SVK
HU
GER
ENG
19.07.18, Štvrtok
Meniny má : Dušana
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 28. 06. 2012    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (22.6.2012)
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jelenci, konaného dňa 22.6.2012Bod 1/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.


Uznesenie č. 150

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ


Bod 2/ Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách.


Uznesenie č. 151

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách.


Bod 3/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012


Uznesenie č. 152

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012.


Bod 4/ Kontrola nájomných zmlúv a ponuka voľných obecných priestorov do prenájmu.


Uznesenie č. 153

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. ukladá
- Hlavnému kontrolórovi obce vykonať kontrolu nájomných zmlúv,
- Prednostke OcÚ zistiť obecné priestory, ktoré nie sú v prenájme a ponúknuť ich do
prenájmu. Oznam uverejniť na webovej stránke a na úradnej tabuli. Termín: do 31.8.2012


Bod 5/ Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na inžiniersku stavbu Jelenec – 20 RD v lokalite Studená Pažiť, medzi Obcou Jelenec a ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava.


Uznesenie č. 154

A. schvaľuje
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na inžiniersku stavbu Jelenec – 20 RD v lokalite Studená Pažiť, na prarc. č. 1011/105, orná pôda o výmere 3041 m2, LV 1393, kat.úz. Jelenec, medzi Obcou Jelenec a ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova č. 6, Bratislava.


Bod 6/ František Farkaš, Jelenec 580 – žiadosť o znovu prerokovanie žiadosti o pridelenie stavebného pozemku z dôvodu, že na jeho pozemok bol uložený ståp vysokého napätia.


Uznesenie č. 155

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. d á v a predbežný súhlas
na uskutočnenie právnych krokov na zámenu pozemkov v kat. úz. Jelenec a to ½ z parc.č. 2743/2 – t.j. 380 m2, na ktorom je uložený ståp vysokého napätia vo vlastníctve Františka Farkaša za pozemok parc.č. 332/2 o výmere 395 m2 vo vlastníctve obce (po odpočítaní výmery na prístupovú cestu k ďalšej parcele vo vlastníctve obce), nakoľko menovaný pri výstavbe cesty Gaštanová umožnil uloženie el. ståpa na svoj pozemok. Obec si vyhradzuje právo zníženia výmery na prístupovú cestu na priľahlé pozemky vo vlastníctve obce.


Bod 7/ Richard Hajdin 101, Lipnická 409/90, Dunajská Lužná - žiadosť o povolenie na usporadúvane spoločenských akcií v priestoroch Remitáž v rekreačnej oblasti počas piatkov, v letnej turistickej sezóne.


Uznesenie č. 156

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
usporadúvane spoločenských akcií Richardom Hajdinom 101, Lipnická 409/90, Dunajská Lužná, v priestoroch Remitáž v rekreačnej oblasti počas piatkov, v letnej turistickej sezóne, max do 03.00 hod. nasledujúceho dňa.


Bod 8/ Milan Gonda, Studňová č. 1431, Jelenec (chatová osada) – žiadosť o prenájom, resp. výpožičku nehnuteľnosti – studne.


Uznesenie č. 157

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. neschvaľuje
prenájom, resp. výpožičku nehnuteľnosti – studne v chatovej osade pre p. Milana Gondu, Studňová č. 1431 Jelenec.

B. ukladá
stavebnej komisii OZ vykonať ocenenie nevyhnutných stavebných úprav na zabezpečenie bezpečnosti prístupu k studni, vykonaných p. Milanom Gondom a uhradiť menovanému vzniknuté náklady.
Zodp. Predseda komisie Termín: do 31.7.2012


Bod 9/ Ing. Jana Fintorová, PhD. Jelenec 1433 ( chatová osada) – žiadosť o sprístupnenie studne.

Uznesenie č. 158

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
sprístupnenie studne v chatovej osade pre Ing. Janu Fintorovú PhD. Jelenec 1433 a ostatných okolitých chatárov s odporúčaním, aby sa k sebe správali ohľaduplne a slušne.


Bod 10/ Marek Zámočník, Počašie 10, Lužianky – žiadosť o odkúpenie budovy mlyna.


Uznesenie č. 159

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. ukladá
Prednostke OcÚ postupovať v zmysle platného zákona o majetku obcí, t.j. najskôr ponúknuť na predaj, resp. prenájom budovy mlyna a prenájom okolia mlyna. Oznam uverejniť na webovej stránke obce, resp. v Nitrianskych novinách.


Bod 11/ Michal Nagy a manž. Ružena, Jelenec 322, Miloš Kubaľák a manž. Marta, Jelenec 324 – žiadosť o vytvorenie prístupovej cesty.


Uznesenie č. 160

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
B/ ukladá
Vedúcemu obecnej prevádzky zabezpečiť prístup ku stavebným pozemkov manželov Nagyových a Kubaľákových vypílením potrebného počtu stromov v období vegetačného kľudu a úpravou svahu.
Termín: do 31.10.2012


Bod 12/ Enermont, a.s. Hraničná 14 Bratislava - žiadosť o bezodplatné zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti v k.ú. Jelenec 588/1, 1011/11,1011/102, 1929/2


Uznesenie č. 161
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. schvaľuje
bezodplatné zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach - pozemku registra KN „C“,:
Ø parc. č. 588/1, druh pozemku zastav. plocha, výmera 37513 m2,
Ø parc. č. 1011/11, druh pozemku zastav. pocha, výmera 8072 m2,
nachádzajúcom sa v katastrálnom území Jelenec, obec Jelenec, okres Nitra, zapísaného na liste vlastníctva č. 1393 vedenom Správou katastra Nitra.

- pozemku registra KN „C“,:
Ø parc. č. 1011/102, druh pozemku ostatná plocha, výmera 17316 m2,
pozemku registra KN „E“,:
Ø parc. č. 1929/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 2760 m2,
nachádzajúcom sa v katastrálnom území Jelenec, obec Jelenec, okres Nitra, zapísaného na liste vlastníctva č. 2293 vedenom Správou katastra Nitra

v prospech ZsE – distribúcia, Bratislava, nakoľko táto spoločnosť previedla obnovu elektrických zariadení na spomínanom úseku na vlastné náklady.


Bod 13/ Lucia Jurášková, Hontianska Vrbica 233, - žiadosť o prenájom objektu rekreačného zariadenia a návrh nájomného vzťahu


Uznesenie č. 162

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. neschvaľuje
Prenájom rekreačného zariadenia (bývalá SOI) Lucii Juráškovej, bytom Hontianska Vrbica 233 za účelom vytvorenia multifunkčného areálu.
Bod 14/ Zmiešaný zbor Ghymes Vegyeskar, Maďarská folklórna skupina – Gímesi Hagyományőrző csoport Jelenec – žiadosť o povolenie umiestnenia pamätnej tabule Zoltána Kodálya na budovu MŠ


Uznesenie č. 163

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. neschvaľuje
Umiestnenie pamätnej tabule Zoltána Kodálya na budovu materskej školy Jelenec.


Bod 15/ Informácie starostu obce:
- výstavba ČOV pre združenie Drevenica - určenie miesta
- Projekt „Rekonštrukcia centrálnej časti obce“
- autobusová zastávka pri kaštieli – umiestnenie dopravného zrkadla
- výmena elektrických ståpov na ulici Školská
- ul. Gaštanová II – uloženie elektrických káblov – výstavba rod. domov
- výročná schôdza majiteľov rekreačných chát – požiadavky
- stretnutie s poslancami družobnej obce Balatonvilágos - MR a pozvanie starostu na kultúrne vystúpenie našich folklórnych súborov: Hagyományőrző csoport a Jelenček v dňoch 14. a 15. júla 2012
- futbalový turnaj o pohár starostu v dňoch 21. a 22. júla 2012
- získanie dvoch pracovníkov cez Úrad práce Nitra na čistenie brehu potoka.
- Hlavný banský úrad Banská Štiavnica – rozhodnutie proteste prokurátora, v ktorom sa zastavuje rozhodnutie banskej činnosti malého rozsahu.


Uznesenie č. 164
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. berie na vedomie
Informácie starostu obce:
- výstavba ČOV pre združenie Drevenica - určenie miesta
- Projekt „Rekonštrukcia centrálnej časti obce“, úver, ostatné úvery
- autobusová zastávka pri kaštieli – umiestnenie dopravného zrkadla
- výmena elektrických ståpov na ulici Školská
- ul. Gaštanová II – uloženie elektrických káblov – výstavba rod. domov
- výročná schôdza majiteľov rekreačných chát – požiadavky
- stretnutie s poslancami družobnej obce Balatonvilágos - MR a pozvanie starostu na kultúrne vystúpenie našich folklórnych súborov: Hagyományőrző csoport a Jelenček v dňoch 14. a 15. júla 2012
- futbalový turnaj o pohár starostu v dňoch 21. a 22. júla 2012
- získanie dvoch pracovníkov cez Úrad práce Nitra na čistenie brehu potoka.
- Hlavný banský úrad Banská Štiavnica – rozhodnutie proteste prokurátora, v ktorom sa zastavuje rozhodnutie banskej činnosti malého rozsahu

B. odporúča
Starostovi obce požiadať o zvolanie zasadnutie Združenia Drevenica so snahou získať písomné súhlasné stanovisko Obecného zastupiteľstva Beladice o rozšírení ČOV v Beladiciach pre celé združenie, prípadne o podmienkach povolenia.

C. schvaľuje
- umiestnenie dopravného zrkadla pri strednú autobusovú zastávku pri kaštieli
z bezpečnostných dôvodov pri vychádzaní autobusov zo zastávky smerom na
Zl. Moravce
Zodp. Vedúci OP Ľuboš Tkáč T.: do 5.9.2012
- umiestnenie aspoň 2 informačných tabúľ pre majiteľov skupinového vodovodu do chatovej oblasti pre lepšiu informovanosť chatárov
Zodp. Vedúci OP Ľuboš Tkáč T.: do 30.9.2012

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  1971
Detský maškarný ples 2018
Čítanosť:  1542
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1410
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1084
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  929

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr