SVK
HU
GER
ENG
16.07.18, Pondelok
Meniny má : Drahomír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 15. 12. 2011    Autor: Obecný úrad
VZN č. 4 /2011
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v Obci Jelenec dňa ...24.11.2011...
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v Obci Jelenec dňa ....9.12.2011....
Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke Obce Jelenec dňa ..24.11.2011...
Návrh VZN stiahnutý z internetovej stránky Obce Jelenec dňa ...9.12.2011....
VZN vyvesené na úradnej tabuli v Obci Jelenec dňa ..15.12.2011...
VZN zverejnené na internetovej stránke Obce Jelenec dňa ..15.12.2011..


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2011

o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a
času predaja služieb na území obce Jelenec
a o verejných kultúrnych podujatiach a voľných aktivitáchObecné zastupiteľstvo v Jelenci v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zmien a doplnkov a so zákonom č. 205/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na vydaní tohto

Všeobecne záväzného nariadenia č. 4 /2011 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jelenec
a o verejných kultúrnych podujatiach a voľných aktivitách

A./ Podnikateľská činnosť a určenie času predaja v obchode
a čas prevádzky služieb na území obce Jelenec

Časť I
Základné ustanovenia

§ 1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:
a) podmienky a usmernenia ekonomickej a podnikateľskej činnosti na území mesta,
b) pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce,
c) podmienky pre určovanie času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce.

§ 2
Základné pojmy

1. Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

2. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského oprávnenia, podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Podnikateľom pre účely tohto VZN je najmä osoba, ktorá spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby.

3. Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.
Za prevádzkareň sa považuje najmä nebytový priestor, predajné zariadenie, stavba resp. pozemok, na ktorý bolo dotknutým orgánom (príslušným stavebným úradom) vydané právoplatné rozhodnutie o účele užívania na obchod a služby, príp. na predaj konkrétne určeného sortimentu tovaru alebo konkrétny druh služieb podľa osobitného predpisu

4. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej „prevádzková doba“) je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti sprístupnená spotrebiteľom, t.j. v prevádzkarmi sa v prospech spotrebiteľov vykonáva predaj tovaru alebo sú poskytované služby.

5. Bežným určením času predaja v obchode a času prevádzky služieb sa rozumie určenie časového rozpätia (úseku) dňa, počas ktorého si podnikateľ sám určí dobu, kedy sa v prevádzkarni bude prevádzkovať živnosť.


Časť II
Ustanovenia o ekonomickej a podnikateľskej činnosti na území obce

§ 3
Usmernenie ekonomickej činnosti na území obce

1. Obec Jelenec pri usmerňovaní ekonomickej činnosti v obci v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti prihliada najmä na zachovanie zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce a na dodržiavanie verejného poriadku v obci za predpokladu, že Obec Jelenec svojím konaním neobmedzí ústavné ani zákonné práva upravujúce slobodný výkon podnikania.

2. Obec Jelenec s odkazom na výkon samosprávnej pôsobnosti v záujme zachovania, podpory a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce, najmä v čase nočného pokoja, vydáva pre dotknuté subjekty (podnikateľov) usmernenie, v zmysle ktorého sú pri činnosti prevádzkarni povinní zdržať sa konania, ktoré by vzhľadom na povahu prevádzkovanej činnosti mohlo negatívne vplývať na zdravý spôsob života obyvateľov obce a narúšať ich pokojný stav a to najmä dodržiavaním ustanovení tohto VZN o pravidlách určenia času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb.

3. Obec Jelenec s ohľadom na zachovanie zdravotne vhodného prostredia pre deti a mládež, ktorým sa rozumie prostredie chránené pred zdraviu škodlivými faktormi, najmä pred hlukom, zdrojmi znečistenie ovzdušia, a prostredie chránené pred negatívnymi výchovnými a morálnymi vplyvmi na deti a mládež vydáva pre podnikateľov usmernenie, aby vzhľadom na povahu činnosti prevádzkarne vyvinuli maximálne možné úsilie k obmedzeniu a eliminovaniu týchto negatívnych vplyvov na deti a mládež. (napr. časovým obmedzením vstupu vzhľadom na charakter prevádzky pri zohľadnení veku spotrebiteľa a pod.)

4. Obec Jelenec pri výkone samosprávy okrem iného obstaráva a schvaľuje územno- plánovaciu dokumentáciu obce, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci.

§ 4
Všeobecné ustanovenia o podnikateľskej činnosti

1. Podnikateľ je v zmysle tohto VZN povinný:
a) ohlásiť Obci Jelenec za podmienok ustanovených týmto VZN prevádzkareň zriadenú alebo umiestnenú na území obce,
b) ohlásiť Obci Jelenec za podmienok ustanovených týmto VZN čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (prevádzkovú dobu) prevádzkarne na území obce.

2. Splnenie si uvedených povinností podnikateľom sa uskutoční formou jedného úkonu podnikateľa, pričom za týmto účelom bude vyhotovené OcÚ Jelenec úradné tlačivo, ktoré tvorí prílohu tohto VZN.

§ 5
Osobitné ustanovenia o podnikateľskej činnosti

1. Obec Jelenec, ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzkarne na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci.
2. Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktoré pri výkone podnikateľskej činnosti používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií, sú povinné zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila najvyššie prípustné hodnoty ustanovené podľa osobitného predpisu.
ČASŤ 3
USTANOVENIA O PREVÁDZKARŇACH NA ÚZEMÍ OBCE

§ 6
Prevádzkarne na území obce


1. Podnikateľ môže zriadiť prevádzkareň výlučne v priestoroch, ktoré sú na to stavebne určené. Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby, pričom na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.

2. Zmena účelu užívania stavby nesmie byť v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce.ČASŤ 4
USTANOVENIA O ČASE PREDAJA V OBCHODE A ČASE PREVÁDZKY SLUŽIEB (PREVÁDZKOVA DOBA)


§ 7
Bežné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Prevádzková doba v prevádzkach s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru a v prevádzkach poskytujúcich služby je bežne určená časom medzi 06.00 hod. a 22.00 hod.


§ 8
Osobitné určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb

1. Prevádzková doba v prevádzkach:
a) poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania,
b) s predajom tovaru – periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín,
c) s predajom tovaru účelovo určených najmä ako nočné maloobchodné predajne potravín a rozličného tovaru (večierky),
d) s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke (lekárne, predajne zdravotných pomôcok a pod.)
je časovo neobmedzená.

2. Prevádzková doba všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území obce zo dňa
31.12. príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je neobmedzená.

3. V prípade jednorazového predåženia prevádzkovej doby výlučne:
a) z dôvodu konania mimoriadnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť (napr. svadba, životné jubileum alebo udalosť, promócie, stužková a pod.), alebo
b) z dôvodu konania nepravidelnej a verejnej akcie (podujatia) s prísluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou (diskotéka, tanečná zábava a pod.),
je podnikateľ (prevádzkovateľ) povinný ohlásenie o jednorazovom predåžení prevádzkovej doby doručiť obci najneskôr 3 dni pred konaním takejto akcie (podujatia).
Podnikateľ je povinný v ohlásení jednoznačne určiť dôvod jednorazového predåženia prevádzkovej doby, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným.
Obec Jelenec v prípade, že jednorázovému predåženiu prevádzkovej doby nebránia žiadne prekážky pri výkone samosprávy, vydá potvrdenie o skutočnosti, že uvedené predåženie prevádzkovej doby berie na vedomie.


§ 9
Ohlásenie prevádzkovej doby

1. Podnikatelia si sami určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN.

2. V záujme riadneho plnenia si samosprávnej pôsobnosti obce pri usmerňovaní ekonomickej činnosti na území obce, v záujme zachovania verejného poriadku na území obce, v záujme vedenia záznamov evidenčného charakteru a v záujme náležitej všeobecnej informovanosti (napr. pri nakladaní s komunálnym odpadom a pod.), je podnikateľ (prevádzkovateľ) povinný ohlásiť Obci Jelenec určenie prevádzkovej doby svojej prevádzkarne, prípadne zmeny prevádzkovej doby, najneskôr 5 pracovných dní pred zahájením činnosti prevádzkarne alebo zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne. Súčasťou ohlásenia prevádzkovej doby je aj ohlásenie prevádzkarne zriadenej alebo umiestnenej na území obce podľa osobitných ustanovení tohto VZN.

3. Obec Jelenec vydá podnikateľovi (prevádzkovateľovi) písomné potvrdenie o podaní ohlásenia prevádzkovej doby v rozsahu ním navrhnutom. V prípade, ak ohlásenie o určení prevádzkovej doby podnikateľom (prevádzkovateľom) bude nad rámec rozsahu ustanoveným týmto VZN pre pravidlá času predaja v obchodoch a času poskytovania služieb, obec vydá oznámenie o určení maximálne prípustného rozpätia prevádzkovej doby danej prevádzky, a to výlučne v súlade s časovým rozpätím ustanoveným týmto VZN.

4. Ohlásenie podnikateľa o určení prevádzkovej doby potvrdené obcou podľa tohto VZN alebo oznámenie obce o určení prevádzkovej doby vydaným podľa tohto VZN je pre prevádzku záväzné.

5. Podnikateľ je povinný ohlásiť zrušenie prevádzkovej doby (napr. pri ukončení činnosti prevádzky) Obci Jelenec najneskôr do 15 pracovných dní od jej zrušenia.

6. Podnikateľ alebo osoba zodpovedná za prevádzku je povinná preukázať sa písomným potvrdením o ohlásení alebo oznámením prevádzkovej doby prevádzkarne vydaným Obcou Jelenec na požiadanie osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania tohto VZN.

7. Podnikateľ (prevádzkovateľ) okrem povinnosti prevádzkareň zvonka viditeľne označiť údajmi podľa osobitného predpisu, je povinný na prevádzkarní zvonka pri vstupe viditeľne označiť prevádzkovú dobu ustanovenú podľa tohto VZN.

8. Podnikateľ (prevádzkovateľ, alebo osoba zodpovedná alebo poverená) je povinný zabezpečiť, aby pri činnosti prevádzky okrem iného:
a) bola prevádzkareň zvonka viditeľne označená údajom o prevádzkovej dobe, ktorá musí byť v súlade s určením prevádzkovej doby podľa tohto VZN,
b) bola dodržiavaná určená prevádzková doba,
c) nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného poriadku priamym dôsledkom činnosti prevádzkarne najmä hlukom a neprimeraným hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom.B./ VEREJNÉ KULTÚRNE PODUJATIA A VOĽNÉ AKTIVITY


ČASŤ I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Účelom VZN je stanoviť postup pri usporadúvaní verejných kultúrnych podujatí (ďalej len „podujatie“) a voľných pouličných aktivít na území obce Jelenec.

§ 2
Základné pojmy

1. Verejnými kultúrnymi podujatiami sa podľa tohto VZN rozumejú verejnosti prístupné:
a) divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
b) koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
c) festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
d) tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy,
e) cirkusové a varietné predstavenia.

2. Za podujatie verejnosti prístupné sa považuje také podujatie, ktoré sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

3. Verejným priestranstvom sú všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu, pričom sú to najmä komunikácie (cesty, námestia, chodníky, parkoviská, odstavné plochy, lávky, mosty, verejné schody), verejné plochy zelene, nábrežia, parky, vrátane miest verejnosti prístupným pre verejné užívanie.

4. Verejným poriadkom sa pre účely tohto VZN rozumie zachovávanie zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce, a to najmú dodržiavaním nočného pokoja za účelom zachovania pokojného stavu obyvateľov obce. Zdravými podmienkami sa rozumejú podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú. Zdravým spôsobom života obyvateľov obce sa rozumie navodzovanie a trvalé udržiavanie pokojného stavu medzi obyvateľmi, a to zdržaním sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom (t.j. nad povolenú mieru, resp. nad mieru v danom čase a mieste obvyklú) došlo k obťažovaniu iného alebo k ohrozeniu výkonu práv iného, najmú nad mieru primeranú pomerom k obťažovaniu iných obyvateľov prejavmi hluku, prachom, dymom, plynmi, parami, pachmi, svetlom, tienením a vibráciami, a pod.. Nočným pokojom je doba (časový úsek) od 22.00 hod. do 06.00 hod. určený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce v záujme dosiahnutia slušného občianskeho spolunažívania a dobrých susedských vzťahov. Pokojným stavom obyvateľov obce sa rozumie stav, kedy nie sú ohrozované alebo obťažované zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce.

5. Obťažovanie hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom sa rozumejú všetky rušivé, obťažujúce, nepríjemné, nežiaduce alebo neprimerané hlasné zvuky technických zariadení alebo hlasové zvuky osôb nad mieru primeranú pomerom, t.j. nad mieru v danom čase a mieste obvyklú vzhľadom na denný čas alebo čas nočného pokoja. Uvedené nespadá pod právnu úpravu zvuku a ochrany pred zvukom podľa osobitného predpisu (najmä: zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí)

6. Deťmi a mládežou sa pre účely tohoto VZN rozumejú osoby do 15. roku života.


ČASŤ II
VEREJNÉ KULTÚRNE PODUJATIA


§ 3
Oznamovacia povinnosť

1. Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie na území obce Obci Jelenec najneskôr 3 dni pred usporiadaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný bezodkladne oznámiť. Oznámenie sa podáva na predpísanom tlačive. Obec Jelenec je povinná o podaných oznámeniach viesť evidenciu.

2. Usporiadatelia podujatí, pre ktorých usporadúvanie podujatí vyplýva z ich hlavného zamerania, predmetu činnosti alebo z podnikania povoleného podľa osobitých predpisov 1) sa môžu dohodnúť na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.

3. V oznámení treba uviesť označenie a presnú adresu, resp. sídlo usporiadateľa, názov, hlavné a súvisiace obsahové zameranie podujatia, deň, miesto a čas jeho konania.

4. Ak podujatie konané na verejnom priestranstve bude spojené s reklamnými, propagačnými, komerčnými akciami, prezentáciou firiem alebo politických strán, a za týmto účelom umiestnením predajného alebo iného zariadenia alebo iným osobitným užívaním verejného priestranstva, je usporiadateľ súčasne povinný postupovať v súlade VZN Obce Jelenec o miestnych daniach, v zmysle ktorého je usporiadateľ povinný obci vopred odviesť daň za užívanie verejného priestranstva Obci Jelenci.

§ 4
Miesto a čas konania podujatia

1. Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, alebo ak sa na rovnakom mieste a v rovnakom čase má podľa skôr doručeného oznámenia konať iné podujatie, môže Obec Jelenec navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na jeho konanie, než sa uvádza v oznámení.

2. Obec Jelenec môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať v mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva obce.

3. Na rozhodovanie podľa ods. 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní 2). Opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok 3).

4. Predåženie podujatia po 22.00 hod. musí usporiadateľ dokladovať súhlasom vopred vydaným Obcou Jelenec.

§ 5
Povinnosti a oprávnenia usporiadateľa podujatia

1. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť vhodné podmienky na uskutočnenie podujatia, zachovávať poriadok počas jeho priebehu, dodržiavať príslušné autorskoprávne, daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné právne predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávneným orgánom. Zároveň usporiadateľ zodpovedá za dodržanie maximálne povolenej hlukovej záťaže šíriacej sa z priestorov konania podujatia ustanovenej osobitným predpisom.
2. Ak sa usporiadateľovi pri narušení pokojného priebehu podujatia nepodarí zabezpečiť verejný poriadok, požiada o potrebnú pomoc Policajný zbor. Môže tak urobiť i vtedy, ak sa účastníci po skončení podujatia pokojne nerozídu.

§ 6
Povinnosti účastníkov podujatia

1. Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa a zdržať sa všetkého, čím by narušovali pokojný priebeh podujatia.

2. Účastníci nesmú mať pri sebe zbraň alebo čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším, prípadne čo by mohlo viesť k poškodeniu zdravia.

3. Ak poruší účastník podujatia povinnosť uvedené v ods. 1a 2, je povinný na pokyn usporiadateľa podujatie opustiť.

4. Po skončení podujatia sú jeho účastníci povinní pokojne sa rozísť.C./ SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


§ 1
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
- starosta obce
- hlavný kontrolór obce
- poslanci OZ
- Obec Jelenec – Obecný úrad v Jelenci (poverení zamestnanci)

§ 2
Sankcie

1. Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa druhej časti tohto VZN, za usporiadanie alebo pokračovanie vo verejnom kultúrnom podujatí, ktoré bolo zakázané, alebo za porušenie inej dôležitej povinnosti usporiadateľa podujatia podľa druhej časti tohto VZN, môže Obec Jelenec uložiť pokutu v zmysle § 7 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

2. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov (§ 47, §48). Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33.- €
3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže starosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6.638.- €.


Obecné zastupiteľstvo v Jelenci sa uznieslo na vydaní VZN č...4/2011.. o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o verejných kultúrnych podujatiach a voľných aktivitách na území obce Jelenec dňa ..9.12.2011..., uznesením č. ...102/2011...a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Jelenci, t.j. ....30.12.2011....

Prílohy:
http://www.jelenec.sk/docs/VZN4-2011-prilohy.pdf


Starosta obce:
Ladislav Púchovský

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  1936
Detský maškarný ples 2018
Čítanosť:  1515
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1390
Zámery obce (08.12.2017)
Čítanosť:  1297
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1052

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr