SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 28. 05. 2008    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (23.5.2008)
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 23.5.2008:


1/ prerokovalo:

a) Štátny fond rozvoja bývania – prípis, týkajúci sa výstavby nájomných bytov.
b) Marek Mako, Smreková 624 Jelenec – žiadosť o prenájom priestorov.
c) Zuzana Paukejeová, Jelenec 561 – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti.
d) Dagmar Kapusníková, Hviezdoslavova 14 Zlaté Moravce – žiadosť o prehodnotenie a zníženie ceny pozemku.
e) Ing. Jana Fintorová, PhD. Jelenec 1433 - žiadosť o prenajatie pozemku.
f) Zlatica Púchovská, Jelenec 132 – žiadosť o uzatvorenie dohody pri kúpe pozemku pod MŠ a v okolí.
g) Ľubomíra Franková, Jelenec 335 – odvolanie proti určeniu platby nájomného za prenajatú nehnuteľnosť,
h) Informácie starostu obce
- získanie osobného auta W Passat od SPP bezodplatne
- Získanie 1 mil. Sk dotácie z MK SR
- Prípis Kancelárie NR SR


2/ berie na vedomie

a) Informácie starostu obce
- získanie osobného auta W Passat od SPP bezodplatne
- Získanie 1 mil. Sk dotácie z MK SR
- Prípis Kancelárie NR SR


3/ schvaľuje

a) prenájom priestorov v chatovej osade o výmere cca 45 m2 na obdobie od 1.6.2008 do 31.12.2008 na uskladnenie tovaru za ...6.000.-....Sk pre Mareka Maku, Smreková 624, Jelenec,
b) zníženie ceny za odpredaj časti pozemku za Pohostinstvom pre Dagmar Kapusníkovú, Hviezdoslavova 14, Zlaté Moravce na ....300.–.... Sk /m2,
c) prenájom nehnuteľnosti pre Ing. Janu Fintorovú PhD., bytom Jelenec 1433 o výmere 12 m2 pri rekreačnej chate, ktorú vlastní spolu s manželom za .....1.000.- Sk ..... ročného nájmu za účelom uskladnenia palivového dreva.
d) odkúpenie nehnuteľnosti parc.č. 595/2 o výmere 796,5 m2 pod MŠ a v jej okolí od Zlatici Púchovskej, bytom v Jelenci č. 132 za 50.- Sk/m2 s tým, že po zápise do katastra nehnuteľností obec následne odpredá menovanej z vysporiadanej nehnuteľnosti min. 500 m2 taktiež za sumu 50.- Sk na konci záhrady MŠ pri ohrade menovanej.
e) Mandátne zmluvy s fi STAR EU, a.s., Vlčkova 51, Bratislava na spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na:
- Kanalizáciu obce Jelenec
- Rekonštrukciu miestnych komunikácií
f) Uzatvorenie veľkej hlavnej brány na miestnom cintoríne z dôvodu vyvážania aj iného odpadu ako cintorínskeho do kontajneru, umiestneného na cintoríne.


4/ neschvaľuje

a) realizáciu výstavby nájomných bytov – stavba: Nájomné bytové domy – 2x7 b.j. aj bez dotácie z prostriedkov MVRR SR,
b) Zníženie nájomného pre Ľubomíru Tapferovú, Jelenec 335 , za prenajatú nehnuteľnosť, nakoľko predajný stánok je umiestnený na verejnom priestranstve na lukratívnom mieste.


5/ odkladá

a) prejednanie žiadosti Zuzany Paukejeovej, bytom v Jelenci č. 561 o odpredaj nehnuteľnosti, vyvlastnenej bývalým MNV, parc.č. 156 o výmere 102 m2 .


6/ odporúča

a) starostovi obce vypracovať zmluvu o budúcej zmluve so Zlaticou Púchovskou, bytom v Jelenci č. 132 o kúpe nehnuteľnosti a následnom odpredaji časti nehnuteľnosti.


7/ ukladá

a) prednostke OcÚ vypracovať a odvysielať reláciu o uzatvorení hlavnej veľkej brány na cintoríne od 1.6.2008.
b) prednostke OcÚ zistiť v archíve pôvodných vlastníkov parc.č. 156 o výmere 102 m2, v kat. území Jelenec


8/ poveruje

a) komisiu stavebnú v spolupráci s vedúcim OP a poslancami P. Hókom a V. Gálikom na vytýčenie miesta na prenájom pozemku v rekr. oblasti o výmere 12 m2 pre Ing. Janu Fintorovú PhD a manž. pri rekreačnej chate č. 1433.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2136
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1564
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1256
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1051
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  903

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr