SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 8. 03. 2012    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (2.3.2012)
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Jelenci, konaného dňa 2. marca 2012


1. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.

Uznesenie č. 120
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ.


2. Správa hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly zameranej na
daňové nedoplatky a nedoplatky z nájmu pôdy k 31.12.2011.

Uznesenie č. 121
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly zameranej na daňové nedoplatky a nedoplatky z nájmu pôdy k 31.12.2011.


3. Správa hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly zameranej na
výstavbu nájomných bytov v obci Jelenec

Uznesenie č. 122
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Berie na vedomie
Správa hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly zameranej na výstavbu nájomných bytov v obci Jelenec.


4. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

Uznesenie č. 123
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o vyhodnotení kontrolnej činnosti.


5. Záverečný účet Obce Jelenec za rok 2011, stanovisko hlavného
kontrolóra.

Uznesenie č. 124
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Prerokovalo
Záverečný účet Obce Jelenec za rok 2011 na zasadnutí dňa 2.3.2012, uznesením č. 124 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 611/2005 Z.z.
B. Vyslovuje súhlas
S celoročným hospodárením „bez výhrad“ v súlade s § 16 ods. 8 zákona 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 611/2005 Z.z.
C. Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011.


6. Výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2011.

Uznesenie č. 125
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Schvaľuje
Výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2011.


7. Rozpočet Obce Jelenec (vrátane ZŠ) na rok 2012, stanovisko hlavného kontrolóra.
Uznesenie č. 126
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Schvaľuje
- Programový rozpočet a rozpočet Obce Jelenec (vrátane ZŠ) na rok 2012.

- Prijatie úveru od OTP Banky, a.s. Slovensko na 10 ročné obdobie na realizáciu investičných
akcií:
• Rekonštrukcia centrálnej časti obce – spoluúčasť ....................................7.170,00 €
• Kanalizácia obce – spoluúčasť 5 % , t.j. ..................................................9.932,50 €
• Výstavba chodníka ku ZŠ a odkanalizovanie zastávky ..........................14.000,00 €
• Oprava strechy ZŠ – spoluúčasť................................................................3.938,97 €
• Združenie obci pre separovaný zber odpadu – spoluúčasť 5 % t.j. ,........13.133,87 €
––––––––––––
± 48.200,00 €


B. Berie na vedomie
- Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce.
- Rozpočet obce na roky 2013 a 2014.

8. Cenník traktorových prác.

Uznesenie č. 127
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Schvaľuje
Cenník traktorových prác podľa návrhu vedúceho obecnej prevádzky.


9. Cenník ubytovania v ATC na rok 2012.

Uznesenie č. 128
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Schvaľuje
Cenník ubytovania v ATC na rok 2012 podľa návrhu vedúceho obecnej prevádzky


10.Dohoda o užívaní cesty Horská v rekreačnej oblasti s fi Woodsia, s.r.o. so sídlom 951 53 Babindol 11, zast. konateľom Ing. Ladislavom Jančovičom

Uznesenie č. 130
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Schvaľuje
Dohodu o užívaní cesty Horská v rekreačnej oblasti Remitáž podľa predloženého návrhu s firmou Woodsia, s.r.o., Babindol 11.


11.Návrh duchovného otca farnosti a nitrianskej diecézy na výmenu budov: rod. dom oproti kostolu č. 116 na faru a budovu fary pre obec na zriadenie domova soc. služieb pre dôchodcov.

Uznesenie č. 131
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Neschvaľuje
návrh duchovného otca farnosti a nitrianskej diecézy na výmenu budov, nakoľko obec nemá právo zasahovať do cudzích vlastníckych vzťahov a nemá ani finančné prostriedky na odkúpenie predmetných nehnuteľností.


12. Návrh na vyhotovenie pamätnej tabule Kodálya Zoltána z príležitosti 130. výročia jeho narodenia a jej umiestnenie na budovu MŠ, kde žil počas zberateľskej činnosti ľudových piesní.

Uznesenie č. 132
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Neschvaľuje
umiestnenie pamätnej tabule Kodálya Zoltána na budovu materskej školy.


13. Erika Elgyüttová – kadernícky salón Jelenec – žiadosť o inštaláciu žalúzií na okne kaderníckeho salónu.

Uznesenie č. 133
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Schvaľuje
inštaláciu žalúzií na okne kaderníckeho salónu v budove kultúrneho domu na náklady obce.


14. Maďarská folklórna skupina – Gímesi Hagyományőrző Csoport Jelenec – žiadosť o dotáciu.

Uznesenie č. 134
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. Schvaľuje
dotáciu pre Maďarskú folklórnu skupinu – Gímesi Hagyományőrző Csoport Jelenec – vo výške 1.000,- € podľa schváleného rozpočtu.


15. Farkaš František, Jelenec 580 – žiadosť o pomoc pri vybavení stav. pozemku z dôvodu, že na jeho pozemok sa uložil ståp vysokého napätia.

Uznesenie č. 135
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. Udeľuje
predbežný súhlas na uskutočnenie právnych krokov na zámenu pozemkov v kat. úz. Jelenec parc.č. 2743/2, na ktorom je uložený ståp vysokého napätia vo vlastníctve Františka Farkaša za pozemok parc.č. 332/2 vo vlastníctve obce, nakoľko menovaný pri výstavbe cesty Gaštanová umožnil uloženie el. ståpa na svoj pozemok.

16. Viliam Galgóci a manž. Oľga , rod. Vitteková, bytom Beňadická 3005/7, Bratislava – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti pri jeho rekreačnej chate súp.č. 1302 o výmere 122 m2 za účelom vybudovania žumpy a altánku.

Uznesenie č. 136
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. Schvaľuje

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. úz. Jelenec a to :
- diel 1 o výmere 48 m2 , ktorý sa odčleňuje z parc.č.3503/3 – trv.tráv. porast o výmere 175919 m2 vlastníctve Obce Jelenec
- diel 2 o výmere 56 m2, ktorý sa odčleňuje z parc.č. 3503/3 – trv.tráv. porast o výmere 175919 m2 vlastníctve Obce Jelenec
- diel 4 o výmere 18 m2, ktorý sa odčleňuje z parc.č. 3503/23 – zastavaná plocha o výmere 95 m2 vo vlastníctve Obce Jelenec
a to priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

b) prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce v kat. území Jelenec :
- diel 1 o výmere 48 m2 , ktorý sa odčleňuje z parc.č.3503/3 – trv.tráv. porast o výmere
175919 m2 vlastníctve Obce Jelenec
- diel 2 o výmere 56 m2, ktorý sa odčleňuje z parc.č. 3503/3 – trv.tráv. porast o výmere
175919 m2 vlastníctve Obce Jelenec
- diel 4 o výmere 18 m2, ktorý sa odčleňuje z parc.č. 3503/23 – zastavaná plocha
o výmere 95 m2 vo vlastníctve Obce Jelenec
priamym predajom kupujúcim: Viliamovi Galgócimu, rod. Galgóci, nar. ..................,
r.č. ..........., a manž. Oľge Galgóciovej, rod. Vittekovej, nar. .........................., r.č. ..
............ obidvaja bytom Beňadická 3005/7, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

c) kúpnu zmluvu - odpredaj nehnuteľností v rekreačnej oblasti :
- diel 1 o výmere 48 m2 , ktorý sa odčleňuje z parc.č.3503/3 – trv.tráv. porast o výmere
175919 m2 vlastníctve Obce Jelenec
- diel 2 o výmere 56 m2, ktorý sa odčleňuje z parc.č. 3503/3 – trv.tráv. porast o výmere 175919 m2 vlastníctve Obce Jelenec
- diel 4 o výmere 18 m2, ktorý sa odčleňuje z parc.č. 3503/23 – zastavaná plocha
o výmere 95 m2 vo vlastníctve Obce Jelenec,
ktoré diely sa pričleňujú k parcele č. 3503/22 – trvalý tráv. porast o celkovej výmere 503
m2
pre Viliama Galgóciho, rod. Galgóci a manž. Oľgu Galgóciovú, rod. Vittekovú, bytom Beňadická 3005/7, Bratislava, v zmysle geometrického plánu č. 1/2012, vyhotoveného dňa 1.2.2012 Ing. Vierou Púchovskou, autorizačne overeného dňa 1.2.2012 Ing. Vierou Púchovskou, úradne overeného dňa 10.2.2012 Ing. Radoslavou Pastierikovou pod.č. 245/12 za 1.830,00 €, slovom jedentisíc osemstotridsať eur. Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.8, písm.e) zák.č. 138/1991 Zb., nakoľko nehnuteľnosť sa nachádza v tesnej blízkosti rekreačnej chaty žiadateľov a plánujú tu vybudovať žumpu a altánok.
Viliam Galgóci a manž. Oľga už t.č. vlastnia nehnuteľnosť parc.č. 3503/22- trv.tráv. porast o výmee 381 m2.
d) Obec Jelenec je výlučným vlastníkom parc. registra „C“ č. 3503/3 – trv.tráv.porast o výmere 175919 m2 a parc.č. 3503/23 – zast. plocha vedených na Správe katastra v Nitre v liste vlastníctva č. 1393.

Prevod bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Počet všetkých poslancov 9, za schválenie uznesenia hlasovalo 9 poslancov.


17. Ernest Fica, Rybárska 13, Nitra – platobný výmer za komunálny odpad – žiadosť o prehodnotenie.

Uznesenie č. 137
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. Schvaľuje
Zníženie poplatku za komunálny odpad o 50 % pre Ernesta Ficu, Rybárska 13, Nitra z dôvodu, že menovaný nemá dokončenú stavbu rekreačnej chaty.


18. Attilla Nagy, Jelenec 541 – žiadosť o preloženie obecného rozhlasu pred RD č. 541
Uznesenie č. 138
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. Schvaľuje
Preloženie obecného rozhlasu , nachádzajúceho sa na starom drevenom ståpe na ulici Horný koniec, na betónový ståp z dôvodu poškodeného ståpu


19. Želmíra Hanuliaková – neplatenie nájomného

Uznesenie č. 139
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. Berie na vedomie
Vypovedanie nájomnej zmluvy s p. Želmírou Hanuliakovou na 1-izbový byt v nájomnom dome súp.č. 790 a začatie konania, spojeného s vysťahovaním menovanej


20. Základná škola – Alapiskola, Školská 330, Jelenec – žiadosť o delegovanie do rady ZŠ.

Uznesenie č. 140
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci
A. deleguje
PhDr. Borisa Staroviča, Ing. Eduarda Janču a Mgr. Imricha Vargu do Rady Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec na ďalšie funkčné (štvorročné obdobie).


21. Informácie starostu obce:
a. Projekt rekonštrukcia centra obce
b. Voľby do NR SR
c. Nájomné zmluvy – hrobové miesta
d. Kanalizácia obce
e. Elektrifikácia ul. Gaštanová – II. časť
f. Mgr. Dušan Dúbravický, Topoľčany – prípis
g. Firma Dopravex, s.r.o, Príbovce 175 – obdržanie faktúry za terénne úpravy
h. Práce prevádzané Povodím Váhu na Jeleneckom potoku

Uznesenie č. 141

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. berie na vedomie
Informácie starostu obce
a. Projekt rekonštrukcia centra obce
b. Voľby do NR SR
c. Nájomné zmluvy – hrobové miesta
d. Kanalizácia obce
e. Elektrifikácia ul. Gaštanová – II. časť
f. Mgr. Dušan Dúbravický, Topoľčany – prípis
g. Firma Dopravex, s.r.o, Príbovce 175 – obdržanie faktúry za terénne úpravy
h. Práce prevádzané Povodím Váhu na Jeleneckom potoku

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr