SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 26. 10. 2013    Autor: Obecný úrad
Zámery predaja, prenájmu a zámeny nehnuteľného majetku
Obec Jelenec v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje


Zámer predaja

novovytvorenej nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec, parc.č. 3503/421 o výmere 45 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3503/79 – trvalý tráv. porast o výmere 400 m2, zapísanej na LV 1393, podľa GP č. 63/2010 vypracovaného dňa 29.9.2010 Ing. Vierou Púchovskou, autorizačne overeného dňa 29.9.2010 Ing. Vierou Púchovskou, úradne overeného dňa 5.10.2010 Ing. Radoslavou Pastierikovou pod č. 1700/10.
OZ schválilo odpredaj priamym predajom Marcele Fidrichovej, rod. Filipkovej, bytom 951 16 Svätoplukovo 527 za 292,75 €.
Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa: Ide o pozemok pod rekreačnou chatou menovanej, ktorú zdedila po svojom otcovi neb. Miroslavovi Filipekovi. Obecné zastupiteľstvo dňa 18.10.2010, uzn.č. 3/d schválilo odpredaj nehnuteľnosti Miroslavovi Filipekovi za sumu 492,75 € s tým, že návrh na vklad bude podaný na Správu katastra po zaplatení celej sumy. Zároveň mu určila splátkový kalendár. Menovaný zomrel a ku dňu smrti zaplatil sumu 200,00 €.
Ide o plochu pod stavbou vo vlastníctve p. Fidrichovej, a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Osv.o ded. 28D/152/2012, Dnot.60/2012-Z 1710/13-111/13, LV 3880.
Zámer predaja schválilo OZ uznesením č. 51/2013 dňa 18.10.2013.Obec Jelenec v zmysle § 9a) ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje

zámer predaja

časti novovytvorenej nehnuteľnosti o výmere cca 192 m2 v kat. území Jelenec
zapísanej na LV č. 1393, ako parc.č. 3536/1- ostatné plochy o výmere 21653 m2, priamym
predajom Milanovi Barboríkovi, J. Galbavého č. 12, 949 01 Nitra.

Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o nehnuteľnosť v tesnom okolí
rekreačnej chaty menovaného súp. č. 257, nachádzajúcej sa na parc.č. 3536/24, zapísanej na LV č. 1557. Menovaný ju hodlá odkúpiť za účelom vybudovania žumpy a parkoviska pre osobné auto. Ide o priľahlú plochu ku chate vo vlastníctve Milana Barboríka a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s chatou.
Cena odpredávanej nehnuteľnosti je 15,00 €/m2.
Zámer predaja bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Jelenci č. 50/2013 dňa 18.10.2013.Obec Jelenec v zmysle § 9a) ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer zámeny nehnuteľného majetku

medzi zamieňajúcimi Obcou Jelenec, Hlavná 126 , 951 73 Jelenec a Jozefom Kapusníkom, rod. Kapusník, bytom Hviezdoslavova 1748/14, 953 01 Zlaté Moravce :
- Obec Jelenec dáva do zámeny nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v kat. úz. Jelenec, zapísanú na LV č. 1393, diel 3 z pozemku parc. registra „C“ č. 3102/44 - trvalé trávne porasty o výmere 833 m2 a odovzdáva ho Jozefovi Kapusníkovi
- Jozef Kapusník dáva do zámeny časť nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v kat. úz. Jelenec, zapísané na LV 3229, parcely registra „C“č. 3102/160 – zastavané plochy a nádvoria:
Diel 6 o výmere 159 m2,
Diel 8 o výmere 500 m2,
Diel 9 o výmere 166 m2,
Diel 10 o výmere 8 m2 a odovzdáva ich obci Jelenec.
Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko Obec Jelenec touto zámenou získa nehnuteľnosť, na ktorej je vybudovaná časť tenisového kurtu, prístupovú cestu ku kurtu a nehnuteľnosť pod verejným chodníkom. Jozef Kapusník získa nehnuteľnosť za svojím podnikateľským objektom.
OZ rozhodlo, že cena pozemku za m2 trvalého trávneho porastu je 0,0906 €/m2
OZ rozhodlo, že cena pozemku za m2 zastavanej plochy je 1,85 €/m2
Zmluvné strany sa dohodli, že si nebudú vzájomne nič doplácať.Obec Jelenec v zmysle § 9a) ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer predaja

novovytvorenej nehnuteľnosti v kat. území Jelenec zapísanej na:

LV č. 2293, parc.č. 586/44 o výmere 40 m2,

ktorá sa odčleňuje za parc. reg. „E“ č. 586/3 – ostatná plocha o výmere 1509 m2,
priamym predajom Vojtechovi Pásztorimu, ml. bytom v Jelenci č. 294, v zmysle GP č.
58/2013, vypracovaného Ing. Vladimírom Sabom dňa 22.8.2013, autorizačne overeného Ing.
Vladimírom Sabom dňa 23.8.2013, úradne overeného Ing. Rudolfom Szombathom dňa
30.8.2013 pod č. 1385/13.
Zámer predaja bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č.46/2013 dňa 18.10.2013.

Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa ide o nevyužitú časť
nehnuteľnosti vedľa miestnej komunikácii, ktorú užíva žiadateľ , riadne sa o ňu stará
a užíval ju takto aj jeho predchodca v tom domnení, že tento 1,6 m široký pás patrí k jeho
pozemku. Ide o priľahlú plochu k stavbe vo vlastníctve Pásztoriho, ktorá svojim
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Cena odpredávanej nehnuteľnosti je 3,35 €/m2.Obce Jelenec v zmysle § 9a, ods. 9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

Zámer prenájmu

nehnuteľného majetku obce Jelenec - nebytové priestory vo vlastníctve Obce Jelenec, v priľahlých priestoroch bývalého MNV o výmere 25 m2 verejnou obchodnou súťažou.
Najnižšia cena prenájmu je 17,00 € ročného nájmu za 1m2.
Záujemcovia môžu ponuky do 31.10.2013 do 16.00 hod. na adresu Obec Jelenec, Obecný úrad, Hlavná 126, 951 73 Jelenec
Zámer pronájmu bol schválený uznesením obecného zastupitelstva č. 47/2013 dňa 18.10.2013.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr