SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 10. 06. 2015    Autor: Obecný úrad
Uznesenia (3.6.2015)
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec, konaného dňa 03. júna 2015


Bod 1/ Úvodné náležitosti

a. Otvorenie zasadnutia.
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie
c. Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 68/2015

z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 03. júna 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Dáša Mozdíková, Ing. Karol Šinka PhD., JUDr. Mário Pivarči
b) program zasadnutie obecného zastupiteľstva

1. Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Schválenie programu zasadnutia
2. Základná škola – Alapiskola Školská 330, Jelenec – žiadosť o vyjadrenie a rozhodnutie o otvorení, resp. neotvorení 1. ročníka s VJM od 1.9.2015.
3. Plán kontrolnej činnosti HK obce Jelenec na II. polrok 2015.
4. Správa z následnej finančnej kontroly Základnej školy - Alapiskola v Jelenci za roky 2013-2015.
5. Vyhlásenie termínu konania voľby hlavného kontrolóra obce Jelenec.
6. Rastislav Benčík a manž. Lenka, Močenok – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti pri jeho rekreačnej chate.
7. Dušan Šagát, Jelenec 648 – žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove bývalého kaštieľa.
8. ZŠ-Alapiskola, Školská 330 - žiadosť o finančnú podporu krúžku mažoretiek.
9. Informácie:
- materská škola – projekt
- kanalizácia

Jelenec
08.06.2015

Ladislav Púchovský
starosta obceBod 2/ Základná škola – Alapiskola Školská 330, Jelenec – žiadosť o vyjadrenie a rozhodnutie o otvorení, resp. neotvorení 1. ročníka s VJM od 1.9.2015.


Uznesenie č. 69/2015

z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 03. júna 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

1. Pokračovať vo vzdelávaní žiakov s vyučovacím jazykom maďarským na 1. stupni ZŠ – Alapiskola, Školská 330, Jelenec aj v školskom roku 2015/16.
2. Dofinancovať školu z vlastných zdrojov z dôvodu, že obec určuje v triede s vyučovacím jazykom maďarským so spojenými ročníkmi 1. stupňa nižší počet žiakov, ako je počet žiakov uvedený v odsekoch 8 a 15 §29 školského zákona. Podľa § 29 školského zákona č. 245/2008, odsek 16, písm. d/ je možné určiť nižší počet žiakov v osobitných prípadoch, ktorým je aj dofinancovanie školy z vlastných zdrojov. Suma, ktorou sa škola dofinancuje v školskom roku 2015/16 bude vo výške, ktorá je potrebná na financovanie mzdových nákladov na pedagogického zamestnanca v predmetnej triede, to je minimálne sumou 860,- € mesačne.

Jelenec
08.06.2015

Ladislav Púchovský
starosta obceBod 3/ Plán kontrolnej činnosti HK obce Jelenec na II. polrok 2015.


Uznesenie č. 70/2015

z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 03. júna 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. odkladá
B.
prejednanie plánu kontrolnej činnosti HK obce Jelenec na II. polrok 2015.

Jelenec
08.06.2015

Ladislav Púchovský
starosta obceBod 4/ Správa z následnej finančnej kontroly Základnej školy - Alapiskola v Jelenci za roky 2013-2015.


Uznesenie č. 71/2015

z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 03. júna 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. odkladá

prejednanie správy z následnej finančnej kontroly Základnej školy - Alapiskola v Jelenci za roky 2013-2015 na najbližšie zasadania OZ.

Jelenec
08.06.2015

Ladislav Púchovský
starosta obceBod 5/ Vyhlásenie termínu konania voľby hlavného kontrolóra obce Jelenec.


Uznesenie č. 72/2015

z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 03. júna 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Jelenec na deň 2. októbra 2015,


B. určuje

úväzok hlavného kontrolóra obce Jelenec na 30 %.

Jelenec
08.06.2015

Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 6/ Rastislav Benčík a manž. Lenka r. Matušicová, Močenok – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti pri jeho rekreačnej chate.

Uznesenie č. 73/2015

z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 03. júna 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to
parciel registra C KN:
- parc. č. 3503/94 – trvalé tráv. porasty o výmere 439 m2,
- parc.č. 3503/95 - zast. plochy a nádvoria o výmere 61 m2
vo vlastníctve Obce Jelenec a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,

b)prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec parciel registra
C KN:
- parc. č. 3503/94 – trvalé tráv. porasty o výmere 439 m2,
- parc.č. 3503/95 - zast. plochy a nádvoria o výmere 61 m2
priamym predajom kupujúcim:
Rastislavovi Benčíkovi, nar. ....., r.č. .....,bytom A. Hlinku 483/9, 951 31Močenok a manž.
Lenke Benčíkovej r. Matušicovej, nar...., r.č. ...., bytom Úzka 996/12, 951 31 Močenok z
dôvodu hodného osobitného zreteľa,

c/ kúpnu zmluvu na odpredaj nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec parcely registra C KN:
- parc. č. 3503/94 – trvalé tráv. porasty o výmere 439 m2,
- parc.č. 3503/95 - zast. plochy a nádvoria o výmere 61 m2

v zmysle § 9a, ods.8, písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí, priamym predajom
kupujúcim
Rastislavovi Benčíkovi, nar. ......., r.č. ......... , bytom A. Hlinku 483/9, 951 31Močenok a manž. Lenke Benčíkovej r. Matušicovej, nar...., r.č. ...., bytom Úzka 996/12, 951 31 Močenok.
Kúpna cena za prevádzané nehnuteľnosti bola určená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. dohodou účastníkov v sume 15,00 €/m2 , t.j. celkom za 500 m2 suma 7.500,00 € slovom sedemtisícpäťsto EUR a bola zaplatená pred podpisom tejto zmluvy.

Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa: Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na nehnuteľnosti parc.č. 3503/95 sa nachádza rekreačná chata súp.č. 1474 vo vlastníctve menovaných a parc.č. 3503/94 sa nachádza v tesnej blízkosti rekreačnej chaty , s ktorou tvorí neoddeliteľnú súčasť a žiadatelia majú v záujme túto plochu využiť na parkovanie motorovým vozidlom, vybudovanie žumpy a altánku.

Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „C“ KN:
- parc. č. 3503/94 – trvalé tráv. porasty o výmere 439 m2,
- parc.č. 3503/95 - zast. plochy a nádvoria o výmere 61 m2
v podiele 1/1vedených na Okresnom úrade v Nitre v liste vlastníctva č. 1393.

Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Počet všetkých poslancov: 9 , prítomných 9 poslancov
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 9 poslancov
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 poslancov
Zdržal sa : 0 poslancov

Jelenec
08.06.2015

Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 7/ Dušan Šagát, Jelenec 648 – žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove bývalého kaštieľa.


Uznesenie č. 74/2015

z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 03. júna 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

Prenájom nebytových priestorov v budove bývalého kaštieľa, v kat. úz. Jelenec, súp.č. 78 o výmere 50 m2 , konkrétne miestnosti, ktoré užívala p. Zajacová, na poskytovanie služieb v oblasti rýchleho občerstvenia pre Dušana Šagáta, Jelenec 648 za 650,00 € ročného nájmu na dobu neurčitú.

Jelenec
08.06.2015

Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 8/ ZŠ-Alapiskola, Školská 330 - žiadosť o finančnú podporu krúžku mažoretiek.


Uznesenie č. 75/2015

z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 03. júna 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

finančnú podporu vo výške 500,00 pre ZŠ – Alapiskola Jelenec – krúžok mažoretiek.

Jelenec
08.06.2015

Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 9/ Informácie starostu obce:
- materská škola – projekt
- kanalizácia


Uznesenie č. 76/2015

z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 03. júna 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. berie na vedomie

Informácie starostu obce:
- materská škola – projekt
- kanalizácia

Jelenec
08.06.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2136
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1563
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1255
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1051
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  902

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr