SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 13. 12. 2012    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva (14.12.2012)
P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa bude konať

dňa 14. decembra 2012 (piatok) o 16 .00 hod.

v zasadačke KD.


Program rokovania:

1. Otvorenie a procedurálne veci.
2. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ.
3. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách.
4. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013.
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
6. Príkaz starostu obce na vykonanie na vykonanie inventarizácie k 31.12.2012.
7. Návrh na úpravu rozpočtu obce Jelenec na r. 2012.
8. Sociálna výpomoc pre zdravotne postihnutých občanov v obci.
9. Vyhodnotenie vykonaných prác v obci Jelenec.
10. Novelizácia zákona NRSR o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest.
11. Prehodnotenie úväzku hlavného kontrolóra obce.
12. Matilda Murková, Jelenec 424 – žiadosť o prenájom z nehnuteľnosti z parc.č. 588/1 o výmere 40 m2 na pestovanie zeleniny.
13. ZMOS Bratislava – finančná podpora historického veľkofilmu sv. Cyrila Metoda – žiadosť.
14. Riešenie skládky ojazdených áut pred rod. domami na ulici Dolný koniec.
15. Daniel Pomothy, 951 08 Golianovo 9 – žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove býv. MNV č. 243 na prízemí – miestnosť č. 2 o výmere 55 m2 a miestnosť č. 3 o výmere 27 m2 za účelom zriadenia predajne rozličného tovaru.
16. Michal Nagy a manž. Ružena , Jelenec 322 a Miloš Kubaľák a manž. Marta, Jelenec 324 – žiadosť o vytvorenie prístupovej cesty k novovytvoreným nehnuteľnostiam.
17. Ľuboš Nagy, Jelenec 562 – žiadosť o výmenu pozemkov: 423/5 o výmere 24 m2, ktorého vlastníkom je žiadateľ za parc.č. 586/43 o výmere 24 m2, ktorého vlastníkom je Obec Jelenec, v zmysle navrhovaného GP č. 603 2012 na oddelenie pozemkov p. č. 423/5 a 586/43, zo dňa 27.11.2012.
18. Tipsport, a.s., J. Kalinčiaka 14, Žilina – žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky v Bistre u Vlka,
19. T.J. Financial, s.r.o. Tŕnistá 14, Nitra - žiadosť o prenájom priestorov v budove bývalého MNV na poschodí.
20. Nolens Volens, s.r.o. Lomnická 578/4, Nitra - žiadosť o prenájom priestorov v budove bývalého MNV na poschodí.
21. Hospodárenie ATC Jelenec v rekreačnej oblasti.
22. Informácie starostu obce:
a) Výmena 3 ks okien na MŠ – úspešnosť projektu vo výške 3.000,00 € so spolufinancovaním obce so sumou 1.000,00 € a Rodičovským združením pri MŠ Jelenec vo výške 1.700,00 €
b) Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Jelene za rok 2011.
c) Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na vybudovanie kamerového systému v obci.
d) Oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci – žiadosť o dotáciu.
e) Žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov – kultúra národnostných menšín.
23. Diskusia
24. Uznesenie.
25. Záver rokovania


Starosta obce: Ladislav Púchovský

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2136
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1564
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1256
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1051
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  903

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr