SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 23. 03. 2013    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (22.2.2013)
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jelenci, konaného dňa 22.2.2013


Bod 1/ Ľuboš Nagy, Jelenec 562 – žiadosť o výmenu pozemkov: parc. registra C KN č.
423/5 o výmere 24 m2, ktorý sa odčleňuje z parc.č. 423/1, vo vlastníctve žiadateľa
za parc. registra C KN č. 586/43 o výmere 24 m2, ktorý sa odčleňuje z parc.č.
586/3, vo vlastníctve Obce Jelenec, v zmysle GP č. 603/ 2012 zo dňa 27.11.2012
na oddelenie pozemkov p. č. 423/5 a 586/43.


Uznesenie č.3

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci


A. schvaľuje

zámenu nehnuteľností medzi Obcou Jelenec a Ľubošom Nagyom, bytom Jelenec 562:

- vymieňajúci Ľuboš Nagy dáva do zámennej zmluvy nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v kat. území Jelenec, LV 1033, novovytvorenú parcelu registra „C“ KN č. 423/5, záhrada o výmere 24 m2, ktorá sa odčleňuje z parcely č. 423/1 – záhrada o celkovej výmere 330 m2 a je vo vlastníctve Ľuboša Nagya, nar. ..., r.č. ...., bytom v Jelenci č. 562,

- vymieňajúci Obec Jelenec, IČO: 00 308 072, v zast. Ladislav Púchovský – starosta obce dáva do zámennej zmluvy nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v kat. území Jelenec, LV 2293, novovytvorenú parc. registra „C“ KN č. 586/43 – zastavaná plocha o výmere 24 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 586/3 – zastavaná plocha o celkovej výmere 610 m2 a je vo vlastníctve Obce Jelenec.

Nakoľko sa jedná o rovnakú výmeru nehnuteľností, zmluvné strany si nebudú doplácať žiadnu finančnú čiastku.

Novovytvorené parcely 423/5 a 586/43 sa vytvárajú geometrickým plánom č. 603/ 2012 , vyhotoveným dňa 27.11.2012 Tomášom Kiššom, autorizačne overeným dňa 27.11.2012 Ing. Ľubomírom Šagátom, úradne overeným dňa 22.1.2013 Ing. Rudolfom Szombathom, poč.č. 34/13.

Uvedená zámenná zmluva sa uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm.e zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí. Obec Jelenec má záujem na získaní pozemku od Ľuboša Nagya , nakoľko tento zasahuje až do jarku, vedúceho pozdĺž miestnej komunikácii. Obec potrebuje prístup na zabezpečenie čistenia jarku , aby voda nepretekala na Kostolnú ulicu
Obec Jelenec vymieňaný pozemok nevyužíva, udržiava ho Ľuboš Nagy a mieni ho využiť na parkovisko, nakoľko pri svojom dome nemá priestor na parkovanie. Zámenná zmluva a toto uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Počet všetkých poslancov: 9
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 8 poslancov
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 poslancov


Bod 2/ Peter Skaličan a manž. Janka, Rastislavova 91/185, 951 41 Lužianky – žiadosť o odpredaj nehnuteľností v rekr. oblasti, parc.č. 3534/32 – TTP o výmere 34 m2, a parc.č. 3536/111 – ost. plocha o výmere 166 m2.


Uznesenie č.4

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci


A. schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to
parcely registra C KN:
- č. 3534/32–trvalý tráv. porast o výmere 34 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3534/1
- č. 3536/111 – ostatná plocha o výmere 166 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3536/1 a z 3536/80
vo vlastníctve Obce Jelenec a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,

b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec parcely registra C KN:
- č. 3534/32 – trvalý tráv. porast o výmere 34 m2 , ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3534/1 ,
- č . 3536/111 – ostatná plocha o výmere 166 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3536/1
a z 3536/80
priamym predajom kupujúcim Petrovi Skaličanovi, rod. Skaličan, r.č. .....
a manž. Janke Skaličanovej, rod. Cibulovej, r.č. ........., obaja bytom
Rastislavova 91/185, 951 41 Lužianky, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

c) kúpnu zmluvu na odpredaj nehnuteľností v kat. úz. Jelenec parcely registra C KN:
- č. 3534/32 – trvalý tráv. porast o výmere 34 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3534/1
- č. 3536/111 – ostatná plocha o výmere 166 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3536/1 a z 3536/80
v zmysle geometrického plánu č. 96/2012, vyhotoveného dňa 12.12.2012 Ing. Vierou
Púchovskou, autorizačne overeného dňa 12.12.2012 Ing. Vierou Púchovskou, úradne
overeného dňa 18.12.2012 Ing. Radoslavou Pastierikovou pod č. 2206/12,
Petrovi Skaličanovi, rod. Skaličan, r.č. .............. a manž. Janke Skaličanovej, rod.
Cibulovej, r.č. ................., obaja bytom Rastislavova 91/ 185, 951 41 Lužianky
za kúpnu cenu 3.000,00 €, slovom tritisíc eur. Jedná sa o prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a, ods.8, písm.e) zák.č. 138/1991 Zb., nakoľko nehnuteľnosť sa
nachádza v tesnej blízkosti ich rekreačnej chaty a mienia využiť na parkovanie a
vybudovanie žumpy.

Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „C“ KN:
- č. 3534/1 – trv. tráv.porast o výmere 16426 m2
- č. 3536/1 – ostatná plocha o výmere 21817 m2
- č. 3536/80 – ostatná plocha o výmere 124 m2
vedených na Správe katastra v Nitre v liste vlastníctva č. 1393.

Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Počet všetkých poslancov: 9
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 8 poslancov
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 poslancov

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2137
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1564
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1256
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1052
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  904

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr