SVK
HU
GER
ENG
18.08.18, Sobota
Meniny má : Elena, Helena
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 5. 04. 2015    Autor: Obecný úrad
Uznesenia (27.3.2015)
Uznesenia

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec, konaného dňa 27.03. 2015Bod 1/ Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie
c) Schválenie programu rokovania


Uznesenie č. 37/2015

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Dáša Mozdíková, Ing. Eduard Jančo, JUDr. Mário Pivarči,
b) program zasadnutia obecného zastupiteľstva

1. Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Schválenie programu zasadnutia
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ – interpelácia poslancov.
2. Správa hlavného kontrolóra – kontroly daňových nedoplatkov k 31.12.2014.
3. Správa hlavného kontrolóra z kontroly dodržiavania lehôt v správnom konaní.
4. Správa hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly zameranej na náležitosti dodávateľských faktúr a ich súladu so schváleným rozpočtom obce.
5. Správa z následnej finančnej kontroly zameranej na účelnosť a hospodárnosť výdavkov realizovaných prostredníctvom pokladne obecného úradu v Jelenci.
6. Výsledky hospodárenia Obce Jelenec za rok 2014, záverečný účet Obce Jelenec, stanovisko hlavného kontrolóra.
7. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2014.
8. Výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2014.
9. Rozpočet Obce Jelenec (vrátene ZŠ) na rok 2015, stanovisko hlavného kontrolóra.
- Žiadosť Ľubomíra Valigurského, Povstaleckých letcov 3023/76, Zvolen – Zolná , 962 21 Lieskovec – o úpravu obecnej komunikácie – Gaštanová II,
- Žiadosť Evy a Erika Andraškových, Jelenec 548 o zriadenie prístupovej cesty – Gaštanová II,
- Ing. Ladislav Nagy a manž. Lenka, Jelenec 558 – žiadosť o zriadenie prístupovej cesty – Gaštanová II,
- Ladislav Borbély, Jelenec 647 - žiadosť o zriadenie a spevnenie prístupovej cesty Gaštanová II,
- Obyvatelia Parkovej ulice v zast.: Alžbeta Modzgová, Jelenec 62 – sťažnosť a žiadosť o opravu miestnej komunikácie.
10. Cenník v ATC.
11. Základná škola – Alapiskola Školská 330, Jelenec – žiadosť o vyjadrenie a rozhodnutie o otvorení, resp. neotvorení 1. ročníka s VJM od 1.9.2015.
12. Žiadosť Mariána Livovského a manž. Adriány, Vašinova č. 1619/17A, Nitra – o povolenie na výstavbu prístrešku na strelnicu – možnosť zapracovania do SÚP.
13. Lenka Berkyová, Hlavná 77 – žiadosť o pridelenie 3 izbového nájomného bytu.
14. Daniel Kysela a manž. Helena Kyselová, Jasovská 5, 851 07 Bratislava – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti p.č. 3514/152 – trvalý tráv. porast o výmere 133 m2.
15. Urbárske pozemkové spoločenstvo – žiadosti o prenájom nehnuteľností na 10 rokov.
16. KING, s.r.o., Duklianska 1571/2, Zlaté Moravce – žiadosť o prenájom priestorov.
17. Kanalizácia obce
18. Západoslovenská distribučná, a.s. Novozámocká 3, Nitra – žiadosť o zriadenie vecných bremien pre 20 RD, Studená pažiť – VNV, VNK, TS – oprava podľa nového GP.
19. Zámer k odpredaju nehnuteľností.
20. Informácie:
- materská škola
- nájomné byty
- oprava strechy na futbalovom štadióne,
- kamerový systém,
- odvodnenie cesty pred RD č. 294 – Čaládka,
- autobusová zastávka pri odbočke na žel. stanicu – vybudovanie nástupnej plochy,
- žiadosť na Ministerstvo financií o poskytnutie finančných prostriedkov na výmenu LED svietidiel verejného osvetlenia,
- úrad práce – žiadosti o vytvorenie nových pracovných miest
- poďakovanie miestnej speváckej skupiny Quantum Bora a Miestneho speváckeho zboru „Cantus in Domino“ za zakúpenie hudobného nástroja
21. Diskusia.
22. Záver rokovania.


Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceBod 2/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ – interpelácia poslancov.


Uznesenie č. 38/2015

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. berie na vedomie

Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ.

Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceBod 3/ Správa hlavného kontrolóra – kontroly daňových nedoplatkov k 31.12.2014.


Uznesenie č. 39/2015

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra z kontroly daňových nedoplatkov k 31.12.2014.


Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceBod 4/ Správa hlavného kontrolóra z kontroly dodržiavania lehôt v správnom konaní.


Uznesenie č. 40/2015

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra z kontroly dodržiavania lehôt v správnom konaní.

Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 5/ Správa hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly zameranej na náležitosti dodávateľských faktúr a ich súladu so schváleným rozpočtom obce.


Uznesenie č. 41/2015

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly zameranej na náležitosti dodávateľských faktúr a ich súladu so schváleným rozpočtom obce.

Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 6/ Správa z následnej finančnej kontroly zameranej na účelnosť a hospodárnosť výdavkov realizovaných prostredníctvom pokladne obecného úradu v Jelenci.


Uznesenie č. 42/2015

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly zameranej na účelnosť a hospodárnosť výdavkov realizovaných prostredníctvom pokladne obecného úradu v Jelenci.


Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 7/ Výsledky hospodárenia Obce Jelenec za rok 2014, záverečný účet Obce Jelenec, stanovisko hlavného kontrolóra.


Uznesenie č. 43/2015

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

výsledky hospodárenia Obce Jelenec za rok 2014.

B. berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Jelenec za rok 2014.

Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 8/ Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014


Uznesenie č. 44/2015

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. berie na vedomie

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.


Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 9/ Výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2014.


Uznesenie č. 45/2015

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. berie na vedomie

výsledky inventarizácie majetku obce Jelenec za rok 2014.


Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 10/ Rozpočet Obce Jelenec (vrátene ZŠ) na rok 2015, stanovisko hlavného kontrolóra.


Uznesenie č. 46/2015

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

- Programový rozpočet Obce Jelenec (vrátane ZŠ) na rok 2015,

- zapracovanie finančných prostriedkov do rozpočtu obce na zriadenie a spevnenie prístupovej cesty Gaštanová II podľa žiadostí Ľubomíra Valigurského, bytom Povstaleckých letcov 3023/76, Zvolen - Zolná , Lieskovec, Evy a Erika Andraškových, bytom Jelenec 548, Ing. Ladislava Nagya a manž. Lenky, bytom Jelenec 558, Ladislava Borbélya, bytom Jelenec 647,

- zapracovanie finančných prostriedkov do rozpočtu obce na základe žiadosti obyvateľov Parkovej ulice v zast.: Alžbeta Modzgová, Jelenec 62 o opravu miestnej komunikácie,

- zapracovanie finančných prostriedkov do rozpočtu obce na základe žiadosti Jozefa Kollára, bytom Jelenec o spevnenie prístupovej cesty Pod Kalicou,

berie na vedomie

- stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce,
- rozpočet obce Jelenec na roky 2016 a 2017.


Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceBod 11/ Cenník v ATC.


Uznesenie č. 47/2015

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

Cenník v ATC na rok 2015 a ďalšie roky podľa návrhu vedúceho obecnej prevádzky.


Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceBod 12/ Základná škola – Alapiskola Školská 330, Jelenec – žiadosť o vyjadrenie a rozhodnutie o otvorení, resp. neotvorení 1. ročníka s VJM od 1.9.2015.


Uznesenie č. 48/2015

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

vyzvať obce Ladice, Kolíňany a Žirany o vyjadrenie a rozhodnutie o otvorení, resp. neotvorení 1. ročníka zák. školy s vyučovacím jazykom maďarským (VJM), ako aj ročníkov 1-4 (prvý stupeň) s vyučovacím jazykom maďarským vo vlastnej obci, do 30.4.2015. V prípade neotvorenia, obec Jelenec ponúka možnosť prihlásiť sa na základnú školu v Jelenci, kde sa plánuje otvoriť 1. ročník v VJM a ponechať spojené ročníky 1-4 a 5-9 od 1.9.2015.
Obec Jelenec je ochotná zabezpečiť odvoz a dovoz žiakov na túto školu vlastným školským autobusom bezplatne.

Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceBod 13/ Žiadosť Mariána Livovského a manž. Adriány, Vašinova č. 1619/17A, Nitra – o povolenie na výstavbu prístrešku na strelnicu – možnosť zapracovania do SÚP.


Uznesenie č. 49/2015

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. neschvaľuje

povolenie výstavby prístrešku na strelnicu, nakoľko zriadenie strelnice na parc.č. 1000/12 a 1000/15, k.ú. Jelenec nie je v súlade so SÚP obce.


Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceBod 14/ Lenka Berkyová, Hlavná 77 – žiadosť o pridelenie 3 izbového nájomného bytu.


Uznesenie č. 50/2015

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. neschvaľuje

pridelenie trojizbového nájomného bytu Lenke Berkyovej, Hlavná 77 v nájomných bytoch, nakoľko obec t.č. nemá voľný byt.


Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceBod 15/ Daniel Kysela a manž. Helena Kyselová, Jasovská 5, 851 07 Bratislava – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti p.č. 3514/152 – trvalý tráv. porast o výmere 133 m2.


Uznesenie č. 51/2015
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 , písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to
parciely registra C KN:
- parc. č. 3514/152 – trvalý tráv. porast o výmere 133 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3514/3 – trv. tráv. porast o výmere 9642 m2
vo vlastníctve Obce Jelenec a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,

b)prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec parcely registra
C KN:
- parc. č. 3514/152 –trvalý tráv. porast o výmere 133 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č.
3514/3 – trv. tráv. porast o výmere 9642 m2 priamym predajom kupujúcim:
Daniel Kysela, nar. .........., r.č. ............. a manž. Helena Kyselová, rod. Kubová, nar. ......................, r.č. ........... obaja bytom v Bratislave, Jasovská 5 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

c) kúpnu zmluvu na odpredaj nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec parcely registra C KN:
- parc.č. 3514/152 – trvalý tráv. porast o výmere 133 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3514/3 – trv. tráv. porast o výmere 9642 m2

v zmysle § 9a, ods.8, písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí, priamym predajom
kupujúcim
Daniel Kysela, nar. ..............., r.č. ............. a manž. Helena Kyselová, rod. Kubová, nar. .................., r.č. ........... obaja bytom v Bratislave, Jasovská 5
v zmysle geometrického plánu č. 155/2014, vyhotoveného dňa 5.8.2014 Ing. Miroslavom Fuskom, ktorý autorizačne overil dňa 5.8.2014 Ing. Dušan Lydik, úradne overeného dňa 11.2.2015 Ing. Rudolfom Szombathom pod.č. 136/2015.

Kúpna cena za prevádzané nehnuteľnosti bola určená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. dohodou účastníkov v sume 15,00 €/m2 , t.j. celkom za 133 m2 suma 1.995,00 € slovom jedentisíc deväťstodeväťdesiatpäť EUR a bola zaplatená pred podpisom tejto zmluvy.

Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa: Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že nehnuteľnosť sa nachádza v tesnej blízkosti pozemku a rekreačnej chaty žiadateľov. Žiadatelia tu majú vybudovanú z prednej strany ohradu na ochranu vysadených stromov spred 20 rokov a z prednej strany živý plot, ktorý chráni vodovodné potrubie pozdĺž príjazdovej cesty.


Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „C“ KN:
- parc. č. 3514/3 - trv.tráv.porast o výmere 9642 m2 v podiele 1/1
vedených na Okresnom úrade v Nitre v liste vlastníctva č. 1393.

Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Počet všetkých poslancov: 9 , prítomných 8 poslancov
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 7 poslancov
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 poslancov
Zdržal sa : 1 poslanec


Odporúča

starostovi obce udeliť Danielovi Kyselovi a manž. Helene Kyselovej, obaja bytom
v Bratislave, Jasovská 5, v priestupkovom konaní za porušenie stavebného zákona, pokutu
vo výške 250,00 €.

Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceBod 16/ Urbárske pozemkové spoločenstvo – žiadosti o prenájom nehnuteľností na 10 rokov.

Uznesenie č. 52/2015
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. berie na vedomie
súhlasné stanovisko Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Jelenci s vyvŕtaním studne o rozlohe 2x2 m pri futbalovom štadióne na parc.č. 3499/1 , k.ú. Jelenec, vedenom na grafickom podklade zo dňa 19.01.2015, vypracovanom Ing. Vierou Púchovskou a bezodplatný odber vody na zalievanie trávnika futbalového ihriska

B. schvaľuje
navrhovanú výšku nájomného od Urbárskeho spoločenstva v Jelenci vo výške 600,00 €/rok a od 1.1.2016 vo výške 200,00 €/ rok za prenájom časti parc.č. 2094/1 o výmere 473 m2, vedenej ako ostatná plocha, k.ú. Jelenec, na zriadenie kontajnerového státia nad cintorínom a dobu nájmu na 10 rokov s možnosťou jej ďalšieho predĺženia. Pri určení výšky nájomného je zohľadnená skutočnosť, že obec uvedenú nehnuteľnosť užívala od roku 2013 doteraz, bezodplatne.

C. poveruje
starostu obce podpísaním zmluvy o prenájme.

Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceBod 17/ KING, s.r.o., Duklianska 1571/2, Zlaté Moravce – žiadosť o prenájom priestorov

Uznesenie č. 53/2015
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. odkladá

prejednanie žiadosti spoločnosti KING, s.r.o. Duklianska 1571/2, Zlaté Moravce, nakoľko chýba písomné vyjadrenie terajšieho nájomcu o ukončení nájmu a súhlas firmy Interiér Company, spol. s r.o., Jelenec 239 o prenechanie týchto nájomných priestorov pre menovaného žiadateľa.

Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 18/ Kanalizácia obce


Uznesenie č. 54/2015
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. urguje

- podanie vyjadrenia Obecného zastupiteľstva obce Beladice o možnosti napojenia jeleneckých domácností na terajšiu ČOV v Beladiciach ,

- predsedu združenia obcí „Podtríbečie Drevenica“ pána Eduarda Kajabu o vyžiadanie záväzného stanoviska Obecného zastupiteľstva obce Beladice k rozšíreniu ČOV v Beladiciach pre napojenie kanalizačných sietí obcí združenia.

Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obce19. Západoslovenská distribučná, a.s. Novozámocká 3, Nitra – žiadosť o zriadenie vecných bremien pre 20 RD, Studená pažiť – VNV, VNK, TS – oprava podľa nového GP.


Uznesenie č. 55/2015
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

súhlasí
so zriadením vecných bremien pre 20 RD v lokalite Studená pažiť – VNV, VNK, TS bezodplatne v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava na nasledovné nehnuteľnosti:
- parcela registra „C“ č. 1011/105 – orná pôda o výmere 3041 m2 , LV 1393
- parcela registra „C“ č. 1011/179 – ostatné plochy o výmere 2472 m2, LV 2293
- parcela registra „C“ č. 1011/102 – ostatné plochy o výmere 13294 m2, LV 2293

v zmysle geometrického plánu č. 149/2015, vyhotoveného dňa 13.3.2015 Tomášom Kiššom, úradne overeného Ing. Rudolfom Szombathom dňa 18.3.2015.


Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 20/ Zámer k odpredaju nehnuteľnosti


Uznesenie č. 56/2015
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

zámer predaja nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti, k.ú. Jelenec, pod rekreačnou chatou súp.č. 1474, parc.č. 3503/95 a v okolí chaty o výmere cca 500 m2 za 15 €/m2 priamym predajom vlastníkovi rekreačnej chaty z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Jelenec 1.4.2015
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 21/ Informácie starostu obce

- materská škola
- nájomné byty
- oprava strechy na futbalovom štadióne,
- kamerový systém,
- odvodnenie cesty pred RD č. 294 – Čaládka,
- autobusová zastávka pri odbočke na žel. stanicu – vybudovanie nástupnej plochy,
- žiadosť na Ministerstvo financií o poskytnutie finančných prostriedkov na výmenu LED svietidiel verejného osvetlenia,
- úrad práce – žiadosti o vytvorenie nových pracovných miest
- poďakovanie miestnej speváckej skupiny Quantum Bora a Miestneho speváckeho zboru „Cantus in Domino“ za zakúpenie hudobného nástroja


Uznesenie č. 57/2015

z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 27. marca 2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

odkúpenie novovytvorených nehnuteľností - pozemkov parc.č. 595/3 – zastavané plochy o výmere 442 m2 a parc. č. 595/72 – zastavané plochy o výmere 53 m2, k.ú. Jelenec pod budovou Materskej školy v Jelenci, súp. č. 601 a pod budovou, ktorá slúži na činnosť MŠ vo vlastníctve obce za navrhovanú cenu podielových spoluvlastníkov, t.j. maximálne za sumu 5,00 €/m2, okrem Žofie Andraškovej a Ing. Ľudovíta Molnára, kde je cena 20,00 €/m2 a Slovenského pozemkového fondu, kde sa bude odkupovať v zmysle znaleckého posudku.

B. poveruje

Starostu obce podpísaním kúpnych zmlúv,

C. berie na vedomie

1. Informácie starostu obce :
- materská škola
- nájomné byty
- oprava strechy na futbalovom štadióne,
- kamerový systém,
- odvodnenie cesty pred RD č. 294 – Čaládka,
- autobusová zastávka pri odbočke na žel. stanicu – vybudovanie nástupnej plochy,
- žiadosť na Ministerstvo financií o poskytnutie finančných prostriedkov na výmenu LED svietidiel verejného osvetlenia,
- úrad práce – žiadosti o vytvorenie nových pracovných miest
- poďakovanie miestnej speváckej skupiny Quantum Bora a Miestneho speváckeho zboru „Cantus in Domino“ za zakúpenie hudobného nástroja

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2165
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1585
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1280
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1076
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  924

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr