SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 20. 03. 2014    Autor: Obecný úrad
Zámery (19.3.2014)
Obec Jelenec v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

Zámer prevodu

časti nehnuteľného majetku obce Jelenec predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je časť parc.č. 588/1 o výmere 131 m2 z dôvodu úpravy hraníc pozemku parc.č. 332/2, ktorého vlastníkom je Roman Kabát , bytom Jelenec 536. Ide o húštinou zarastenú plochu, ktorú obec nevyužíva a ktorá bude využívaná spolu s pozemkom menovaného ako parkovisko a odstavná plocha. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je vlastníkom susednej nehnuteľnosti a prevodom nehnuteľnosti by sa odstránil tzv. hluchý priestor, ktorý sa zanáša odpadom a kde prespávajú bezdomovci.
Zámer obce Jelenec odpredať tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 9/2014 dňa 14.03.2014

V Jelenci dňa 19.3.2014

Ladislav Púchovský v.r.
starosta obceObec Jelenec v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

Zámer prevodu

časti nehnuteľného majetku obce Jelenec predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je časť parc.č. 3/6 o výmere 21 m2 pri oplotení spoločnosti Lesy, a.s. Nitra tak, aby stánok nebol prekážkou pri autobusovej doprave. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka Ľubomíra Franková, bytom Jelenec 335 má v prenájme časť tejto nehnuteľnosti od roku 2005 a má na nej postavený drevený stánok na predaj kvetín.

Zámer obce Jelenec odpredať tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 10/2014 dňa 14.03.2014

V Jelenci dňa 19.3.2014

Ladislav Púchovský v.r.
starosta obce
Obec Jelenec v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer prevodu

časti nehnuteľného majetku obce Jelenec predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľku Katarínu Kertészovú, bytom Lúčna 2, Nitra. Predmetom prevodu je predaj nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec v rekreačnej oblasti parc.č. 3503/427 o výmere 3 m2 a parc.č. 3503/426 o výmere 25 m2 v zmysle GP č. 6/2014 vypracovaného dňa 7.2.2014.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka je vlastníčkou rekreačnej chaty, postavenej z časti na uvedenej nehnuteľnosti a ďalšia časť nehnuteľnosti sa nachádza v bezprostrednej blízkosti jej rekreačnej chaty.


Zámer obce Jelenec odpredať tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 17/2014 dňa 14.03.2014

V Jelenci dňa 19.3.2014

Ladislav Púchovský v.r.
starosta obce
Obec Jelenec v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer prevodu

nehnuteľnosti z parc.č. 3517/1 o výmere 900 m2 v kat. úz. Jelenec na výstavbu rekreačnej chaty
Žiadosti o kúpu je možné doručiť na Obecný úrad Jelenec – na podateľňu do 31.03.2014 do 12.00 hod. s označením „Verejná obchodná súťaž na kúpu nehnuteľnosti“. Náčrt na časť nehnuteľnosti parc.č. 3517/1 o výmere 900 m2 v kat. úz. Jelenec je možné vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Jelenci.

Zámer obce Jelenec odpredať tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 19/2014 dňa 14.03.2014

V Jelenci dňa 19.3.2014

Ladislav Púchovský v.r.
starosta obce
Obec Jelenec v zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer prevodu

nehnuteľnosti obce - novovytvorenej parc.č. 424/1 v kat. území Jelenec, v zmysle GP č. 13/2014 zo dňa 14.03.2014 o výmere 934 m2 verejnou súťažou.
Žiadosti o kúpu je možné doručiť na Obecný úrad Jelenec – na podateľňu do 31.03.2014 do 12.00 hod. s označením „Verejná obchodná súťaž“ na kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce.

Zámer obce Jelenec odpredať tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 20/2014 dňa 14.03.2014
Obec si vyhradzuje právo túto ponuku zrušiť.

V Jelenci dňa 19.3.2014

Ladislav Púchovský v.r.
starosta obce
Obec Jelenec v zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer prenájmu

nebytových priestorov v roľníckom mlyne, súp.č. 492, na prízemí za účelom montáže a uskladnenia materiálu.
Žiadosti o prenájom je možné doručiť na Obecný úrad Jelenec – na podateľňu do 31.03.2014 do 12.00 hod. s označením „Verejná obchodná súťaž“ – prenájom prízemia roľníckeho mlyna súp.č. 492 s ponúknutou cenou za prenájom s tým, že potencionálny nájomca zriadi elektrickú prípojku, vrátane projektu na vlastné náklady.

Zámer obce Jelenec prenajať tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 21/2014 dňa 14.03.2014.
Obec si vyhradzuje právo túto ponuku zrušiť.

V Jelenci dňa 19.3.2014

Ladislav Púchovský v.r.
starosta obce
Obec Jelenec v zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer prenájmu

nebytových priestorov o výmere 50 m2 v kaštieli za účelom zriadenia predajne a využívanie sociálneho zariadenia v spoločenskom dome.
Žiadosti o prenájom je možné doručiť na Obecný úrad Jelenec – na podateľňu do 31.03.2014 do 12.00 hod. s označením „Verejná obchodná súťaž- prenájom nebytových priestorov v kaštieli“ s ponúknutou cenou za prenájom

Zámer obce prenajať tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 11 /2014 dňa 14.03.2014
Obec si vyhradzuje právo túto ponuku zrušiť.

V Jelenci dňa 19.3.2014

Ladislav Púchovský v.r.
Starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr