SVK
HU
GER
ENG
18.08.18, Sobota
Meniny má : Elena, Helena
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 1. 05. 2015    Autor: Obecný úrad
Uznesenia (24.4.2015)
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec, konaného dňa 24.04. 2015


Bod 1/ Úvodné náležitosti

a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie
c) Schválenie programu rokovania


Uznesenie č. 58/2015

zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 24. apríla 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Dáša Mozdíková, JUDr. Mário Pivarči, Ing. Eduard Jančo,
b) program zasadnutie obecného zastupiteľstva

1/ Úvodné náležitosti
- Otvorenie zasadnutia.
- Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
- Schválenie programu zasadnutia
2/ Kanalizácia obce.
3/ Zuzana Smutná, Rastislavova 74, 951 41 Lužianky a Peter Holčovský, Murányiho
20, 949 11 Nitra – žiadosť o prenájom priestorov v kaštieli za účelom uskutočnenia
svadobnej oslavy dňa 18.7.2015.
4/ Valéria Czaková, Adyho 18, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce - žiadosť o zavedenie
elektrickej energie pre rodinné domy v Jelenci na ulici Ružová.
5/ Interiér company, spol. s.r.o. Jelenec 239 – oznámenie o zrušení prenájmu
priestorov v kaštieli p. Márii Drgoňovej, bytom Choča 100 a následný prenájom
Mgr. Romanovi Šírovi, konateľovi spoločnosti KING, s.r.o. Zl. Moravce v zmysle
uznesenia OZ č. 80/2013 zo dňa 16.12.2013.
6/ Viliam Čabo, Bistro u vlka, Jelenec 29 – žiadosť o preplatenie časti nákladov
investovaných do vykurovania bistra.
7/ Vyvŕtanie studne na futbalovom štadióne.
8/ Odkúpenie pozemku pod materskou školou.
9/ Určenie sobášnej miestnosti
10/ Diskusia.
11/ Záver rokovania.


Jelenec 29.4.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce


Bod 2/ Kanalizácia obce.

Uznesenie č. 59/2015

zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 24. apríla 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. odkladá

prejednanie ďalšieho postupu prác kanalizácie na najbližšie zasadanie OZ.


Jelenec 29.4.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce



K bodu 3/ Zuzana Smutná, Rastislavova 74, 951 41 Lužianky a Peter Holčovský, Murányiho 20, 949 11 Nitra – žiadosť o prenájom priestorov v kaštieli za účelom uskutočnenia svadobnej oslavy dňa 18.7.2015.


Uznesenie č. 60/2015

zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 24. apríla 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

prenájom priestorov v kaštieli – telocvičňa ZŠ, za účelom uskutočnenia svadobnej oslavy dňa 18.7.2015 za 330.- € .


Jelenec 29.4.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce



K bodu 4/ Valéria Czaková, Adyho 18, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce - žiadosť o zavedenie elektrickej energie pre rodinné domy v Jelenci na ulici Ružová.


Uznesenie č. 61/2015

zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 24. apríla 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

opätovne vyzvať vlastníkov pozemkov na ulici Ružová o odpredaj pozemkov za symbolickú cenu 1,- € na vytvorenie cesty a zriadenie infraštruktúry.


Jelenec 29.4.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce



K bodu 5/ Interiér company, spol. s.r.o. Jelenec 239 – oznámenie o zrušení prenájmu priestorov v kaštieli p. Márii Drgoňovej, bytom Choča 100 a následný prenájom Mgr. Romanovi Šírovi, konateľovi spoločnosti KING, s.r.o. Zl. Moravce v zmysle uznesenia OZ č. 80/2013 zo dňa 16.12.2013.


Uznesenie č. 62/2015

zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 24. apríla 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

vypovedanie nájomnej zmluvy na priestory v kaštieli so spoločnosťou Interiér company, spol. s r.o. Jelenec 239 v zmysle § 9 ods.2 písm. b) nakoľko nájomca mešká s platením nájomného o viac ako jeden mesiac.


Jelenec 29.4.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce



K bodu 6/ Viliam Čabo, Bistro u vlka, Jelenec 29 – žiadosť o preplatenie časti nákladov investovaných do vykurovania bistra.


Uznesenie č. 63/2015

zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 24. apríla 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. neschvaľuje

- preplatenie časti nákladov investovaných do vykurovania bistra .


Jelenec 29.4.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce



K bodu 7/ Vyvŕtanie studne na futbalovom štadióne.


Uznesenie č. 64/2015

zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 24. apríla 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

vyvŕtanie studne na futbalovom štadióne.


Jelenec 29.4.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce



K bodu 8/ Odkúpenie pozemku pod materskou školou.

Obec Jelenec je vlastníkom stavby Materská škola, zapísanej v liste vlastníctva č. 1393, k.ú. Jelenec , bez pozemku. Geometrickým plánom č. 8/2015, vyhotoveným dňa 19.03.2015 Ing.Vierou Púchovskou, autorizovaný geodet a kartograf, Mariánska 12, 949 01 Nitra, IČO : 34640371, boli budova Materskej školy a stavby slúžiacej materskej škole zamerané tak, aby Obec Jelenec bola vlastníkom nielen stavby ale aj pozemkov. Boli vytvorené nové parcely :
parc. č. 595/3 o výmere 442 m2 - zastavané plochy
parc. č. 595/72 o výmere 53 m2 - zastavané plochy

Parcela č. 595/3 o výmere 442 m2 vznikla pričlenením dielu 1 o výmere 236 m2 od parcely č. 595/2, dielu 2 o výmere 134 m2 od parcely č. 596/2, dielu 3 o výmere 72 m2 od parcely č. 597/2.
Parcela č. 595/72 o výmere 53 m2 vznikla pričlenením dielu 4 od parc.č. 597/2.


Uznesenie č. 65/2015

zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 24. apríla 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

I. Kúpnu zmluvu, ktorou Obec Jelenec odkupuje spoluvlastnícke podiely za cenu 5.- €/m2
v novovytvorených parcelách od predávajúcich :

1/ PÚCHOVSKÝ Arpád, rod. Púchovský, nar. , r.č.
bytom Jelenec č. 132, PSČ 951 73, SR

2/ PÚCHOVSKÁ Zlata rod. Hóková, nar. , r.č.
bytom Jelenec č. 132, PSČ 951 73, SR

3/ POLÁČIKOVÁ Mária rod. Švecová, nar. , r.č.
bytom Jelenec č. 612, PSČ 951 73, SR

4/ ANDRASKOVÁ Katarína rod. Andrasková, nar. , r.č.
bytom Jelenec č. 199, PSČ 951 73, SR

5/ HÓK Anton rod. Hók, nar. , r.č.
bytom Jelenec č. 390, PSČ 951 73, SR

6/ ANDRASKO Attila, rod. Andrasko, nar. r.č.
bytom Jelenec č. 199, PSČ 951 73, SR

7/ NAGYOVÁ Elena rod. Ballová, nar. , r.č.
bytom Jelenec č. 621, PSČ 951 73, SR

8/ BALLA Jozef rod. Balla, nar. , r.č.
bytom Tajovského 51, Zlaté Moravce, PSČ 953 01, SR

9/ BALLA Michal rod. Balla, nar. , r.č.
bytom Jelenec č. 436, PSČ 951 73, SR

10/ ŠIPOŠOVÁ Helena rod. Hóková, nar. , r.č.
bytom Jelenec č. 464, PSČ 951 73, SR

11/ MINTÁLOVÁ Miroslava rod. Hóková, nar. , r.č.
bytom Francúzska 90, Tlmače –Lipník, PSČ 935 21 SR

12/ HOLÍČKOVÁ Danka rod. Hóková, nar. , r.č.
bytom Soblahovská 47, Trenčín, PSČ 911 01, SR

13/ HÓKOVÁ Elena rod. Molnárová , nar. , r.č.
bytom Jelenec č. 527, PSČ 951 73, SR

14/ Poľnohospodárske družstvo Neverice
so sídlom Neverice č. 250, PSČ 951 72, SR
IČO : 00198552
Zastúpený Ing. Petrom Horňáčekom - Ing. Petrom Horňáčekom
- členom predstavenstva Martou Ráczovou
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Dr, vložka číslo : 108/N


II. kúpnu zmluvu, ktorou Obec Jelenec odkupuje spoluvlastnícke podiely za cenu 20.- €/m2
v novovytvorených parcelách od predávajúcich :

1/ Ing. MOLNÁR Ľudovít, rod. Molnár, nar. , rod. číslo
bytom Jelenec č. 463, PSČ 951 73, SR

2/ ANDRAŠKOVÁ Žofia, rod. Švecová, nar. , rod. číslo
bytom Žirany č. 377, PSČ 951 74 , SR


III. odkupovanie ďalších pozemkov vo dvore materskej školy od terajších spoluvlastníkov za max. cenu 5.- €/m2,

IV. zámenu pozemkov vo dvore materskej školy medzi obcou a terajšími spoluvlastníkmi tak, aby pre obec zostala ucelená časť pozemku v dolnej časti pri budove MŠ,

V. vypracovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu materskej školy so zameraním sa na zvýšenie kapacity a úpravu celkového vzhľadu budovy


Jelenec 29.4.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce



K bodu 9/ Žiadosť riaditeľky MŠ Jelenec o výmenu oplotenia areálu škôlky.


Uznesenie č. 66/2015

zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 24. apríla 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

vybudovanie nového oplotenia areálu materskej školy v Jelenci.


Jelenec 29.4.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce



K bodu 10/ Určenie sobášnej miestnosti.


Uznesenie č. 67/2015

zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 24. apríla 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. určuje

sobášnu miestnosť okrem sobášnej siene v budove sídla obecného úradu aj v priestoroch kaštieľa.


Jelenec 29.4.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2165
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1585
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1280
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1076
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  924

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr