SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 09. 02. 2013    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (8.2.2013)
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jelenci, konaného dňa 8.2.2013


Bod 1/ Žiadosť nadácie z Maďarska - Magyar nemzeti üdülési alapítvány, Hermina út 63, 1146 Budapest o kúpu časti nehnuteľnoti z parc.č. 3517/1 v kat. úz. Jelenec, v rekreačnej oblasti o výmere cca 20.000 m2


Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci


A. neschvaľuje

Zámer predaja časti nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec v rekreačnej oblasti z parc. č. 3517/1 o výmere cca 20.000 m2 pre nadáciu Magyar nemzeti üdülési alapítvány, Hermina út 63, 1146 Budapest účelom výstavby detského tábora .


B. ukladá
Komisii výstavby a ÚP pri OZ Jelenec predložiť návrh na rozparcelovanie pozemku v rekreačnej oblasti v ATC so zámerom odpredaja týchto nehnuteľností aj s rekreačnými chatami, ktoré sú postavené na týchto parcelách. Nehnuteľnosti rozparcelovať tak, aby ku každej chatke bola prístupová cesta.
Termín: do 15.5.2013.

C. ukladá
Prednostke OcÚ zverejniť zámer obce prenajať rekreačný objekt na ubytovanie (bývalá SOI) na obdobie 25 rokov za minimálne nájomné 10.000,00 € ročného nájmu s tým, že doba nájmu sa predlžuje o ďalších 25 rokov za podmienok plnenia nájomnej zmluvy.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31.3.2013.


Bod 2/ Správa katastra Nitra, odbor katastrálnych konaní svojím rozhodnutím č. V 6626/2012-11 zo dňa 24.1.2013 prerušila návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vo veci zámennej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Jelenec, Hlavná 126, 951 73 Jelenec, IČO: 00 308 072, zastúpenou starostom obce Ladislavom Púchovským a Františkom Farkašom, nar..., r. č. ..., bytom 951 73 Jelenec 580, z dôvodu absentujúceho ustanovenia v uznesení Obecného zastupiteľstva č. 176 zo dňa 12.10.2012 a to že v danej veci sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa.
Z tohto dôvodu sa dopĺňa uznesenie č. 176/2012 uznesením č. 2/2013 a jeho úplné znenie je nasledovné :


Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci


A. schvaľuje
zámennú zmluvu medzi Obcou Jelenec a Františkom Farkašom, bytom Jelenec 580

- vymieňajúci František Farkaš dáva do zámennej zmluvy nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v kat. území Jelenec, LV 3637, parcela registra „C“ KN č. 2743/2, orná pôda 764 m2, s majetkovým podielom ½ čo predstavuje celkovú výmeru 382 m2,
- vymieňajúci v 2. rade Obec Jelenec dáva do zámennej zmluvy nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v kat. území Jelenec, LV 1393, parc. registra „C“ KN č. 332/2, záhrady o výmere 395 m2 s majetkovým podielom 1/1.
Vymieňajúci František Farkaš doplatí Obci Jelenec sumu 40,00 € (slovom štyridsať Eur) za rozdielnu výmeru a druh zamieňaných nehnuteľností.
Uvedená zámenná zmluva sa uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm.e zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí. Obec Jelenec má záujem na získaní pozemku od Františka Farkaša , nakoľko je na ňom elektrický stĺp vysokého napätia a je výhodné, aby bol vo vlastníctve obce z dôvodu sprístupnenia pre prípadné údržby a opravy.
Obec Jelenec vymieňaný pozemok nevyužíva, riadne sa oň stará a udržiava ho na vlastné náklady František Farkaš, mieni ju využívať ako parkovisko, nakoľko pri svojom dome nemá priestor na parkovanie a súhlasil s tým, že svoj pozemok poskytne obci, nakoľko je na ňom stĺp vysokého napätia.
Zámenná zmluva a toto uznesenie bolo prijaté 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Počet všetkých poslancov: 9
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 8 poslancov
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 poslancov

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2137
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1564
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1256
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1052
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  904

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr