SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 08. 10. 2014    Autor: Obecný úrad
Uznesenia (3.10.2014)
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec zo dňa 3. októbra 2014


K bodu 1-2/ Otvorenie zasadania, schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
a programu rokovania.


Uznesenie č. 77/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 3. októbra 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

a) návrhovú komisiu v zložení: Vladimír Gálik, Ing. Dáša Mozdíková, Július Molnár,
b) overovateľov zápisnice: Ing. Eduard Jančo, Peter Hók
c) program zasadnutia obecného zastupiteľstva


Jelenec 7.10.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 3/ FaRM, s.r.o., Hlavná 357, 951 36 Lehota – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti
v rekreačnej oblasti pod rekreačnou chatou súp.č. 1457, parc.č. 3503/258 o výmere
213 m2 – zast. plocha a nehnuteľnosti v okolí rekreačnej chaty parc.č. 3503/66
o výmere 1002 m2 – trvalý tráv. porast.


Uznesenie č. 78/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 3. októbra 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 , písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to
parciel registra C KN:
- parc. č. 3503/258 – zast. plocha o výmere 213 m2,
- parc.č. 3503/66 – trv.tráv.porast o výmere 1002 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3503/3 – trv. tráv. porast o výmere 174493 m2 a z parc.č. 3503/66 o výmere 487 m2
vo vlastníctve Obce Jelenec a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,


b)prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec parcely registra
C KN:
- parc. č. 3503/258 – zast. plocha o výmere 213 m2,
- parc.č. 3503/66 – trv.tráv.porast o výmere 1002 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č.
3503/3 – trv. tráv. porast o výmere 174493 m2 a z parc.č. 3503/66 o výmere 487 m2 priamym predajom kupujúcemu: spoločnosti FaRM , s.r.o. , IČO 34125612 , so sídlom
951 36 Lehota, Hlavná 357, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre oddiel Sro, vo vložke 1559/N, zastúpenej konateľom Ing. Jánom Fukasom, bytom Radlilnského 105/3, 949 01 Nitra, dôvodu hodného osobitného zreteľa,

c) kúpnu zmluvu na odpredaj nehnuteľností v kat. úz. Jelenec parcely registra C KN:
- parc.č. 3503/258 – zastav. plocha o výmere 213 m2 a
- parc.č. 3503/66 – trv. tráv. porast o výmere 1002 m2
ktorá sa odčleňuje z parc. č. 3503/3 – trv. tráv. porast o výmere 174493 m2 a
z parc. č. 3503/66 – trv. tráv. porast o výmere 487 m2

v zmysle § 9a, ods.8, písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí, priamym predajom
kupujúcemu : spoločnosti FaRM , s.r.o., IČO 34125612 , so sídlom 951 36 Lehota, Hlavná 357, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre vo vložke 1559/N, zastúpenej konateľom Ing. Jánom Fukasom, bytom Radlilnského 105/3, 949 01 Nitra,
v zmysle geometrického plánu č. 151/2014, vyhotoveného dňa 24.7.2014 Ing. Miroslavom Hatalom, ktorý autorizačne overil dňa 24.7.2014 Ing. Miroslav Hatala, úradne overeného dňa 1.8.2014 Ing. Radoslavou Pastierikovou pod.č. 1331/2014.

Kúpna cena za prevádzané nehnuteľnosti bola určená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. dohodou účastníkov v sume 15,00 €/m2 , t.j. celkom za 1215 m2 suma 18.225,00 € slovom osemnásťtisíc dvestodvadsaťpäť EUR a bola zaplatená pred podpisom tejto zmluvy.
Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa: Ide o nehnuteľnosť pod rekreačnou chatou č. 1457, ktorá je vo vlastníctve kupujúceho a nehnuteľnosť v bezprostrednom okolí objektu spoločnosti
a svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Na nehnuteľnosti sa plánuje s vybudovaním žumpy, altánku a parkovisko pre zamestnancov spoločnosti.
Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „C“ KN:
- parc. č. 3503/3 - trv.tráv.porast o výmere 174493 m2 v podiele 1/1
- parc.č. 3503/66 – trv.tráv.porast o výmere 487 m2 v podiele 1/1
- parc.č. 3503/258 – zastavaná plocha o výmere 213 m2 v podiele 1/1
vedených na Okresnom úrade v Nitre v liste vlastníctva č. 1393.

Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Počet všetkých poslancov: 9 , prítomných 6 poslancov
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 6 poslancov
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 poslancov


Jelenec 7.10.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 4/ Marián Franko, 951 73 Jelenec 335 – žiadosť o prenájom miestnosti na
Fitness club v priestoroch bývalého kaštieľa.


Uznesenie č. 79/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 3. októbra 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

prenájom miestnosti č.2 v priestoroch bývalého kaštieľa o výmere 50 m2 a prenájom hygienických priestorov v spoločenskom dome pre Klub záujemcov o zriadenie Fitness clubu, v zastúpení kontaktnou osobou Mariánom Frankom, bytom Jelenec č. 335, na dobu neurčitú. Cena prenájmu 15,00 €/mesiac + 20.- € ročne za hygienické priestory.


Jelenec 7.10.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 5/ Zníženie sadzby za používanie multifunkčného ihriska


Uznesenie č. 80/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 3. októbra 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

sadzbu za používanie multifunkčného ihriska pre mládež vo výške 3,00 € a pri osvetlení
ihriska vo výške 5,00 €.


Jelenec 7.10.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 6/ Jana Fintorová, Jelenec 1433 – oznam o ďalších činoch pána Gondu.

Uznesenie č. 81/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 3. októbra 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

berie na vedomie

oznam pani Ing. Jany Fintorovej, Jelenec 1433 o ďalších činoch pána Gondu poveruje hlavného kontrolóra obce vybavením oznámenia.

Jelenec 7.10.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 7/ Daniel Kysela a manž. Jasovská 5 Bratislava – žiadosť o predaj nehnuteľnosti parc.č. 3514/152 - trv. tráv. porast o výmere 133 m2


Uznesenie č. 82/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 3. októbra 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
schvaľuje

v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zámer predaja novovytvorenej nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec, parc.č. 3514/152 – trv. tráv porast o výmere 133 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3514/3 – trvalý tráv. porast o výmere 9642 m2, zapísanej na LV 1393, podľa GP č. 155/2014 vypracovaného dňa 5.8.2014 Miroslavom Fuskom, autorizačne overeného dňa 5.8.2014 Ing. Dušan Lydikom pre žiadateľov Daniela Kyselu a manž., bytom Jasovská 5 Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za sumu 15,00 €/m2.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že nehnuteľnosť sa nachádza v tesnej blízkosti pozemku a rekreačnej chaty žiadateľov, žiadatelia majú na nej vybudovanú ohradu a vysadené stromy.


Jelenec 7.10.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 8/ Informácie
a) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. správa povodia dolnej Nitry – odpoveď na našu žiadosť o prehĺbenie koryta potoka.
b) Voľby do orgánov samosprávy obcí.

Uznesenie č. 83/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 3. októbra 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

berie na vedomie

Informáciu
a) Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. správa povodia dolnej Nitry – odpoveď na našu žiadosť o prehĺbenie koryta potoka.
b) O voľbách do orgánov samosprávy obcí.


Jelenec 7.10.2014
Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr