SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 14. 03. 2017    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci (17.3.2017)
Starosta obce Jelenec: Pozývam Vás na 18. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa uskutoční dňa 17. marca 2017 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu.


Program zasadania:

1. Úvodné náležitosti
a. Otvorenie zasadnutia.
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c. Schválenie programu zasadnutia
2. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
3. Správy hlavného kontrolóra obce:
a) vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelenec za rok 2016,
b) správa z kontroly hospodárnosti Kempingu a SOI za posledných 5 rokov,
c) správa z kontroly účtovania a poskytovania cestovných náhrad na ZŠ v Jelenci, účasť na školeniach zamestnancov ZŠ za vybrané mesiace,
d) správa z kontroly účtovania a poskytovania cestovných náhrad na MŠ v Jelenci, účasť na školeniach zamestnancov MŠ za vybrané mesiace.
4. Výsledky hospodárenia Obce Jelenec za rok 2016 - záverečný účet Obce Jelenec, stanovisko hlavného kontrolóra.
5. Výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2016.
6. Rozpočet Obce Jelenec (vrátene rozpočtu ZŠ) na rok 2017, stanovisko hlavného kontrolóra.
7. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu“, realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom.
8. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov – MŠ Jelenec, realizovaného v rámci výzvy „OPKZP-PO4-SC431-2017-19, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom.
9. ZO Csemadok Jelenec – žiadosť o vyhotovenie pamätnej tabule na počesť hudobného skladateľa Zoltána Kodálya.
10. Občianske združenie Novovzniknutá obytná časť Jelenec, Nitrianska 386, Veľký Cetín – žiadosť o vyjadrenie k podaným návrhom.
11. Návrh na zavedenie elektrických rozvodov NN na ulicu Ružová.
12. Ing. Mário Szabó, Jelenec 644 – žiadosť o riešenie cesty za školským ihriskom.
13. JUDr. Ľudovít Makó, Jelenec 765 – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – areálu bývalého Inštitútu obchodu.
14. B+K PLUS – žiadosť o prejednanie dlhodobého zámeru doškoľovacieho strediska v oblasti Remitáž.
15. Iveta Blažiová, Jelenec 588 – výpoveď nájomnej zmluvy.
16. Informácie starostu obce:
a/ Vysporiadanie pozemku pod sochou sv. Urbana
b/ Kanalizácia obce
c/ Podanie dvoch projektov cez MAS Žibrica:
- vyhotovenie prístrešku pri vstupe do kultúrneho domu a úprava povrchu schodov,
- OZ Jelenka – nákup krojov
d/ Získanie dotácie na rozšírenie kamerového systému obce
e/ Vytvorenie zberného dvora v obci
f/ Podanie projektu – zateplenie bývalej budovy MNV na Environmentálny fond
Ministerstva ŽP Bratislava.
g/ Zasadanie nitrianskeho ZMOS v Jelenci (starostovia 63 obcí)
17. Diskusia.
18. Záver rokovania.

Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr