SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 4. 12. 2016    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci (9.12.2016)
Starosta obce Jelenec: Pozývam Vás na 16. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa uskutoční dňa 09. decembra 2016 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu.

Program zasadania:

1. Úvodné náležitosti
a. Otvorenie zasadnutia.
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c. Schválenie programu zasadnutia
2. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
3. Správy hlavného kontrolóra:
a) z kontroly vybraných daňových príjmov v roku 2015, kontrola daňových nedoplatkov k 31.12.2015,
b) plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017,
c) správa z kontroly vybraných príjmov v MŠ
d) správa z kontroly vybraných príjmov v ZŠ,
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017.
5. Vyhodnotenie prác prevedených v obci v roku 2016.
6. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2016.
7. Úprava rozpočtu obce
8. Nájomné byty – uzatvorenie nájomných zmlúv s nájomcami na ďalšie obdobie.
9. Richard Švec, Jelenec 638 - doplnenie za člena komisie pre šport a kultúru.
10. Príspevok zdravotne telesne postihnutým občanom v obci.
11. Návrh cenníka za prenájom kultúrneho domu od 1.1.2017
12. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec.
13. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Smreková 601, Jelenec.
14. Mgr. Miloš Vajda, Pri Červenom Kríži 11, Nitra - odpredaj nehnuteľnosti o výmere 84 m2 v rekreačnej oblasti pod rekreačnou chatou.
15. Jaroslav Bohunický a manž. Anna, 831 02 Bratislava – Nové Mesto, Račianska 1530/97 – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti pod rekreačnou chatou.
16. Michaela Starovičová, Jelenec 482 – žiadosť o prenájom priestorov na podnikateľské účely.
17. RF-POOL, s.r.o. Bizetova 23, Nitra – žiadosť o odpredaj pozemku v rekreačnej oblasti.
18. Mgr. Kristína Krajčovičová, Čajkovského 11, Nitra – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti pri rekreačnej chate
19. OTNS, a.s., Vajnorská 137, Bratislava - žiadosť o výstavbu telekomunikačného stožiara.
20. Informácie starostu obce:
a/ Konsolidovaná výročná správa
b/ Správa nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou.
c/ Kanalizácia – podanie projektu, rozšírenie ČOV v Beladiciach
d/ Ružová ulica - vybavovanie elektrifikácie
e/ Gaštanová ulica – oprava výtlkov
f/ Vyhotovenie zábradlia a vybetónovanie parkovacej plochy pri kuchyni KD
g/ Delimitácia pozemkov - ich nadobudnutie z vlastníctva štátu do vlastníctva obce
h/ MŠ – podanie 2 projektov – nadstavba a zateplenie MŠ
i/ Vytvorenie zberného dvora v obci.
21. Diskusia.
22. Záver rokovania.

Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2136
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1563
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1255
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1051
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  902

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr