SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 27. 02. 2015    Autor: Obecný úrad
Uznesenia (20.2.2015)
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec, konaného dňa 20. 2. 2015
Bod 1/ Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie návrhovej komisie
c) Schválenie programu rokovania


Uznesenie č. 26/2015

z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 20. februára 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Dáša Mozdíková, Ing. Karol Šinka, Phd., JUDr. Mário Pivarči
b) program zasadnutie obecného zastupiteľstva

Jelenec 24.2.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce

Bod 2/ Návrh plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.


Uznesenie č. 27/2015

z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 20. februára 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Jelenec


Jelenec 24.2.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 3/ Kanalizácia obce.


Uznesenie č. 28/2015

z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 20. februára 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

požiadať Obecné zastupiteľstvo obce Beladice o umožnenie napojenia jeleneckých domácností na terajšiu ČOV v Beladiciach v zmysle projektovej dokumentácie a stavebného povolenia, nakoľko výtlačné potrubie je už vybudované. OZ obce Jelenec žiada o uvedenie odôvodnenia a alternatívy riešenia.

B. vyzýva

predsedu združenia obcí „Skupinová kanalizácia - Beladice, Neverice, Ladice, Kostoľany pod Tríbečom, Jelenec – hlavný výtlak“ pána Eduarda Kajabu o vyžiadanie záväzného stanoviska Obecného zastupiteľstva obce Beladice k rozšíreniu ČOV v Beladiciach pre napojenie kanalizačných sietí obcí združenia.
Termín: v čo najkratšom možnom termíne


Jelenec 24.2.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 4/ Tibor Hrbán, Revolučná štvrť 969/28, Galanta – žiadosť o výrub stromov.


Uznesenie č. 29/2015

z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 20. februára 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. neschvaľuje

výrub stromov v rekreačnej oblasti Jelenec v zmysle žiadosti pána Tibora Hrbána, nakoľko podľa stanoviska predsedu komisie na ochranu životného prostredia postačuje opílenie konárov .
Opílenie konárov zabezpečí vlastník pozemku.


Jelenec 24.2.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 5/ Ladislav Borbély – žiadosť o spevnenie prístupovej komunikácie


Uznesenie č. 30/2015

z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 20. februára 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

zapracovanie finančných prostriedkov na spevnenie cesty Gaštanová II. etapa po Ladislava Borbélya do rozpočtu obce Jelenec, ktorý bude prejednávaný na marcovom zasadnutí OZ.


Jelenec 24.2.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 6/ Miestny spevácky zbor „Cantus in Domino“ Jelenec – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie klávesového nástroja


Uznesenie č. 31/2015

z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 20. februára 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

zakúpenie hudobného nástroja pre spevácky zbor „Cantus in Domino“ vo výške cca 700,- €, nakoľko spevácky zbor reprezentuje našu obec a zdarma vystupuje na rôznych slávnostiach organizovaných obcou.


Jelenec 24.2.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 7/ Miestny spevácky zbor „Ghymes Vegyeskar“ v Jelenci – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie klávesového nástroja


Uznesenie č. 32/2015

z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 20. februára 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

zakúpenie hudobného nástroja pre spevácky zbor „Ghymes Vegyeskar“ v Jelenci vo výške cca 800,- €, nakoľko spevácky zbor reprezentuje našu obec a zdarma vystupuje na rôznych slávnostiach organizovaných obcou.


Jelenec 24.2.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 8/ Viliam Čabo, Jelenec 29 – žiadosť o zníženie nájomného


Uznesenie č. 33/2015

z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 20. februára 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. neschvaľuje

zníženie nájomného za prenajaté priestory v bývalom kaštieli za Bistro u Vlka pre Viliama Čabu, bytom Jelenec 29.


Jelenec 24.2.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 9/ ZO Csemadok – Alapszervezet, Jelenec 325 – žiadosť o finančnú dotáciu pri príležitosti okrúhleho jubilea pre Villő – folklórcsoport


Uznesenie č. 34/2015

z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 20. februára 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

poskytnutie finančnej dotácie vo výške 1.000,00 € na základe žiadosti miestnej ZO Csemadok – Alapszervezet, zastúpenej štatutárom Margitou Bencz, Jelenec 325 pre Villő Gyermek –folklórcsoport, z príležitosti okrúhleho jubilea – 50. výročia vzniku, na vydanie knihy – brožúry o súbore, nakoľko z iných zdrojov im neboli poskytnuté finančné prostriedky.


Jelenec 24.2.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 10/ Občianske združenie Novovzniknutá obytná časť Jelenec, Nitrianska 386, V. Cetín, zast. Adrianou Solnicovou – žiadosť o financovanie alebo spolufinancovanie nákladov spojených s výstavbou novej obytnej časti „Studená pažiť 2“


Uznesenie č. 35/2015

z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 20. februára 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. neschvaľuje

financovanie ani spolufinancovanie nákladov spojených s výstavbou novej obytnej časti „Studená pažiť 2“.
K predmetnej otázke sa už Obecné zastupiteľstvo vyjadrilo uznesením č. 208 zo dňa 14.12.2012, že t.č. je výstavba novej cesty na náklady obce neaktuálna, uvažuje sa s ňou do budúcna podľa finančných možností obce. V prípade, že žiadatelia chcú vytvorenie cesty okamžite, je to možné iba na ich vlastné náklady, ako to bolo aj v prípade Evy Farkašovej a Ing. Jozefa Szipinu.


Jelenec 24.2.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce


Bod 11/ Prolongácia kontokorentného úveru


Uznesenie č. 36/2015
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 20. februára 2015


Obecné zastupiteľstvo Obce Jelenec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A. schvaľuje

prolongáciu kontokorentného úveru vo výške 56.000.- € na preklenutie časového
nesúladu príjmov a výdavkov bežného rozpočtu obce Jelenec na ďalší rok 2016.


Jelenec 24.2.2015

Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr