SVK
HU
GER
ENG
24.04.18, Utorok
Meniny má : Juraj
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
[ o stránke ]
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 10. 12. 2014    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva
Pozývam Vás na ustanovujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa uskutoční

dňa 12. decembra 2014 (piatok) o 17.00 hod.

v zasadačke kultúrneho domu.


Program zasadania:

1. Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva predsedom miestnej volebnej komisie.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Prestávka
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
4. Príhovor novozvoleného starostu.
5. Určenie platu starostu obce.
6. Oznámenie starostu o vymenovaní poslanca za zástupcu starostu.
7. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
8. Správa hlavného kontrolóra z následných finančných kontrol.
9. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2015.
10. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Jelenec.
11. Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce ku dňu 31.12.2014.
12. Kalkulácia prác na vybudovanie oplotenia areálu ZŠ a na vybudovanie pozemnej komunikácie Gaštanová ul.
13. Pridelenie voľného bytu v nájomnom dome ďalšiemu žiadateľovi.
14. Pu&Ma, s.r.o. Trnavská 100/4 – žiadosť o predĺženie prenájmu.
15. Eva Farkašová, Jelenec 135, žiadosť o zníženie nájomného v predajni pri mlyne.
16. Ondrej Kollárik – žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad z dôvodu, že pozemok nevyužíva a na pozemku sa nenachádza žiadna stavba.
17. Jozef Kollár, Čeľadice č. 228 – žiadosť o vybudovanie komunikácie.
18. Návrh plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
19. Informácie:
- odpoveď Povodia Váhu na našu žiadosť o vyčistenie koryta potoka
– vyčistenie dna kanála pri pošte a trvalé zabránenie zápachu uložením PVC rúr.
– referendum.
20. Diskusia.
21. Záver

Ladislav Púchovský
Starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Odhalenie pamätnej tabule Zoltána Kodálya
Čítanosť:  1299
Mesiac úcty k starším - fotky 
Čítanosť:  1108
Mikuláš 2017 - fotky
Čítanosť:  974
Detský maškarný ples 2018
Čítanosť:  943
Uznesenie (17.12.2017)
Čítanosť:  900

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr