SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 4. 02. 2013    Autor: Obecný úrad
Zámer - prevedenie nehnuteľného majetku
Obec Jelenec v zmysle § 9a) ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť svoj nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa:


1. Predaj novovytvorených nehnuteľností v rekreačnej oblasti
- parc.č. 3534/32 – trvalý tráv. porast o výmere 34 m2,
- parc.č. 3536/111 - ostatná plocha o výmere 166 m2,
ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 96/2012 zo dňa 12.12.2012,
priamym predajom žiadateľom Petrovi Skaličanovi a manž. Janke, Rastislavova 91/185, 951 41, Lužianky.
Cena odpredávaných nehnuteľností je 3.000,00 €.
Zámer obce Jelenec previesť tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 217/2012 dňa 31.12.2012.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že nehnuteľnosť sa nachádza v tesnej blízkosti rekreačnej chaty menovaných, ktorú mienia využiť na parkovanie a vybudovanie žumpy.


2. Odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti
- časť parcely registra „C“ č. 3517/1 – trvalé trávne porasty o výmere cca 2000 m2
za účelom výstavby rekreačného objektu za sumu 10,00 €/m2 , priamym predajom záujemcovi Ing. Andrejovi Stierankovi, bytom Považská 19/12, 94901 Nitra.
Zámer obce Jelenec previesť tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 214/2012 dňa 14.12.2012.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Obec má finančné problémy spôsobené výpadkom podielových daní zo ŠR a o zarastenú nehnuteľnosť krovím a stromami nebol prejavený záujem už dlhé roky. Žiadateľ si bude musieť na vlastné náklady vybudovať inžinierske siete – elektrika, studňa, resp. plyn prípojka a iné zložky infraštruktúry.


3. Zámenu nehnuteľností – pozemkov v kat. úz. Jelenec
- parc. registra „C“ č. 423/5 o výmere cca 18 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 423/1
vo vlastníctve je žiadateľa Ľuboša Nagya, bytom v Jelenci č. 562
- za parc. registra „C“ č. 586/43 o výmere cca 18 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 586/3
vo vlastníctve je Obce Jelenec.

Uvedené parcely sa vytvárajú navrhovaným GP č. 603 2012 na oddelenie pozemkov p. č. 423/5 a 586/43 zo dňa 27.11.2012.
Zámer obce Jelenec zameniť tieto nehnuteľnosti bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 209/2012 dňa 14.12.2012.
Odôvodnenie: nehnuteľnosť parc.č. 423/5 vo vlastníctve Ľuboša Nagya zasahuje až do jarku, vedúceho pozdĺž miestnej komunikácii. Obec potrebuje prístup na zabezpečenie čistenia jarku, aby voda nepretekala na Kostolnú ulicu.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2137
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1564
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1256
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1052
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  904

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr