SVK
HU
GER
ENG
16.08.18, Štvrtok
Meniny má : Leonard
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 12. 12. 2013    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie
Starosta obce Jelenec
V Jelenci dňa 09.12.2013

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa bude konať dňa 16. decembra 2013 (pondelok) o 16.30 hod. v zasadačke KD.


Program rokovania:

1. Otvorenie a procedurálne veci.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ - interpelácia poslancov.
4. Správa hlavného kontrolóra.
5. Všeobecné záväzné nariadenie obce Jelenec č. 5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r. 2014.
6. Nájomné zmluvy na bytové domy.
7. Plán príprav kultúrnych akcií, konaných v kultúrnom dome.
8. Príkaz starostu obce na vykonanie na vykonanie inventarizácie k 31.12.2013.
9. Návrh na úpravu rozpočtu obce Jelenec na r. 2013.
10. Sociálna výpomoc pre zdravotne postihnutých občanov v obci.
11. Zmena výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri ZŠ - Alapiskola Jelenec.
12. Určenie poplatku na úhradu režijných nákladov ŠJ pri ZŠ – Alapiskola Jelenec.
13. Zmena výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ.
14. Vyhodnotenie vykonaných prác v obci Jelenec.
15. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra – žiadosť o prevod infraštruktúry vo vlastníctve obce do majetku ZsVS, a.s.
16. Vojtech Pásztori, Jelenec 294 – žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti, pri jeho rod. dome.
17. Iveta Blažiová, Jelenec 588 – žiadosť o prenájom obchodných priestorov.
18. Milan Barborík. J. Galbavého č. 12, Nitra – žiadosť o odkúpenie pozemku pri rekreačnej chate.
19. Marcela Fidrichová, Svätoplukovo 527 – žiadosť o vysporiadanie nehnuteľnosti – rekreačnej chaty po otcovi, neb. Miroslavovi Filípekovi.
20. Juraj Kolenčík, Golianova 24, Nitra – žiadosť o zníženie poplatkov z dôvodu nevyužívania nehnuteľnosti.
21. Ondrej Kollárik - žiadosť o zníženie poplatkov na rok 2014 z dôvodu nevyužívania nehnuteľnosti.
22. Interiér company – žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou, uzatvorenej na prenájom priestorov v bývalej predajni mäsa v kaštieli
23. Žiadosť o prenájom priestorov v bývalej predajni mäsa v kaštieli.
24. Chodník k ZŠ – Alapiskola Jelenec od strednej autobusovej zastávky – technické riešenie.
25. Mária Zajacová – ukončenie nájmu v kaštieli.
26. Informácie:
a) voľby do NSK
b) projekt na kamerový systém II. etapa
c) Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Jelenec za rok 2012.
d) Žiadosť o vyhotovenie pamätnej tabule na pamiatku speváka Karola Duchoňa.
e) Ponuky na vyhotovenie GP na zameranie 26 chatiek a rozparcelovanie pozemku p.č. 3536/1 v k.ú. Jelenec v rekreačnej oblasti Remitáž Jelenec.
f) Autobusová čakáreň pri odbočke na železničnú stanicu.
g) Projekty na havarijný stav 3. budovy ZŠ – Alapiskola Jelenec.
h) Prepojenie bytovky ORPZ na vodu samostatnými vodovodnými prípojkami.
i) Brožúra – obecný spravodaj k 900 výročiu obce.
j) SIEA Bratislava – ponuka na vypracovanie energetického auditu zdarma (3. budova ZŠ – Alapiskola).
27. Diskusia.
28. Záver rokovania.
Starosta obce: Ladislav Púchovský

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2142
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1573
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1264
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1058
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  910

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr