SVK
HU
GER
ENG
18.08.18, Sobota
Meniny má : Elena, Helena
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 17. 12. 2013    Autor: Obecný úrad
VZN 6/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jelenec č. 6/2013 o prenajímaní obecných bytov


Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci: dňa 30.11.2013
Návrh zvesený z úradnej tabule v obci: dňa 15.12.2013
Návrh schválený v OZ: dňa 16.12.2013
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci: dňa 17.12.2013
VZN zverejnené na internetovej stránke obce: dňa 17.12.2013
VZN nadobúda účinnosť: dňa 01.01.2014


Obecné zastupiteľstvo v Jelenci podľa § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade so zákonom SNR č. 189/1992 Zb. O úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami, zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:


Časť I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť podmienky prenajímania obecných bytov stanovenie podmienok prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomníkov nájomných bytov a realizovaní ich prenájmu.
Toto VZN upravuje podmienky prideľovania bytov vo vlastníctve obce, ktoré sú financované z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania Slovenskej republiky a vlastných zdrojov obce, t.j. nájomné byty s osobitným režimom upravených zákonom 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

2) Obecné byty sú všetky byty, ktoré na základe zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí prešli do majetku obce, ďalej byty, ktoré prešli prevodom z majetku štátu do majetku obce v zmysle vzájomných dohôd. Ďalej byty získané novou bytovou výstavbou z obecných finančných prostriedkov a finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

3) Obec nakladá s obecnými bytmi za podmienok stanovených týmto všeobecne záväzným nariadením a osobitnými predpismi (napr. OZ, zákon č. 189/1992 Zb. O úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami).

4) Nájomné byty sú byty vo vlastníctve obce Jelenec s osobitným režimom, ktorý vymedzuje toto VZN.
Nájomné byty sa budú užívať na nájom a nemôžu sa previesť do osobného vlastníctva
najmenej po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia
5) Na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona 443/2010 Z.z.
obec zriadi záložné právo v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR s Štátneho fondu rozvoja bývania
6) Pri uzatváraní zmluvy o nájme bytu obec dodrží podmienky ustanovené zákonom č.
443/2010 Z.z.
7) Prenajímateľom obecných bytov je obec Jelenec, ktorá zabezpečuje prevádzku, správu a evidenciu domového a bytového fondu patriaceho do majetku obce.


Časť II.
UCHÁDZAČI O OBECNÝ BYT

§ 2

1. Sociálne bývanie je bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov určené na
primerané a ľudsky dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie
vlastným pričinením a spĺňajú podmienky podľa zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
2. Sociálne bývanie v byte je bývanie poskytované oprávnenej fyzickej osoby v byte, ktorého
podlahová plocha neprevyšuje 80 m2 pre byt bežného štandardu alebo 60 m2 pre byt
nižšieho štandardu.
3. Oprávnenou fyzickou osobou podľa odseku 1 je:
a) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti minimálne 1,5 násobok
životného minima a najviac vo výške trojnásobku životného minima,
b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške
štvornásobku životného minima, ak:
-členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
-ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom
c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska
starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu( § 45 až
59 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov), ak táto osoba nepresiahne vek 30 rokov.
d) osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa
osobitného predpisu( napríklad zákon 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých
majetkových krívd v znení neskorších predpisov).
4. Pri zisťovaní príjmov podľa odseku 3 a). 3 b) sa postupuje podľa osobitného predpisu (§ 3
zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Mesačný príjem sa vypočítava z príjmu ( § 4 zákona 601/2003 Z.z. o životnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov) za kalendárny rok predchádzajúceho roku,
v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas
ktorých sa príjem poberal.
5. Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti
platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol
nájom bytu.
6. Podmienky ustanovené v odseku 3 sa posudzujú pri uzatváraní nájomnej zmluvy a na
zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.

7. V prípade, že žiadosť o prenajatie obecného bytu neobsahuje údaje v súlade s týmto VZN, vyzve obecný úrad občana, aby tieto údaje v stanovenej lehote doplnil.

8. Obecný úrad eviduje žiadosti uchádzačov o obecný byt tri roky odo dňa ich doručenia na Obecný úrad.


Časť III.
POSTUP PRI ROZHODOVANÍ O OBECNÝCH BYTOCH

Kapitola 1.
Spôsob prideľovania obecných bytov

§ 3

1) O pridelení obecných bytov rozhoduje Obecné zastupiteľstvo na základe návrhu Komisie pre prideľovanie obecných bytov. Prideľovanie obecných bytov sa môže uskutočniť na základe kritérií (bližšie v bode 3.2 tejto časti) alebo verejným losovaním. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, môže Obecné zastupiteľstvo rozhodnúť o pridelení obecného bytu na základe návrhu starostu obce.

2) Z uchádzačov evidovaných na obecnom úrade sa zostavuje zoznam uchádzačov o obecný byt, ktorý v prípade potreby (uvoľnenia obecného bytu) Komisia pre prideľovanie bytov prehodnocuje.

3) V prvom kole sa budú vyhodnocovať žiadosti občanov s trvalým a prechodným pobytom v obci Jelenec, ktorý trvá minimálne tri roky.

3.1) K žiadosti o pridelenie obecného bytu žiadateľ povinne prikladá nasledovné prílohy:
a) potvrdenie, že uchádzač má trvalé alebo prechodné bydlisko v obci Jelenec,
b) prehlásenie o počte detí uchádzača - starostlivosť o ne, riadna školská dochádzka, že sa nedopúšťajú protispoločenskej činnosti, miera starostlivosti uchádzača o svoje deti resp. o deti pridelené do osobnej starostlivosti (prikladajú len žiadatelia, ktorí majú deti v inej škole ako MŠ a ZŠ Jelenec),
c) daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok alebo potvrdenie o trvaní pracovného pomeru od zamestnávateľa,
d) potvrdenie od obce, že žiadateľ nie je dlžníkom voči obci a organizáciám v pôsobnosti obce,
e) neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o obecný byt je dotazník, ktorý tvorý prílohu č.1 tohto nariadenia a čestné prehlásenie, ktoré tvorí prílohu č. 2.

3.2 ) Pri vyhodnocovaní žiadosti o pridelenie obecného bytu sa postupuje podľa nasledovných kritérií, ktoré zohľadňujú požiadavky obsiahnuté v zákone č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov:

a) naliehavosť bytovej potreby žiadateľa vzhľadom na jeho súčasné bytové, rodinné, sociálne pomery,
b) vážne zdravotné problémy člena domácnosti žiadateľa,
c) zabezpečovanie zdravotníckej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, ochrany pre obyvateľov obce žiadateľom alebo členom domácnosti,
d) vykonávanie spoločensky významného povolania,
e) povinnosť zabezpečenia náhradného bytu na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
f) počet nezaopatrených detí v rodine žiadateľa,
g) pravidelnosť/trvalosť poberania príjmu žiadateľa a členov domácnosti,
h) zabezpečenie bytu v prípadoch hodných osobitného zreteľa (živelné pohromy, tiesnivé
a havarijné situácie),
i) povesť žiadateľov (doterajší spôsob života žiadateľa a členov jeho domácnosti v súlade so spoločenskými normami),
j) výška príjmu (prekročenie hornej hranice stanovenej zák. 443/2010 Z. z. O dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní pri dotačných bytoch alebo nízky príjem na schopnosť uhrádzať nájomné pri zachovaní životného minima po úhradách za byt),
k) primeranosť voľného bytu k pomerom žiadateľa (nielen čo do veľkosti, ale aj čo do výšky úhrad spojených s užívaním toho, ktorého bytu),
l) iné zreteľa hodné skutočnosti.


4. Zoznam uchádzačov sa dopĺňa podľa prijatých žiadostí o obecný byt. Uchádzači o obecný byt, s ktorými nebola uzavretá nájomná zmluva a naďalej spĺňajú podmienky na prenájom obecného bytu, ostávajú zaradení v zozname uchádzačov o obecný byt po dobu troch rokov odo dňa podania žiadosti o prenájom obecného bytu na Obecnom úrade v Jelenci.


Časť IV.
UZATVÁRANIE NÁJOMNEJ ZMLUVY

§ 5

1) Na každý obecný byt, na ktorý bolo vydané uznesenie Obecného zastupiteľstva, vydáva starosta obce pre nájomcu návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s konkrétnym uchádzačom v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
2) Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:
a) začiatok nájmu,
b) dobu nájmu,
c) výšku mesačného nájomného,
d) podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy,
e) výška úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu s osobitným režimom
alebo spôsob ich výpočtu,
f) opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu,
g) podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia nájomného bytu,
h) skončenie nájmu,
i) zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu.


3) Nájomnú zmluvu o nájme obecného bytu je uchádzač povinný uzatvoriť s prenajímateľom do 15 dní odo dňa prevzatia návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy. V prípade, že uchádzač o nájom bytu uvedenú lehotu bez udania dôvodu nedodrží, stráca nárok na prenajatie bytu. Nájomná zmluva medzi obcou a prenajímateľom obecného bytu sa uzatvára na dobu určitú a to maximálne 3 roky, okrem prípadov:
ak nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona,
ktorému sa prenajíma nájomný byt spĺňajúci podmienky ustanovené osobitným
predpisom, pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať rokov
4) V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
nájomného bytu s osobitným režimom pri dodržiavaní podmienok uvedených v nájomnej
zmluve a v tomto VZN. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude
prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom
skončenia nájmu nájomného bytu.
5) Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v § 22 ods. 3 zákona,
môže prenajímateľ uzavrieť zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac na jeden rok.
6) Nájomná zmluva môže ďalej obsahovať aj dohodu o finančnej zábezpeke, ktorá nesmie
presiahnuť výšku šesťmesačného nájomného: lehota na zloženie finančnej zábezpeky
nájomcom nesmie byť dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy.
Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, je prenajímateľ povinný už zloženú finančnú
zábezpeku bezodkladne vrátiť.
Prenajímateľ v súvislosti s uzavretím nájomnej zmluvy na byt s osobitným režimom
nesmie požadovať od nájomcu iné finančné plnenie, ktoré priamo nesúvisia s užívaním
nájomného bytu s osobitným režimom.
7) Finančná zábezpeka podľa odseku 7 slúži na zabezpečenie plnenia dohodnutého
nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním bytu a nepoškodzovania
užívaného nájomného bytu. Finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu s osobitným
režimom vedie prenajímateľ na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke.

§ 6
Záverečné ustanovenia

a) Prenajímateľ je povinný tvoriť fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu s osobitným režimom.
b) Prenajímateľ na stránke obce Jelenec zverejní zoznam nájomcov bytov s osobitným
režimom.
c) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Jelenci.

d) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Jelenci na svojom zasadnutí dňa 16.12.2013 uznesením č. 67/2013

e) Toto VZN nadobúda činnosť dňom 01.01.2014. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 3/2007


Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2165
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1585
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1280
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1076
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  924

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr