SVK
HU
GER
ENG
25.02.18, Nedeľa
Meniny má : Frederik, Frederika
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
[ o stránke ]
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 27. 08. 2013    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (23.8.2013)
Uznesenie č. 28/2013 z mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 23. augusta 2013


K bodu 1/ Rímskokatolícka cirkev Farský úrad sv. Gorazda Nitra – Klokočina, Pavla
Straussa 3, Nitra – žiadosť o poskytnutie príspevku na cirkevné centrum
voľného času, ktoré navštevujú 2 žiaci z našej obce.


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

výšku dotácie na mimoškolskú činnosť detí pre rok 2013 na území obce Jelenec vo výške
62,70 €.
Finančné prostriedky poskytne Obec Jelenec centrám voľného času bankovým prevodom v termínoch do 30.5 a do 30.11. na zmluvnom základe. Úhrade bude predchádzať prehlásenie rodičov o tom, že ich deti navštevujú CVČ.
K vyúčtovaniu je potrebné priložiť písomnú žiadosť, ktorá bude obsahovať menný zoznam detí, ktoré CVČ navštevujú s adresou trvalého bydliska a s dátumom narodenia. CVČ tiež priloží fotokópiu Rozhodnutia riaditeľa o prijatí dieťaťa do CVČ.

Jelenec
26.8.2013
Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 29/2013
z mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 23. augusta 2013


K bodu 2/ JUDr. Ľudovít Mako, Gaštanová 675, Jelenec, žiadosť o odkúpenie pozemku
parc. č. 424/1.


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje uverejnenie zámeru

predaja nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v kat. území Jelenec, parcelu registra „C“

- parc. č. 424/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 934 m2

na podnikateľské účely.
Rozhodovať bude najvyššia ponúknutá cena, pričom najnižšia cena je 23,55 €/m2.
Prípadní záujemcovia môžu predložiť písomne cenovú ponuku najneskôr do 9.9.2013 do 14.00 hod. na adresu: Obec Jelenec, Obecný úrad, Hlavná 126, 951 73 Jelenec, s vyznačením „neotvárať – zámer predaja nehnuteľnosti“. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 9.9.2013.
Zámer obce Jelenec odpredať tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 29/2013 dňa 23.08.2013.
Obec si vyhradzuje právo túto ponuku zrušiť.


Jelenec
26.8.2013
Ladislav Púchovský
starosta obce
Uznesenie č. 30/2013 z mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec zo dňa 23. augusta 2013


K bodu 3/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec na II. polrok 2013


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec na II. polrok 2013


Jelenec
26.8.2013
Ladislav Púchovský
starosta obce
Uznesenie č. 31/2013
z mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 23. augusta 2013

K bodu 4/ RNDr. Jozef Valuch, Csc, Martákovej 3, 821 03 Bratislava – žiadosť
o prenájom ubytovacích priestorov na dobu 30 -50 dní so zohľadnením ceny
prenájmu na osobu a deň


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

prenájom ubytovacích priestorov v rekreačnej oblasti pre RNDr. Jozefa Valucha, Csc, Martákovej 3, Bratislava, na dobu 30 -50 dní so zohľadnením ceny prenájmu na 6,00 €/osobu/deň s tým, že menovaný bude platiť nájomné v týždenných intervaloch vopred.


Jelenec
26.8.2013
Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 32/2013
z mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 23. augusta 2013

K bodu 5/ Projekt „Town twinning Citizens' Meetings“ – úspešnosť projektu

Obecné zastupiteľstvo obce


berie na vedomie

úspešnosť projektu „Town twinning Citizens' Meetings“.


Jelenec
26.8.2013
Ladislav Púchovský
starosta obceUznesenie č. 33/2013
z mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 23. augusta 2013

K bodu 6/ Úprava rozpočtu


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

úpravu rozpočtu Obce Jelenec na rok 2013:
- zníženie mzdových prostriedkov oproti roku 2012 o 5%
- zníženie prostriedkov na tovary a služby oproti roku 2012 o 10 %
- zníženie podielových daní o 7.000,00 €
- zvýšenie príjmov z drobnopisov o 7.000,00 €


Jelenec
26.8.2013
Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Pohár starostu obce 2017
Čítanosť:  3609
Šašo Fifo a priatelia - fotky
Čítanosť:  1895
Pohár starostu obce 2017 - fotky
Čítanosť:  1600
Zámery obce (28.6.2017)
Čítanosť:  1453
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci (23.6.2017)
Čítanosť:  1365

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr