SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 12. 03. 2013    Autor: Obecný úrad
Pozvanka na OZ (7.3.2013)
Starosta obce Jelenec

V Jelenci dňa 7.3.2013

POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa bude konať

dňa 15. marca 2013 (piatok) o 16.30 hod.

v zasadačke KD.


Program rokovania:

Otvorenie a procedurálne veci.
1. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jelenec o kontrole v podmienkach Obce Jelenec, vykonávanej hlavným kontrolórom.
3. Správa z následnej finančnej kontroly účelnosti a hospodárnosti vynakladania finančných prostriedkov na Rekonštrukciu centrálnej časti Obce Jelenec.
4. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012.
5. Výsledky hospodárenia Obce Jelenec za rok 2012, záverečný účet Obce Jelenec, stanovisko hlavného kontrolóra.
6. Výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2012.
7. Rozpočet Obce Jelenec (vrátane ZŠ) na rok 2013, stanovisko hlavného kontrolóra.
- Zákon NRSR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí.
8. Cenník ubytovania v ATC na rok 2013.
9. Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, Trnava – návrh na výstavbu nájomných bytov.
10. Vladislav Bleha, Jelenecká 26, Nitra, Ján Stopka, Sľažany 69 a Ľubomír Valigurský, Povstaleckých letcov 3023/76 Zvolen – Zolná – žiadosť o spevnenie obecnej komunikácie v obytnej skupine „Gaštanova II“ z dôvodu umožnenia prístupu k stavebným pozemkom.
11. Michal Nagy a manž. Ružena, Stavbárska č. 1454/24 – žiadosť o zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Jelenec, spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí, v práve prechodu a prejazdu k priľahlým pozemkom v prospech menovaných – vlastníkov nehnuteľností v kat. úz. Jelenec, parc. reg. „C“ , zapísaných na LV č. 3221, ako parc.č. 1011/159,1011/160, 1011/164 a 1011/165.
12. Eva Farkašová, Jelenec 135 – žiadosť o zníženie nájomného za prenajaté priestory predajne pri mlyne.
13. Erika Hóková, Kostoľany pod Tribečom - žiadosť o pridelenie priestorov na masérske služby.
14. Ravena, s.r.o. Cintorínska 31, Topoľčianky – žiadosť o zámenu, príp. odpredaj nehnuteľností .
15. Informácie starostu obce:
a) Oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci .
b) MAS Žibrica – Obec Jelenec a Občianske združenie Jelenka.
c) Kontrola na požiarnu ochranu.
d) Kontrola na skládku odpadu, Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi – 5 % spoluúčasť obce vo výške 13.199,70€.
e) Stretnutie Generácií – kultúrny program v dňoch 12. – 14. júla 2013
16.Diskusia.
17.Záver rokovania.

Starosta obce: Ladislav Púchovský

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2137
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1564
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1256
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1052
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  904

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr