SVK
HU
GER
ENG
16.08.18, Štvrtok
Meniny má : Leonard
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 23. 12. 2013    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (18.12.2013)
Uznesenie č. 63/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013

K bodu 1-2/ Otvorenie a schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a programu rokovania

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje

a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Dáša Mozdíková, Mgr. Boris Starovič, PhDr., Mgr. Imrich Varga
b) overovateľov zápisnice: Tibor Varga, Peter Hók
c) program zasadnutia obecného zastupiteľstva

Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 64/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ - interpelácia poslancov.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ

Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 65/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013

K bodu 4/ Správa hlavného kontrolóra .

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. berie na vedomie

správu hlavného kontrolóra:
- z následnej finančnej kontroly, zameranej na vybrané nákladové položky v MŠ v Jelenci za rok 2012 a I. polrok 2013
- správu o kontrole včasnosti úhrad daní z nehnuteľností u PO a FO

schvaľuje

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014.


Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 66/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013


K bodu 5/ Všeobecné záväzné nariadenie obce Jelenec č. 5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2014.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje

Všeobecné záväzné nariadenie obce Jelenec č. 5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2014 s tým, že ponecháva tie isté sadzby miestnych daní a poplatkov ako v roku 2013.
VZN schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov
Počet všetkých poslancov: 9
Za prijatie VZN hlasovalo 8 poslancov
Proti prijatiu VZN hlasovalo 0 poslancov
Zdržalo sa 0 poslancov

Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce

Uznesenie č. 67/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013

K bodu 6/ Všeobecné záväzné nariadenie obce Jelenec č. 6/2013 o prideľovaní nájomných bytov

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje

a) Všeobecné záväzné nariadenie obce Jelenec č. 6/2013 o prideľovaní nájomných bytov
VZN schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov
Počet všetkých poslancov: 9
Za prijatie VZN hlasovalo 8 poslancov
Proti prijatiu VZN hlasovalo 0 poslancov
Zdržalo sa 0 poslancov

b) Prenájom nájomných bytov terajším nájomníkom na dobu 3 rokov.
c) Vrátenie 6 mesačnej finančnej zábezpeky riešiť dohodou
d) Návrh nájomnej zmluvy

odporúča vrátenie 6 mesačnej finančnej zábezpeky riešiť neplatením nájomného nájomcami počas obdobia 6 mesiacov, t.j. od 1.1.2014 do 30.6.2014

poveruje starostu obce s uzatvorením nových nájomných zmlúv na obdobie troch rokov s terajšími nájomcami:

a) 1 izbových bytov:
- Milan Herman, Jelenec 789
- Tomáš Tkáč, Jelenec 789
- Želmíra Hanuliaková, Jelenec 790
- Eva Farkašová st., Jelenec 790
b) trojizbových bytov:
- Attila Nagy, Jelenec 790
- Miroslava Kubičková, Jelenec 789
- Mária Šranková, Jelenec 790
- Slávka Zaujecová, Jelenec 790
- Ladislav Bencz , Jelenec 789
- Miroslav Nagy, Jelenec 789
- Karol Szegény , Jelenec 790
- Ing. Aneta Labantová, Jelenec 789
- Vladimír Brat, Jelenec 789
- Bc. Gabriel Horváth, Jelenec 790


Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 68/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013


K bodu 7/ Plán príprav kultúrnych akcií, konaných v kultúrnom dome.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. schvaľuje prenájom KD v pracovných dňoch pre spoločenské organizácie na nácvik kultúrnych akcií zdarma, okrem piatkov, kedy sa uskutočnia spoplatnené súkromné akcie občanov ako svadby, jubileá a rôzne iné posedenia. Nácviky v odôvodnených prípadoch počas piatkov riešiť cez vchod od kaderníctva. Plán nácvikov pripraví pracovníčka kultúrneho strediska po dohode s predsedami spoločenských organizácií.


Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 69/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013


K bodu 8/ Príkaz starostu obce na vykonanie na vykonanie inventarizácie k 31.12.2013.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. berie na vedomie

Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2013.


Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 70/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013


K bodu 9/ Návrh na úpravu rozpočtu obce Jelenec na r. 2013, vrátane rozpočtu ZŠ.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje
- úpravu rozpočtu Obce Jelenec na rok 2013 podľa návrhu účtovníčky,
- úpravu rozpočtu ZŠ Jelenec na rok 2013 - originálne aj prenesené právomoci podľa návrhu riaditeľky ZŠ a účtovníčky ZŠ.


Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 71/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013


K bodu 10/ Sociálna výpomoc pre zdravotne postihnutých občanov v obci

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. schvaľuje poskytnutie sociálnej výpomoci zdravotne postihnutým občanom v obci vo výške 35,00 € podľa zoznamu.


Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 72/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013

K bodu 11, 12, 13/ Zmena výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri ZŠ - Alapiskola Jelenec
Určenie príspevku na režijné náklady a podmienky jeho úhrady v školskej jedálni
Zmena výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ spojených s predprimárnym vzdelávaním.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje VZN č. 7/2013 o výške poplatkov v školských zariadeniach zriadených obcou Jelenec, o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole – Alapiskola, Školská 330 Jelenec.

VZN schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov
Počet všetkých poslancov: 9
Za prijatie VZN hlasovalo 8 poslancov
Proti prijatiu VZN hlasovalo 0 poslancov
Zdržalo sa 0 poslancov

Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 73/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013

K bodu 14/ Vyhodnotenie vykonaných prác v obci Jelenec.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. berie na vedomie správu starostu obce o vyhodnotení vykonaných prác v obci Jelenec schvaľuje poskytnutie odmeny pre hlavného kontrolóra obce vo výške 200,00 €


Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 74/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013

K bodu 15/ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra – žiadosť o prevod infraštruktúry vo vlastníctve obce do majetku ZsVS, a.s.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. neschvaľuje prevod infraštruktúry vo vlastníctve obce do majetku ZsVS, a.s., zdarma.

Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 75/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013

K bodu 16/ Vojtech Pásztori, Jelenec 294 – žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti, pri jeho rod. dome.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to
parcely registra E KN:
- č. 586/44 – o výmere 44 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 586/3 ostatná plocha o výmere 1509 m2
vo vlastníctve Obce Jelenec a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,

b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec parcely registra E KN:
- č. 586/44 – o výmere 44 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 586/3 ostatná plocha o výmere 1509 m2
priamym predajom kupujúcemu, Vojtechovi Pásztorimu, nar. ....., r.č............., bytom
Jelenec č. 294 , z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

c) kúpnu zmluvu na odpredaj nehnuteľností v kat. úz. Jelenec parcely registra E KN:
- č. 586/44 – o výmere 44 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 586/3 ostatná plocha o výmere 1509 m2
v zmysle § 9a, ods.8, písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí, priamym predajom
Vojtechovi Pásztorimu, nar. ...., r.č....... bytom v Jelenci č. 294, v zmysle GP
č. 58/2013, vypracovaného Ing. Vladimírom Sabom dňa 22.8.2013, autorizačne
overeného Ing. Vladimírom Sabom dňa 23.8.2013, úradne overeného Ing. Rudolfom
Szombathom dňa 30.8.2013 pod č. 1385/13. Jedná sa o prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko sa jedná o nevyužitú časť nehnuteľnosti vedľa miestnej komunikácii,
ktorú užíva žiadateľ , riadne sa o ňu stará a užíval ju takto aj jeho predchodca v tom
domnení, že tento 1,6 m široký pás patrí k jeho pozemku. Ide o priľahlú plochu k stavbe vo
vlastníctve Pásztoriho, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou.
Cena odpredávanej nehnuteľnosti je 3,35 €/m2.
Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „E“ KN:
- č 586/3 ostatná plocha o výmere 1509 m2 ,vedenej na Okresnom úrade, katastrálny odbor v Nitre v liste vlastníctva č. 1393.
Prevod bol schválený 100 % hlasov prítomných poslancov.
Počet všetkých poslancov: 9, prítomných 8 poslancov
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 8 poslancov
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 poslancov
Zdržalo sa : 0 poslancov

Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 76/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013


K bodu 17/ Iveta Blažiová, Jelenec 588 – žiadosť o prenájom obchodných priestorov.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Jelenec, v priľahlých priestoroch
bývalého MNV v zmysle § 9a, ods. 9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
o výmere 25 m2 verejnou obchodnou súťažou.
Cena prenájmu je 17,00 € ročného nájmu za 1m2.
Zámer prenájmu nehnuteľnosti bol uverejnený dňa 26.10.2013.

Prenájom bol schválený 100 % hlasov všetkých poslancov.
Počet všetkých poslancov: 9, prítomných 8 poslancov.
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 8 poslancov
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 poslancov
Zdržalo sa : 0 poslancov


Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 77/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec dňa 16. 12.2013

K bodu 18/ Marcela Fidrichová, Svätoplukovo 527 – žiadosť o vysporiadanie nehnuteľnosti pod rekreačnou chatou po otcovi, neb. Miroslavovi Filípekovi.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to
parcely registra C KN:
- č. 3503/421 – o výmere 45 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3503/79 trvalý tráv. porast o výmere 400 m2
vo vlastníctve Obce Jelenec a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,
d) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec parcely registra C KN:
- č. 3503/421 – o výmere 45 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3503/79 trvalý tráv. porast o výmere 400 m2
priamym predajom kupujúcemu Marcele Fidrichovej, nar. ....., r.č............., bytom
Svätoplukovo 527 , z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
e) kúpnu zmluvu na odpredaj nehnuteľností v kat. úz. Jelenec parcely registra E KN:
- č. 3503/421 – o výmere 45 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3503/79 trvalý tráv. porast o výmere 400 m2
v zmysle § 9a, ods.8, písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí, priamym predajom
Marcele Fidrichovej, nar. ...., r.č....... bytom Svätoplukovo č.527, v zmysle GP
č.63/2010, vyracovaného Ing. Vierou Púchovskou dňa 29.9.2010, autorizačne
overeného Ing. Vierou Púchovskou dňa 29.9.2010, úradne overeného Ing. Radoslavou
Pastierikovou dňa 5.10.2010 pod.č. 1700/10.
Cenu odpredávanej nehnuteľnosti určilo OZ na 292,75 €, ktorú je potrebné zaplatiť pred podpisom zmluvy.
Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa: Ide o pozemok pod rekreačnou chatou menovanej, ktorú zdedila po svojom otcovi neb. Miroslavovi Filipekovi. Obecné zastupiteľstvo dňa 18.10.2010, uzn.č. 3/d schválilo odpredaj nehnuteľnosti Miroslavovi Filipekovi za sumu 492,75 € s tým, že návrh na vklad bude podaný na Správu katastra po zaplatení celej sumy. Zároveň mu určila splátkový kalendár. Menovaný ku dňu smrti zaplatil sumu 200,00 €.
Ide o plochu pod stavbou vo vlastníctve p. Fidrichovej, a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Osv.o ded. 28D/152/2012, Dnot.60/2012-Z 1710/13-111/13, LV 3880.

Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „E“ KN:
- č 3503/79 trvalý tráv. porast o výmere 400 m2
vedenej na Správe katastra v Nitre v liste vlastníctva č. 1393.

Prevod bol schválený 100 % hlasov prítomných poslancov.
Počet všetkých poslancov: 9 , prítomných 8 poslancov
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 8 poslancov

Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 78/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013

K bodu 19/ Juraj Kolenčík, Golianova 24, Nitra – žiadosť o zníženie poplatkov z dôvodu nevyužívania nehnuteľnosti.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. neschvaľuje zníženie poplatkov na rok 2013 za miestne dane a komunálny odpad pre Juraja Kolenčíka, Golianova 24, Nitra , nakoľko vo VZN na r. 2013 nie sú schválené žiadne zľavy.


Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 79/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013

K bodu 20/ Ondrej Kollárik, Jarmočná 18, Nitra - žiadosť o zníženie poplatkov na rok 2014 z dôvodu nevyužívania nehnuteľnosti

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. schvaľuje zníženie miestnych poplatkov o 50 % na rok 2014 pre Ondreja Kollárika, bytom Jarmočná 18, Nitra, nakoľko sa na jeho nehnuteľnosti nenachádza žiadna stavba.


Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 80/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013

K bodu 21 - 22/ Interiér Company – žiadosť o možnosť prenechania prenajatej veci -priestorov v bývalej predajni mäsa v kaštieli tretej osobe

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. schvaľuje spoločnosti Interiér Company, zastúpenej Ing. Ladislavom Nemčekom možnosť jemu prenajatej nehnuteľnosti v priestoroch bývalého kaštieľa prenechať, resp. prenajať tretej osobe.

Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 81/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013

K bodu 23/ Chodník k ZŠ – Alapiskola Jelenec od strednej autobusovej zastávky – technické riešenie.
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. schvaľuje
Variantu č. 1 ako značne lacnejšiu na výstavbu chodníka k ZŠ – Alapiskola Jelenec od strednej autobusovej zastávky , so zriadením kanalizačných vpustov v počte 3, s napojením do existujúcej betónovej kanalizácie.

Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 82/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013

K bodu 24/ Mária Zajacová – žiadosť o ukončenie nájmu na priestory v kaštieli.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. schvaľuje ukončenie nájmu s Máriou Zajacovou, bytom Jelenec na priestory v kaštieli, dohodou dňom 31.12.2013.

Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce


Uznesenie č. 83/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 16. decembra 2013

K bodu 25/ Informácie starostu obce
a) voľby do NSK
b) podanie projektu na kamerový systém II. etapa
c) Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Jelenec za rok 2012.
d) Vyhotovenie pamätnej tabule na pamiatku speváka Karola Duchoňa.
e) Ponuky na vyhotovenie GP na zameranie 26 chatiek a rozparcelovanie pozemku p.č. 3536/1 v k.ú. Jelenec v rekreačnej oblasti Remitáž Jelenec.
f) Autobusová čakáreň pri odbočke na železničnú stanicu.
g) Projekty na havarijný stav 3. budovy ZŠ – Alapiskola Jelenec.
h) Prepojenie bytovky ORPZ na vodu samostatnými vodovodnými prípojkami.
i) Brožúra – obecný spravodaj k 900. výročiu obce.
j) SIEA Bratislava – ponuka na vypracovanie energetického auditu zdarma (3. budova ZŠ – Alapiskola).


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. berie na vedomie
Informácie:
a) voľby do NSK
b) podanie projektu na kamerový systém II. etapa
c) Vyhotovenie pamätnej tabule na pamiatku speváka Karola Duchoňa.
d) Ponuky na vyhotovenie GP na zameranie 26 chatiek a rozparcelovanie pozemku p.č. 3536/1 v k.ú. Jelenec v rekreačnej oblasti Remitáž Jelenec.
e) Autobusová čakáreň pri odbočke na železničnú stanicu.
f) Projekty na havarijný stav 3. budovy ZŠ – Alapiskola Jelenec.
g) Prepojenie bytovky ORPZ na vodu samostatnými vodovodnými prípojkami.
h) Brožúra – obecný spravodaj k 900 výročiu obce.
i) SIEA Bratislava – ponuka na vypracovanie energetického auditu zdarma (3. budova ZŠ – Alapiskola).
j) Diskusia.
k) Záver rokovania.

schvaľuje
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Jelenec za rok 2012.


Jelenec 17.12.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2146
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1574
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1267
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1066
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  913

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr