SVK
HU
GER
ENG
18.08.18, Sobota
Meniny má : Elena, Helena
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 16. 07. 2014    Autor: Obecný úrad
Uznesenia (11.7.2014)
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jelenci dňa 11. júla 2014


K bodu 1-2/ Otvorenie zasadania, schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
a programu rokovania.


Uznesenie č. 47/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 11. júla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

a) návrhovú komisiu v zložení: Peter Hók, Tibor Varga, Ing. Eduarg Jančo
b) overovateľov zápisnice: Ing. Karol Šinka PhD., Vladimír Gálik
c) program zasadnutia obecného zastupiteľstva


Jelenec 15.7.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ – interpelácia poslancov


Uznesenie č. 48/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 11. júla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

berie na vedomie

informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ


Jelenec 15.7.2014
Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 4/ Úprava rozpočtu


Uznesenie č. 49/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 11. júla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

úpravu rozpočtu podľa návrhu účtovníčky.


Jelenec 15.7.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 5/ Určenie počtu poslancov a úväzku starostu obce na volebné obdobie 2014 -
2018


Uznesenie č. 50/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 11. júla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

počet poslancov pre volebné obdobie 2014-2018 ...9....
úväzok starostu obce na volebné obdobie 2014 – 2018 ....1,00....


Jelenec 15.7.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 6/ Okresný súd Nitra – žiadosť o znovuzvolenie prísediaceho.


Uznesenie č. 51/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 11. júla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

volí

pána Jozefa Gašpara, nar. .................. v Zlatých Moravciach, bytom Jelenec 364 za prísediaceho pre Okresný súd Nitra na volebné obdobie 2014-2018.


Jelenec 15.7.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 7/ Miestna spevácka skupina Quantum Bora Jelenec – žiadosť o pridelenie
priestorov.


Uznesenie č. 52/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 11. júla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

pridelenie priestorov pre miestnu spevácku skupinu Quantum Bora v kultúrnom dome v uvoľnených priestoroch Ing. Borbély Jánom, pri kaderníctve.


Jelenec 15.7.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 8/ Ľubomíra Franková, bytom Jelenec 335, podnikajúca pod obchodným
menom Ľubomíra Franková, KVETY L+L – KUTIL A SPOL., IČO: 41 818 512,
miesto podnikania 951 73 Jelenec 335, zapísaná v živnostenskom Registri Obvodného
úradu Nitra, číslo živnostenského registra ........... o uzatvorenie kúpnej zmluvy na
predaj nehnuteľnosti parc. č. 3/32 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2


Uznesenie č. 53/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec zo dňa 11. júla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to
parcely registra C KN:
- č. 3/32 – zast. plocha o výmere 21 m2 , ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3/6 – záhrada o výmere 237 m2
vo vlastníctve Obce Jelenec a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,
b)prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec parcely registra
C KN: - č. 3/32 – zast. plocha o výmere 21 m2, ktorá sa odčleňuje z parc. č. 3/6 –
záhrada o výmere 216 m2
priamym predajom kupujúcemu Ľubomíre Frankovej, bytom Jelenec 335, podnikajúcej
pod obchodným menom Ľubomíra Franková, KVETY L+L – KUTIL A SPOL.,
IČO: 41 818 512, miesto podnikania 951 73 Jelenec 335, zapísaná v živnostenskom
Registri Obvodného úradu Nitra, číslo živnostenského registra ......
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
c)kúpnu zmluvu na odpredaj nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec parcely registra C KN:
- č. 3/32 – zast. plocha o výmere 21 m2, ktorá sa odčleňuje z parc. č. 3/6 – záhrada
o výmere 237 m2
v zmysle § 9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí, priamym predajom
Ľubomíre Frankovej, bytom Jelenec 335, podnikajúcej pod obchodným menom
Ľubomíra Franková, KVETY L+L – KUTIL A SPOL., IČO: 41 818 512, miesto
podnikania 951 73 Jelenec 335, zapísaná v živnostenskom Registri Obvodného úradu
Nitra, číslo živnostenského registra ....., podľa GP 30/2014, vypracovaného
Ing.Vierou Púchovskou dňa 12.5.2014, autorizačne overeného Ing. Vierou Púchovskou
dňa 12.5.2014, úradne overeného dňa 27.5.2014 Ing.Rudolfom Szombathom pod.č.
857/2014.
Cenu odpredávanej nehnuteľnosti určilo OZ na 23,50 €/m2, t.j. celkom 493,50 € slovom štyristo deväťdesiattri Eur 50/100, ktorú je potrebné zaplatiť pred podpisom zmluvy.
Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa: Ide o nehnuteľnosť pod predajným stánkom žiadateľky na predaj kvetov a pohrebnú službu. Menovaná má nehnuteľnosť v prenájme.
Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „C“ KN:
- č. 3/6 - záhrada o výmere 237 m2
vedenej na Okresnom úrade v Nitre, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 2293.
Prevod bol schválený 100 % hlasov prítomných poslancov.
Počet všetkých poslancov: 9, prítomných 8, za prijatie uznesenia hlasovalo: 8 poslancov

ruší

svoje uznesenie č. 46/2014 zo dňa 10.06.2014.


Jelenec 15.7.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 9/ Roman Kabát, bytom Jelenec 536 podnikajúci pod obchodným menom
Roman Kabát, IČO 40686213, miesto podnikania 951 73 Jelenec 536, zapísaný
v živnostenkom registri Okresného úradu Nitra, číslo živnostenského registra .....
........... – žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 588/1 o výmere 131 m2


Uznesenie č. 54/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec zo dňa 11. júla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 , písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to
parciel registra C KN:
- č. 588/45 – zast. plocha o výmere 82 m2, a parc.č. 588/46 – zast. plocha o výmere 49 m2, ktoré sa odčleňujú z parc.č. 588/1 – zast. plocha o výmere 37513 m2
vo vlastníctve Obce Jelenec a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,
b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec parcely registra C KN: - č. 588/45 – zast. plocha o výmere 82 m2, a parc.č. 588/46 – zast. plocha
o výmere 49 m2, ktoré sa odčleňujú z parc. č. 588/1 – zast. plocha o výmere
37513 m2
priamym predajom kupujúcemu Romanovi Kabátovi, bytom 951 73 Jelenec 536 ,
podnikajúci pod obchodným menom Roman Kabát, IČO:40686213, miesto podnikania
95173 Jelenec 536, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, č.
živnostenského registra .............. z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
c)kúpnu zmluvu na odpredaj nehnuteľností v kat. úz. Jelenec parcely registra C KN:
- č. 588/45 – zast. plocha o výmere 82 m2, a parc.č. 588/46 – zast. plocha o výmere
49 m2, ktoré sa odčleňujú z parc. č. 588/1 – zast. plocha o výmere 37513 m2
v zmysle § 9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí, priamym predajom
Romanovi Kabátovi, , bytom 951 73 Jelenec 536 , podnikajúci pod obchodným menom
Roman Kabát, IČO:40686213, miesto podnikania 95173 Jelenec 536, zapísaný
v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, č. živnostenského registra ..............,
podľa GP 9/2014, vypracovaného Ing. Vierou Púchovskou dňa 25.4.2014, autorizačne
overeného Ing. Vierou Púchovskou dňa 25.4.2014, úradne overeného dňa 9.5.2014
Ing. Rudolfom Szombathom pod. č. 730/2014.
Cenu odpredávanej nehnuteľnosti určilo OZ na 10,00 €/m2, t.j. celkom 1.310,00 € slovom jedentisíc tristodesať Eur, ktorú je potrebné zaplatiť pred podpisom zmluvy.
Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa: Ide o nehnuteľnosti v bezprostrednom okolí objektu
menovaného a svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Predajom sa odstráni sa tzv . hluchý priestor, kde prespávajú bezdomovci a vytvárajú tu skládku odpadu.
Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „C“ KN:
- č. 588/1 - zast. plocha o výmere 37513 m2
vedenej na Okresnom úrade v Nitre, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1393.
Prevod bol schválený 100 % hlasov prítomných poslancov.
Počet všetkých poslancov: 9, prítomných 8, za prijatie uznesenia hlasovalo: 8 poslancov

ruší

svoje uznesenie č. 45/2014 zo dňa 10.06.2014


Jelenec 15.7.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 10/ Erika Makóová, Henriena Ackermannová, Iveta Blažiová – žiadosť
o výmenu dverí v priestoroch predajní Mix Shop, Textil a na salóne
Manikúra -pedikúra.


Uznesenie č. 55/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 11. júla 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

opravu, resp. výmenu dverí na predajniach Mix Shop a Textil a na salóne Manikúra - pedikúra


Jelenec 15.7.2014
Ladislav Púchovský
starosta obce11/ Ladislav Borbély, Jelenec 647 – žiadosť o vybudovanie pozemnej komunikácie.

Uznesenie č. 56/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 11. júla 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
ukladá

vedúcemu obecnej prevádzkarne zistiť cenovú kalkuláciu požadovaných prác do najbližšieho riadneho zasadania OZ.


Jelenec 15.7.2014
Ladislav Púchovský
starosta obce12/ Obyvatelia obce, bývajúci na ulici Hlavná od 59 až po PD – žiadosť o vytvorenie
stavebných pozemkov a miestnej komunikácie na konci záhrad.


Uznesenie č. 57/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 11. júla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

ukladá

prednostke OcÚ vykonať prieskum u dotknutých vlastníkov, či majú všetci záujem a či sú ochotní odpredať za symbolickú cenu, resp. darovať časť pozemku na vybudovanie cesty a uloženie infraštruktúry a chodníka.


Jelenec 15.7.2014
Ladislav Púchovský
starosta obce


13/ Tomáš Molnár Jelenec 311 a Peter Šagát Jelenec – žiadosť o povolenie na
usporiadanie kultúrno – spoločenskej akcie v chatovej oblasti Jelenec – hostinec
Remitáž.


Uznesenie č. 58/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 11. júla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

usporiadanie kultúrno – spoločenskej akcie v chatovej oblasti Jelenec – hostinec Remitáž v dňoch 18. a 19.07.2014 od 19.00 do 07.00 hod. nasledujúceho dňa za predpokladu dodržania nasledovaných podmienok
 Žiadateľ je povinný zaplatiť vopred zálohu za prenájom areálu ATC vrátane sociálneho zariadenia vo výške 150,00 €. do 14.7.2014.
 Elektrickú energiu a vodu žiadateľ bude odoberať od obce Jelenec s tým, že stav elektromeru a vodomeru sa odpíše pred a po ukončení akcie a náklady za energie sa uhradia po ukončení akcie do 2 dní.
 Za prípadné škody vzniklé na majetku obce a to na rekreačných chatkách, resp. ich zariadeniach, zodpovedá v plnej výške usporiadateľ.
 Prípadné škody menšieho rozsahu je žiadateľ povinný odstrániť do 24 hod. od ukončenia akcie.
 Po skončení akcie je usporiadateľ povinný zabezpečiť upratanie priestorov na vlastné náklady, najneskôr do 12.00 hod. nasledujúceho dňa, v opačnom prípade je povinný zaplatiť 133,00 € za upratanie priestorov majiteľom, t.j. Obcou Jelenec,
 Reproduktory je povinný usporiadateľ nasmerovať na severnú neobývanú časť, t.j. do lesa.
 Žiadateľ je povinný oboznámiť majiteľov okolitých rekreačných chát s uskutočnením spoločenskej akcie.
 Usporiadateľ zodpovedá za dodržanie požiarnych a všetkých bezpečnostných a hygienických predpisov a za verejný poriadok a s ním súvisiacich predpisov.


Jelenec 15.7.2014
Ladislav Púchovský
starosta obce14/ Obyvatelia ulice Potočná – žiadosť o vyčistenie - prehĺbenie koryta potoka


Uznesenie č. 59/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 11. júla 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

ukladá

prednostke OcÚ napísať žiadosť o vyčistenie a prehĺbenie koryta potoka na ulici Potočná vlastníkovi – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Správa dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, Nitra.
V prípade zápornej odpovede správcu, znovu predložiť žiadosť do OZ.


Jelenec 15.7.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 15/ Výstavba nájomných bytov


Uznesenie č. 60/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 11. júla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

ukladá

prednostke OcÚ vykonať aktualizáciu zoznamu žiadateľov o nájomné byty so zameraním sa na plnenie podmienok, uvedených v zákone č. 443/2010 Z.z. o nájomných bytoch a aktuálny zoznam predložiť na najbližšie riadne zasadanie OZ.


Jelenec 15.7.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 16/ Ukončenie nájomného vzťahu so spoločnosťou B&Š.


Uznesenie č. 61/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 11. júla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

okamžité ukončenie nájomného vzťahu s právnym nástupcom spoločnosti B&Š , s.r.o. Mojmírovce podľa podmienok uvedených v zmluve, z dôvodu neplatenia nájomného.


Jelenec 15.7.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 17/ Adriana Solnicová, bytom Nitra, Svätourbanská 37 (zastupujúca rod.
Nagyových a Kubaľákových) – žiadosť o o súhlas na vybudovanie
Infraštruktúry k ich pozemkom.


Uznesenie č. 62/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 11. júla 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

súhlasí

s vybudovaním elektrických rozvodov NN, verejného osvetlenia, verejného vodovodu a miestnej komunikácie na pozemku parc.č. 1011/79 v k.ú. Jelenec vo vlastníctve obce, odčlenenej z parc.č.1011/102 v zmysle GP č. 44/2014 k pozemkom parc. reg. „C“ , zapísaných na LV č. 1060, ako parc. č. 1011/158, 1011/161, 1011/162, 1011/163 a parc. reg. “C“, zapísaných na LV č. 3221, ako parc. č. 1011/159, 1011/160, 1011/64 a 1011/165 .


Jelenec 15.7.2014
Ladislav Púchovský
starosta obce


K bodu 18/ Ing. Miroslav Špaňár, Jelenec 90 – žiadosť o prekrytie kanála pri pošte.


Uznesenie č. 62/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 11. júla 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

berie na vedomie

informáciu starostu obce a hlavného kontrolóra obce o žiadosti a možnosti riešenia.

súhlasí

s prefinancovaním predmetnej akcie dodávateľským spôsobom


Jelenec 15.7.2014
Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 19/ Informácie:
a) Dotazníkový prieskum realizovaný v rámci prípravy dokumentu PHSR.
b) Turnaj o pohár starostu obce, odhalenie pamätnej tabule Karola Duchoňa
c) Separovaný zber odpadu
d) Výročná schôdza s majiteľmi chát.
e) Kontrola priestr. v okolí rekr. chát v rajóne 6 – sťažnosť Ing. Budinského
f) Návrh na vykopanie studne pri futbalovom ihrisku
g) Sťažnosť na prevádzkareň na výrobu zemiakových lupienkov


Uznesenie č. 63/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 11. júla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

berie na vedomie

Informácie:
a) Dotazníkový prieskum realizovaný v rámci prípravy dokumentu PHSR.
b) Turnaj o pohár starostu obce, odhalenie pamätnej tabule Karola Duchoňa
c) Separovaný zber odpadu
d) Výročnú schôdza s majiteľmi chát.

schvaľuje

aby obec požiadala urbárske spoločenstvo o súhlas s vykopaním studne o priemere 38 cm na ich pozemku v blízkosti vodárne, ktorá bude slúžiť na zalievanie ihriska.

ukladá

komisii výstavby v spolupráci s vedúcim obecnej prevádzky vykonať kontrolu rozmerov rekreačných chatiek a ohrád odhadom, v 1. etape – rajón č. 6, či sú v súlade s vydaným stavebným povolením a daňovým priznaním, so zameraním sa na stanovisko Ing. Budinského.

žiada

prevádzkovateľa výroby zemiakových lupienkov – Františka Drgoňu o riešenie nadmernej hlučnosti a zápachu v okolí prevádzky.


Jelenec 15.7.2014
Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2165
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1585
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1280
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1076
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  924

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr