SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 5. 05. 2014    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (25.4.2014)
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jelenci dňa 25.4.2014K bodu 1-2/ Otvorenie zasadania, schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
a programu rokovania.


Uznesenie č. 28/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 25. apríla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Dáša Mozdíková, Ing. Karol Šinka, PhD., Peter Hók
b) overovateľov zápisnice: Vladimír Gálik, Ing. Karol Šinka, PhD.,
c) program zasadnutia obecného zastupiteľstva

Jelenec 28.4.2014 Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 3/ Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Jelenec.


Uznesenie č. 29/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 25. apríla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jelenec č. 1/2014

zrušuje
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jelenec č. 2/2013 zo dňa 30.5.2013

Jelenec 28.4.2014 Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 4/ Mgr. Ing. Miloslava Kollárová, Jelenec 60 – žiadosť o poskytnutie dočasného
ubytovania.

Uznesenie č. 30/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 25. apríla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

poskytnutie ubytovania pre Mgr. Ing. Miloslavu Kollárovú a manžela, bytom Jelenec 60, v rekreačnom stredisku (bývalá SOI) za 150,00 € mesačného nájmu v časti „A“ murovaného domčeka, ktorý sa nachádza na parc.č. 3513/4, kat. úz. Jelenec

Jelenec 28.4.2014 Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 5/ Roman Kabát, Jelenec 536 – žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 588/1
o výmere cca 131 m2 z dôvodu úpravy hraníc pozemku parc.č. 332/2, ktorá je
vo vlastníctve žiadateľa.


Uznesenie č. 31/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 25. apríla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.

schvaľuje

odpredaj nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec – časť parc.č. 588/1 o výmere cca 131 m2 za cenu 10,00 €/m2 pre žiadateľa Romana Kabáta, bytom Jelenec 536, po vypracovaní geometrického plánu na náklady žiadateľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Presná výmera bude určená geometrickým plánom.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o vyrovnanie hraníc s pozemkom menovaného, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť jeho stavby a odstráni sa tzv . hluchý priestor, kde prespávajú bezdomovci a vytvárajú tu skládku.

Jelenec 28.4.2014 Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 6/ Ľubomíra Franková, Jelenec 335 – žiadosť o odkúpenie pozemku za účelom
výstavby stánku na predaj kvetín a pohrebnej služby v mieste existujúceho
stánku.


Uznesenie č. 32/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 25. apríla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
schvaľuje

odpredaj nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec – časť parcely 3/6 o výmere cca 21 m2 za cenu 23,50 €/m2 pre žiadateľku Ľubomíru Frankovú, bytom Jelenec 335 po vypracovaní geometrického plánu na náklady žiadateľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Presná výmera bude určená geometrickým plánom.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka má na tomto pozemku dlhodobo umiestnený stánok na predaj kvetín a pohrebnú službu. Jedná sa o službu pre občanov.

Jelenec 28.4.2014 Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 7/ Eva Fidesová, Mankovce 52 - žiadosť o prenájom priestorov v kaštieli na
otvorenie prevádzky s chovateľskými potrebami a krmivami a prenájom
hygienických priestorov (v spoločenskom dome).

Uznesenie č. 33/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 25. apríla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
schvaľuje

prenájom nebytových priestorov o výmere 50 m2 v kaštieli na základe verejnej obchodnej súťaže pre Evu Fidesovú, bytom Mankovce 52 za účelom zriadenia predajne, na dobu neurčitú za cenu 12,00 €/m2 ročného nájmu a umožňuje využívanie sociálneho zariadenia v spoločenskom dome za 20,00 € ročne.


Jelenec 28.4.2014 Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 8/ Erik Hók, Jelenec 527 – žiadosť o kúpu časti nehnuteľnosti parc.č. 586/10
o výmere cca 10 m2 pri jeho rodinnom dome.


Uznesenie č. 34/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 25. apríla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

schvaľuje

zámer obce odpredať časť nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec parc.č. 586/10 o výmere cca 10 m2
za cenu 5,00 €/m2 pre Erika Hóka, bytom Jelenec 527 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o nevyužitý cíp pozemku,
ktorý je pre obec nevyužívateľný a tvorí neoddeliteľnú súčasť záhrady žiadateľa.


Jelenec 28.4.2014 Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 9/ Katarína Kertészová, Lúčna 2, Nitra – žiadosť o kúpu nehnuteľnosti
v rekreačnej oblasti parc.č. 3503/427 o výmere 3 m2, a parc.č. 3503/426
o výmere 25 m2.


Uznesenie č. 35/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 25. apríla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to
parcely registra C KN:
- č. 3503/426 – trv. tráv. porast o výmere 25 m2, a parc.č. 3503/427 – trv. tráv. porast o výmere 3 m2, ktoré sa odčleňujú z parc.č. 3503/3 - trv. tráv. porast o výmere 175588 m2
vo vlastníctve Obce Jelenec a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,
a) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec parcely registra C KN:
- č. 3503/426 – trv. tráv. porast o výmere 25 m2, a parc.č. 3503/427 – trv. tráv. porast o výmere 3 m2, ktoré sa odčleňujú z parc.č. 3503/3 - trv. tráv. porast o výmere 175588 m2
priamym predajom kupujúcemu Kataríne Kertészovej, rod. ..............., nar. ...............
r.č. ................., bytom Lúčna 631/2, 949 01 Nitra,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
b) kúpnu zmluvu na odpredaj nehnuteľností v kat. úz. Jelenec parcely registra C KN:
- č. č. 3503/426 – trv. tráv. porast o výmere 25 m2, a parc.č. 3503/427 – trv. tráv.
porast o výmere 3 m2, ktoré sa odčleňujú z parc.č. 3503/3 - trv. tráv. porast o výmere
175588 m2
v zmysle § 9a, ods.8, písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí, priamym predajom
Kataríne Kertészovej, rod. ............., nar. ............, r.č................., bytom Lúčna 631/2
949 01 Nitra v zmysle GP 6/2014, vypracovaného Ing. Vierou Púchovskou dňa
7.2.2014, autorizačne overeného Ing. Vierou Púchovskou dňa 7.2.2014, úradne
overeného dňa 13.2.2014 Ing. Radoslavou Pastierikovou pod.č. 209/2014.
Cenu odpredávanej nehnuteľnosti určilo OZ na 420,00 €, slovom štyristodvadsať Eur, ktorú je potrebné zaplatiť pred podpisom zmluvy.
Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa: Ide o nehnuteľnosti v bezprostrednom okolí rekreačnej chaty menovanej a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „C“ KN:
- č. 3503/3 - trvalý tráv. porast o výmere 175588 m2
vedenej na Okresnom úrade v Nitre, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1393.

Prevod bol schválený 100 % hlasov prítomných poslancov.
Počet všetkých poslancov: 9, prítomných 8 poslancov
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 8 poslancov

Jelenec 28.4.2014 Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 11/ Tibor Šoka, Jelenec 550 – žiadosť o prenájom nebytových priestorov
v roľníckom mlyne Jelenec.

Uznesenie č. 36/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 25. apríla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

schvaľuje

prenájom priestorov v roľníckom mlyne , súp.č. 492 na prízemí za účelom montáže a uskladnenia materiálu pre Tibora Šoku, bytom Jelenec č. 550 na dobu neurčitú za cenu 250,00 € ročného nájmu, na základe obchodnej verejnej súťaže. Menovaný si na vlastné náklady zriadi elektrickú prípojku vrátane projektu.

Jelenec 28.4.2014 Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 12/ KDM plus, s.r.o. 951 08 Golianovo 9, obchod s priem. tovarom, prevádzka
Jelenec – žiadosť o povolenie na vybudovanie mobilného skladu.


Uznesenie č. 37/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 25. apríla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

schvaľuje

umiestnenie mobilného skladu o výmere 28 m2 na pozemku vo vlastníctve obce parc.č.
431/3 pri predajni v Jelenci pre spoločnosť KDM plus, s.r.o., 951 08 Golianovo 9 za 400,-
€ ročného nájmu.

Jelenec 28.4.2014 Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 13/ Ladislav a Eliška Farkašoví, Jelenec – žiadosť o pripojenie miestneho rozhlasu na Gaštanovú ulicu.


Uznesenie č. 38/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 25. apríla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

schvaľuje

rozšírenie miestneho rozhlasu na ulicu Gaštanová

poveruje

vedúceho obecnej prevádzky predložením cenovej ponuky na realizáciu miestneho rozhlasu do najbližšieho riadneho zasadania OZ:

Jelenec 28.4.2014 Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 14/ Ladislav Bencz – žiadosť o rozšírenie prenajatých priestorov v roľníckom
mlyne


Uznesenie č. 39/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 25. apríla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

schvaľuje

spísanie dodatku k nájomnej zmluve s nájomcom Ladislavom Benczom, bytom Jelenec 789 na rozšírenie rozlohy na prenájom priestorov v roľníckom mlyne na 1. poschodí z 36 na 86 m2. Cena prenájmu za m2 je rovnaká ako je uvedená v nájomnej zmluve, ktorá sa dňom podpísania dodatku k nájomnej zmluve upraví vzhľadom na väčšiu výmeru.

Jelenec 28.4.2014 Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 15/ Výstavba nájomných bytov.

Uznesenie č. 40/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 25. apríla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.

berie na vedomie

informáciu o zdarma vypracovanej štúdie firmou Prospect Nové Zámky pre 7 b.j. (4
jednoizbové, 2 trojizbové a 1 štvorizbový byt) prestavbou bývalej budovy MNV

odporúča

starostovi obce hľadať vhodné miesto pre výstavbu nového nájomného domu, v ktorom bude
5 dvojizbových bytov.


Jelenec 28.4.2014 Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 16/ Informácie:
a) Práce na rekonštrukcii 3. budovy ZŠ – Alapiskola Jelenec.
b) Výstavba chodníka z autobus. zastávky ku škole
c) Obecné oslavy v dňoch 9. - 11.5.2014
d) Program odpadového hospodárstva na roky 2011-2015.


Uznesenie č. 412014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 25. apríla 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.

berie na vedomie

Informácie starostu obce:
e) Práce na rekonštrukcii 3. budovy ZŠ – Alapiskola Jelenec.
f) Výstavba chodníka z autobus. zastávky ku škole
g) Obecné oslavy v dňoch 9. - 11.5.2014
h) Program odpadového hospodárstva na roky 2011-2015.


Jelenec 28.4.2014 Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2137
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1564
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1257
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1052
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  904

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr