálne veci.
b) Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
c) Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách.
d) Základná škola Jelenec - žiadosť o prijatie Všeobecne záväzného nariadenia obce na určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí.
e) Základná škola Jelenec - žiadosť o prijatie Všeobecne záväzného nariadenia obce na určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu stravnej jednotky žiakom v školskej jedálni.
f) Základná škola Jelenec - žiadosť o prijatie Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu detí do 1. ročníka.
g) Základná škola Jelenec- žiadosť o povolenie spojenia niektorých ročníkov.
h) Základná škola Jelenec - žiadosť o riešenie havarijného stavu- zatekania strechy budovy ŠKD a Školskej jedálne
i) Jarmila Bumbalová, Hlavná 90 Jelenec - žiadosť o vysporiadanie a odkúpenie pozemku.
j) Zdenko Sekretár a manž. Alžbeta, Kostolná 258, Jelenec - žiadosť o zabezpečenie výrubu dreviny
k) Mária Kosorinová, Alžbeta Czakóová a spol. - žiadosť o pomoc pri zabezpečení elektrického vedenia v lokalite ul. Ružová za účelom výstavby rod. domov, resp. chatiek.
l) Vykúpenie pozemkov na ulici Gaštanová II.
m) Odstránenie závad na terase budovy bývalého MNV.
n) Marek Makó, Jelenec 624 - žiadosť o prenájom priestorov.
o) Oprava hrádze starého jazera a ďalšie stavebné úpravy v súlade s vydaným rozhodnutím Ministerstva ŽP SR.
p) Výzvy Min. ŽP SR na podanie projektov o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ - správa Star EU - kanalizácia, oprava miestnych komunikácií.
q) Informácie
a) ZŠ Jelenec - žiadosť OcÚ Neverice o určenie spoločného školského obvodu dohodou s obcou Jelenec.
b) Riešenie havarijného stavu žumpy na ZŠ.
c) Ulica Gaštanová - uloženie brúseného asfaltu.
d) Spoločenský dom - kolaudačné rozhodnutie, dodatok č.2.
e) Kanalizačné prípojky na ulici Nový Gýmeš.
f) Oprava strechy izby tradícií v priľahlej budove býv. MNV.
g) Povinnosti obce dôsledkom zavedenia meny Euro od r. 2009.
h) Zakúpenie a nainštalovanie internetu - MŠ a ATC.
i) Príprava projektu "Viacúčelové ihrisko pri ZŠ".


2/ berie na vedomie

a) Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
b) Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách.
c) Opravu hrádze starého jazera a ďalšie stavebné úpravy v súlade s vydaným rozhodnutím Ministerstva ŽP SR.
d) Informácie
* ZŠ Jelenec - žiadosť OcÚ Neverice o určenie spoločného školského obvodu dohodou s obcou Jelenec.
* Riešenie havarijného stavu žumpy na ZŠ.
* Ulica Gaštanová - uloženie brúseného asfaltu.
* Spoločenský dom - kolaudačné rozhodnutie, dodatok č.2.
* Kanalizačné prípojky na ulici Nový Gýmeš.
* Oprava strechy izby tradícií v priľahlej budove býv. MNV.
* Povinnosti obce dôsledkom zavedenia meny Euro od r. 2009.
* Zakúpenie a nainštalovanie internetu - MŠ a ATC.
* Príprava projektu "Viacúčelové ihrisko pri ZŠ".
* Vykúpenie pozemkov na ulici Gaštanová za účelom vytvorenia cesty na konci záhrad .


3/ schvaľuje

a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelenec o výške poplatkov v školských zariadeniach zriadených obcou Jelenec a o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy - Alapiskola, Školská 330, Jelenec.
b) Spojenie niektorých ročníkov na 2. stupni maďarského oddelenia na vybraté výchovné predmety z dôvodu nízkeho počtu žiakov v Základnej škole - Alapiskala, Školská 330, Jelenec - podľa žiadosti ZŠ.
c) Bezplatnú zámenu časti nehnuteľnosti parc.č. 593 - vodná plocha v kat. úz. Jelenec, t.j. kanál, pod rod. domom č. 90 (v skutočnosti neexistuje) za kanál popri pošte tak, aby sa rešpektoval terajší užívateľský stav, t.j.:
* Užívateľka Jarmila Bumbalová , bytom Jelenec 90, uvoľní do vlastníctva obce časť parc.č. 385/1 v kat. úz. Jelenec tam, kde vedie skutočný kanál,
* Obec uvoľní do vlastníctva žiadateľky časť parc.č. 593 v kat. úz. Jelenec - bývalý kanál, ktorý v skutočnosti neexistuje.
Výmera sa upresní vypracovaním GP.
d) Zabezpečenie opílenia konárov - smutnej vàby, nachádzajúcej sa na verejnom priestranstve pri nehnuteľnosti Zdenka Sekretára a manž. Alžbety, Kostolná 258, Jelenec, na základe ich žiadosti , nakoľko im spôsobuje nadmerné znečisťovanie pozemku a bazénu.
e) Prenájom priestorov v SOI pre Mareka Maku, Jelenec 624 od 19.9.08 do 1.10.2008 za 1.500.- Sk.
f) Podať projekt za účelom získania finančných prostriedkov na kanalizáciu obce v zmysle odporúčania Star EU Bratislava a REPIS Nitra na Environmentálny fond Ministerstva ŽP.
g) Bezúročnú pôžičku od firmy AB Stav Malý Cetín vo výške 900 tis. Sk na dobu max 3 mesiace na dofinancovanie Spoločenského domu v kaštieli.
h) Úpravy v rozpočte obce podľa návrhu.


4/ ukladá

a) prednostke OcÚ vyzvať vlastníkov pozemkov na ulici Ružová na zaujatie stanovisko na vybudovanie cesty
I. Na konci pozemkov
II. V strede pozemkov a tým vytvorenia 2 radov pozemkov na výstavbu rodinných domov s doložkou, že v prípade, ak získa varianta II. viac hlasov, či sú ochotní toto rešpektovať aj tí, čo sú za variantu I.
Termín do 31.10.2008

b) Komisii výstavby OZ preveriť situáciu havarijného stavu - zatekania strechy budovy ŠKD a Školskej jedálne a podať návrh na riešenie na najbližšom zasadaní OZ

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2137
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1564
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1257
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1052
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  904

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr