SVK
HU
GER
ENG
16.07.18, Pondelok
Meniny má : Drahomír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 2. 04. 2012    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (22.3.2012)
z mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Jelenci, konaného dňa 22. 3. 2012


1. Ing. Milan Butora a manž. Mária Butorová, rod. Taškárová, bytom Štiavnická 7, Nitra – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti pri jeho rekreačnej chate súp.č. 1401 o výmere 227 m2 za účelom možnosti parkovania a vybudovania žumpy.

Uznesenie č. 142
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. Schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to
novovytvorenú parcelu:
- č. 3503/424 o výmere 227 m2 , ktorá sa odčleňuje z parc.č.3503/3 – trv.tráv. porast o výmere 176140 m2 vlastníctve Obce Jelenec
a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec a to novovytvorenú parcelu
- č. 3503/424 o výmere 227 m2 , ktorá sa odčleňuje z parc.č.3503/3
priamym predajom kupujúcim: Ing. Milanovi Butorovi, rod. Butora, nar. .................,
r.č...................., a manž. Márii Butorovej, rod. Taškárovej, nar. .........................., r.č.
........................obidvaja bytom Štiavnická 7, 949 01 Nitra, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa

c) kúpnu zmluvu - odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti Jelenec novovytvorenú parcelu
- č. 3503/424 – trv. tráv. porast o výmere 227 m2
pre Ing. Milana Butoru, rod. Butora a manž. Máriu Butorovú, rod. Taškárová, bytom Štiavnická 7, 949 01 Nitra, v zmysle geometrického plánu č. 4/2012, vyhotoveného dňa 25.1.2012 Jaroslavom Timkom, autorizačne overeného dňa 25.1.2012 Ing. Máriom Lőrinczim úradne overeného dňa 5.3.2012 Ing. Rudolfom Szombathom pod.č. 347/12 za 3.405,00 €, slovom tritisíc štyristopäť eur. Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.8, písm.e) zák.č. 138/1991 Zb., nakoľko nehnuteľnosť sa nachádza v tesnej blízkosti rekreačnej chaty žiadateľov a používajú ju na parkovanie autom a plánujú tu vybudovať žumpu.

d) Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „C“ č. 3503/3 – trv.tráv.porast o výmere 176140 m2 vedenej na Správe katastra v Nitre v liste vlastníctva č. 1393.

Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Počet všetkých poslancov 9, za schválenie uznesenia hlasovalo 7 poslancov.


2. Riešenie poslednej platby na investičnú akciu Rekonštrukcia centrálnej časti obce.

Uznesenie č. 143
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Schvaľuje

- Prijatie úveru od OTP Banky, a.s. Slovensko na záverečnú platbu investičnej akcie Rekonštrukcia centrálnej časti obce Jelenec vo výške 102.390,17 € do doby jeho preplatenia zo štrukturálnych fondov a zo štátneho rozpočtu.


3. Doplnenie člena do Rady Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Uznesenie č. 144
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. dopåňa svoje uznesenie č. 140 zo dňa 2.3.2012 a deleguje

Ing. Dášu Mozdíkovú do Rady Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec.


4. Delegovanie člena do Rady školy pri Materskej škole , Smreková 601, Jelenec

Uznesenie č. 145

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. deleguje

Ing. Eduarda Janča do Rady školy pri Materskej škole, Smreková 601, Jelenec.


5. Vladislav Ďuriš, Gercenova 3, Bratislava – žiadosť o prehodnotenie platby za komunálny odpad na rok 2012 z dôvodu rozostavanosti a nevyužívania chaty.

Uznesenie č. 146
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. neschvaľuje

zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2012 pre Vladislava Ďuriša, Gercenova 3, Bratislava.


6. Alexander Richter, bytom Jelenec 200 – žiadosť o prehodnotenie platby dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad na rok 2012 z dôvodu, že je držiteľom ZŤP .

Uznesenie č. 147
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. neschvaľuje

zníženie dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad na rok 2012 pre Alexandra Richtera , Jelenec 200. Obec sa riadi prijatým VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2012.


7. Milan Gonda, Studňová 1431, Jelenec – žiadosť o pridelenie studne do osobného vlastníctva.

Uznesenie č. 148
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. neschvaľuje

pridelenie – odpredaj studne a nehnuteľnosti pod studňou a studňu pri chate č. 1431 do vlastníctva Milana Gondu a manželky. Nutné opravy na studni vykoná obec na vlastné náklady.


8. Návrh na vytvorenie stavebnej lokality a vybudovanie cesty v záhradách na Hlavnej ulici pod železničnou traťou.

Uznesenie č. 149

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. ukladá prednostke OcÚ v spolupráci s poslancom Mgr. Borisom Starovičom, PhDr.

osloviť vlastníkov nehnuteľností v lokalite na konci záhrad na Hlavnej ulici pod železničnou traťou, či majú záujem o vybudovanie cesty na konci svojich záhrad z dôvodu vytvorenia možnosti výstavby rodinných domov . K výstavbe cesty by sa mohlo pristúpiť po vybudovaní kompletnej infraštruktúry na uliciach Gaštanová, Ružová, Agátová a pod Kalicou, nakoľko obec už určila tieto priority uznesením č. 3/p dňa 3.12.2004 ako aj uzn.č. 3/ac zo dňa 22.3.2002.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  1936
Detský maškarný ples 2018
Čítanosť:  1515
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1390
Zámery obce (08.12.2017)
Čítanosť:  1297
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1052

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr