SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 24. 10. 2013    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (18.10.2013)
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jelenci, konaného dňa 18.10.2013Uznesenie č. 34/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 1-2/ Otvorenie a schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
a programu rokovania


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

schvaľuje


a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Dáša Mozdíková, Tibor Varga, Július Molnár
b) overovateľov zápisnice: Peter Hók, Vladimír Gálik
c) program zasadnutia obecného zastupiteľstva


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 35/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ - interpelácia
poslancov.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

berie na vedomie

informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 36/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 4/ Správa hlavného kontrolóra , kontrola nájomných zmlúv na nájomné byty,
ukončenie doby prenájmu.


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
berie na vedomie

správu z kontroly včasnosti úhrad nájomného v nájomných bytoch k 30.9.2013

ukladá

- kontrolórovi obce vykonať kontrolu včasnosti úhrad daní z nehnuteľností u PO a FO
podnikajúcich.

Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 37/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 5/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti
Základnej školy–Alapiskola, Školská 330, Jelenec za školský rok 2012/2013.


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

schvaľuje


Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec za školský rok 2012/2013.


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 38/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 6/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti
Materskej školy, Smreková 601, Jelenec za školský rok 2012/2013.


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

schvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy, Smreková 601, Jelenec za školský rok 2012/2013.


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 39/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 7/ JUDr. Ľudovít Mako, bytom Jelenec 675 – žiadosť o odkúpenie pozemku
v k. ú. Jelenec, parc.č. 424/1 o výmere 934 m2.


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to parcelu registra C KN:
- č. 424/1 – zastavané plochy na nádvoria o výmere 934 m2,
zapísanej na LV č. 1393 vo vlastníctve Obce Jelenec a to obchodnou verejnou súťažou

b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec parcely registra C KN: č. 424/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 934 m2,
obchodnou verejnou súťažou JUDr. Ľudovítovi Makovi, rod. Mako, r.č. ........................
bytom Gaštanová 675, 951 73 Jelenec.

c) kúpnu zmluvu na odpredaj nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec parcela registra C KN:
- č. 424/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 934 m2,
zapísanej na Správe katastra v Nitra na LV 1393
JUDr. Ľudovítovi Makovi, rod. Mako, r.č. ........................ bytom Gaštanová 675, 951 73
Jelenec za kúpnu cenu 22.001,00 €, slovom dvadsaťdvatisíc jedna eur, na základe
verejnej obchodnej súťaže v zmysle § 9, ods.2, písm.b) zák.č. 138/1991 Zb.,

Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „C“ KN: č. 424/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 934 m2 , vedenej na Správe katastra v Nitre v liste vlastníctva č. 1393.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli uverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 27.8.2013 v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Jelenci č. 298/2013 zo dňa 23.08.2013.
Na Obecný úrad bola doručená iba jedna ponuka JUDr. Ľudovíta Maka, ktorý za nehnuteľnosť ponúkol sumu 22.001,00 €.
Účastníci vyhlasujú, že nie sú osobami uvedenými v § 9a, ods. 6Z.z. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Počet všetkých poslancov: 9
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 6 poslancov
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 poslancov
Zdržal sa: 1 poslanec


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 40/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 8/ Ravena, s.r.o. Cintorínska 31, Topoľčianky – žiadosť o zámenu
nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje

zámenu nehnuteľností medzi Obcou Jelenec, Hlavná 126, 951 73 Jelenec a spoločnosťou Ravena, s.r.o. Cintorínska 31, Topoľčianky, IČO........DIČ.........., v mene ktorej koná Ing. Karol Kríž.

Obec Jelenec zamieňa nehnuteľnosti - ornú pôdu, nachádzajúcu sa v kat. úz. Jelenec:
- na LV 2000, parcely registra „E“ - č. 3378 o výmere 396 m2 v podiele 1/6, t.j. 66 m2
- č. 3379 o výmere 432 m2 v podiele 1/6, t.j. 72 m2
- č. 3380 o výmere 723 m2 v podiele 1/6, t.j. 120,5 m2
- č. 3381 o výmere 1029 m2 v podiele 1/6, t.j. 171,5 m2
na LV 1568, parcely registra „E“ - č. 3184 o výmere 2809 m2 v podiele 11/40, t.j. 772,47 m2
- č. 3185 o výmere 223 m2 v podiele 11/40, t.j. 61,32 m2
vo vlastníctve Obce Jelenec, celkom o výmere 1263,79 m2,

Spoločnosť Ravena, s.r.o. Cintorínska 31, Topoľčianky zamieňa nehnuteľnosti - ornú pôdu v kat. úz. Jelenec, parcely reg. „E“ č. 1650/2 o výmere 1392 m2, zapísanú na Správe katastra v Nitre na LV č. 3195.

Zámer zámeny nehnuteľností schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.3.2013 uznesením č. 18.
Zámena nehnuteľností sa koná z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8, písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí. Obec Jelenec získa jednu ucelenú parcelu, kde bude výlučným vlastníkom namiesto 6 drobných, v ktorých má spoluvlastnícky podiel.

Zámer zámeny nehnuteľností bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 16.5.2013.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že cena zamieňaných nehnuteľností je 0,5477 €/m2 a zamieňajúce strany si nebudú nič doplácať.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zámene nehnuteľností 100% hlasov prítomných poslancov § 9a, ods. 9, písm. c. zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Účastníci vyhlasujú, že nie sú osobami uvedenými v § 9a, ods. 6 Z.z. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Počet všetkých poslancov: 9
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 7 poslancov
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 41/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 9/ Jozef Kapusník, Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 1748/14 - žiadosť o zámenu
pozemkov.


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

zámer zámeny nehnuteľností v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) medzi zamieňajúcimi Obcou Jelenec, Hlavná 126, 951 73 Jelenec a Jozefom Kapusníkom, rod. Kapusník, bytom Hviezdoslavova 1748/14, 953 01 Zlaté Moravce :
- Obec Jelenec dáva do zámeny nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v kat. úz. Jelenec, zapísanú na LV č. 1393, diel 3 z pozemku parc. registra „C“ č. 3102/44 - trvalé trávne porasty o výmere 833 m2 a odovzdáva ho Jozefovi Kapusníkovi
- Jozef Kapusník dáva do zámeny časť nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v kat. úz. Jelenec, zapísané na LV 3229, parcely registra „C“č. 3102/160 – zastavané plochy a nádvoria:
Diel 6 o výmere 159 m2,
Diel 8 o výmere 500 m2,
Diel 9 o výmere 166 m2,
Diel 10 o výmere 8 m2 a odovzdáva ich obci Jelenec.
Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko Obec Jelenec touto zámenou získa nehnuteľnosť, na ktorej je vybudovaná časť tenisového kurtu, prístupovú cestu ku kurtu a nehnuteľnosť pod verejným chodníkom. Jozef Kapusník získa nehnuteľnosť za svojím podnikateľským objektom.
OZ rozhodlo, že cena pozemku za m2 trvalého trávneho porastu je 0,0906 €/m2
OZ rozhodlo, že cena pozemku za m2 zastavanej plochy je 1,85 €/m2
Zmluvné strany sa dohodli, že si nebudú vzájomne nič doplácať.

Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 42/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 10/ Kristián Deák, Smreková 295, Jelenec – žiadosť o úpravu, údržbu
odtokového kanála za jeho rodinným domom.


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
riadení v z.n.p.

schvaľuje

úpravu, údržbu odtokového kanála za rodinným domom Kristiána Deáka.
Úpravu odtoku vody riešiť uložením odtokových rúr v priemere cca 80 - 100 cm , rozšírením a prehĺbením odtokového koryta, úpravou miestnej komunikácie od menovaného po rod. dom č. 298 až v budúco ročnom rozpočte.


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 43/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 11/ Ladislav Borbély, Horný Koniec 647, Jelenec - žiadosť o vytýčenie,
stiahnutie ornice na Gaštanovej ulici a navozenie makadamu


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
riadení v z.n.p.
schvaľuje

vytýčenie Gaštanovej ulice a stiahnutie ornice s grédrom. Ďalšie úpravy cesty ako navozenie makadamu a vyfrézovaného asfaltu riešiť najskôr v budúcom roku, vzhľadom na úsporné povinnosti obce v r. 2013 v rámci konsolidácie verejných financií podľa nariadenia Vlády SR.Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 44/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 12/ Eva Farkašová, Jelenec 135 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy,
týkajúcej sa predajne pri mlyne na dobu neurčitú.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
riadení v z.n.p.

schvaľuje


predĺženie nájomnej zmluvy s Evou Farkašovou, Jelenec 135 na priestory predajne pri mlyne na dobu neurčitú za tých istých podmienok.


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 45/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013

K bodu 13/ Obyvatelia ul. Parková – žiadosť o opravu cesty.


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
riadení v z.n.p.

schvaľuje


opravu cesty na ulici Parková najskôr v budúcom roku, vzhľadom na úsporné povinnosti obce v r. 2013 v rámci konsolidácie verejných financií podľa nariadenia Vlády SR.


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 46/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 14/ Vojtech Pásztori, Jelenec 294 – žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti, pri
jeho rod. dome.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje

zámer predaja novovytvorenej nehnuteľnosti v kat. území Jelenec zapísanej na LV č. 2293,
parc.č. 586/44 o výmere 40 m2, ktorá sa odčleňuje za parc. reg. „E“ č. 586/3 – ostatná plocha
o výmere 1509 m2, v zmysle § 9a, ods.8, písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí,
priamym predajom Vojtechovi Pásztorimu, ml. bytom v Jelenci č. 294, v zmysle GP č.
58/2013, vypracovaného Ing. Vladimírom Sabom dňa 22.8.2013, autorizačne overeného Ing.
Vladimírom Sabom dňa 23.8.2013, úradne overeného Ing. Rudolfom Szombathom dňa
30.8.2013 pod č. 1385/13.
Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o nevyužitú časť
nehnuteľnosti vedľa miestnej komunikácii, ktorú užíva žiadateľ , riadne sa o ňu stará
a užíval ju takto aj jeho predchodca v tom domnení, že tento 1,6 m široký pás patrí k jeho
pozemku. Ide o priľahlú plochu k stavbe vo vlastníctve Pásztoriho, ktorá svojim
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Cena odpredávanej nehnuteľnosti je 3,35 €/m2.


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 47/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013

K bodu 15/ Iveta Blažiová, Jelenec 588 – žiadosť o prenájom obchodných priestorov.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje

zámer prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Jelenec, v priľahlých
priestoroch bývalého MNV v zmysle § 9a, ods. 9, písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí o výmere 25 m2 verejnou obchodnou súťažou.
Najnižšia cena prenájmu je 17,00 € ročného nájmu za 1m2.
Ponuky sa môžu podať do 10.11.2013 do 16.00 hod. na adresu Obec Jelenec, Obecný úrad,
Hlavná 126, 951 73 Jelenec

Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 48/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 16/ Ružena Nagyová, Stavbárska č. 1454/24, Nitra, Marta Kubaľáková,
Jelenec 324 – žiadosť o zmenu časti uznesenia č. 26/2013 zo dňa 30.5.2013,
ohľadne prístupovej cesty k stavebným pozemkom

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

zmenu časti uznesenia č. 26/2013 zo dňa 30.5.2013, týkajúcu sa prístupovej cesty
k novovytvoreným parcelám. Namiesto pôvodne plánovanej cesty medzi nájomnými
bytmi a rod. Kubaľákových, cesta povedie pred nájomnými bytmi, pokračovať bude
pri multifunkčnom ihrisku a pozdĺž nehnuteľnosti Marty Kubaľákovej tak, ako je to
uvedené v územnom pláne.


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 49/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 17/ a 19/ Miroslav Majerník, Hlohovec, Vinohradská 11 – žiadosť o odkúpenie
dvoch chát v ATC a priľahlých pozemkov.
Martin Hojgr, Agátová 1100/1, Pata – žiadosť o odkúpenie chaty
v chatovej oblasti Remitáž.


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
odkladá

prejednanie žiadosti menovaných až po vypracovaní nového geometrického plánu a rozparcelovaní parcely č. 3536/1 – ostatné plochy o výmere 21653 m2 podľa návrhu vedúceho prevádzky.


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 50/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013K bodu 18/ Milan Barborík. J. Galbavého č. 12, Nitra – žiadosť o odkúpenie pozemku
pri rekreačnej chate.


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

zámer predaja časti novovytvorenej nehnuteľnosti o výmere cca 192 m2 v kat. území Jelenec
zapísanej na LV č. 1393, ako parc.č.3536/1- ostatné plochy o výmere 21653 m2, v zmysle
§ 9a, ods.8, písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí, priamym predajom Milanovi
Barboríkovi, J. Galbavého č. 12, 949 01 Nitra.

Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko ide o nehnuteľnosť v tesnom okolí
rekreačnej chaty menovaného súp. č. 257, nachádzajúcej sa na parc.č. 3536/24. zapísanej na LV č. 1557. Menovaný ju hodlá odkúpiť za účelom vybudovania žumpy a parkoviska pre osobné auto. Ide o priľahlú plochu ku chate vo vlastníctve Milana Barboríka a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s chatou
Cena odpredávanej nehnuteľnosti je 15,00 €/m2.


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 51/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 20/ Marcela Fidrichová, Svätoplukovo 527 – žiadosť o vysporiadanie
nehnuteľnosti – rekreačnej chaty po otcovi, neb. Miroslavovi Filípekovi

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

zámer predaja novovytvorenej nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec, parc.č. 3503/421 o výmere 45 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3503/79 – trvalý tráv. porast o výmere 400 m2, zapísanej na LV 1393, v zmysle § 9a, ods.8, písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí podľa GP č. 63/2010
vypracovaného dňa 29.9.2010 Ing. Vierou Púchovskou, autorizačne overeného dňa 29.9.2010
Ing. Vierou Púchovskou, úradne overeného dňa 5.10.2010 Ing. Radoslavou Pastierikovou pod
Č. 1700/10.
OZ schválilo odpredaj priamym predajom Marcele Fidrichovej, rod. Filipkovej, bytom 951 16 Svätoplukovo 527za 292,75 €.
Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa: Ide o pozemok pod rekreačnou chatou menovanej, ktorú zdedila po svojom otcovi neb. Miroslavovi Filipekovi. Obecné zastupiteľstvo dňa 18.10.2010, uzn.č. 3/d schválilo odpredaj nehnuteľnosti Miroslavovi Filipekovi za sumu 492,75 € s tým, že návrh na vklad bude podaný na Správu katastra po zaplatení celej sumy. Zároveň mu určila splátkový kalendár. Menovaný ku dňu smrti zaplatil sumu 200,00 €.
Ide o plochu pod stavbou vo vlastníctve p. Fidrichovej, a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Osv.o ded. 28D/152/2012, Dnot.60/2012-Z 1710/13-111/13, LV 3880.


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 52/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013

K bodu 21/ Viera Svoradová, Novomeského 37, Nitra – žiadosť o zníženie sumy za daň
z nehnuteľnosti a za komunálny odpad.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení
v z.n.p.

neschvaľuje

zníženie sumy za daň z nehnuteľnosti a za komunálny odpad.


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 53/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 22/ Štátna ochrana prírody SR - SCHKO Ponitrie, Regionálne centrum ochrany prírody a krajiny Tríbeč, OBÚ ŽP Nitra – žiadosť o bezplatné poskytnutie autobusu v dňoch 5.-7.6.2014 na zvoz a odvoz účastníkov detského Tábora mladých ochrancov prírody.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení
v z.n.p.

neschvaľuje

bezplatné poskytnutie autobusu v dňoch 5.-7.6.2014 na zvoz a odvoz účastníkov detského
Tábora mladých ochrancov prírody, vzhľadom na úsporné opatrenia.


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 54/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 23/ PaedDr. Jolana Janičkárová, Nižná Kamenica 99, Bidovce – žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci na vydanie monografie o šľachtickom rode Forgáčovcov.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení
v z.n.p.

schvaľuje


poskytnutie finančnej pomoci na vydanie monografie o šľachtickom rode Forgáčovcov pre PaedDr. Jolana Janičkárová, Nižná Kamenica 99, Bidovce vo výške 50,00 €.


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 55/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013

K bodu 24/ Výhodná ponuka manažérky ZSE o uzatvorenie novej zmluvy na dodávku elektrickej energie so ZSE na 2 roky od 1.1.2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení
v z.n.p.
neschvaľuje

uzatvorenie novej zmluvy na dodávku elektrickej energie so ZSE na 2 roky od 1.1.2014

odporúča

starostovi obce vykonať verejné obstarávanie na nákup elektrickej energie a na nákup zemného plynu cestou Nitrianskeho regionálneho združenia obcí - ZMOS


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 56/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 25/ Oslavy obce – vyjadrenie komisie EÚ z Brusselu k našej žiadosti.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení
v z.n.p.

berie na vedomie

vyjadrenie komisie EÚ z Brusselu k našej žiadosti a termín uskutočnenia osláv od 9. do 11.
mája 2014.


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 57/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 26/ Vybudovanie kamerového systému v obci Jelenec.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení
v z.n.p.

berie na vedomie

vybudovanie kamerového systému v obci podľa schválenej projektovej dokumentácie


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 58/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 27/ Žiadosť Rodičovského združenia pri ZŠ, Školská 330, Jelenec o opravu
prístupovej cesty a vybudovanie chodníka do školy

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení
v z.n.p.

schvaľuje

vybudovanie chodníka od autobusovej zastávky po hlavnú bránu školy a opravu povrchu časti cesty na Školskej ulici popri chodníka v budúcom roku, vzhľadom na úsorné povinnosti obci v roku 2013 v rámci konsolidácie verejných financií podľa nariadenia vlády SR.

Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 59/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013


K bodu 28/ Prolongácia kontokorentného úveru

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení
v z.n.p.
schvaľuje

prolongáciu kontokorentného úveru vo výške 35.000,- € na preklenutie časového nesúladu príjmov a výdavkov bežného rozpočtu obce na ďalší rok 2014


Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 60/2013
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 18. októbra 2013K bodu 29/ Informácie:

1. voľby do NSK
2. Tomáš Kováč, Slamkova ul. 1361/22, Mojmírovce, prepis objektu Club 21 na živnosť žiadateľa.
3. Výmena rozhlasovej ústredne.
4. Žiadosť o riešenie havarijnej situácie, Rekonštrukcia soc. zariadení – pavilón pre I. stupeň ZŠ Jelenec.
5. Žiadosť o riešenie havarijnej situácie – zateplenie časti fasády s výmenou okien, okapový chodník – Pavilón pre I. stupeň ZŠ Jelenec.
6. Žiadosť o dotáciu na kanalizáciu obce na Environmentálny fond Min. ŽP SR.
7. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na kultúru a šport z Úradu NSK.
8. Žiadosť o vyhotovenie pamätnej tabule na pamiatku speváka Karola Duchoňa.


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení
v z.n.p.

berie na vedomie


Informácie:
a) voľby do NSK
b) Tomáš Kováč, Slamkova ul. 1361/22, Mojmírovce, prepis objektu Club 21 na živnosť žiadateľa.
c) Výmena rozhlasovej ústredne.
d) Žiadosť o riešenie havarijnej situácie, Rekonštrukcia soc. zariadení – pavilón pre I. stupeň ZŠ Jelenec.
e) Žiadosť o riešenie havarijnej situácie – zateplenie časti fasády s výmenou okien, okapový chodník – Pavilón pre I. stupeň ZŠ Jelenec.
f) Žiadosť o dotáciu na kanalizáciu obce na Environmentálny fond Min. ŽP SR.
g) Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na kultúru a šport z Úradu NSK.
h) Žiadosť o vyhotovenie pamätnej tabule na pamiatku speváka Karola Duchoňa.


schvaľuje

Zámer vyhotovenia pamätnej tabule na pamiatku speváka Karola Duchoňa

ukladá

predsedovi komisie kultúry Mgr. Borisovi Starovičovi, PhDr. predložiť návrhy riešenia na vyhotovenie pamätnej tabule s finančnou ponukou.
Termín: do konca roka 2013

Jelenec 22.10.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr