SVK
HU
GER
ENG
19.07.18, Štvrtok
Meniny má : Dušana
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 22. 03. 2018    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci (23.3.2018)
Pozývam Vás na 23. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa uskutoční dňa 23. marca 2018 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu.

Program zasadania:

1. Úvodné náležitosti
a. Otvorenie zasadnutia.
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c. Schválenie programu zasadnutia.
2. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
3. Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly vybraných výdajových položiek materskej školy, realizovaných cestou pokladne obecného úradu v Jelenci.
4. Výsledky hospodárenia Obce Jelenec za rok 2017 - záverečný účet Obce Jelenec, stanovisko hlavného kontrolóra.
5. Výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2017.
6. Rozpočet Obce Jelenec (vrátene rozpočtu ZŠ) na rok 2018, stanovisko hlavného kontrolóra.
7. Návrh VZN obce Jelenec č. 1/2018 o cenách služieb poskytovaných obcou Jelenec pre aktuálne poskytované služby Integrovaného obslužného miesta občana.
8. Návrh VZN obce Jelenec č. 2/2018 o opatrovateľskej službe.
9. Projekt „Zberný dvor“ pri cintoríne, ponuky na zakúpenie traktora s príslušenstvom.
10. Rozšírenie Smerného územného plánu obce Jelenec – dodatok č. 2
– vytvorenie pozemkov pre IBV pri železničnom podchode,
– zakreslenie ciest v ATC, rekreačnej a viničnej oblasti,
– dobudovanie športového areálu,
– určenie miesta na zberný dvor,
– trafostanica pre ulicu Ružová
11. Trafostanica pre ulicu Ružová a vybudovanie odberných miest.
12. Doplnenie komisie kultúry, pre školstvo, vzdelávanie, mládež, šport a telesnú výchovu.
13. Nadstavba Materskej školy v Jelenci.
14. Deň učiteľov.
15. Futbalový klub FC Jelenec – žiadosť o zakúpenie záhradného traktora na kosenie trávnika.
16. Plán výrubu stromov ohrozujúcich majetok a životy občanov v rekreačnej oblasti , za kostolom a v objekte ZŠ.
17. Ponuky na zakúpenie nových svietidiel namiesto svietidiel v rámci rekonštrukcie centra obce.
18. Vladimír a Johanna Szegényoví, Jelenec 123 – žiadosť o odkúpenie pozemku – dielu 6 o výmere 65 m2 z parc.č. 424/2.
19. Predaj nehnuteľnosti parc.č. 3517/81 – trvalý tráv. porast o výmere 300 m2 a zriadenie vecného bremena k parc.č. 3517/18 o výmere 316 m2 trvalé trávne porasty – právo prechodu a prejazdu mot. vozidlami pre novovytvorenú parc.č. 3517/81 o výmere 300 m2, trv. trávne porasty, podľa GP č. 65/2016.
20. Predaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti Remitáž parc.č. 3503/435 o výmere 676 m2 .
21. Diana Lelovitsová, Jelenec 1549 – žiadosť o dlhodobý prenájom nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti.
22. Miroslav Nagy, Jelenec č. 789 – žiadosť o umiestnenie plechovej búdy za nájomný dom.
23. PU&MA, s.r. Trnavská 100/4, Bratislava – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy.
24. Miroslav Bíro, Veľké Zálužie, Rapatská 930/8 – žiadosť o odkúpenie pozemku v rekreačnej oblasti.
25. Informácie starostu obce:
a) výstavba chodníka pri štátnej ceste od kaštieľa po PD a od začiatku zastavanej časti obce smerom od Nitry po pohostinstvo,
b) žiadosť podaná na Štátne lesy Topoľčianky – oprava cesty Staničná 2.etapa a ulice Horská v rekreačnej oblasti,
c) zber konárov v obci a vo viničnej oblasti,
26. Diskusia.
27. Záver rokovania.

Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  1971
Detský maškarný ples 2018
Čítanosť:  1543
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1410
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1084
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  929

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr