SVK
HU
GER
ENG
18.08.18, Sobota
Meniny má : Elena, Helena
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 20. 06. 2014    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (10.6.1014)
z mimoriadneho zasadania Obecného zastupitelstva v Jelenci dňa 10. júna 2014


K bodu 1-2/ Otvorenie zasadania, schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
a programu rokovania.


Uznesenie č. 43/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 10. júna 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Dáša Mozdíková, Ing. Karol Šinka, PhD., Peter Hók
b) overovateľov zápisnice: Vladimír Gálik, Tibor Varga.,
c) program zasadnutia obecného zastupiteľstva


Jelenec 13.6.2014 Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 3/ JUDr. Ľudovít Makó, Jelenec 675 – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti


Uznesenie č. 44/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 10. júna 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec, parcelu:
- parc. č. 424/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 934 m2 v podiele 1/1
vo vlastníctve Obce Jelenec ,
ktorá sa odčleňuje z parc.č. 424/1- zastavaná plocha o výmere 996 m2 a
z parc.č.424/3 – zastavaná plocha o výmere 544 m2
obchodnou verejnou súťažou

b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec parcelu
- parc. č. 424/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 934 m2 v podiele 1/1
obchodnou verejnou súťažou kupujúcemu JUDr. Ľudovítovi Makóovi, rod. Makó,
nar. ..........., r.č. ...................... , bytom 951 73 Jelenec 675,

c) kúpnu zmluvu – na odpredaj nehnuteľnosti v kat. území Jelenec ,
parc. č. 424/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 934 m2
pre JUDr. Ľudovíta Makóa, rod. Makó, bytom 951 73 Jelenec 675 za 22.001,00 €,
slovom dvadsaťdvatisíc jedna eur na základe verejnej obchodnej súťaže v zmysle
§ 9, ods. 2, písm.b) zák.č. 138/1991 Zb. podľa geometrického plánu č. 13/2014, vyhotoveným dňa 21.5.2014 Ing.Vierou Púchovskou, autorizovaný geodet a kartograf, Mariánska 12, 949 01 Nitra, IČO : 34640371, autorizačne overeným dňa 21.5.2014, Ing. Vierou Púchovskou, úradne overeným Ing. Radoslavou Pastierikovou dňa 3.6.2014 pod č. 881/2004.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli uverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 27.8.2013 v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Jelenci č. 29/2013 zo dňa 23.08.2013.
Na Obecný úrad Jelenec bola doručená iba jedna ponuka JUDr. Ľudovíta Makóa, ktorý za nehnuteľnosť ponúkol sumu 22.001,00 €.
Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Počet všetkých poslancov 9, prítomných 8, za schválenie uznesenia hlasovalo 7 poslancov, 1 poslanec sa zdržal hlasovania.


Jelenec 13.6.2014 Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 4/ Roman Kabát, Jelenec 536 – žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 588/1
o výmere 131 m2

Uznesenie č. 45/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 10. júna 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 , písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to
parciel registra C KN:
- č. 588/45 – zast. plocha o výmere 82 m2, a parc.č. 588/46 – zast. plocha o výmere 49 m2, ktoré sa odčleňujú z parc.č. 588/1 – zast. plocha o výmere 37513 m2
vo vlastníctve Obce Jelenec a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,
b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec parcely registra C KN:
- č. 588/45 – zast. plocha o výmere 82 m2, a parc.č. 588/46 – zast. plocha
o výmere 49 m2, ktoré sa odčleňujú z parc. č. 588/1 – zast. plocha o výmere
37513 m2
priamym predajom kupujúcemu Romanovi Kabátovi, rod. Kabát, nar. .....................,
r.č. ......................, bytom 951 73 Jelenec 536,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
c)kúpnu zmluvu na odpredaj nehnuteľností v kat. úz. Jelenec parcely registra C KN:
- č. 588/45 – zast. plocha o výmere 82 m2, a parc.č. 588/46 – zast. plocha o výmere
49 m2, ktoré sa odčleňujú z parc. č. 588/1 – zast. plocha o výmere 37513 m2
v zmysle § 9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí, priamym predajom
Romanovi Kabátovi, rod. Kabát, nar................., r.č............................., bytom 95173
Jelenec 536, v zmysle GP 9/2014, vypracovaného Ing. Vierou Púchovskou dňa
25.4.2014, autorizačne overeného Ing. Vierou Púchovskou dňa 25.4.2014, úradne
overeného dňa 9.5.2014 Ing. Rudolfom Szombathom pod. č. 730/2014.
Cenu odpredávanej nehnuteľnosti určilo OZ na 10,00 €/m2, t.j. celkom 1.310,00 € slovom jedentisíc tristodesať Eur, ktorú je potrebné zaplatiť pred podpisom zmluvy.
Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa: Ide o nehnuteľnosti v bezprostrednom okolí objektu
menovaného a svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. Predajom sa odstráni sa tzv . hluchý priestor, kde prespávajú bezdomovci a vytvárajú tu skládku odpadu.

Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „C“ KN:
- č. 588/1 - zast. plocha o výmere 37513 m2
vedenej na Okresnom úrade v Nitre, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1393.
Prevod bol schválený 100 % hlasov prítomných poslancov.
Počet všetkých poslancov: 9, prítomných 8 poslancov
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 8 poslancov

Jelenec 13.6.2014 Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 5/ Ľubomíra Franková, Jelenec 335 – žiadosť o odkúpenie pozemku za účelom
výstavby stánku na predaj kvetín a pohrebnej služby v mieste existujúceho stánku.


Uznesenie č. 46/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 10. júna 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to
parcely registra C KN:
- č. 3/32 – zast. plocha o výmere 21 m2 , ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3/6 – záhrada o výmere 237 m2
vo vlastníctve Obce Jelenec a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,
b)prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec parcely registra
C KN:
- č. 3/32 – zast. plocha o výmere 21 m2, ktorá sa odčleňuje z parc. č. 3/6 – záhrada
o výmere 216 m2
priamym predajom kupujúcemu Ľubomíre Frankovej, rod. Vargovej, nar. ...................
r.č. .............................. , bytom 951 73 Jelenec 335
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
c)kúpnu zmluvu na odpredaj nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec parcely registra C KN:
- č. 3/32 – zast. plocha o výmere 21 m2, ktorá sa odčleňuje z parc. č. 3/6 – záhrada o výmere 237 m2
v zmysle § 9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí, priamym predajom
Ľubomíre Frankovej, rod. Vargovej, nar. ....................., r.č..................., bytom 951 73
Jelenec 335, v zmysle GP 30/2014, vypracovaného Ing. Vierou Púchovskou dňa
12.5.2014, autorizačne overeného Ing. Vierou Púchovskou dňa 12.5.2014, úradne
overeného dňa 27.5.2014 Ing. Rudolfom Szombathom pod. č. 857/2014.
Cenu odpredávanej nehnuteľnosti určilo OZ na 23,50 €/m2, t.j. celkom 493,50 € slovom štyristo deväťdesiattri Eur 50/100, ktorú je potrebné zaplatiť pred podpisom zmluvy.
Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa: Ide o nehnuteľnosť pod predajným stánkom žiadateľky na predaj kvetov a pohrebnú službu. Menovaná má nehnuteľnosť v prenájme.

Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „C“ KN:
- č. 3/6 - záhrada o výmere 237 m2
vedenej na Okresnom úrade v Nitre, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 2293.
Prevod bol schválený 100 % hlasov prítomných poslancov.
Počet všetkých poslancov: 9, prítomných 8 poslancov
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 8 poslancov


Jelenec 13.6.2014 Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2165
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1585
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1280
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1076
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  924

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr