SVK
HU
GER
ENG
19.07.18, Štvrtok
Meniny má : Dušana
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 18. 12. 2012    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (14.12.2012)
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jelenci, konaného dňa 14.12.2012


Bod 1/ Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ

Uznesenie č. 195

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ.

B. schvaľuje
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej s Ladislavom Benczom, s.r.o., Jelenec 789 na
prenájom priestorov v ATC v pavilóne bývalej SOI, ktoré boli schválené dňa 7.11.2012 uznesením č. 194. Dodatok sa týka výmeny priestorov v ATC na priestory v mlyne. Ostatné podmienky zostávajú nezmenené.Bod 2/ Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách.

Uznesenie č. 196

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra .Bod 3/ Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2012.

Uznesenie č. 197

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. berie na vedomie
Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.12.2012.Bod 4/ Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013.

Uznesenie č. 198

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013.Bod 5/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce o podmienkach poskytovania
dotácie z rozpočtu obce.

Uznesenie č. 199

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce.Bod 6/ Úprava rozpočtu obce Jelenec vrátane ZŠ-Alapiskola Jelenec na r. 2012.

Uznesenie č. 200

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
Úpravu rozpočtu obce Jelenec vrátane ZŠ-Alapiskola Jelenec na r. 2012 podľa predloženého návrhu.Bod 7/ Sociálna výpomoc pre zdravotne postihnutých občanov v obci.

Uznesenie č. 201

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
Sociálnu výpomoc pre zdravotne postihnutých občanov v obci Jelenec podľa predloženého návrhu.Bod 8/ Vyhodnotenie prác pracovníkov obce v roku 2012.

Uznesenie č. 202

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. berie na vedomie
Správu o vyhodnotení prác pracovníkov obce v roku 2012.Bod 9/ Novelizácia zákona NRSR o právnom postavení a platových pomerov
starostov obcí a primátorov miest.

Uznesenie č. 203

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. ponecháva
plat starostu obce Jelenec podľa § 3 ods. 1 zák.č. 253/1994 Z.z. v terajšej výške, t.j. zvýšený o 51 % v súlade s § 4 ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v znení zmien a doplnkov platného od 1. júna 2011, čo znamená celkové zníženie platu schváleného po voľbách o 69,- €/mesačne.Bod 10/ Prehodnotenie úväzku hlavného kontrolóra

Uznesenie č. 204

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra obce z 15 % na 30 %.Bod 11/ Matilda Murková, Jelenec 424 – žiadosť o prenájom z nehnuteľnosti
z parc.č. 588/1 o výmere 40 m2 na pestovanie zeleniny.

Uznesenie č. 205

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
Prenájom nehnuteľnosti z parc.č. 588/1 o výmeru 40 m2 pre Matildu Murkovú, bytom v Jelenci č. 424 na dobu neurčitú za 50,00 € ročného nájmu na pestovanie zeleniny od 1.1.2013 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou dobou s tým, že žiadateľka o prenájom zabezpečí odstránenie železného šrotu z tejto nehnuteľnosti, nakoľko sa nachádza pred jej rodinným domom.Bod 12/ ZMOS Bratislava – finančná podpora historického veľkofilmu sv. Cyrila
a Metoda – žiadosť.
Uznesenie č. 206

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
finančnú podporu historického veľkofilmu sv. Cyrila a Metoda vo výške 100,00 €Bod 13/ Daniel Pomothy, 951 08 Golianovo 9 – žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove býv. MNV č. 243 na prízemí – miestnosť č. 2 o výmere 55 m2 a miestnosť č. 3 o výmere 27 m2 za účelom zriadenia predajne rozličného tovaru.

Uznesenie č. 207

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
prenájom nebytových priestorov v budove býv. MNV č. 243 na prízemí – miestnosť č. 2 o výmere 55 m2 a miestnosť č. 3 o výmere 27 m2 + polovica výmery chodby a sociálnych zariadení za účelom zriadenia predajne rozličného tovaru pre Daniela Pomothyho, 951 08 Golianovo 9 za 16,50 €/m2.K bodu 14/ Michal Nagy a manž. Ružena , Jelenec 322 a Miloš Kubaľák a manž.
Marta, Jelenec 324 – žiadosť o vytvorenie prístupovej cesty
k novovytvoreným nehnuteľnostiam.

Uznesenie č. 208

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
vytvorenie prístupovej cesty k novovytvorených nehnuteľnostiam Michala Nagya a manž. Ruženy, Jelenec 322 a Miloša Kubaľáka a manž. Marty, Jelenec 324 v zmysle územného plánu obce Jelenec a dodatku č. 1.
Sprístupnené môžu byť t.č. iba prvé pozemky. Výstavba novej cesty na náklady obce je t.č. neaktuálna, uvažuje sa s ňou do budúcna podľa finančných možností. V zmysle uznesenia OZ č. 3/p zo dňa 3.12.2004 ako aj uzn.č. 3/ac zo dňa 22.3.20002 sa musí najskôr uskutočniť kompletná výstavba infraštruktúry na uliciach Gaštanová, Ružová, Agátová a pod Kalicou, čo pri terajšej finančnej situácii potrvá roky. V prípade, že žiadatelia chcú vytvorenie cesty okamžite, je to možné iba na ich vlastné náklady, ako to bolo aj v prípade Evy Farkašovej.
Obec môže vypíliť ešte ďalšie stromy – max. 8 topoľov tak, aby sa zabezpečil prístup aj k ďalším pozemkom približne do polovice celkovej dĺžky predmetných pozemkov.K bodu 15/ Ľuboš Nagy, Jelenec 562 – žiadosť o výmenu pozemkov: parc.č. 423/5
o výmere 24 m2, ktorý sa odčleňuje z parc.č. 423/1, vo vlastníctve žiadateľa
za parc.č. 586/43 o výmere 24 m2, ktorý sa odčleňuje z parc.č. 586/3, vo
vlastníctve Obce Jelenec, v zmysle navrhovaného GP č. 603 2012 na
oddelenie pozemkov p. č. 423/5 a 586/43 zo dňa 27.11.2012.

Uznesenie č. 209

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
Zámer zámeny nehnuteľností – pozemkov v kat. úz. Jelenec na základe žiadosti Ľuboša Nagya, bytom Jelenec 562 :
- parc. registra „C“ č. 423/5 o výmere cca 18 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 423/1 vo vlastníctve je žiadateľa
- za parc. registra „C“ č. 586/43 o výmere cca 18 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 586/3 vo vlastníctve je Obce Jelenec,
Návrh zámeny znižuje cca o 6 m2 oproti navrhovanému GP č. 603 2012 na oddelenie pozemkov p. č. 423/5 a 586/43 zo dňa 27.11.2012, nakoľko navrhuje obcou zamenený pozemok napojiť na hranicu pozemku Rozálie Csámpaiovej s.č. 121.

B. ukladá
Prednostke OcÚ zámer zámeny nehnuteľností uverejniť na úradnej tabuli a webovej stránke obce na dobu 15 dní (pred ďalším zasadnutím OZ).K bodu 16/ Tipsport, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina – žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky v Bistre u Vlka.

Uznesenie č. 210

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky Tipsport, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina v Bistre u Vlka .K bodu 17/ T.J. Financial, s.r.o. Tŕnistá 14, Nitra - žiadosť o prenájom priestorov
v budove bývalého MNV na poschodí.
Nolens Volens, s.r.o. Lomnická 578/4, Nitra - žiadosť o prenájom
priestorov v budove bývalého MNV na poschodí.


Uznesenie č. 211

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. poveruje
starostu obce uzatvorením dohody o ukončení nájomnej zmluvy s predchádzajúcim nájomcom, t.j. so spoločnosťou B&Š , Jelenec 274 , podľa možnosti do konca roku 2012, resp. ukončiť nájomný vzťah výpoveďou po uplynutí výpovednej doby, t.j. 31.3.2013.

B. odkladá
prejednanie žiadostí spoločností T.J. Financial a Nolens Volens o prenájom priestorov v budove bývalého MNV na poschodí o celkovej výmere 157 m2 a terasy o výmere 30 m2 , po ukončení nájomného vzťahu s terajším nájomcom.
O pridelení priestorov bude rozhodovať ponúknutá suma a zámer prenájmu.K bodu 18/ Prípis vlastníkov rekreačných chát v RO Remitáž Jelenec

Uznesenie č. 212

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
zaslať majiteľom rekreačných chát pripravený prípis s tým, že OZ chystá do budúcoročného rozpočtu zahrnúť čiastku cca 3.000,00 € na zabezpečenie opravy hlavnej cesty, vedúcej za bývalým pionierskym táborom Tríbeč.K bodu 19/ Bencz s.r.o. Jelenec 789 - žiadosť o prenájom priestorov v budove bývalého
MNV, miestnosť č. 3 o výmere 27 m2 na kancelárske účely.

Uznesenie č. 213

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. neschvaľuje
prenájom priestorov v budove bývalého MNV miestnosť č. 3 o výmere 27 m2 z dôvodu výhodnejšej ponuky pre obec.
B. odporúča
žiadateľovi do prenájmu iné priestory vo vlastníctve obce.K bodu 20/ Ing. Andrej Stieranka, Považská 19/12, 949 01 Nitra – žiadosť o odkúpenie
nehnuteľnosti.

Uznesenie č. 214

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
zámer obce odpredať nehnuteľnosť – pozemok v rekreačnej oblasti, parcelu registra „C“ č. 3517/1 – trvalé trávne porasty o výmere cca 2000 m2 za účelom výstavby rekreačného objektu za sumu 10,00 €/m2 záujemcovi Ing. Andrejovi Stierankovi, bytom Považská 19/12, 94901 Nitra priamemu záujemcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Obec má finančné problémy spôsobené výpadkov podielových daní zo ŠR a o zarastenú nehnuteľnosť krovím a stromami nebol prejavený záujem už dlhé roky. Menovaný si bude musieť na vlastné náklady vybudovať inžinierske siete – elektrika, studňa, resp. plyn prípojka a iné zložky infraštruktúry.K bodu 21/ Informácie starostu obce

Uznesenie č. 215

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. berie na vedomie
Informácie starostu obce:
a. Výmena okien na MŠ – úspešnosť projektu vo výške 3.000,00 € so spolufinancovaním obce so sumou 1.000,00 € a Rodičovským združením pri MŠ Jelenec vo výške 1.700,00 €
b. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky Obce Jelenec k 31.12.2011.
c. Banská činnosť
d. Podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na vybudovanie kamerového systému v obci.
e. Oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci – žiadosť o dotáciu.
f. Žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov – kultúra národnostných menšín.
g. Kanalizácia obce
h. Kamerový systém v obci

B. určuje
Nasledovné body na osadenie kamier: - pri cintoríne, stredná autobusová zastávka, SOI, prečerpávacia stanica, Obecný úrad.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  1971
Detský maškarný ples 2018
Čítanosť:  1542
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1410
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1084
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  929

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr