SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 8. 10. 2012    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva (12.10.2012)
P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa bude konať

dňa 12. októbra 2012 (piatok) o 16.00 hod.

v zasadačke KD.


Program rokovania:

1. Otvorenie a procedurálne veci.
2. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
4. Správa z následnej finančnej kontroly, zameranej na účelnosť a hospodárnosť použitia vybratých dotácií, poskytnutých v roku 2011 spoločenským a kultúrnym organizáciám.
5. Správa hlavného kontrolóra z kontroly zameranej na dodržiavanie lehôt zo strany obce v správnom konaní – drobné stavby a výrub drevín za rok 2011 a I. polrok 2012.
6. Komisia výstavby a ÚP – ocenenie nevyhnutných stavebných úprav na zabezpečenie sprístupnenia studne, nachádzajúcej sa v rekreačnej oblasti.
7. Základná škola – Alapiskola, Školská 330, Jelenec – návrh na zvýšenie počtu žiakov v triede v triedach 5. až 9. ročníka z 28 na 32 žiakov.
8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec za školský rok 2011/2012.
9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ Jelenec, Smreková 601, za školský rok 2011/2012.
10. Návrh zámennej zmluvy medzi Obcou Jelenec a Františkom Farkašom, bytom Jelenec 580 na zámenu nehnuteľností parc.č. 2743/2 o výmere 382 m2 – orná pôda vo vlastníctve Františka Farkaša za parc.č. 332/2 o výmere 395 m2 – záhrady vo vlastníctve Obce Jelenec.
11. Pestovateľská pálenica Jelenec, Roman Kabát, Jelenec 536 – námietka proti uzneseniu OZ č. 155/2012, ktorým bol daný súhlas na pridelenie pozemku F. Farkašovi, z dôvodu, že nie je možná výstavba rodinného domu v tesnej blízkosti pálenice.
12. Pestovateľská pálenica Jelenec, Roman Kabát, Jelenec 536 – žiadosť o prenájom pozemku parc.č. 331/5 v k.ú. Jelenec s právom prednostného odkúpenia.
13. Pestovateľská pálenica Jelenec, Roman Kabát, Jelenec 536 – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti parc.č. 332/2 z dôvodu potreby pre prevádzku Pestovateľskej pálenice Jelenec.
14. MUDr. Jozef Hudec a manž., bytom J. Poničana 2407/47- žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti parc.č. 3503/135 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 v kat. úz. Jelenec, pod ich rekreačnou chatou, za symbolickú cenu z dôvodu, že menovaní v roku 1992 za kúpu nehnuteľnosti riadne zaplatili, v kúpnej zmluve RI 1278/92 je však omylom uvedená iná parcela a nedošlo k jej zápisu do katastra nehnuteľností.
15. Matilda Murková, Jelenec 424 – žiadosť o prenájom časti pozemku parc.č. 588/1 o výmere 40 m2 na pestovanie zeleniny.
16. Žiadosti o poskytnutie dotácie z prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja na šport, kultúru (uskutočnenie hudobnej produkcie) a nákup kníh.
17. Bc. Katarína Šupová - prenájom priestorov v budove bývalého MNV – návrh na odstránenie trstiny z terasy kvôli bezpečnému vychádzaniu áut z ulice Kostolná.
18. Zateplenie MŠ (oprava fasády) – projekt na environmentálny fond.
19. Hospodárenie ATC Jelenec v rekreačnej oblasti.
20. Informácie starostu obce:
a) Rekonštrukcia centrálnej časti obce
b) Kanalizácia obce – projekt na dotáciu z Environmentálneho fondu
c) Nájomné byty – p. Želmíra Hanuliaková – návrh na vysťahovanie.
d) Cvičenie CO.
e) Klubová činnosť miestnych kultúrnych organizácií.
f) Deň úcty k starším – 14. október 2012.
g) MAS Žibrica – vypracovanie podkladov pre vstup do združenia.
21. Diskusia
22. Uznesenie.
23. Záver rokovania

Starosta obce: Ladislav Púchovský

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2136
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1564
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1256
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1051
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  903

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr