SVK
HU
GER
ENG
18.08.18, Sobota
Meniny má : Elena, Helena
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 4. 06. 2013    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (30.5.2013)
Uznesenie č. 20/2013

z mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 30. mája 2013

K bodu 1/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Jelenec č. 2/2013 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Jelenec.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jelenec č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jelenec.Uznesenie č. 21/2013
z mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 30. mája 2013


K bodu 2/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2013 Obce Jelenec o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 Obce Jelenec o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.Uznesenie č. 22/2013
z mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 30. mája 2013


K bodu 3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia.Uznesenie č. 23/2013
z mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 30. mája 2013


K bodu 4/ Občianske združenie Jelenka, Mgr. Žofia Magátová, Jelenec 252 – žiadosť
o úpravu tanečnej plochy v kaštieľskom dvore.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

a) úpravu tanečnej plochy v kaštieľskom dvore uložením zámkovej dlažby.
b) v schválenom rozpočte v programe Komunikácia a verejné priestranstvá v položke 635006
dopĺňa text „a iné“.Uznesenie č. 24/2013
z mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 30. mája 2013


K bodu 5/ Michaela Starovičová, Jelenec č. 482 – žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy
na priestory v priľahlej budove bývalého MNV, dohodou.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z.n.p.

schvaľuje

ukončenie nájomnej zmluvy na priestory v priľahlej budove bývalého MNV dohodou, uzatvorenej Michaelou Starovičovou, Jelenec 482, ku dňu 31.05.2013.Uznesenie č. 25/2013
z mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 30. mája 2013


K bodu 6/ Alica Nagyová, Jelenec 681 – žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy na
priestory v kaštieli, dohodou.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z.n.p.

schvaľuje

ukončenie nájomnej zmluvy na priestory v kaštieli dohodou, uzatvorenej Alicou Nagyovou, Jelenec 681, ku dňu 31.05.2013.Uznesenie č. 26/2013
z mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 30. mája 2013

K bodu 7/ Michal Nagy a manž. Ružena, Stavbárska č. 1454/24, Nitra,
Miloš Kubaľák a manž. Marta, Jelenec 324 – žiadosť o zriadenie
vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Jelenec, spočívajúce
v práve uloženia inžinierskych sietí, v práve prechodu a prejazdu
k priľahlým pozemkom v prospech Miloša Kubaľáka a manž. Martu,
Jelenec 324 – vlastníkov nehnuteľností v kat. úz. Jelenec, parc. reg. „C“ ,
zapísaných na LV č. 1060, ako parc. č. 1011/158, 1011/161, 1011/162,
1011/163 a v prospech Michala Nagya a manž. Ruženu, Stavbárska č.
1454/24, Nitra – vlastníkov nehnuteľností v kat.úz. Jelenec, parc.reg.“C“,
zapísaných na LV č. 3221, ako parc. č. 1011/159, 1011/160, 1011/64 a
a 1011/165.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

prejednalo

žiadosť menovaných

a žiada

menovaných o vyhotovenie geometrického plánu po konzultácii s obcou na vlastné náklady žiadateľov, na:
- odčlenenie nehnuteľnosti z pozemku parc. č. 1011/102 v šírke 4 m (3+1m) na inžinierske
siete a vyhotovenie chodníka vedľa nehnuteľnosti 1011/9 , 1011/8, 1011/158 až po
1011/165,
- odčlenenie nehnuteľnosti popri pozemku vytvorenom na inžinierske siete, na obojsmernú
miestnu komunikáciu v šírke 6 m, pozdĺž obecných nájomných bytov zúženú na šírku 3 m – obojsmernú s dopravnou značkou prednosť v jazde

povoľuje

výrub stromov v nevyhnutnom rozsahu na realizáciu prístupovej cesty k pozemkom v k.ú. Jelenec, evidovaných s údajmi o parcelách registra „C“ na LV č. 1060, ako parc.č. 1011/158, 1011/161, 1011/162, 1011/163 a k pozemkom evidovaných s údajmi o parcelách registra „C“ na LV č. 3221, ako parc.č. 1011/159, 1011/160, 1011/164, 1011/165 na priľahlých pozemkoch vo vlastníctve Obce Jelenec s povinnou výsadbou okrasných stromov tují - smaragdy v minimálnom množstve 100 ks, začínajúc od multifunkčného ihriska, najneskôr do pol roka od výrubu na dotknutých pozemkoch vo vlastníctve Obce Jelenec.Uznesenie č. 27/2013
z mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 30. mája 2013

K bodu 8/ Žiadosť obyvateľov ul. Gaštanová o odstránenie prašnosti a úpravu cesty.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

a) opravu miestnej komunikácie Gaštanová a iných ciest vo vlastníctve obce po zimnej
prevádzke so zabudovaním vyfrézovaného materiálu.
b) v schválenom rozpočte v programe Komunikácia a verejné priestranstvá v položke 635006
dopĺňa text Gaštanová ul. a iné.

Jelenec 31.5.2013 Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2165
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1585
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1280
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1076
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  924

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr