SVK
HU
GER
ENG
18.08.18, Sobota
Meniny má : Elena, Helena
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 5. 12. 2015    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci (11.12.2015)
Starosta obce Jelenec:

Pozývam Vás na 10. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2015 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu.


Program zasadania:

1. Úvodné náležitosti
a. Otvorenie zasadnutia.
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c. Schválenie programu zasadnutia
2. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
3. Správa hlavného kontrolóra
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jelenec.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
6. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2015
7. Príspevok zdravotne telesne postihnutým občanom v obci.
8. Projekt EÚ – verejné osvetlenie.
9. Doplnenie členov komisií OZ.
10. Ján Berkeš, Jelenec 77 – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Jelenec, v rekreačnej oblasti, parc. č. 3517/76 – trv. tráv. porast o výmere 225 m2 v zmysle GP č. 72/2015.
11. Daniela Kováčová, Baničová 518/1, Nitra-Klokočina – žiadosť o odkúpenie pozemku v rekreačnej oblasti pri rekreačnej chate, o výmere 125 m2 v zmysle GP.
12. Daniel Galbavý, Baničova 3, Nitra – žiadosť o odkúpenie časti pozemku o výmere 282 m2 v rekreačnej oblasti, v bezprostrednom susedstve jeho nehnuteľnosti v zmysle GP č. 57/2015.
13. Ing. Edita Obžerová, Juraja Slottu 6472/22, Trnava – žiadosť o odpredaj pozemku v rekreačnej oblasti o výmere 315 m2 v bezprostrednej blízkosti jej pozemku v zmysle GP.
14. Štefan Gálik, Jelenec 658 – žiadosť o odpredaj časti pozemku o výmere 116 m2.
15. Telovýchovná jednota Lokomotíva Nitra – horolezecký oddiel – riešenie prístupovej cesty ku chate.
16. Czaková Valéria, Adyho 18, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce – žiadosť o zavedenie elektrickej energie na ul. Ružová.
17. Informácie starostu obce:
a/ Konsolidovaná výročná správa
b/ Správa nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou
závierkou.
c/ Výmena telekomunikačných stĺpov pri rod. dome 381 a 482.
d/ Kanalizácia
e/ Uloženie vodovodného potrubia pre budúce rod. domy pri futbalovom ihrisku ZŠ
f/ Oplotenie ZŠ od multifunkčného ihriska
g/ Kamerový systém obce.
18. Diskusia.
19. Záver rokovania.


Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2165
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1585
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1280
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1076
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  924

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr